Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4
EN: Social and Health Care Specialist, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
  • Abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik, tase 4
  • Rahvusvahelise kaitse saaja tugiisik, tase 4
  • Sõltuvushäirega isiku tugiisik, tase 4
  • Tegevusjuhendaja, tase 4
  • Toimetulekuraskustes isiku tugiisik, tase 4
  • Toimetulekuraskustes pere tugiisik, tase 4
  • Väärkoheldud isiku tugiisik, tase 4
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.02.2023
Kehtib kuni: 31.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Keelenõude täpsustamine kompetentsis B.2.14.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti töö on kliendi sotsiaalsete oskuste ja tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine, juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes, toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda ja asjaajamise korraldamisel.
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna sp...
etsialist võib spetsialiseeruda tööle intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega täiskasvanu, sõltuvushäirega isiku, abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse, toimetulekuraskustes isiku, rahvusvahelise kaitse saaja, väärkoheldud isiku või toimetulekuraskustes perega.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
1. Kliendi toetamine suhtlemisel.
2. Kliendil toetamine käitumisnormide õppimisel.
3. Kliendi emotsionaalse seisundi toetamine.
4. Toetamine konfliktide lahendamisel ja ennast kehtestava käitumise õppimisel.
5. Eneseesinduse oskuse toetamine.

A....
2.2 Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
1. Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine.
2. Terviseseisundi jälgimine, muutuste märkamine.
3. Tervisekäitumise kujundamine.
4. Kliendi võimestamine.
5. Kliendi juhendamine abivahendite kasutamisel.

A.2.3 Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
1. Toetamine igapäevaelu toimingute planeerimisel.
2. Koos kliendiga igapäevaeluga seotud eelarve koostamine.
3. Toetamine enese eest hoolitsemisel.
4. Juhendamine majapidamise korraldamisel.
5. Juhendamine toitumisel.
6. Kliendi suunamine ja kaasamine vabaajategevustesse.

A.2.4 Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda
1. Kliendile sobilike õppimis-, töötamis- ja hõivevõimaluste leidmine ja säilitamine.
2. Toetamine töö- ja õpiharjumuste kujundamisel.
3. Toetamine õppimisel, töötamisel ja muus hõives vajalike praktiliste oskuste õppimisel.

A.2.5 Toetamine asjaajamise korraldamisel
1. Toetamine eluasemega seotud asjaajamisel.
2. Toetamine avalike teenuste kasutamisel.
3. Juhendamine kogukonnas pakutavate teenuste tarbimisel.
4. Toetamine IKT-vahendite kasutamisel.

A.2.6 Võrgustikutöö
1. Koostöö kliendi võrgustikuga.
2. Koostöö kogukonna ja teiste spetsialistidega.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Tegevusjuhendaja
A.2.7 Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega täiskasvanuga
1. Kliendi toetamine.
2. Tugigruppide toetamine.
3. Seksuaalkäitumise kujundamine.
4. Peremaja/majutusüksuse töö- ja elukorralduse koordineerimine.
5. Kliendiga seotud dokumentide haldamine.
6. Ressurssid...
e kasutamise planeerimine.

Abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik
A.2.8 Töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega
1. Lapse toetamine.
2. Koostöö haridusasutusega.
3. Seksuaalkäitumise kujundamine.

Toimetulekuraskustes isiku tugiisik
A.2.9 Töö toimetulekuraskustes isikuga
1. Toetamine käitumise eripäradega toimetulekul.
2. Toetamine asjaajamisel.
3. Toetamine taasühiskonnastamisel.

Rahvusvahelise kaitse saaja tugiisik
A.2.10 Töö rahvusvahelise kaitse saajaga
1. Toetamine kultuuriliste eripäradega toimetulekul.
2. Toetamine asjaajamisel.

Väärkoheldud isiku tugiisik
A.2.11 Töö väärkoheldud isikuga
1. Toetamine väärkohtlemise tagajärgedega toimetulekul.
2. Toetamine asjaajamisel.

Toimetulekuraskustes pere tugiisik
A.2.12 Töö toimetulekuraskustes perega
1. Omavahelise suhtluse toetamine.
2. Toetamine laste kasvatamisel.
3. Toetamine asjaajamisel.

Sõltuvushäirega isiku tugiisik
A.2.13 Töö sõltuvushäirega isikuga
1. Toetamine käitumise eripäradega toimetulekul.
2. Toetamine asjaajamisel.
3. Toetamine taasühiskonnastamisel.
4. Ressursside kasutamise planeerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist võib töötada nii era- kui avalikus sektoris, nt kohalikus omavalitsuses, haridusasutuses, päevakeskuses ja tugikeskuses. Ta töötab seal, kus on klient, näiteks kliendi kodus, koolis ja hoolekandeasutuses.
Tööaeg on paindlik, töö võib toimuda graafiku alu...
sel, sh puhkepäevadel.
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist võib kokku puutuda ohuteguritega (emotsionaalsed ja füüsilised rünnakud, kõrgendatud emotsionaalne pinge, infektsioonid jm), mis võivad avaldada mõju tema elule ja/või tervisele.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist kasutab oma töös infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivahendeid, kodu- ja majapidamistehnikat ning -vahendeid, vajadusel abi- ja hooldusvahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tugiisiku töös on olulised empaatia- ja vastutusvõimelisus, hoolivus, usaldusväärsus ja ausus. Tugiisik peab olema koostööaldis ja hea suhtleja. Töö eeldab kohusetundlikkust, pingetaluvust, inimkeskseid väärtushoiakuid ja tolerantsust. Samuti on tähtsad (enese)kehtestamisoskus, analüüsivõime, sihiki...ndlus ja järjepidevus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti spetsialiseerumistel on keskharidus. Kutseoskused on omandatud kutseõppe taseme- või täiendõppes või töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tugiisik, tegevusjuhendaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tegevusjuhendaja kutsealane ettevalmistus on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6, läbiv kompetents B.2.14. Lisaks tuleb tõendada üks spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest B.2.7-B.2.13.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. juhendab klienti looma ja hoidma suhteid, arvestades kliendi valmisolekut, võimet ja oskust suhelda; viib järjepidevalt läbi suhtlemise tõhustamisele orienteeritud tegevusi; kasutab tegevustes erinevaid alternatiivkommunikatsiooni võimalusi, arvestades kliendi eripära;
2. toetab klienti kohase käitumise õppimisel, kujundades tema üldinimlikke väärtushinnanguid, eneseregulatsiooni ja empaatiat, arvestades üldisi käitumistavasid ja kliendi kultuurilist tausta ning olles ise eeskujuks;
3. märkab tähenduslikku käitumist, jälgides tema tunnete väljendamist erinevates käitumissituatsioonides; toetab klienti tunnete väljendamisel ja nendega toimetulekul, selgitab teiste inimeste tundeid ja käitumist; selgitab erinevaid suhtlemistasandeid (nt sõbrasuhted, perekondlikud, tööalased, seksuaalsed suhted), juhendab klienti erinevates suhetes ja olukordades sobivalt käituma;
4. tunneb ära konflikti, reageerib vastavalt olukorrale ning kaasab konflikti lahendamisel klienti, eestkostjaid, lähedasi, kolleege ja tugispetsialiste; suunab klienti märkama ja ennetama konflikti ning selle tekkides leidma lahendusi; toetab enesekehtestava käitumise õppimisel;
5. toetab eneseesindamise oskust, teadvustades ja tutvustades inimese põhiõigusi; juhendab õiguste teostamiseks vajaliku abi leidmisel ja toetab asjakohaste organisatsioonide poole pöördumisel.
B.2.2 Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine 4

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja kliendi tugevad küljed ja kõrvalabi vajaduse, analüüsib kliendi tegevus- ja osalusvõime taset, kohandab keskkonna tegevusteks sobivaks vastavalt oma pädevusele;
2. jälgib kliendi terviseseisundit, arvestades teavet kliendi tervise kohta; muutuste korral teavitab asjasse puutuvat spetsialisti (nt õde, pere- ja/või eriarsti ning vajadusel teisi spetsialiste); suunab klienti jälgima oma terviseseisundit, selgitades talle haigusest tulenevaid sümptomeid;
3. kujundab kliendi tervisekäitumist (sh seksuaaltervise), koostades koos kliendiga tema vajadustele vastava päevakava, arvestades tasakaalu töö, huvitegevuse ja liikumise/värskes õhus viibimisel jm vahel; juhendab ja motiveerib klienti järgima tervislikke eluviise, kasutades erinevaid meetodeid; juhendab ja motiveerib ravimite tarvitamist vastavalt arsti poolt määratud raviplaanile, märkab võimalikke kõrvalmõjusid;
4. suunab ja juhendab klienti, lähtudes tema võimekusest püstitada saavutatavaid eesmärke; motiveerib ja julgustab klienti omandatud oskusi järjepidevalt kasutama, toetades kliendile tegevuste sooritamiseks rahuliku ja pingevaba keskkonna loomist; motiveerib ja kaasab klienti osalema tema arengu toetamiseks planeeritud tegevustes (sh töösarnane tegevus) ja tema püstitatud eesmärkide täitmisel;
5. märkab ja selgitab välja abivahendi vajaduse oma pädevuse piires; toetab klienti abivahendi hankimisel; motiveerib ning juhendab klienti abivahendi kasutamisel.
B.2.3 Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes 4

Tegevusnäitajad:
1. juhendab ja toetab klienti igapäevaelu toimingute planeerimisel, kujundades sobiva päeva- ja nädalarütmi, arvestades kliendi vajadusi; jälgib ja toetab plaanitud tegevuste elluviimist, kohandades tegevusi vastavalt vajaduste ja elukorralduste muutusele;
2. juhendab klienti rahaliste toimingute planeerimisel, arvestades ressursse; aitab kliendil tehingute mõistlikkuse ja vajaduse üle otsustada ning tehinguid teostada;
3. juhendab, toetab ja suunab klienti isikliku hügieeni toimingutel, riietumisel ja teistes enesehooldustoimingutes; motiveerib klienti enda eest hoolitsema;
4. juhendab klienti majapidamistöödel, sh toidu valmistamisel, kodumasinate kasutamisel, eluruumide ning koduümbruse korrashoiuga seotud toimingutel, arvestades tema tegevusvõimet ja järgides tervishoiu-, keskkonna- ning teisi ohutusnõudeid;
5. juhendab ja toetab klienti tasakaalustatud toidu valimisel ja söömisel; jälgib toitumist, lähtudes kliendi vajadustest ja tervislikust seisundist; vajadusel söödab teda;
6. suunab klienti leidma ja osalema talle sobivates vabaajategevustes, arvestades kliendi võimaluste, vajaduste ja soovidega; korraldab vabaajategevustes ja kogukonnaüritustel osalemise, vajadusel osaleb koos kliendiga.
B.2.4 Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda 4

Tegevusnäitajad:
1. toetab klienti koostöös teiste spetsialistide ja võrgustikuliikmetega sobivate ja võimetekohaste õppimis-, töötamis- või muude hõivevõimaluste leidmisel; märkab hõives osalemise takistusi ja toetab vajalike teenuste ja toetuste kättesaamisel; teeb koostööd õppeasutuse, tööandja või muu organisatsiooniga, selgitades kliendi vajadusi ja toetades klienti korralduslike küsimuste lahendamisel; selgitab kliendile tema tööõigustest tulenevaid õigusi ja kohustusi vastavalt oma pädevusele;
2. toetab klienti õpi- ja/või tööharjumuste kujundamisel, motiveerides, jälgides klienti ja andes soorituste kohta tagasisidet;
3. toetab klienti õppimisel, töötamisel ja muus hõives vajalike praktiliste oskuste (nt ajakasutus, töövõtted) õppimisel.
B.2.5 Toetamine asjaajamise korraldamisel 4

Tegevusnäitajad:
1. toetab kliendi elukohas (sh majutusüksuses, peremajas) erinevate osapoolte koostööd, selgitades vastastikuseid ootusi, kohustusi ja ühiselureegleid; toetab klienti eluasemega seotud küsimuste lahendamisel;
2. juhendab ja toetab klienti avalike teenuste kasutamisel ja vajadusel selleks vajaliku dokumentatsiooni täitmisel; selgitab isiklike dokumentide vajalikkust ja säilitamise võimalusi;
3. juhendab klienti kogukonnas pakutavate teenuste (nt juuksur, saun, ühistransport) kasutamisel, arvestades kliendi tegevusvõimet; vajadusel saadab klienti;
4. toetab klienti IKT-vahendite kasutamisel; selgitab kliendile digitaalsete seadmete ja andmetega seotud ohtusid ja võimalusi digivahendite turvaliseks kasutamiseks.
B.2.6 Võrgustikutöö 4

Tegevusnäitajad:
1. vajadusel loob kliendile sobiva võrgustiku; teeb võrgustikuga koostööd, vahetades võrgustikuliikmetega asjakohast teavet; märkab lähedaste kaasamise vajadust ja kliendi nõusolekul loob lähedastega kontakti; teeb koostööd kliendi lähedaste ja eestkostjatega, kaasates neid klienti puudutavatesse küsimustesse, arvestades oma pädevuse piire ja kokkuleppeid osapooltega;
2. teeb koostööd kogukonna ja teiste spetsialistidega vastavalt vajadusele.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üks spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest B.2.7-B.2.13.
Tegevusjuhendaja, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega täiskasvanuga 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab kliendi tegevusvõimet ja toimetulekut, kasutades kaasaegseid hindamismetoodikaid;
2. koostab ennetavate ohumärkide ja kriisisekkumise plaani;
3. juhendab, toetab ja vajadusel teeb kliendi tegevus-, hooldus- ja rehabilitatsiooniplaanist tulenevaid tegevusi, lähtuvalt kliendi terviseseisundist tulenevast eripärast ja arvestades vaimse tervise psühhopatoloogiat;
4. juhendab ja toetab raviskeemi kohase ravi järgimist, arvestades peamisi ravimvorme, ravimite põhitoimeid, kõrvaltoimeid ja manustamise viise;
5. toetab psüühikahäirest taastumist, arvestades taastumise põhimõtteid;
6. toetab kliente ja nende lähedasi toetavate gruppide tegutsemist juhendamise ja nõustamise kaudu;
7. toetab klienti seksuaalkäitumise oskuste omandamisel, arvestades kliendi eripära;
8. koordineerib peremaja/majutusüksuse piires töötajate, klientide jt koostööd, hallates ressursse, korraldades majapidamistöid, luues perelaadse õhkkonna, kujundades ja hoides traditsioone, korraldades vaheldusrikkaid ja arendavaid vabaajategevusi jms;
9. korraldab kliendi teenusega seotud dokumendihaldust vastavalt nõuetele, tehes vajadusel koostööd kliendi eestkostjaga;
10. planeerib ja jälgib koostöös kliendi või tema eestkostjaga kliendi isiklike ressursside kasutamist, juhendades ja toetades klienti erinevates toimingutes.
 
Abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega 4

Tegevusnäitajad:
1. toetab last, arvestades lapse arenguetappe ning märgates ealisi ja terviseseisundist tulenevaid eripärasid; teeb koostööd lapsevanema ja teiste lapsega seotud võrgustikuliikmetega;
2. toetab last õppeprotsessis, tehes koostööd haridusasutusega, sh teeb koostööd õpetaja/juhendajaga, toetades õpetaja tööd; toetab lapsevanema ja haridusasutuse vahelist suhtlemist;
3. toetab last seksuaalkäitumise oskuste omandamisel, arvestades lapse ealisi ja arengulisi eripärasid.
 
Toimetulekuraskustes isiku tugiisik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Töö toimetulekuraskustes isikuga 4

Tegevusnäitajad:
1. toetab klienti, arvestades tema eelnevast elukeskkonnast tulenevat tausta; märkab käitumise eripärasid (sh erinevatest sõltuvustest tulenevaid eripärasid) ja teavitab vastavat asutust;
2. toetab klienti suhtlemisel võlanõustajate, kohtutäiturite ja töötukassaga, lähtudes nende tööd reguleerivast seadusandlusest ja töökorraldusest;
3. varasemate õigusrikkumiste korral toetab kliendi taasühiskonnastamist, tehes koostööd kriminaalhooldusametnikuga.
 
Rahvusvahelise kaitse saaja tugiisik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Töö rahvusvahelise kaitse saajaga 4

Tegevusnäitajad:
1. toetab klienti kultuuriliste eripäradega toimetulekul ja uues elukeskkonnas kohanemisel, arvestades kliendi kultuurilist päritolu;
2. toetab klienti suhtlemisel politsei- ja piirivalveameti ja asjassepuutuvate rahvusvaheliste organisatsioonidega elamisloa, perede taasühendamise ja vabatahtliku tagasipöördumisega seotud tegevustes; toetab klienti asjaajamisel kohaliku omavalitsusega, juhindudes kohaliku omavalitsuse poolt koostatud juhtumiplaanist.
 
Väärkoheldud isiku tugiisik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Töö väärkoheldud isikuga 4

Tegevusnäitajad:
1. toetab klienti, arvestades väärkohtlemise erinevaid vorme (sh soopõhine vägivald ja laste vastu suunatud vägivald), ohumärke ning väärkohtlemisega seotud müüte ja tegelikkust ning ohvriks sattumise põhjuseid, väärkohtlejate motiive ja strateegiaid ning perevägivalla mõju lastele; lähtub abistamisel väärkohtlemise ohvrite abistamise spetsiifikat (sh kaasneda võivad vaimse tervise probleemid);
2. toetab klienti asjaajamisel valdkonnas tegelevates asutustes ja organisatsioonides (sh kohalik omavalitsus, ohvriabi, politsei, prokuratuur, kohus, naiste tugikeskused) ning nende poolt läbi viidavates erinevates menetlustes.
 
Toimetulekuraskustes pere tugiisik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.12 Töö toimetulekuraskustes perega 4

Tegevusnäitajad:
1. toetab pereliikmete omavahelist suhtlust, arvestades pereelu arengufaase ja dünaamikat; märkab käitumise muutusi ja teavitab vastavat asutust;
2. toetab lapsevanemaid laste kasvatamisel ja haridusasutustega suhtlemisel, arvestades laste ealisi ja tervisest tulenevaid eripärasid; märkab laste kasvatamisel esinevaid takistusi, sh vanemlike oskuste puudumine, sõltuvused, väärkohtlemine;
3. toetab klienti suhtlemisel erinevate asutuste, sh võlanõustajate, kohtutäiturite ja töötukassaga, lähtudes nende tööd reguleerivatest õigusaktidest ja töökorraldusest.
 
Sõltuvushäirega isiku tugiisik, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.13 Töö sõltuvushäirega isikuga 4

Tegevusnäitajad:
1. toetab klienti, arvestades sõltuvuse olemust, erinevate uimastite mõju vaimsele ja füüsilisele tervisele ning sotsiaalsele toimetulekule, tema uimastite kuritarvitamise/sõltuvusega seotud tausta (tarvitamise kestvus, tarvitamisega seotud tagajärjed füüsilisele ja vaimsele tervisele, toimetulekule ja perekondlikele suhetele), tema motivatsiooni uimastite tarvitamisest loobuda ja uimasteid tarvitava inimese käitumise eripärasid; märkab muutusi käitumises, vajadusel motiveerib klienti pöörduma vastava spetsialisti poole;
2. toetab klienti asjaajamisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste, võlanõustajate, kohtutäiturite ja töötukassaga; toetab klienti suhtlemisel tervishoiu- ja sotsiaalasutustega ning teiste valdkonnas töötavate organisatsioonidega, selgitades nende poolt pakutavaid teenuseid ja kliendi õigusi ning vajadusel saates klienti;
3. õigusrikkumiste, sh varasemate õigusrikkumiste korral toetab kliendi taasühiskonnastamist, tehes koostööd prokuratuuri, politseiametniku ja kriminaalhooldusametnikuga;
4. vajadusel planeerib ja jälgib koostöös kliendiga tema isiklike ressursside kasutamist, juhendades ja toetades klienti erinevates toimingutes.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.14 Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. arvestab kliendi haavatavuse ja võimaliku stigmatiseerimisega;
2. arvestab töös klientidega individuaalse ja grupitöö põhimõtteid;
3. lähtub oma töös asutuse eesmärkidest, arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas;
4. suhtleb lugupidavalt ja professionaalselt nii töökaaslaste kui klientidega; kasutab konfliktijuhtimise meetodeid; suhtlemisel kliendiga valib sobiva kommunikatsiooniviisi;
5. järgib oma töös sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit (vt lisa 1 "Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks");
6. hindab enda emotsionaalset võimekust valdkonnas töötada ning kaitseb end negatiivsete mõjude eest;
7. analüüsib oma töö võtteid ja nende tulemusi, sh kasutab reflekteerivaid praktikaid nii meeskonna- kui võrgustikutöös;
8. hoiab end kursis valdkonna arengute ja muutustega, on ennastjuhtiv elukestev õppija;
9. märkab ja teavitab abivajavast inimesest vastavalt sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseseadusele;
10. hoidub enda ja klientide ohtu seadmisest, arvestades turvariskidega;
11. vajadusel annab esmaabi;
12. kasutab oma töös eesti keelt vähemalt tasemel B1 (tegevusjuhendaja spetsialiseerumise puhul B2) ja vähemalt ühte võõrkeelt mõistmise ja rääkimise osaoskuse osas vähemalt tasemel A1 (vt lisa 2 "Keelte oskustasemete kirjeldused");
13. kasutab oma töös arvutit Digipädevuste enesehindamise skaala Algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 3).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 25-03022023-1.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.02.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Sotsiaalhooldus
Kutse grupp: Tugiisik (sh. tegevusjuhendaja)
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
341 Õigus-, sotsiaal- ja religioonivaldkonna keskastme spetsialistid
3412 Sotsiaaltöö keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ebeli Berkman Sotsiaalkindlustusamet
Anneli Habicht Eesti Puuetega Inimeste Koda
Talvi Karbe Tallinna Perekeskus
Christin Kelder Tallinna Tugikeskus Juks
Aljona Kurbatova Tervise Arengu Instituut
Silvia Looveer Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Maida Michelson Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
Sirje Pauskar Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Piret Pent MTÜ Eesti Tegevusjuhendajate Liit
Katrin Tsuiman Sotsiaalkindlustusamet
Agnes Veldemann SA Perekodu
Kaisa Üprus-Tali Sotsiaalministeerium

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist