Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4
EN: Electronic Equipment Technician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Elektroonikaseadmete koostaja, tase 4
  • Elektroonikaseadmete remontija, tase 4
Kehtib alates: 10.02.2023
Kehtib kuni: 01.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektroonikaseadmete koostaja kutseala koosneb kolmest kutsest:
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 2;
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 ja
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete tehnik, tase 4.

Elektroonikaseadmete tehni...
kud töötavad tavapäraselt tööstusettevõtetes, kus koostatakse ja valmistatakse elektroonikakooste või neid sisaldavaid tooteid.
Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 on oskustöötaja, kelle töö on elektroonikakoostude valmistamine, häälestamine, remontimine ja vigade otsimine kogu tootmisprotsessi ulatuses vastavalt etteantud dokumentatsioonile, nii seeriatootmises kui väikeseeriate ja prototüüpide valmistamiseks.
Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kasutab tööoperatsioonidel erinevaid töövõtteid ja seadmeid. Ta juhendab vajadusel kaastöötajaid ja väikest töögruppi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Testimine ja mõõteseadmete töö kontrollimine
1. Mõõtmine
2. Mõõteseadme töö kontroll ja seadistamine

A.2.2 Elektroonikaseadmete valmistamine
1. Elektroonika- ja kaablikoostude valmistamine
2. Käsijootmine elektroonikaseadmete valmistamisel

A.2.3 Elektroonikakoostude visuaalsete ja...
funktsionaalsete vigade tuvastamine
1. Vigade tuvastamine
2. Vea põhjuste tuvastamine

A.2.4 Elektroonikaseadmete remontimine
1. Funktsionaalsuse ja nõuetele vastavuse taastamine
2. Dokumenteerimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Elektroonikaseadmete tehnik töötab eritingimustele vastavates siseruumides, kus võib olla nõutud eririietuse kasutamine. Töö eripäraks võib olla töötamine väikeste detailidega, mis eeldab head nägemist ja värvide eristamist. Tema töökeskkond on seotud elektriohuga ja ta võib oma töös kokku puutuda k...emikaalidega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Elektroonikaseadmete tehniku peamisteks töövahenditeks on arvuti ja arvutijuhitavad seadmed (sh testseadmed), käsitööriistad (sh elektrilised, pneumaatilised jm), mõõteriistad (sh elektrilised jm) ja koostu valmistamiseks mõeldud abivahendid (nt koostefikstuur), tehniline dokumentatsioon ja normdoku...mendid (standardid, juhendid).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Elektroonikaseadmete tehniku töö eeldab loogilist mõtlemist, analüüsivõimet, nii paindlikkust kui rutiinitaluvust, liigutuste täpsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme elektroonikaseadmete tehnikuna töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on erialane
kutsekeskharidus või keskharidus ja oskused on omandatud töökohal või täiendusõppes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektroonikaseadmete tehniku enamlevinud ametinimetused on veaotsija, häälestaja, tehnik,
seadistaja ja remontija.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kutse taotlemisel on tuleb tõendada kompetentsid B.2.1-B.2.4 ja B.2.5 (läbiv kompetents).
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 4 osakutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1-B.2.3 ja B.2.5 (läbiv kompetents).
Elektroonikaseademete remontija, tase 4 osa...
kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetents B.2.4. ja B.2.5 (läbiv kompetents).
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Testimine ja mõõteseadmete töö kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib toote vastavust dokumentatsioonile, kasutades selleks vajalikke mõõteriistu;
2. kontrollib ja seadistab mõõteseadmeid, testseadmeid ja -süsteeme ning vajadusel tööriistu, lähtudes tööjuhendist.

Teadmised:
1) mõõteriistade ja testseadmete liigid, kasutusvaldkonnad ja tehnoloogilised nõuded;
2) elektrilised ja mitteelektrilised suurused (pinge, pikkus, kaal jm) ja mõõtühikud (volt, amper, oom, meeter, kilogramm jm);
3) kalibreerimise, vastavushindamise ja taatlemise mõisted.
B.2.2 Elektroonikaseadmete valmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Koostab elektroonika- ja kaablikoostud vastavalt toote dokumentatsioonile, tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumitele ning IPC J-STD-001, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsetele standarditele.
2. Loeb elektriskeeme ja muud tehnilist dokumentatsiooni.
3. Käsitseb ja valmistab jootmiseks ette elektroonika komponente ja materjale.
4. Teeb käsijootmist, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja/või IPC J-STD-001, IPC-A-610 või samaväärsete standardite elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume ning kasutades erinevaid käsijootmise tööriistu.

Teadmised
1) erinevad elektroonika komponendid;
2) kaabli- ja juhtmeköidiste või -koostude koostamise protsessid;
3) mehhaanilise koostamise protsessid (neetimine, kruvimine, liimimine, pressimine, keevitamine);
4) IPC J-STD-001, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõuded;
5) jootmisprotsessis kasutatavad materjalid ja nende omadused (IPC J-STD- 002 kuni 006 või samaväärsete standardite kohaselt).
B.2.3 Elektroonikaseadmete visuaalsete ja funktsionaalsete vigade tuvastamine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab visuaalselt elektroonikakoostu komponentide ja koostu vastavust nõuetele.
2. Tuvastab elektroonikakoostu nõuetele mittevastavad ja vigastatud komponendid, kasutades mõõtmistulemusi ja elektriskeemi.
3. Tuvastab vea põhjuse elektroonikakoostus vastavalt elektriskeemi funktsionaalsetele ja visuaalsetele nõuetele.

Teadmised:
1) IPC-A-600, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõudeid;
2) tüüpilised skeemitehnilised lahendused.
B.2.4 Elektroonikaseadmete remontimine 4

Tegevusnäitajad:
1. taastab elektroonikakoostu funktsionaalsuse ja nõuetele vastavuse, arvestades IPC 7711/21 või samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid;
2. dokumenteerib tööprotsessi nõutud parameetrid ja kõrvalekalded.

Teadmised:
1) IPC 7711/21 või samaväärsete standardite nõuded ja juhised;
2) tootmisdokumentidele esitatavad nõuded;
3) tootmisprotsessi erinevates osades kasutatavaid dokumendid
Osakutsega seotud kompetentsid
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Testimine ja mõõteseadmete töö kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib toote vastavust dokumentatsioonile, kasutades selleks vajalikke mõõteriistu;
2. kontrollib ja seadistab mõõteseadmeid, testseadmeid ja -süsteeme ning vajadusel tööriistu, lähtudes tööjuhendist.

Teadmised:
1) mõõteriistade ja testseadmete liigid, kasutusvaldkonnad ja tehnoloogilised nõuded;
2) elektrilised ja mitteelektrilised suurused (pinge, pikkus, kaal jm) ja mõõtühikud (volt, amper, oom, meeter, kilogramm jm);
3) kalibreerimise, vastavushindamise ja taatlemise mõisted.
B.2.2 Elektroonikaseadmete valmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Koostab elektroonika- ja kaablikoostud vastavalt toote dokumentatsioonile, tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumitele ning IPC J-STD-001, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsetele standarditele.
2. Loeb elektriskeeme ja muud tehnilist dokumentatsiooni.
3. Käsitseb ja valmistab jootmiseks ette elektroonika komponente ja materjale.
4. Teeb käsijootmist, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja/või IPC J-STD-001, IPC-A-610 või samaväärsete standardite elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume ning kasutades erinevaid käsijootmise tööriistu.

Teadmised
1) erinevad elektroonika komponendid;
2) kaabli- ja juhtmeköidiste või -koostude koostamise protsessid;
3) mehhaanilise koostamise protsessid (neetimine, kruvimine, liimimine, pressimine, keevitamine);
4) IPC J-STD-001, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõuded;
5) jootmisprotsessis kasutatavad materjalid ja nende omadused (IPC J-STD- 002 kuni 006 või samaväärsete standardite kohaselt).
B.2.3 Elektroonikaseadmete visuaalsete ja funktsionaalsete vigade tuvastamine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab visuaalselt elektroonikakoostu komponentide ja koostu vastavust nõuetele.
2. Tuvastab elektroonikakoostu nõuetele mittevastavad ja vigastatud komponendid, kasutades mõõtmistulemusi ja elektriskeemi.
3. Tuvastab vea põhjuse elektroonikakoostus vastavalt elektriskeemi funktsionaalsetele ja visuaalsetele nõuetele.

Teadmised:
1) IPC-A-600, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõudeid;
2) tüüpilised skeemitehnilised lahendused.
 
Elektroonikaseadmete remontija, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.3 Elektroonikaseadmete visuaalsete ja funktsionaalsete vigade tuvastamine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab visuaalselt elektroonikakoostu komponentide ja koostu vastavust nõuetele.
2. Tuvastab elektroonikakoostu nõuetele mittevastavad ja vigastatud komponendid, kasutades mõõtmistulemusi ja elektriskeemi.
3. Tuvastab vea põhjuse elektroonikakoostus vastavalt elektriskeemi funktsionaalsetele ja visuaalsetele nõuetele.

Teadmised:
1) IPC-A-600, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõudeid;
2) tüüpilised skeemitehnilised lahendused.
B.2.4 Elektroonikaseadmete remontimine 4

Tegevusnäitajad:
1. taastab elektroonikakoostu funktsionaalsuse ja nõuetele vastavuse, arvestades IPC 7711/21 või samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid;
2. dokumenteerib tööprotsessi nõutud parameetrid ja kõrvalekalded.

Teadmised:
1) IPC 7711/21 või samaväärsete standardite nõuded ja juhised;
2) tootmisdokumentidele esitatavad nõuded;
3) tootmisprotsessi erinevates osades kasutatavaid dokumendid

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Elektroonikaseadmete tehniku kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib tööprotsessi, jälgib ja hoiab kvaliteeti ning tootlikkust; järgib töövahendite hoolduspõhimõtteid;
2. mõistab tootmise üldist korraldust ja saab aru oma rollist tootmises;
3. kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras (5S põhimõtted); lähtub tootmise tõhususe ja mõjususe parendamise metoodikast (nt LEAN ja six sigma); kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult;
4. järgib töökeskkonna ja tööohutusnõudeid (sh jäätmete sorteerimine), kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid ning ergonoomilisi töövõtteid;
5. lähtub ESD ja RoHS põhimõtetest;
6. veendub kasutatavate mõõte- ja töövahendite nõuetele vastavuses, jälgides märgistuse olemasolu (kalibreerimist tõendavad märgistused);
7. kasutab erialaterminoloogiat, saab aru ja täidab juhenddokumentidest tulenevaid nõudeid; järgib organisatsioonis kehtestatud dokumenteerimise nõudeid;
8. kasutab elektriskeeme, mehhaanika- ja koostejooniseid, mõistab tehniliste parandustööde arhiveerimise vajalikkust edaspidise töö seisukohast;
9. osaleb meeskonnatöös;
10. pakub välja parendusi ja uuendusi; kasutab arengu- ja koolitusvõimalusi;
11. kasutab arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamisskaala (lisa 1) tasemele "Iseseisev kasutaja";
12. kasutab ühte vabalt valitud võõrkeelt (soovitavalt inglise keelt) tasemel A2 (lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-10022023-1.3/7k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.02.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Elektroonika
Kutse grupp: Elektroonikaseadmete koostaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
742 Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete paigaldajad ja hooldajad
7421 Elektroonikaseadmete mehaanikud ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Karin Andressoo Enics Eesti AS
Milko Milatskov Stoneridge Electronics AS
Arno Kolk Elektroonikatööstuse Liit
Mart Ronk Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Andres Ojalill Tallinna Polütehnikum

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist