Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4
EN: Electronic Equipment Technician, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Elektroonikaseadmete koostaja, tase 4
  • Elektroonikaseadmete remontija, tase 4
Kehtib alates: 02.11.2023
Kehtib kuni: 01.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on eelkõige vormilised. Kutsestandardist eemaldati A.2 „Tööosad“ alt tööülesanded, sõnastati A.6. „Tulevikuoskused“ ja sõnastati kutset läbiva kompetentsi asemele B.2. „ Üldoskused“. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus, mis määratleb kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Polütehnikum Elektroonikaseadmete remontija 127762 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 05.11.2023 Avatud
2 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Elektroonikaseadmete tehnik 207919 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 05.11.2023 Avatud
3 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Elektroonikaseadmete tehnik 140759 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 05.11.2023 Avatud
4 Tallinna Polütehnikum Elektroonikaseadmete tehnik 134794 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 05.11.2023 Avatud
5 Tallinna Polütehnikum Elektroonikaseadmete tehnik 131117 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 05.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektroonikaseadmete tehnikud töötavad tavapäraselt tööstusettevõtetes, kus koostatakse ja valmistatakse elektroonikakooste või neid sisaldavaid tooteid.

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 on oskustöötaja, kelle töö on elektroonikakoostude valmistamine, häälestamine, remontimine ja vigade otsimi...
ne kogu tootmisprotsessi ulatuses vastavalt etteantud dokumentatsioonile, nii seeriatootmises kui väikeseeriate ja prototüüpide valmistamiseks.

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kasutab tööoperatsioonidel erinevaid töövõtteid ja seadmeid. Ta juhendab vajadusel kaastöötajaid ja väikest töögruppi.

Elektroonikaseadmete tehnik töötab eritingimustele vastavates siseruumides, kus võib olla nõutud eririietuse kasutamine. Töö eripäraks võib olla töötamine väikeste detailidega, mis eeldab head nägemist ja värvide eristamist. Tema töökeskkond on seotud elektriohuga ja ta võib oma töös kokku puutuda kemikaalidega.

Elektroonikaseadmete tehniku peamisteks töövahenditeks on arvuti ja arvutijuhitavad seadmed (sh testseadmed), käsitööriistad (sh elektrilised, pneumaatilised jm), mõõteriistad (sh elektrilised jm) ja koostu valmistamiseks mõeldud abivahendid (nt koostefikstuur), tehniline dokumentatsioon ja normdokumendid (standardid, juhendid).

Elektroonikaseadmete tehniku töö eeldab loogilist mõtlemist, analüüsivõimet, nii paindlikkust kui rutiinitaluvust, liigutuste täpsust.

Elektroonikaseadmete koostaja kutseala koosneb kolmest kutsest:
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 2;
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 ja
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete tehnik, tase 4.

Käesolevas standardis kirjeldatakse 4. taseme elektroonikaseadmete tehniku töökompetentse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Testimine ja mõõteseadmete töö kontrollimine
A.2.2. Elektroonikaseadmete valmistamine
A.2.3. Elektroonikakoostude visuaalsete ja funktsionaalsete vigade tuvastamine
A.2.4. Elektroonikaseadmete remontimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme elektroonikaseadmete tehnikuna töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on erialane kutsekeskharidus või keskharidus ja oskused on omandatud töökohal või täiendusõppes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Elektroonikaseadmete tehniku enamlevinud ametinimetused on veaotsija, häälestaja, tehnik, seadistaja, parandaja, jootja ja remontija.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.

Tulevikus muutub järjest olulisemaks oskus töötada automatiseeritumas ja digitaliseeritumas töökeskkonnas, kus spetsialistid töötavad koos tööstusrobotitega ja tehisintellektiga liitreaalses ja virtuaalreaalses keskkonnas. Samuti ...
muutub järjest olulisemaks oskus koos töötada erinevas vanuses, erineva kultuurilise ja keelelise tausta ja/või erivajadustega inimestega.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.3.1.-B.3.4. ja üldoskused B.2.
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 4 osakutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.3.1.-B.3.3. ja üldoskused B.2.
Elektroonikaseademete remontija, tase 4 osakutse ...
taotlemisel tuleb tõendada kompetents B.3.4. ja üldoskused B.2.
Loe edasi
Peida
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: Kutseõppe lõpetajal täies mahus vastava eriala tasemeõppe õppekava läbimine.
Töömaailma kaudu kutse taotlemisel ja taastõendamisel nõuded puuduvad.
Kutse andmise korraldus on reguleeritud elektroonikaseadmete tehniku kutsete kutse andmise korras.
B.2 Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad
1. Jälgib, et tema tegevus oleks vastavuses tööülesannete suuliselt või kirjalikult kokkulepitud järjekorra ja sisuga.
2. Peab puhtust ja korda ning hoiab ja kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (töökoht, materjalid, seadmed jmt) hoolivalt ja otstarb...
ekalt.
3. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise ning järgib ohutusnõudeid.
4. Kasutab töötades mugavaid ja tervislikke kehaasendeid, töövahendeid ja -võtteid. Arvestab halbade harjumuste mõjuga iseendale ja teistele.
5. Kasutab oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid
6. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
7. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
8. Kasutab arvutit tasemel "Iseseisev kasutaja" (lisa 1 „Digipädevuste enesehindamise skaala).
9. Leiab uusi lahendusi või kasutab, täiustab või sobitab olemasolevaid ja uudseid tööviise, tooteid ja teenuseid kasutooval viisil.
10. Analüüsib oma teadmisi ja oskusi, määratleb koolitusvajaduse ja leiab võimalusi oma arengueesmärkide saavutamiseks, osaledes erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses ning lugedes erialakirjandust.
11. Kasutab inglise keelt tasemel A2 (lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Testimine ja mõõteseadmete töö kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib toote vastavust dokumentatsioonile, kasutades selleks vajalikke mõõteriistu;
2. kontrollib ja seadistab mõõteseadmeid, testseadmeid ja -süsteeme ning vajadusel tööriistu, lähtudes tööjuhendist.

Teadmised:
1) mõõteriistade ja testseadmete liigid, kasutusvaldkonnad ja tehnoloogilised nõuded;
2) elektrilised ja mitteelektrilised suurused (pinge, pikkus, kaal jm) ja mõõtühikud (volt, amper, oom, meeter, kilogramm jm);
3) kalibreerimise, vastavushindamise ja taatlemise mõisted.
B.3.2 Elektroonikaseadmete valmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Koostab elektroonika- ja kaablikoostud vastavalt toote dokumentatsioonile, tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumitele ning IPC J-STD-001, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsetele standarditele.
2. Loeb elektriskeeme ja muud tehnilist dokumentatsiooni.
3. Käsitseb ja valmistab jootmiseks ette elektroonika komponente ja materjale.
4. Teeb käsijootmist, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja/või IPC J-STD-001, IPC-A-610 või samaväärsete standardite elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume ning kasutades erinevaid käsijootmise tööriistu.

Teadmised
1) erinevad elektroonika komponendid;
2) kaabli- ja juhtmeköidiste või -koostude koostamise protsessid;
3) mehhaanilise koostamise protsessid (neetimine, kruvimine, liimimine, pressimine, keevitamine);
4) IPC J-STD-001, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõuded;
5) jootmisprotsessis kasutatavad materjalid ja nende omadused (IPC J-STD- 002 kuni 006 või samaväärsete standardite kohaselt).
B.3.3 Elektroonikaseadmete visuaalsete ja funktsionaalsete vigade tuvastamine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab visuaalselt elektroonikakoostu komponentide ja koostu vastavust nõuetele.
2. Tuvastab elektroonikakoostu nõuetele mittevastavad ja vigastatud komponendid, kasutades mõõtmistulemusi ja elektriskeemi.
3. Tuvastab vea põhjuse elektroonikakoostus vastavalt elektriskeemi funktsionaalsetele ja visuaalsetele nõuetele.

Teadmised:
1) IPC-A-600, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõudeid;
2) tüüpilised skeemitehnilised lahendused.
B.3.4 Elektroonikaseadmete remontimine 4

Tegevusnäitajad:
1. taastab elektroonikakoostu funktsionaalsuse ja nõuetele vastavuse, arvestades IPC 7711/21 või samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid;
2. dokumenteerib tööprotsessi nõutud parameetrid ja kõrvalekalded.

Teadmised:
1) IPC 7711/21 või samaväärsete standardite nõuded ja juhised;
2) tootmisdokumentidele esitatavad nõuded;
3) tootmisprotsessi erinevates osades kasutatavaid dokumendid
Osakutsega seotud kompetentsid
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Testimine ja mõõteseadmete töö kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib toote vastavust dokumentatsioonile, kasutades selleks vajalikke mõõteriistu;
2. kontrollib ja seadistab mõõteseadmeid, testseadmeid ja -süsteeme ning vajadusel tööriistu, lähtudes tööjuhendist.

Teadmised:
1) mõõteriistade ja testseadmete liigid, kasutusvaldkonnad ja tehnoloogilised nõuded;
2) elektrilised ja mitteelektrilised suurused (pinge, pikkus, kaal jm) ja mõõtühikud (volt, amper, oom, meeter, kilogramm jm);
3) kalibreerimise, vastavushindamise ja taatlemise mõisted.
B.3.2 Elektroonikaseadmete valmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Koostab elektroonika- ja kaablikoostud vastavalt toote dokumentatsioonile, tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumitele ning IPC J-STD-001, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsetele standarditele.
2. Loeb elektriskeeme ja muud tehnilist dokumentatsiooni.
3. Käsitseb ja valmistab jootmiseks ette elektroonika komponente ja materjale.
4. Teeb käsijootmist, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja/või IPC J-STD-001, IPC-A-610 või samaväärsete standardite elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume ning kasutades erinevaid käsijootmise tööriistu.

Teadmised
1) erinevad elektroonika komponendid;
2) kaabli- ja juhtmeköidiste või -koostude koostamise protsessid;
3) mehhaanilise koostamise protsessid (neetimine, kruvimine, liimimine, pressimine, keevitamine);
4) IPC J-STD-001, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõuded;
5) jootmisprotsessis kasutatavad materjalid ja nende omadused (IPC J-STD- 002 kuni 006 või samaväärsete standardite kohaselt).
B.3.3 Elektroonikaseadmete visuaalsete ja funktsionaalsete vigade tuvastamine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab visuaalselt elektroonikakoostu komponentide ja koostu vastavust nõuetele.
2. Tuvastab elektroonikakoostu nõuetele mittevastavad ja vigastatud komponendid, kasutades mõõtmistulemusi ja elektriskeemi.
3. Tuvastab vea põhjuse elektroonikakoostus vastavalt elektriskeemi funktsionaalsetele ja visuaalsetele nõuetele.

Teadmised:
1) IPC-A-600, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõudeid;
2) tüüpilised skeemitehnilised lahendused.
 
Elektroonikaseadmete remontija, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.3 Elektroonikaseadmete visuaalsete ja funktsionaalsete vigade tuvastamine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab visuaalselt elektroonikakoostu komponentide ja koostu vastavust nõuetele.
2. Tuvastab elektroonikakoostu nõuetele mittevastavad ja vigastatud komponendid, kasutades mõõtmistulemusi ja elektriskeemi.
3. Tuvastab vea põhjuse elektroonikakoostus vastavalt elektriskeemi funktsionaalsetele ja visuaalsetele nõuetele.

Teadmised:
1) IPC-A-600, IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõudeid;
2) tüüpilised skeemitehnilised lahendused.
B.3.4 Elektroonikaseadmete remontimine 4

Tegevusnäitajad:
1. taastab elektroonikakoostu funktsionaalsuse ja nõuetele vastavuse, arvestades IPC 7711/21 või samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid;
2. dokumenteerib tööprotsessi nõutud parameetrid ja kõrvalekalded.

Teadmised:
1) IPC 7711/21 või samaväärsete standardite nõuded ja juhised;
2) tootmisdokumentidele esitatavad nõuded;
3) tootmisprotsessi erinevates osades kasutatavaid dokumendid

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-02112023-2.3/8k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.11.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Elektroonika
Kutse grupp: Elektroonikaseadmete koostaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
742 Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete paigaldajad ja hooldajad
7421 Elektroonikaseadmete mehaanikud ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Karin Andressoo Enics Eesti AS
Arno Kolk Elektroonikatööstuse Liit
Mart Ronk Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Andres Ojalill Eesti Tehnikahariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist