Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mäetööline, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mäetööline, tase 4
EN: Mine Worker, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
  • Allmaaläbindus- ja koristustööd
  • Karjääritööd
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.10.2023
Kehtib kuni: 18.10.2025
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Mäetööline 136437 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.10.2023 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Mäetööline 134773 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 21.10.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mäetöölised on oskustöölised, kes kaevandavad (väljavad), transpordivad ja töötlevad rikastusvabrikutes ja laadimiskompleksides liikuvmehhanismide, tehnilise varustuse ja mäemasinate abil maavara, kaevist, pinnast jm.
Mäetöölised töötavad allmaa- ja karjääritöödel või muudel nende töödega sarnane...
vatel tegevusaladel, nt allmaarajatiste, vundamentide, teede ja tunnelite rajamisel.
Mäetööliste tööülesanded hõlmavad mäemassiivi puurimist, maavara katva katendi eemaldamist, lõhketööde ettevalmistamist, kombainväljamist, kaevandusala toestamist, kaevise teisaldamist ning valgustusseadmete, toitekaablite, vee kõrvaldamise pumpade ja vajadusel tuulutustorude ja/või tõkete paigaldamist.
Mäetöölise täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõttes kasutatavast tehnoloogiast.
Mäetöölised spetsialiseeruvad:
1) allmaaläbindus- ja koristustöödele kaeveõõntes, šahtides ja tunnelites ;
2) karjääritöödele avatud kaevandusaladel.
Allmaatöödele spetsialiseerunud mäetööline võib teha allmaa elektri- ja lukksepatöid, kui ta on omandanud täienduskoolitusel vastavad erioskused.
4. taseme mäetööline
Töötab iseseisvalt või meeskonnaliikmena. Täidab tööülesandeid tavapärastes olukordades ning vastutab oma töö tulemuste eest.

Seotud kutsed:
Mäetööline, tase 5
Lõhkaja, tase 3
Lõhkemeister, 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kaevise teisaldamine
1. Ettevalmistustööd.
2. Laadimis- ja transporditööd.
3. Töötamine liikuvmehhanismidega.

A.2.2 Mäetööde abitööd
1. Materjalide ja töövahendite laadimine ja transport.
2. Ehitustööd.
3. Kaevandatud ala korrastamine.

A.2.3 Mäeseadmete monteerimine
1. Ett...
evalmistustööd.
2. Montaaž ja demontaaž.
3. Automaatikatööd.
4. Seadmete kontrollimine.

A.2.4 Mäeseadmete hooldus ja remont
1. Hooldus.
2. Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.
3. Hooldustulemuste dokumenteerimine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Allmaaläbindus- ja koristustööd
1. Toestamis- ja veekõrvaldustööd.
2. Lõhkeaukude puurimine.
3. Kaevise väljamine.
4. Soonimine.
5. Tuulutusseadmete paigaldamine.
6. Kaevise töötlemine.

A.2.6 Karjääritööd
1. Lõhkeaukude puurimine.
2. Katendi eemaldamine.
3. Toestamine.
4. Vee...
kõrvaldus.
5. Kaevise väljamine.
6. Kaevise töötlemine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.7 Allmaa elektri- ja lukksepatööd
1. Elektriseadmete ja -võrkude montaaži ja hooldus.
2. Elektri- ja mehaaniliste rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mäetöölised töötavad välis- ja/või allmaatingimustes. Töökeskkond võib olla plahvatusohtlik, võimalik on kokkupuude müra, vibratsiooni, heit- ja lõhkegaasidega. Allmaatöödel võib töökeskkond olla pime, niiske ja kitsas. Nende ohutegurite tõttu tuleb töötajatel täita töötervishoiu ja tööohutuse nõud...eid (kanda eririietust, kasutada isikukaitsevahendeid jm).
Töötatakse vahetustes, sh öösel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Liikuvad, käsijuhitavad- ja automaatsed mäetööstusseadmed ja masinad, samuti statsionaarsed mäetööstusseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust, ruumitaju, loogilist mõtlemist, kohusetundlikkust, täpsust, kohanemisvõimet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, iseseisvust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Mäetööliseks saab õppida kutseõppeasutuses, töökohal või täiskasvanute koolituskursustel.
Allmaa elektri- ja lukksepatööde tegemiseks tuleb läbida täienduskoolitus, kus omandatakse vastavad erioskused. Täienduskoolitusele oodatakse eelkõige eelneva elektriku väljaõppe või vähemalt 3. taseme elektri...
ku kutse saanud isikuid.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mäe-, karjääri-, protsessitööline, koristuseetööline, läbindaja, allmaalukksepp-elektrik jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
1) tervisekontroll, alus sotsiaalministri määrus „Töötajate tervisekontrolli kord“;
2) vanuse alammäär 18 aastat, alus „Töölepinguseadus“, „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“;
3) sõidualale vastav autojuhiluba (kategooria), alus: liiklusseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 -B.2.4 ja B.2.8 ning vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.5-B.2.6.

Allmaaläbindus- ja koristustöödele spetsialiseerumisel on nõutav lisaks kompetentsi B.2.5 tõendamine.
Karjääritöödele spetsialiseerumisel on nõutav lisaks kompetentsi B....
2.6 tõendamine.

Allmaa elektri- ja lukksepatööde erioskuse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.7 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kaevise teisaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tutvub tööülesandega, veendub töökoha tööohutuses;
2) puurib puurimisseadmetega lõhkeaugud;
3) toestab kaevandusala, kõrvaldab vee;
4) laadib laadimisseadmega kaevise transpordivahendile (konveierile, kallurile jms);
5) paigutab kaevise laoplatsile, lähtudes laoplatsi eripärast ja kaevise sortimendist;
6) arvestab laetud kaevise koguseid juhul, kui laadimisseade seda võimaldab;
7) kasutab säästvaid töövõtteid, lähtub töökeskkonna- ja ohutusnõuetest;
8) arvestab markšeidermõõdistustega (tööala piiridega);
9) töötab vähemalt ühe mehhanismiga järgnevast valikust:
a) ekskavaator
b) buldooser
c) kopplaadur (laadurveok)
d) kallurauto
e) puurpink
f) ankru paigaldusmehhanism
10) hooldab mehhanisme ja teeb pisiremonti.

Teadmised:
1) laadimis- ja transpordiseadmete liigid ja kasutusala;
2) ettevõtte transpordivõrgu toimimise põhimõtted;
3) mäetööde põhiliste tehnoloogiliste protsesside põhimõtted;
4) ettevõttes kasutatavate masinate ja seadmete konstruktsioonid, tööpõhimõtted;
5) töödokumentatsiooni koostamise põhimõtted (kvaliteedistandardid, spetsifikatsioonid, instruktsioonid jm).

Hindamismeetodid:
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus
B.2.2 Mäetööde abitööd 4

Tegevusnäitajad:
1) veab kaevandamispaika materjalid (metsa- ja toestusmaterjalid, kütte- ja määrdeained) ja töövahendid (seadmete tagavaraosad jm), kasutab sobivaid veokeid;
2) veab suuregabariidilisi veoseid, buldoosereid, puurpinke jm seadmeid treileritega;
3) hoiustab metsa- ja toestusmaterjale, järgides hoiustamise põhimõtteid;
4) teeb troppimisega seotud toiminguid;
5) ehitab tuulutus- ja veetõkked järgides üldehituse põhimõtteid;
6) korrastab kaevandatud ala/objekti.

Teadmised:
1) ohtlike ainete (nt määrdeained, õli, vedelkütused) vedu, ladustamine ja käitlemine.

Hindamismeetod(id):
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus.
B.2.3 Mäeseadmete monteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) komplekteerib seadmed ja materjalid;
2) monteerib ja demonteerib vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile kasutusel oleva tehnoloogiaga seotud mäemasinaid, konveierliine, tõstukeid, elektrivintse, vastuvõtusõlmi, pumbajaamu jne.
3) rajab kaabliteid, paigaldab ja markeerib kaablid ning ühendab süsteemide komponendid.
4) kasutab ja kontrollib automaatika- ja sideseadmeid;
5) jälgib visuaalselt monteeritud seadmete tehnilist seisukorda, et avastada ja ennetada rikkeid.

Teadmised:
1) mäetööde põhiliste tehnoloogiliste protsesside põhimõtted;
2) ettevõttes kasutatavate masinate ja seadmete konstruktsioonid ning tööpõhimõtted;
3) töödokumentatsiooni koostamise põhimõtted (kvaliteedistandardid, spetsifikatsioonid, instruktsioonid jm);
4) mehaanika ja elektrotehnika põhitõed;
5) automaatika blokeerimisseadmete, käivitus- ja seiskamisseadmete, tuleohutusautomaatika seadmete tööpõhimõtted ja kasutusala;
6) automaatika juhtimissüsteemide tööpõhimõtted.

Hindamismeetodid:
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus.
B.2.4 Mäeseadmete hooldus ja remont 4

Tegevusnäitajad:
1) hooldab seadmeid iga päev vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile ja normidele;
2) tuvastab rikke, uurib välja põhjuse, teavitab vastutavat isikut;
3) kõrvaldab rikke oma pädevuse piires;
4) avarii korral likvideerib tagajärjed;
5) remondib seadmeid;
6) juhindub seadmete töödokumentatsioonist (tööžurnaalid, plaanilise remondi graafikud, raportid/aruanded jm);
7) dokumenteerib hooldus- ja remonditegevuse tulemused vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.

Teadmised:
1) mäetööde põhiliste tehnoloogiliste protsesside põhimõtted;
2) ettevõttes kasutatavate masinate ja seadmete konstruktsioonid ja tööpõhimõtted.

Hindamismeetodid:
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Allmaaläbindus- ja koristustöödele spetsialiseerumisel on nõutav lisaks kompetentsi B.2.5 tõendamine. Karjääritöödele spetsialiseerumisel on nõutav lisaks kompetentsi B.2.6 tõendamine.
Allmaaläbindus- ja koristustööd
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Allmaaläbindus- ja koristustööd 4

Tegevusnäitajad:
1) läbindab surfid ja kaldšahtid;
2) väljab kaevise koristus- ja ettevalmistuskaeveõõnest;
3) toestab kaeveõõne;
4) paigaldab ajutise tuulutustorustiku,
5) puurib puurmasinaga puuraugud kaeveõõnde, järgides puurlõhketöö passe;
6) rajab veekõrvalduskraavid ja šurfid;
7) soonib horisontaalselt ja vertikaalselt;
8) töötab liikuvmehhanismide ja mäemasinatega;

Hindamismeetodid:
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus.
 
Karjääritööd
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Karjääritööd 4

Tegevusnäitajad:
1) puurib puurpingiga lõhkeaugud maavara katvasse katendisse, järgides puurlõhketöö passe;
2) eemaldab lõhatud katendi mäemasinatega (nt buldooserid, laadurid, ekskavaatorid);
3) rajab kraavid ja veekogurid passide ja juhendite alusel, hoiab rajatised korras;
4) väljab kaevise liikuvmehhanismide ja mäemasinatega;
5) purustab ja sorteerib kaevise mäemasinatega.

Hindamismeetodid:
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus.

Valitavad kompetentsid
Allmaa elektri- ja lukksepatööde erioskuse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.7 tõendamine.
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Allmaa elektri- ja lukksepatööd 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab allmaakaeveõõntes kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi
elektrisüsteeme, masinaid ja seadmeid vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja juhenditele;
2) teeb automaatikatöid;
3) monteerib/demonteerib mehaanilisi seadmeid ja elemente keevituse jm ühenduste teel;
4) jälgib monteeritud ja paigaldatud seadmete tehnilist seisukorda, hooldab seadmeid;
5) tuvastab rikked, uurib välja nende põhjused, teavitab vastutavat isikut;
6) kõrvaldab võimalikud elektrilised ja/või mehaanilised rikked, likvideerib vajadusel avarii tagajärjed;
7) dokumenteerib hooldus- ja remonditegevuse tulemused vastavalt kehtestatud korrale;
8) järgib töödokumentatsiooni (tööžurnaalid, plaaniliste remontide graafikud, raportid/aruanded jm).

Teadmised:
1) elektrotehnika, elektroonika, automaatika põhimõtted;
2) elektrikeevitamise, gaaslõike- ja gaaskeevitamise seadmete tööpõhimõte, kasutusala;
3) gaasigeneraatorite, keevituspõletite kasutusreeglid;
4) seadmete ja mehhanismide käidu-, hooldus- ja remondijuhendid.

Hindamismeetodid:
Teooriaküsimused, töökohal jälgimine, vestlus
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Mäetööline, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus-, tuleohutus- ja elektriohutusnõudeid;
2) kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid (tulekustutusvahendid, eririietus jm);
3) korraldab ohutu ja käepärase töökoha, hoiab selle puhta ja korras;
4) valmistab vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja juhenditele ette töövahendid, tarvikud ja isikukaitsevahendid;
5) dokumenteerib töö tulemuse (nt fikseerib andmed hooldusraamatusse);
6) tegutseb häire- ja eriolukordades nõutaval viisil: edastab operatiivselt infot, annab esmaabi jms;
7) planeerib oma aega ja tööd, peab kinni tähtaegadest;
8) järgib jäätmetöötlemise nõudeid;
9) orienteerub mäenduse valdkonda puudutavas seadusandluses;
10) määrab oma tegutsemise prioriteedid, töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras; analüüsib oma tegevust;
11) arvestab energiatõhususe, säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtetega;
12) loeb tehnilist dokumentatsiooni, kasutab erialaterminoloogiat;
13) täiendab end tööalaselt, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega.
14) tajub oma rolli meeskonnas, tegutseb meeskonna huvisid arvestades.

Hindamismeetodid:
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-19102023-2.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.10.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäetööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
811 Mäeseadmete operaatorid
8111 Kaevurid ja karjääritöölised, mäeseadmete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sergei Ovsyannikov Enefit Kaevandused
Allan Viil Enefit Kaevandused
Merike Sirendi Enefit Kaevandused
Heini Viilup Eesti Mäeselts
Galina Trofimova Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Nikolai Malõšev VKG Oil AS
Piret Lilover SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist