Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Korrakaitseametnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Korrakaitseametnik, tase 5
EN: Public Order Official, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.10.2023
Kehtib kuni: 30.10.2025
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Korrakaitseametniku töö eesmärk on õigusnormide järgimine ning õigushüvede ja isikute subjektiivsete õiguste kaitstus.

Korrakaitseametniku põhiülesanneteks on väärtegude kohtuväline menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine kohalikule omavalitsusele seadustega antud pädevuse piires, sealhu...
lgas valla- või linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.

Korrakaitse kutsealal on ka korrakaitseametnik, tase 6 kutse, kes lisaks korrakaitseametniku põhiülesannetele juhendab ja korraldab korrakaitseametnik, tase 5 tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Süüteoennetus
2.1.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ärahoidmine ja soodustegurite mõju vähendamine.
2.1.2. Isikute nõustamine.
2.1.3. Avalikkuse teavitamine.

A.2.2 Järelevalve teostamine
2.2.1. Informatsiooni kogumine.
2.2.2. Järelevalve menetlustoimingute läb...
iviimine.

A.2.3 Kohtuväline menetlus
2.3.1. Väärteokoosseisu tuvastamine.
2.3.2. Väärtegude menetlemine.

A.2.4 Järelevalve avalikus kohas käitumise nõuete üle
2.4.1. Patrullimine.
2.4.2. Teadete vastuvõtmine.
2.4.3. Teadete lahendamine.
2.4.4. Riikliku järelevalve toimingute teostamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Kohtuvälise menetleja esindamine kohtus
2.5.1. Kohtuistungiks ettevalmistamine.
2.5.2. Kohtuistungil esinemine.
2.5.3. Kohtulahendite analüüsimine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Korrakaitseametnik töötab graafiku alusel, võib esineda töötamist nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja öösiti. Korrakaitseametnik töötab nii sise- kui välitingimustes ning kannab teenistuses olles vormiriietust vastavalt asutuses kehtestatud korrale.
Korrakaitseametnik võib kokku puutuda ohutegur...
itega (emotsionaalsed ja füüsilised rünnakud, kõrgendatud emotsionaalne pinge jm).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Korrakaitseametniku peamisteks töövahenditeks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid, kontoritarbed, sõidukid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Korrakaitseametniku töö eeldab distsiplineeritust, ausust, seaduskuulekust ja kohusetundlikkust. Vajalikud on ka hea pinge- ja stressitaluvus, tasakaalukus ja arenemisvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Korrakaitseametnikul on vähemalt keskharidus, kutseoskused on omandatud töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Korrakaitseametnik, inspektor, järelevalveinspektor, menetleja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.4 ja B.2.6 (läbiv kompetents). Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.5.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Süüteoennetus 5

Tegevusnäitajad:
1) vastavalt süütegude ja muude korrarikkumiste soodustegurite analüüsile hoiab ära süütegusid ja muid korrarikkumisi, rakendades sobivaid taktikaid ja meetmeid vastavalt seadusele;
2) nõustab isikuid nende õigusteadlikkuse tõstmiseks, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
3) tööülesandeid täites teavitab tema poole pöördumisel avalikkust oma tööülesandeid puudutavates küsimustes, lähtudes organisatsioonis kehtestatud meediaga suhtlemise korrast ja oma volitustest.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, kaasusülesanne, vestlus.
B.2.2 Järelevalve teostamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kogub järelevalve teostamiseks informatsiooni, kasutades erinevaid allikaid ja meetodeid; analüüsib ja hindab kogutud informatsiooni; vastavalt pädevusele langetab selle põhjal tegevusotsuse; pädevuse puudumisel edastab info asjaomastele isikutele;
2) kohaldab järelevalvemeetmeid vastavalt õigusaktidele.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, kaasusülesanne, vestlus.
B.2.3 Kohtuväline menetlus 5

Tegevusnäitajad:
1) tuvastab väärteokoosseisu vastavalt õigusaktidele;
2) menetleb väärtegusid vastavalt õigusaktidele; teeb lahendi.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, kaasusülesanne, vestlus.
B.2.4 Järelevalve avalikus kohas käitumise nõuete üle 5

Tegevusnäitajad:
1) patrullib ohu ennetamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, vajadusel reageerib ja sekkub vastavalt oma pädevusele;
2) võtab vastu erinevas vormis teateid; registreerib ja edastab teated vastavalt korrakaitseorganis kehtestatud asjaajamiskorrale;
3) kontrollib teate sisu; võtab tarvitusele meetmed ohu kõrvaldamiseks;
4) rakendab esmaseid riikliku järelevalve meetmeid ohu kõrvaldamiseks ja korrarikkumise lõpetamiseks vastavalt õigusaktidele.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, kaasusülesanne, vestlus.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitav kompetents B.2.5.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Kohtuvälise menetleja esindamine kohtus 5

Tegevusnäitajad:
1) vaatab läbi kogutud materjalid ning kujundab seisukoha; valmistub kohtuistungiks ette vastavalt eelinformatsioonile;
2) esindab kohtuvälist menetlejat kohtus; esitab kohtuvälise menetleja põhjendatud seisukoha; väljendub selgelt ning oskab esile tuua olulise;
3) analüüsib ja süstematiseerib kohtulahendeid; teeb teabe põhjal järeldused ja kasutab neid oma töös.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, kaasusülesanne, vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Korrakaitseametnik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1 ja vähemalt ühte võõrkeelt osaoskuste kuulamine, lugemine ja rääkimine osas tasemel B2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused);
3. suhtleb inimestega lugupidavalt ja professionaalselt; kasutab konfliktilahendamismeetodeid, vältimaks konflikte; lahendab tekkinud konflikte; loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele;
4. teenistusülesandeid täites austab inimväärikust ning ei diskrimineeri isikuid soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu; järgib õigusakte;
5. järgib avaliku teenistuse eetikakoodeksit.

Teadmised:
1) korrakaitseametniku tööülesannete täitmisega seotud seadused (nt KOKS, korrakaitseseadus, eriseadused).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-31102023-1.7/4k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.10.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Korrakaitseteenistus
Kutse grupp: Korrakaitseametnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5412 Politseinikud
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Margot Järvoja Pärnu Linnavalitsus
Imbi Kivi Tartu Linnavalitsus Linnakantselei
Tiit Kivikas Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
Einar Lillo Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond
Kristi Malm Rae Vallavalitsus
Maiko Martsik Sisekaitseakadeemia
Margus Oks Tartu Linnavalitsus Linnakantselei
Marek Ranne Menetlusteenistus
Reet Salmu Pärnu Linnavalitsus
Agur Tehver PPA Põhja prefektuur

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist