Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvatöötaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Turvatöötaja, tase 4
EN: Security Guard, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.01.2024
Kehtib kuni: 31.12.2028
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Turvatöötaja, tase 4 kutsestandardi koostamise põhjuseks on turvategevuse seaduse vastuvõtmine 08.02.2023.
Turvategevuse seaduse ja siseministri määruse „Turvategevuse eeskiri“ järgi on turvateenistujal töötamiseks nõutud valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi kutse.
Seadus korrastab turvatöötaja õigusi ja täiendab kutsesüsteemi 4. taseme kutsega. Sätestatud on konkreetsed nõuded väljaõppele.
Uue seadusega muutuvad kutsestandardis kasutatud terminid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvategevuse eesmärk on tagada turvaobjekti turvalisus. Turvategevust teostavad turvaettevõtja ja siseturvakorraldaja (lisa 1 – kutsestandardis kasutatud terminid). Turvaobjektiks võib olla isik, vara või kogunemine ja sellega seotud maa-ala, mida valvatakse või kaitstakse või kus korda peetakse.
...

Turvatöötaja on turvaobjekti valvamise, kaitsmise ja korra pidamise ülesandeid täitev turvateenistuja, kes vastab turvategevuse seaduses sätestatud turvatöötaja nõuetele ja kellel on kutseseaduse alusel antud kutse.

Tema peamised tööülesanded on:
1) isiku või vara ja selle ümbruse jälgimine ohu ennetamiseks või väljaselgitamiseks;
2) isikule või varale suunatud ohu tõrjumine või rikkumise kõrvaldamine;
3) avalikul koosolekul korra tagamine või käitumisnõuete järgimise tagamine muul kogunemisel või määratud maa-alal;
4) turvaplaanis talle ette nähtud tööosa elluviimise eest vastutamine.

Turvatöötaja töötab talle antud pädevuse piires iseseisvalt, olles meeskonna liige. Ta juhendab turvaplaanist lähtuvalt valvetöötajaid. Turvatöötaja töötab kinnitatud töögraafiku alusel vajadusel nii päevastes kui ka öistes erineva pikkusega vahetustes, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest. Turvatöötaja töötab nii sise- kui ka välitingimustes, sõltumata ilmastikuoludest ning teeb füüsilist pingutust nõudvat tööd (sundasendid, ebaühtlane füüsiline koormus). Turvatöötaja võib kokku puutuda ohuteguritega (emotsionaalsed ja füüsilised rünnakud, kõrgendatud emotsionaalne pinge jm). Eriülesannete täitmisel võib olla vajalik erikoolituse läbimine (nt tulekustuti kontrollija, esmaabiandja vm).

Peamised töövahendid on sidevahendid, relvad (sh tulirelv vastavalt relvaseadusele ning talle antud õiguslikule loale või pädevusele) ja erivahendid, valveseadmestikud ja tuleohutuspaigaldised olenevalt tööülesannetest, IKT-vahendid ja -süsteemid.

Lisaks turvatöötaja kutsele on turvateenistuja kutsealal valvetöötaja, tase 3, ja turvajuht, tase 5. Turvatöötajal, tase 4 on ka valvetöötaja, tase 3 kompetents. Valvetöötaja jälgib turvaobjekti ja selle ümbrust ohu ennetamiseks või väljaselgitamiseks. Turvajuht korraldab turvateenistujate tööd, juhib ja juhendab neid ning koostab turvaplaani.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Turvamiseks ettevalmistumine
A.2.2. Turvaobjekti turvamine
A.2.3. Läbipääsuõiguste kontrollimine ja piirangute rakendamine
A.2.4. Korra või käitumisnõuete järgimise tagamine
A.2.5. Turvaobjektile suunatud ohu tõrjumine või rikkumise kõrvaldamine, sh meetmete rakendamine
A.2.6. Füüsilise ...
jõu, erivahendi ja relva kasutamine
A.2.7. Ohu ennetamine ja tegutsemine erakorralise sündmuse korral
A.2.8. Side-, valve- ning teiste seadmete kasutamine
A.2.9. Liikuva turvaobjekti turvamine
A.2.10. Valvetöötaja juhendamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.11. Turvateenistujate vahetu juhtimine
A.2.12. Tulekustutite ja tuletõrje voolikusüsteemide vaatlemine ja kontrollimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Turvatöötaja hariduslik ja kutsealane ettevalmistus on reguleeritud turvategevuse seadusega.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Turvatöötaja, siseturvatöötaja
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Turvategevuse seaduse ja siseministri määruse „Turvategevuse eeskiri“ järgi on töötamiseks nõutud turvatöötaja kutse.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab
• Turvatehnika kasutamise ja tuleohutuse tagamise teadmised ja oskused
• IKT-oskused, nt töö videovalve tehnika, näotuvastusprogrammide ja perimeetri valvesüsteemidega
• Kolleegide koolitamise oskus
• Hea suhtlemis-,  läbirääkim...
is- ja enesekehtestamisoskus
• Keelteoskus, peamiselt eesti, vene ja inglise keele oskus

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Turvatöötaja, tase 4, kutse koosneb üldoskustest, kohustuslikest kompetentsidest ja valitavast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutud üldoskuste (B.2) ning kohustuslike kompetentside (B.3.1–B.3.10 ja B.3.13) tõendamine. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.11 ja B.3.12.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Kutse taotlemisel
1. Põhiharidus
2. Vähemalt 18-aastane
3. Eesti kodanik või isik, kes on Eestis omandanud elamisõiguse või kellele on antud Eesti elamisluba
4. Eesti keele oskus B2-tasemel
5. Puuduvad karistusregistris andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta
6. Terviseseisund võimaldab tä...
ita tööülesandeid
7. On läbinud turvatöötaja õppe ettenähtud mahus
Kutse taastõendamisel
1. Kehtiv turvatöötaja kutse või kutse kehtivusaja lõpust ei ole möödas rohkem kui 6 kuud
2. Eesti kodanik või isik, kes on Eestis omandanud elamisõiguse või kellele on antud Eesti elamisluba
3. Puuduvad karistusregistris andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta
4. Terviseseisund võimaldab täita tööülesandeid
5. Läbitud täiendusõpe ettenähtud mahus

Loe edasi
Peida
B.2 Turvatöötaja, tase 4 üldoskused
1. Järgib tööd tehes juhiseid, valdkondlikke nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
2. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, isikukaitsevahendeid ning järgib ohutusnõudeid.
3. Kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduses kehtestatud nõuetele.
4. Kasutab ...
oma töös arvutit iseseisva kasutaja tasemel (lisa 2 – digipädevuste enesehindamisskaala).
5. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartnerist, rollidest, olukorrast jmt.
6. Märkab võimalikke probleeme ja võtab meetmeid nende tekkimise vältimiseks.
7. Loob olukorra lahendamisel teiste inimestega hea kontakti, väljendab end viisakalt ja arusaadavalt.
8. Lahendab konflikte omal initsiatiivil või kellegi palvel, leides sobivaima lahendusviisi.
9. Lahendab teiste ja iseenda püstitatud ülesandeid minimaalse juhendamisega.
10. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes enda ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
11. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Turvamiseks ettevalmistumine 4

Tegevusnäitajad
1. Mõistab oma tööjuhendist tulenevaid tööülesandeid turvaobjektil.
2. Kontrollib turvaobjekti terviklikkust vastavalt oma tööjuhenditele.
3. Kontrollib turvaobjekti töövahendeid vastavalt oma tööjuhenditele.
4. Kontrollib talle väljastatud töövahendite korrasolekut vastavalt töövahendile kehtestatud nõuetele.
5. Teavitab kontrolli tulemusena avastatud puudustest ja ohtudest vastavalt kehtestatud nõuetele.
6. Kõrvaldab avastatud puudused oma pädevuse piires, järgides tööjuhendeid.

Teadmised
Töövahendite hoiustamine
B.3.2 Turvaobjekti turvamine 4

Tegevusnäitajad
1. Valvab, kaitseb ja peab korda turvaobjektil (isik, vara või kogunemine ja sellega seotud maa-ala) vastavalt tööjuhendile.
2. Tagab turvaobjektil avalikku korda ja sekkub rikkumise korral vastavalt oma pädevusele.
3. Jälgib turvaobjektil sisekorraeeskirja täitmist ja sekkub rikkumise korral vastavalt oma pädevusele.
4. Jälgib turvaobjekti eesmärgiga tuvastada võimalikud ohud ja sekkub ohu tõrjumiseks vastavalt oma pädevusele.
5. Fikseerib turvaobjekti ohustanud sündmused ja kohaldatud meetmed (tulenevalt turvategevuse seadusest) ning edastab teabe vastavalt tööjuhendile.
6. Fikseerib muud turvaobjektiga seotud sündmused ja edastab teabe vastavalt tööjuhendile.

Teadmised
Töövahendite kasutamine
B.3.3 Läbipääsuõiguste kontrollimine ja piirangute rakendamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib turvaobjektile sisenemise ja seal viibimise õiguslikku alust.
2. Tuvastab isikusamasuse vastavalt turvaobjekti kasutamise korrale.
3. Tõkestab turvaobjektile õigusliku aluseta sisenemise.
4. Sekkub ja rakendab vajaduse korral kaitsetegevuse meetmeid kõrvalise isiku viibimisele turvaobjektil oma pädevuse piires.
B.3.4 Korra või käitumisnõuete järgimise tagamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tagab korda avalikul koosolekul korrakaitseseaduse nõuete järgi.
2. Tagab käitumisnõuete järgimist vastavalt turvaobjekti asukohas kehtivale avalikus kohas käitumise eeskirjale, korrale ja reeglitele.
3. Tagab käitumisnõuete järgimist vastavalt turvaobjekti turvaplaanile.
4. Juhindub korra või käitumisnõuete järgimise tagamisel suulisest või kirjalikust tööjuhendist.
B.3.5 Turvaobjektile suunatud ohu tõrjumine või rikkumise kõrvaldamine, sh meetmete rakendamine 4

Tegevusnäitajad
1. Järgib ohu tõrjumisel või rikkumise kõrvaldamisel turvategevuse seadusest tulenevaid meetmete kohaldamise üldnõudeid.
2. Kohaldab vastavalt ohule ja rikkumisele järgnevaid meetmeid:
2.1. suuline nõue;
2.2. isiku peatamine ja dokumendi nõudmine;
2.3. isikusamasuse tuvastamine;
2.4. isiku kontroll;
2.5. vallasasja kontrollimine ja hoiule võtmine;
2.6. turvaobjektile sissepääsu tõkestamine;
2.7. turvaobjektilt kõrvaldamine;
2.8. isiku kinnipidamine.
3. Kasutab vajaduse korral ohu tõrjumiseks või rikkumise kõrvaldamiseks füüsilist jõudu, erivahendit või relva.
4. Fikseerib objekti ohustanud sündmuse asjaolud vastavalt turvategevuse eeskirjale.
B.3.6 Füüsilise jõu, erivahendi ja relva kasutamine 4

Tegevusnäitajad
1. Järgib füüsilise jõu, erivahendi või relva kasutamisel turvategevuse seaduses kehtestatud nõudeid.
2. Hindab füüsilise jõu või erivahendi kasutamise vajadust ja proportsionaalsust vajaliku meetme rakendamiseks.
3. Hoiatab füüsilise jõu, erivahendi ja relva kasutamise eest, välja arvatud juhul, kui hoiatada ei ole võimalik kiireloomulist kasutamist nõudva olukorra tõttu.
4. Kasutab füüsilist jõudu ründe tõrjumiseks või meetme kohaldamiseks.
5. Kasutab erivahendit, et tõkestada enda või teise isiku vastast rünnet.
6. Kasutab gaasipihustit, kumminuia või teleskoopnuia, et tõkestada enda või teise isiku vastast rünnet või tõrjuda grupiviisilist rünnet.
7. Annab füüsilise jõu, erivahendi või relva kasutamise järel esmaabi.
8. Teavitab turvamise käigus isikule tervisekahjustuse tekitamisest või surma põhjustamisest, samuti igast tulirelva kasutamise juhtumist, helistades hädaabinumbril ning teavitades asjakohaseid isikuid.

Teadmised
Tulirelva kasutamise õiguslikud alused
B.3.7 Ohu ennetamine ja tegutsemine erakorralise sündmuse korral 3

Tegevusnäitajad
1. Täidab turvaobjekti tuleohutusnõudeid.
2. Jälgib turvaobjektil tuleohutusnõuete täitmist.
3. Hindab olukorda ja tegutseb vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile.
4. Kasutab tulekahju korral sobivaid tulekustutusvahendeid, lähtudes tulekahju eripärast.
5. Helistab hädaabinumbril, avastades turvaobjektil ohu inimese elule ja tervisele ning kliendi varale (äkkrünnak, pommioht, loodusõnnetus jm), ning edastab teabe sündmuse kohta.
6. Fikseerib sündmuse asjaolud vastavalt oma tööjuhendile ja teavitab asjakohaseid isikuid.
7. Jälgib olukorda kuni ohu kõrvaldamiseni.
8. Teeb koostööd operatiivteenistustega.

Teadmised
Relvade, erivahendite ja füüsilise jõu kasutamine lähtuvalt turvategevuse seadusest ning relvaseadusest.
B.3.8 Side-, valve- ning teiste seadmete kasutamine 3

Tegevusnäitajad
1. Kasutab teabe vahetamiseks sidevahendeid ja teisi infoedastusvahendeid lähtuvalt objekti eripärast ja tööjuhendist.
2. Kasutab mehaanilise kaitse vahendeid vastavalt objekti eripärale, arvestades vahendite tööpõhimõtteid ja kasutusjuhendit.
3. Eristab ja tuvastab häiresignaali põhjuseid, arvestades valveseadme kasutusjuhendit, kasutab valveseadmestikku vastavalt turvaobjekti töökorraldusele, kasutab valvepiirkonnas olukorra jälgimiseks jälgimisseadmestikku ning käitleb videosalvestuse materjale vastavalt tööjuhendile.
4. Eristab ja tuvastab tulekahju häiresignaali asukoha ja häire liigi, arvestades süsteemi kasutusjuhendit ja süsteemide üldpõhimõtteid, hindab saadud teavet ning valib edasise tegutsemisviisi, lähtudes kehtestatud korrast.

Teadmised
Isiku kontrolli tehnilised vahendid (nt X-ray metallidetektor, kaubakaitse elemendi detektor)
B.3.9 Liikuva turvaobjekti turvamine 4

Tegevusnäitajad
1. Järgib liikuva turvaobjekti turvamise (sh eskordi, inkassatsiooni ja isikukaitse) õiguslikke aluseid, regulatsioone ja norme.
2. Turvab liikuvat turvaobjekti jalgsi või sõidukiga vastavalt turvaplaanile.
3. Kasutab liikuva turvaobjekti turvamisel tehnilisi erilahendusi (sõiduk, sidevahend, relvad, isikukaitsevahendid, veose kaitsevahendid jm), olles eelnevalt kontrollinud nende korrasolekut.
4. Järgib avalikust ruumist tulenevat turvataktikalist eripära liikuva turvaobjekti turvamisel.
5. Hindab turvamise käigus liikuva turvaobjekti vastu suunatud rünnete riske ja korrigeerib oma tegevusi riskide maandamiseks.
6. Tegutseb liikuva turvaobjekti vastu suunatud ründe ajal ning ründe järel vastavalt turvataktikalisele olukorrale.
B.3.10 Valvetöötaja juhendamine 4

Tegevusnäitajad
1. Juhendab turvamises osalevat valvetöötajat turvaplaanis ettenähtud tingimustel ja korras kohapeal või sidevahendeid kasutades.
2. Juhendab avalikus kohas turvamises osalevat valvetöötajat, viibides samal turvaobjektil.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.11 ja B.3.12.
    Nimetus EKR tase
B.3.11 Turvateenistujate vahetu juhtimine 4

Tegevusnäitajad
1. Juhib (nt vahetusevanema või objektivanemana) enda vahetuses olevaid turvateenistujaid vastavalt tööjuhendile.
2. Võtab vastu otsuseid ja juhib turvateenistujaid ka tööjuhendis reguleerimata olukordades.
3. Teavitab turvateenistujaid turvaobjekti terviklikkusest ja viib läbi objektipõhise õppe.
4. Korraldab turvateenistujatele väljastatud töövahendite korrasoleku.
5. Korraldab turvaobjektil avastatud puuduste ja ohtude kõrvaldamise turvateenistujate pädevuste piires.
6. Teavitab tellijat turvaobjektil avastatud puudustest ja ohtudest, mida ei ole võimalik kõrvaldada turvateenistujate poolt.
B.3.12 Tulekustutite ja tuletõrje voolikusüsteemide vaatlemine ja kontrollimine 4

Tegevusnäitajad
1. Vaatleb ja kontrollib iseseisvalt tulekustuteid (pulberkustuti, vesi-, rasva-, ja vahtkustuti, süsihappegaaskustuti) ning utiliseerib need.
2. Vaatleb ja kontrollib iseseisvalt tuletõrje voolikusüsteemi.
3. Dokumenteerib tulekustutite vaatluse ja kontrollimise.
4. Dokumenteerib tuletõrje voolikusüsteemi vaatluse ja kontrollimise.

Teadmised
Tuleohutuse seadus ja selle rakendusaktid, seadme ohutuse seadus, valdkondlikud standardid
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.13 Turvatöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Juhendab ja toetab meeskonnaliikmeid ülesannete täitmisel ning oskuste ja teadmiste omandamisel ja arendamisel.
2. Annab isikutele esmaabi.
3. Kutsub vajaduse korral meditsiinilise abi.
4. Tagab sündmuskoha puutumatuse.
5. Fikseerib sündmuse asjaolud vastavalt tööjuhendile, arvestades turvategevuse seaduses kehtestatud nõudeid.
6. Arvestab turvamisel isikuandmete kaitse regulatsioonide õigusnorme, mh isikuandmete kaitse üldmäärust.
7. Kannab turvamisel vormiriietust ja töötõendit vastavalt kehtestatud korrale.

Teadmised
Turvamise õiguslikud alused, klienditeeninduse põhimõtted
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-31102023-1.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.10.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Turvateenistus
Kutse grupp: Turvatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5414 Turvatöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Juhan Aia Viking Security AS
Anneli Annist Politsei- ja Piirivalveamet
Andres Harak AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
Kaido Kalamets AS G4S Eesti
Kaimar Karuauk Forus Security AS
Marius Kupper AS Eesti Raudtee, Päästeamet
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit
Siiri Lõhmus AS Tallinna Sadam
Nurmely Mitrahovitš Siseministeerium

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist