Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ämmaemand, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Ämmaemand, tase 6
EN: Midwife, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2023
Kehtib kuni: 15.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis tõsteti senised tööosad ja kohustuslikud kompetentsid „Tervisekasvatus ja pereplaneerimine“, „Ämmaemandus raseduse korral“, „Ämmaemandus sünnituse korral“, „Sünnitusjärgne ämmaemandus“, „Vastsündinu hooldus“, „Ämmaemandus naistehaiguste ja raseduse katkemise/katkestamise korral“, „Ämmaemandustoimingud“ ja „ Raviplaani koostamine“ kokku kolmeks tööosaks. Kohustuslikuks kompetentsiks tõsteti kokku „Tervisekasvatus, pereplaneerimine ja antenataalne hooldus“,„ Ämmaemandus sünnitus...e korral“ ja „Naise, vastsündinu, imiku ja pere järjepidev hooldus“. Tööosa ja kohustuslik kompetents „Grupi nõustamine“ tõsteti ämmaemanda kutset läbiva kompetentsi tegevusnäitajatesse.

Sõnastati A.6. „Tulevikuoskused“, B.2 „ Üldoskused“ ja B.3.4 Ämmaemanda kutset läbiv kompetents. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardite ulatuses

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Ämmaemand 1470 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/6 03.06.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ämmaemand on tippspetsialist, kes juhendab, jälgib, nõustab ja toetab naist ja peret raseduse, sünnituse ajal, sünnitusjärgsel perioodil, üleminekul lapsevanemaks saamisel ning reproduktiiv- ja seksuaaltervise küsimuste ja günekoloogiliste probleemide lahendamisel elukaare erinevatel etappidel. Ta o...saleb tervisedenduses, pereplaneerimises, antenataalses hoolduses, sünnitusel ning sünnitusjärgsel naise, pere, vastsündinu, imiku järjepideval hooldusel üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil. Ämmaemand nõustab naist ja peret vaimse tervise teemadel koostöös teiste spetsialistidega.

Ämmaemandad austavad naiste, perede ja laste inimõigusi ning nende prioriteet on tagada, et hooldus keskenduks võimalusel kliendi vajadustele, vaadetele, eelistustele ja otsustele. Ämmaemand osutab ämmaemandusabi koostöös siht- ja sidusrühmadega.

Ämmaemand töötab esmatasandil, ambulatoorset ja/või statsionaarset tervishoiuteenust osutavas - ja/või kutsealast arengut edendavas asutuses või eraettevõttes.

Ämmaemanda töö on vastutusrikas, vaimselt ja emotsionaalselt pingeline. Ta puutub kokku füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste ohuteguritega (infektsioonid, ohtlikud ained, kehavedelikud jm). Tööajakava võib sisaldada töötamist nädalavahetustel, öösiti ja/või pühade ajal.

Ämmaemand kasutab oma töös käelisi oskuseid ja meditsiiniseadmeid ja -tehnikat, abi- ja kaitsevahendeid ning infotehnoloogilisi vahendeid.

Ämmaemanda kutse eeldab kriitilist mõtlemist, oskust luua positiivset eeskuju, vastutus-, otsustus-, empaatia-, kohanemis- , algatus- ja koostöövõimet ning suhtlemisvalmidust.

Ämmaemand osaleb kutsealastel täiendkoolitustel võttes vastutuse oma pideva professionaalse arengu eest ja olles eeskujuks õppimiskultuuri edendamisel.

Ämmaemanda kutsealal on kaks kutset:
- Ämmaemand, tase 6;
- Ämmaemand, tase 7.

Käesolevas standardis kirjeldatakse 6. taseme ämmaemanda töökompetentse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tervisekasvatus, pereplaneerimine ja antenataalne hooldus
A.2.2 Ämmaemandus sünnituse korral
A.2.3 Naise, vastsündinu, imiku ja pere järjepidev hooldus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Ämmaemandal on erialane keskeriharidus ja töökogemus või erialane rakenduskõrgharidus
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Ämmaemand
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele peab ämmaemand olema kantud Terviseameti tervishoiutöötajate registrisse
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.

Muutuva ühiskonna ja tehnoloogia tingimustes on oluline ämmemanda käeliste baasoskuste säilitamine. Ämmaemand peab oskama kohanduda erinevate kultuuride, religioonide, seksuaalvähemuste ja peremudelitega. Inimesed muutuvad tervise ...
teadlikumaks ja suurenevad nende ootused teenuse kvaliteedile ja kättesaadavusele, seetõttu peab ämmaemand olema teadlik ja kasutama muutuvast töökeskkonnast, õigusruumist ja patsiendiohutusest tulenevaid töövõtteid. Ämmaemandusabi osutamiseks on oluline interdistsiplinaarse meeskonnatöö jätkuv arendamine, töö ümber struktureerimine ja paindlikud töötingimused. Seoses töö iseloomu muutumisega on märgata tulevikus töömahu olulist kasvu, mistõttu tuleb rohkem tähelepanu pöörata töötaja enda vaimsele ja füüsilisele tervisele.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kohustuslikud kompetentsid B.3.1.-B.3.3., kutset läbiv kompetents B.3.4. ja üldoskused B.2
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Kutse taotlemisel:
VARIANT 1 koolilõpetajale
1. Eestis akadeemiliselt tunnustatud ämmaemanda õppekava läbimine vähemalt 180 EAP ulatuses, mis põhineb Ülemaailmsel Ämmaemandate Organisatsiooni ämmaemandapraktika pädevustel ja ämmaemanda hariduse raamistikul (ICM - International Confederation of M...
idwives – Global Standards for Midwifery Education and Essential Competencies for Midwifery Practice) ning EU direktiivil 2005/36, 6.jagu, artikkel 40.

VARIANT 2 töömaailma taotlejale:
1. ämmaemanda kutse- ja/või (rakendus) kõrgharidus;
2. töötamine ämmaemandana ja/või ämmaemandusõppejõuna viies läbi praktikume ja simulatsioone viimase kolme aasta jooksul;
3. erialase täienduskoolituse läbimine 8 EAP ulatuses viimase viie aasta jooksul.

Kutse taastõendamisel:
1. kehtiv ämmaemanda kutse, tase 6 või tase 7;
2. vähemalt kaks aastat töökogemust ämmaemandana ja/või ämmaemandusõppejõuna vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul;
3. järjepidevat professionaalset arengut toetavates tegevustes ja/või koolitustes osalemine 8 EAP ulatuses viimase viie aasta jooksul.

Kutse andmise korraldus on reguleeritud ämmaemanda kutsete kutse andmise korras

Loe edasi
Peida
B.2 Ämmaemand, tase 6 üldoskused
Õppimisoskused
1. Säilitab ja arendab oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi.

Enesejuhtimisoskused
2. Lähtub oma ametialases tegevuses eetikakoodeksist (vt, Lisa 1 „Ämmaemanda eetikakoodeks“).
3. Järgib tööd tehes asjakohaseid õigusakte, juhiseid, nõudeid, eeskirju, standardeid, tõenduspõhiseid...
allikaid jmt.
4. Juhindub multidistsiplinaarse meeskonna töö põhimõtetest ja jagab oma teadmisi kolleegidega.
5.Järgib oma töös ohutusnõudeid ja rakendab universaalseid turvalisuse tagamise ettevaatusabinõusid, lähtudes õigusaktidest.
6. Käitub energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt (nt sorteerib prügi, minimeerib printimist, vee ja elektrivalguse kasutust jne).

Lävimisoskused
7. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt ning kuulab aktiivselt.
8. Oskab kasutada enesekehtestamise strateegiaid.
9. Oskab vastu võtta ja analüüsida konstruktiivset kriitikat ja tagasisidet.
10. Lahendab konflikte konstruktiivselt, rakendades konflikti lahendamise põhimõtteid.
11. Kasutab arvutit tasemel „Algtasemel kasutaja" (Lisa 2 „Digipädevuste enesehindamise skaala“).
12. Kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt suhtlustasandil (vt Lisa 3 „Keelte oskustasemete kirjeldused“)

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tervisekasvatus, pereplaneerimine ja antenataalne hooldus 6

Tegevusnäitajad
1. Viib läbi seksuaalkasvatuslikke, reproduktiivtervise ning pereplaneerimisega seotud ennetustegevusi arvestades kliendi sugu ja seksuaalset orientatsiooni.
2. Oskab märgata viljakusega ja viljatusega seotud terviseseisundeid ja suunab vajadusel erialaspetsialistile.
3. Oskab märgata reproduktiivtervisega seotud vaimse tervise seisundi muutusi ja toimetulekuprobleeme.
4. Nõustab ja kirjutab välja teaduspõhiselt tunnustatud rasestumisvastaseid vahendeid arvestades patsiendi eelistusi, terviseseisundit, rahvusvahelisi ja/või riiklikke juhendeid ja õigusakte.
5. Diagnoosib naistehaigusi ja sugulisel teel levivaid haigusi ja ravib oma pädevuste piires.
6. Tuvastab raseduse, määrab raseduse suuruse ja oletava sünnituse tähtaja.
7. Jälgib rasedust ja osaleb riskiraseda jälgimisel lähtudes vastavatest riiklikest juhenditest ja õigusaktidest ning arvestab naise ja pere eelistustega.
8. Selgitab kliendile sünnieelse diagnostika sisu ning rasedusaegseid analüüse ja uuringuid, interpreteerib ja selgitab rasedale uuringute tulemusi.
9. Selgitab rasedusaegseid muutusi organismis ja õpetab rasedusvaevusi leevendavaid võtteid ning nõustab, milliste sümptomite korral on vaja pöörduda erakorraliselt.
10. Teostab rasedusaegse kardiotokograafia ja interpreteerib tulemusi, selgitab tulemusi rasedale ja perele.
11. Nõustab rasedat ja peret sünnitusplaani koostamisel ning sünnituskoha valikul s.h. teostab kodusünnituse riskihindamise.
12. Tuvastab raseduse katkemise ja suunab diagnoosi täpsustamiseks naistearsti juurde. Valib koos kliendiga sobivaima raseduse katkestamise meetodi ja suunab raseduse katkestamisele.
13. Nõustab klienti raseduse katkemise või katkestamise põhjustest, võimalustest, riskidest ja selgitab, milliste sümptomite korral on vaja pöörduda erakorraliselt
B.3.2 Ämmaemandus sünnituse korral 6

Tegevusnäitajad
1. Hindab ja analüüsib sünnituse protsessi ning riske sünnitusel. Teeb vaginaalse läbivaatuse ja hindab leidu Bishop´i skaala alusel määrates loote asetuse, lootekestade seisundi ja loote eesasetseva osa. Määrab loote/loodete asendid ja pea laskumise erinevate meetoditega (nt. kasutab Leopoldi võtteid). Soovitab sünnitajale sobivaid sünnitusasendeid.
2. Ennetab sünnitusprotsessis mitte põhjendatud sekkumisi (nt. amniotoomia, suletud epiglottisega pressimine, pilustuslõige jm.)
3. Hindab ja analüüsib loote/loodete seisundit erinevate jälgimise meetoditega (nt KTG, Pinardi stetoskoop, STAN). Kahtlase leiu korral tegutseb oma pädevuse piires. Assisteerib skalpelektroodi paigaldamisel.
4. Teostab näidustuste korral amniotoomia, interpreteerib tulemusi ja hindab loote seisundit.
5. Selgitab sünnitajale sünnitusvalu füsioloogiat ja erinevaid valutustamisvõimalusi, rakendab tõenduspõhiseid alternatiivseid, mittefarmakoloogilisi ja farmakoloogilisi valutustamise meetodeid oma pädevuse piires. Assisteerib arsti regionaalsete anesteesiate tegemisel.
6. Valmistab sünnitaja ette sünnitusabi operatsioonideks erakorralistes situatsioonides sh teostab näidustuste korral lokaalanesteesias pilustuslõike.
7. Võtab vastu vaginaalset sünnitust sh vette sünnitust, assisteerib arsti instrumentaalsel sünnitusel. Osutab abi sünnitusabi erakorralistes situatsioonides (nt õlgade düstookia, tuharseis, mitmikud jm). Omab teadmisi sünnitusest loote antenataalse huku korral.
8. Teostab esmase nahakontakti. Hindab vastsündinu seisundit Apgari skaalal. Lähtudes vastsündinu gestatsiooni vanusest ja seisundist ning ema seisundist teostab nabaväädi klemmimise. Abistab esmase imetamise algatamisel, jälgib kohanemist ja teeb vastsündinu esmase läbivaatuse.
9. Tõendab sünni ja identifitseerib vastsündinu.
10. Juhib platsentaarperioodi võimalusel lähtuvalt naise/pere eelistustest, kasutab verejooksu ennetamise meetodeid ning hindab lootekestade ja platsenta terviklikkust. Teostab sünnitusteede revisiooni ning terviklikkuse hindamise ja korrigeerimise kasutades lokaalanesteesiat I ja II järgu rebendi või pilustuslõike puhul.
11. Osutab vajadusel vastsündinule abi elutähtsate funktsioonide saavutamiseks kasutades elustamis- ja/või abistamisvõtteid.
12. Jälgib haiget ja/või enneaegset vastsündinut järgides ravikorraldusi, juhendab pere hoolduse osas
B.3.3 Naise, vastsündinu, imiku ja pere järjepidev hooldus 6

Tegevusnäitajad
1. Teostab sünnitusjärgse läbivaatuse ja selgitab organismis toimuvaid muutusi, hindab emaka involutsiooni ja sünnitusteede traumade paranemist sh keisrilõike haav.
2. Jälgib ja hindab operatsioonijärgselt (günekoloogiline või sünnitusabi operatsioon) patsiendi seisundit vastavalt tervisenäitajatele ja ravikorraldustele, vajadusel planeerib edasise sekkumise.
3. Juhendab ja toetab naise toimetulekut sünnitusjärgse taastumise ja enesehooldusega ning informeerib võimalikest ohutunnustest ja abisaamise võimalustest.
4. Juhendab vanemaid vastsündinu (sh haige ja/või enneaegse vastsündinu) ja imiku baasvajaduste äratundmisel ja hindamisel, õpetab hooldusvõtteid ning informeerib võimalikest ohutunnustest ning abisaamise võimalustest, tunneb ära psühhomotoorse arengu kõrvalekalded.
5. Juhendab ja toetab naist laktatsiooni käivitamisel, säilitamisel ja imetamisel. Diagnoosib imetamisprobleeme põhjustavaid seisundeid ja vajadusel soovitab alternatiivseid toitmistehnikaid.
6. Määratleb laktogeneesi pärssimise vajaduse, juhendab ja toetab naist lähtudes valitud laktogeneesi pärssimise meetodist.
7. Hindab kõrvalekaldeid vastsündinu füsioloogilisest kollasusest ja rakendab diagnoosimise meetodeid. Fototeraapia vajadusel nõustab pere.
8. Nõustab, planeerib ja/või teostab naise, vastsündinu, imiku ja pere järjepidevat hooldust (näiteks enese hooldus, koduvisiit, imetamisnõustamine, sünnitusjärgne visiit, imiku hooldus jm).
9. Nõustab naist ja peret sünnitusjärgse seksuaalelu jätkamisel, sh kontratseptsiooninõustamine.
10. Märkab ja toetab vanemaid kriisis, arvestades vanemate emotsionaalset seisundit suunab neid teiste spetsialistide vastuvõtule
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Ämmaemanda kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad
1. Loob privaatse ja turvalise keskkonna naisele ja perele/tugiisikule lähtudes võimalusel nende eelistustest. Teostab biopsühhosotsiaalset hooldust sh seksuaalvägivalla korral, mis on suunatud füsioloogiliste, psühholoogiliste ja emotsionaalsete vajaduste märkamisele ning toetamisele.
2. Koostab kliendi anamneesi, hindab terviklikult üldseisundit, mõõdab elulisi näitajaid ja interpreteerib tulemusi. Hindab terviseriske, sh raseduse, raseduse katkestamise ja/või katkemise, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodiga kaasnevaid riske, analüüsib kõrvalekaldeid normist ja vajadusel suunab edasi vastava spetsialisti juurde.
3. Osutab abi patsiendi elutähtsate funktsioonide taastamisel, sh vajadusel kasutab abivahendid (nt aparaat pideva positiivse rõhu tagamiseks hingamisteedes, hingamiskott), osaleb elustamismeeskonnas. Omab väljaõpet juhtida esmaabi meeskonda.
4. Teostab kliendi läbivaatuse, sh günekoloogiline ning rindade läbivaatus, vastsündinu ja imiku läbivaatus. Omab teadmisi rinnatervisest. Võtab vajadusel analüüsid vaginaalse läbivaatuse käigus, tõlgendab tulemusi, selgitab neid patsiendile, vajadusel määrab ravi või suunab edasi teiste spetsialistide juurde.
5. Viib läbi tervisedenduse, sünnitusabi ja günekoloogia valdkonnas ennetustegevusi, sh nõustab skriininguuringute osas. Omab teadmisi vastsündinu skriiningtesti teostamiseks. Teeb koostööd teiste spetsialistidega siht- ja sidusrühmades.
6. Määrab ja manustab ravimeid, lähtudes ravikorraldustest ja kehtivatest ravijuhenditest sealjuures hindab määratud ravi tõhusust ja vajadusel korrigeerib ravi kaasates teisi spetsialiste. Tagab ravimite kõlblikkuse ja nõuetekohase käitluse.
7. Hindab vedelikubilanssi ja verekaotust, erituselunditega seotud toimingute vajadust ja teostab protseduurid tagades vajaliku vedeliku tasakaalu organismis. Teostab verekomponentide ülekande vastavalt arsti korraldusele.
8. Nõustab immuniseerimise osas ja omab kehtivat sertifikaati immuniseerimiseks.
9. Tunneb valuskaalasid ja oskab valu hinnata ning nõustada valu leevendamise osas rakendades vajadusel valuravi metoodikaid. Teostab haavahooldust, kõrvalekallete ilmnemisel planeerib sekkumised.
10. Omab valmisolekut abi osutamiseks ja korraldamiseks suurõnnetustel, katastroofi ja sõjalise konflikti korral.
11. Selgitab välja grupi ja/või paari nõustamise vajadused ja ootused, kasutades sobivaid meetodeid; seab nõustamise eesmärgi, määratleb käsitletavad teema(d), kavandab vajaliku tegevuse ja valmistab ette materjalid.
12. Hindab koos grupi ja/või paariga nõustamistulemusi, analüüsides grupiliikmetelt ja/või paarilt saadud tagasisidet.
13. Dokumenteerib ja analüüsib oma tegevuse ning planeerib edasised sekkumised.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-16112023-3.9/10k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Ämmaemandus
Kutse grupp: Ämmaemand
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
222 Õenduse tippspetsialistid ja ämmaemandad
2222 Ämmaemandad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0913 Õendus ja ämmaemandus
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Ämmaemanda eetikakoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Irena Bartels Eesti Ämmaemandate Ühing
Katrin Klein Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Kadri Madar Lääne- Tallinna Keskhaigla Pelgulinna sünnitusmaja
Marje Altrov Kuressaare Haigla noortekabinet
Leiki Karuse Laagri perearstikeskus
Tiivi Häide Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Pille Teesalu Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinik
Laura Kalja Rakvere Haigla

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist