Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Jumestuskunstnik, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Jumestuskunstnik, tase 6
EN: Beauty Make-up Artist, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.03.2024
Kehtib kuni: 25.03.2029
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardisse lisati projektijuhtimise kompetents, uuendati tegevusnäitajaid ja töö kirjeldust ning lisati nõutavad teadmised nakkushaigustest, nahahaigustest ja desinfitseerimisvahenditest. Jumestuskunstnikul peavad olema teadmised erinevate ajastute jumestusest ja soengutest. Lisati üldoskused, mh täpsustati digioskuste ja inglise keele oskuse nõutav tase. Lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel ning sõnastati tulevikuoskused.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Jumestuskunstnik, tase 6 teeb keerukamaid ja loomingulisemaid jumestustöid, loob tervikliku visuaali, korraldab ning juhendab jumestusmeeskonna tööd ning koostab projekti eelarve. Ta vastutab isiklikult enda ja oma meeskonna töö tulemuste eest.

Jumestuskunstnik hoiab end kursis moesuundade ning ...
uute toodete ja tehnoloogiatega. Kavandi loomisel suudab ta näha tervikpilti, läheneda oma tööle loominguliselt ja anda edasi visuaalse terviku. Jumestuskunstnik töötab fotostuudiotes, ilusalongides, televisioonis, moeshow'del jm, tehes koostööd stilistide, fotograafide, artistide, režissööride, lavastajate ja teistega.

Jumestuskunstniku töö on vahelduva iseloomuga, tööaeg sõltub etenduste/sündmuste ajast, töötatakse ka õhtuti/öösiti ja nädalavahetustel. Jumestuskunstniku töös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Takistuseks jumestuskunstnikuna töötamisel võib olla värvipimedus.

Kutsealal tegutseb ka jumestaja, tase 4, kes teeb klassikalist ilujumestust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks
A.2.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine
A.2.3 Visuaali loomine
A.2.4 Kliendisuhtlus
A.2.5 Meeskonna juhtimine
A.2.6 Projektijuhtimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on jumestuskunstnikul kesk- või kõrgharidus, ta on läbinud erialase täienduskoolituse ja omab töökogemust.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Jumestuskunstnik
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
Erialased digioskused, uue tehnoloogia kasutamise oskused, turundusoskused.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Jumestuskunstnik, tase 6 kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav nende kõigi tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Keskharidus
2. Taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
3. Vähemalt kolmeaastane töökogemus

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Jumestuskunstnik, tase 6 kutse, mille kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle kuue kuu
2. Soovituslik on jumestuskunstniku ...
täiendkoolituste läbimine

Kutse andmise korraldus on reguleeritud jumestaja ja grimeerija kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Jumestuskunstnik, tase 6 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Arendab oma tööalaseid teadmisi ja oskusi, leiab viise, kuidas ennast täiendada ja arendada (nt osaleb konverentsidel, koolitustel, kutseühingu tegevuses, loeb erialakirjandust). Jagab oma teadmisi kolleegidega.
Enesejuhtimisoskused
2. Tuleb toime ebaühtlase töökoormusega. Talu...
b koormuse ajutisi kõikumisi (sh ületunnitöö, sesoonne töö, töötaolek).
3. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega, õpib konstruktiivsest tagasisidest.
4. Järgib tööd tehes juhiseid, valdkondlikke nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
5. Järgib oma töös grimeerija ja jumestaja kutse-eetikat (lisa 1).
6. Austab teiste isiklikku ruumi ja privaatseid andmeid.
7. Austab ja tunnustab teiste kultuuride, religioonide, rahvuste, soolise identiteedi jm väärtusi ja norme ning arvestab oma tegevuses nendega.
8. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, isikukaitsevahendeid (sh sobivat riietust) ning järgib ohutustehnikanõudeid.
9. Kasutab töötades mugavaid ja kohandatud kehaasendeid, töövahendeid ja -võtteid. Arvestab sundasendi ning halbade harjumuste mõjuga iseendale ja teistele.
10. Hindab tööle kuluvat aega, planeerib ja koordineerib sellest lähtuvalt ise oma tegevust ning peab kinni kokkulepitud tööplaanist ja tähtaegadest.
11. Käitub energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt (nt kasutab ökoloogilisi puhastusvahendeid, sordib prügi, minimeerib printimist, vee ja elektrivalguse kasutust jne).
Lävimisoskused
12. Loob klientide ja kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis.
13. Teeb koostööd nii ühiste eesmärkide saavutamise nimel kui ka erinevate eesmärkide korral, arvestades kõigi poolte vajaduste ja seisukohtadega.
14. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartneri(te)st, rollidest, olukorrast jmt.
15. On suheldes paindlik ja tuleb toime väga eripalgeliste isikuomaduste või rolliga inimestega.
16. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt.
17. Eristab fakte hinnangutest, suhtub saadud tagasisidesse rahulikult ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
18. Toob tasakaalukalt, põhjendatult ja selgelt välja teise tegevuse positiivsed ja negatiivsed aspektid, pakkudes välja võimalikud lahendused puudujääkide kõrvaldamiseks.
19. Väärtustab ja hindab tehtud tööd.
20. Edastab kolmandatelt isikutelt (kliendid, partnerid vm) saadud tagasisidet meeskonnale või kolleegidele nende tegevuse, käitumise või tulemuste kohta, olles konstruktiivne, aus ja objektiivne.
21. Kasutab oma töös arvutit iseseisva kasutaja tasemel (lisa 2 – digipädevuste enesehindamisskaala).
22. Kasutab enese suuliseks ja kirjalikuks väljendamiseks inglise keelt tasemel B1 (lisa 3 − keelte oskustasemete kirjeldused).
23. Mõistab ingliskeelset erialateksti, sh peamisi termineid, ning on võimeline ametis nõutud tasemel inglise keeles suhtlema.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks 6

Tegevusnäitajad
1. Tutvub stsenaariumi, eelarve ja kostüümikavanditega, tehes koostööd kunstniku, stilisti, lavastaja, fotograafi jt asjasse puutuvatega (nt valguskunstnik, modell). Eelnevast lähtudes loob karakteri visuaalse lahenduse, arvestades stiile ja ajastut, soengu- ja kostüümiajalugu (sh rahvuslikud eripärad); valmistab kavandi.
2. Korraldab ja jälgib tööprotsessi kulgu ja kvaliteeti.
3. Selgitab välja jumestuse eesmärgi, valmistab ette vajalikud lisandid (nt pitsid, šabloonid, kunstripsmed). Selgitab välja kliendi soovi, jumestamise eesmärgi ja võimalikud allergiad. Vajadusel soovitab kliendile erinevaid lahendusi soovitud tulemuste saavutamiseks. Tutvub kliendi näo anatoomiliste omadustega, arvestades sealjuures näo proportsioone, nahatüüpi, kliendi isikupära, vanust ja visuaalset tervikut. Arvestab võimalike allergeenidega toodetes ja vahendites ning võimalike nahahaigustega.
4. Valmistab kliendi jumestuseks ette, kasutab meigilina. Vajadusel kinnitab juuksed ja modelleerib kulmud. Puhastab kliendi näonaha sobivate toodete (nt toonik, näopiim, silmameigieemaldaja) ja vahenditega (nt vatitikud, vatipadjad). Vajadusel niisutab, kreemitab või kannab baaskreemid näonahale sõltuvalt jumestuse eesmärgist.
B.3.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine 6

Tegevusnäitajad
1. Lähtub oma töös jumestuse eesmärgist, nt fotosessioon, televisioon, moesessioon, arvestades sealjuures valgust, kaugust publikust, jumestuse intensiivsust.
2. Kannab meigipõhja näonahale ja modelleerib. Vajadusel ühtlustab dekoltee, kaela, kõrvad ja käed. Kasutab mitmesuguseid tooteid (nt vee, õli, silikooni ja vaha baasil jumestuskreemid, aerograafvärvid, HD-tooted, mineraal- või kompaktpuudrid) ning sobivaid vahendeid ja tehnikaid (sh aerograaftehnika, ea muutmine). Vajadusel kasutab neutralisaatoreid, valgustpeegeldavaid tooteid ja peitevärve, tuginedes värviringile.
3. Valib kliendi nahatüübile ning eale sobiva põseruuži (nt kompakt-, mineraal-, kreemvärvid) ja kannab selle nahale sobiva tehnikaga.
4. Jumestab silmad ja modelleerib need, arvestades kliendi silmade kuju ja jumestuse eesmärki, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid (sh aerograaftooted) ja tehnikaid; kujundab lainerijoone. Kinnitab kunstripsmed, ribaripsmed, ripsmetutikud, vajadusel koolutab ripsmed. Modelleerib ja kujundab kulmud.
5. Modelleerib huuled, lähtudes jumestuse eesmärgist, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ning tehnikaid, kasutab vajadusel valgusevarju värve. Vajadusel fikseerib huulevärvi.
6. Korrigeerib või taastab soengu, hindab oma tööd ja viimistleb (sh käed, kõrvad, dekoltee). Fikseerib jumestuse.
7. Lakib kliendi küüned, kinnitab vajadusel teipidega kunstküüned, lähtudes jumestuse eesmärgist.
8. Teeb stiliseeritud (nt 1920. aastate jumestus ülekantuna tänapäeva) või rahvustemaatilise jumestuse (geiša, india, egiptuse või muu jumestus), lähtudes jumestuse eesmärgist ja kasutades sobivaid vahendeid ja tehnikaid ning aksessuaare.
9. Eemaldab jumestuse sobivate vahenditega ise või annab kliendile juhised jumestuse eemaldamiseks.
10. Eemaldab allergilise reaktsiooni ilmnemisel võimaliku allergiatekitaja, vajadusel korraldab esmaabi andmise.
B.3.3 Visuaali loomine 6

Tegevusnäitajad
1. Selgitab koostöös meeskonnaga välja osaliste (stilist, fotograaf jt) nägemuse toimuva sündmuse kohta. Lepib kokku sündmuse teema, tehnilised võimalused ja jumestuse eelarve.
2. Loob jumestuse tervikkavandi ja tutvustab seda meeskonnale. Kavandi loomisel lähtub eelnevalt kokkulepitud sündmuse teemast, tehnilistest võimalustest (nt valgus, kompositsioon, temperatuur, tuulemasin) ja eelarvest.
3. Planeerib jumestamise ajagraafiku ja valib vajadusel meeskonna liikmed, lähtudes töömahust ja ajapiirangust. Vastutab eelarves püsimise ja jumestuse lõpliku tulemuse eest.
B.3.4 Kliendisuhtlus 5

Tegevusnäitajad:
1. Enne teenuse osutamist ja kliendiga suhtlemist valmistab töökoha ette ja varub piisavalt aega (soovitavalt 15 minutit) ka enda emotsionaalseks ja füüsiliseks ettevalmistamiseks.
2. Kliendi saabumisel jätab positiivse esmamulje, käitudes viisakalt, sõbralikult ja tolerantselt. Loob privaatse, turvalise ja mugava õhkkonna. Keeldub töö tegemisest, kui klient käitub ebaadekvaatselt ja teavitab sellest töö tellijat.
3. Käitub teenindussituatsioonides adekvaatselt ja loovalt, taandab negatiivsed emotsioonid ja kohaneb kiiresti mitmesuguste olukordadega. Ei kaota enesevalitsust ja kontrollib oma kehakeelt. Annab klienti teenindades ülevaate jumestamise käigust.
4. Teeb tehtud töödest ülevaate ja vajadusel esitab selle vastutavale isikule või töö tellijale (nt kunstnik, fotograaf, lavastaja, režissöör). Kasutab vastavalt vajadusele digivahendeid.
B.3.5 Meeskonna juhtimine 6

Tegevusnäitajad
1. Valib meeskonna liikmed.
2. Soodustab meeskondlikke tegevusi, et panna töötajad ühe meeskonnana koos tõhusamalt tööle.
3. Hoiab meeskonda organisatsiooni eesmärkide, plaanide, strateegiate ja muuga kursis, et tagada meeskonnale ühtne inforuum.
4. Delegeerib töö asjakohaselt ja õiglaselt.
5. Juhendab meeskonnaliikmeid ja abistab neid tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamisel vastavalt oma pädevusele ning organisatsioonis kehtestatud korrale.
6. Organiseerib vajadusel väljaõpet ja tutvustab meeskonnale uusi tehnikaid ning materjale.
7. Peab kinni eelarvest ja peab arvestust sündmustegevuses olevate varade (tööriistad, seadmed, vahendid) haldamise ja kasutamise üle.
8. Valib välja vajalikud tooted ja teeb ettepaneku nende soetamiseks, lähtudes eelarvest. Vastutab jumestusvarustuse komplekteerimise eest, sh väljasõitudel ning ringreisidel.
B.3.6 Projektijuhtimine 6

Tegevusnäitajad
1. Paneb paika konkreetse projekti faasid ja kulud, tegevused ja ülesanded ning koostab graafikud, et saavutada eesmärgid õigeks ajaks ja eelarve raames.
2. Hindab töö tegemiseks või projekti teostamiseks vajalike tegevuste ja tööde ulatust ning kuluva aja hulka.
3. Organiseerib ja juhib kõike projektiga seonduvat, et tagada projekti edukas ja tähtaegne elluviimine. Koordineerib töötajate, asutuste, organisatsioonide jt osalemist projektides.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.7 Jumestuskunstnik, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad
1. Teeb koostööd kolleegide ja tellijatega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
2. Rakendab hügieeni ja puhtuse põhimõtteid, et säilitada tervislik keskkond ja ennetada nakkushaiguste levikut (käte ja pindade pesu).
3. Desinfitseerib töövahendeid ja tooteid.
4. Kasutab tooteid hügieeniliselt (spaatlid, pintslid, palett).
5. Hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras.
6. Kasutab ideekavandite loomiseks digivahendeid.
7. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
8. Korrigeerib vajadusel soengu ja näokarvad.
9. Teeb lihtsamad soengud.

Teadmised
1. Nakkushaigused, nahahaigused, desinfitseerimisvahendid; erinevate ajastute jumestus ja soengud.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-26032024-2.4/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.03.2024
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Grimeerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5142 Iluteenindajad (v.a juuksurid)
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Konze Tallinna Linnateater
Liina Pihel Grimmikool OÜ
Kärolin Raig jumestuskunstnik
Merlit Veldi grimmikunstnik
Liia Viitas Eesti Meigikunstnike Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist