Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Logopeed, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Logopeed, tase 7
EN: Speech and Language Therapist, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 25.04.2024
Kehtib kuni: 24.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 12
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 3 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Ülikool Eripedagoogika ja logopeedia 2533 614 magistriõpe (3+2) 2/0 27.04.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Logopeed on tippspetsialist, kelle töö on kliendi/patsiendi kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. Logopeed nõustab ja teeb koostööd kommunikatsiooni- ja/või neelamishäirega isiku, tema lähedaste ja teiste erialade spetsialistideg...a.
Logopeedilise töö eesmärk on aidata kliendil/patsiendil (re)integreeruda igapäeva ellu ja säilitada või tõsta tema elukvaliteeti.

Käesoleva kutsestandardi kohustuslikud kompetentsid on vastavuses Logopeed, tase 7 versioonide 8-10 kliinilise logopeedi spetsialiseerumise kompetentsidega.

Logopeedia kutsealal on ka Logopeed, tase 8 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine
1. Pöördumise põhjuse ja vajaduse väljaselgitamine.
2. Andmete kogumine tegevuse kavandamiseks.
3. Hindamismeetodite ja -vahendite valimine.
4. Kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni uurimine ja materjali või võtte raskusaste mu...
utmine.
5. Täiendava diagnostika vajaduse märkamine.

A.2.2 Hindamistulemuste analüüsimine ja tõlgendamine
1. Kommunikatsiooni- ja/või neelamishäire tunnuste määratlemine.
2. Kommunikatsiooni- ja/või neelamishäire avaldumise kirjeldamine.
3. Kõnet asendavate ja toetavate vahendite vajaduse märkamine.

A.2.3 Logopeedilise töö planeerimine, läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine
1. Teraapiaplaani koostamine.
2. Tegevuste järjestamine.
3. Teraapia läbiviimine.
4. Logopeedilise töö tulemuslikkuse hindamine.

A.2.4 Nõustamine ja juhendamine.
1. Kliendi/patsiendi, tema tugivõrgustiku ja teiste spetsialistide konsulteerimine.
2. Kliendi/patsiendi ja tugivõrgustiku nõustamine.
3. Juhendamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Logopeed töötab nii laste kui täiskasvanutega haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalasutuses või erapraksises. Tööks on vaja eraldi ruumi, mille sisustus võimaldab töötada eriealiste ja -vajadustega inimestega nii individuaalselt kui ka grupis.
A.4 Töövahendid
Esemelised, pildilised, tekstilised, infotehnoloogilised ja instrumentaalsed hindamis- ja teraapiavahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Logopeedi töö nõuab head koostöö- ja suhtlemisoskust, analüüsivõimet, pingetaluvust, tolerantsust, pidevat enesearendamist, empaatilisust, kannatlikkust, loovust, paindlikkust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Logopeedil on erialane magistritasemel kõrgharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Logopeed.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Logopeed, tase 7 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. selgitab arengu- ja/või haigusloo põhjal välja kliendi/patsiendi pöördumise põhjuse ja sekkumise vajaduse;
2. kogub tegevuse kavandamiseks andmeid kliendilt/patsiendilt, pereliikmetelt ja teistelt spetsialistidelt, kasutades vaatlust, küsitlust ning olemasolevat dokumentatsiooni;
3. valib ja kohandab uuringuks vajalikke hindamismeetodeid ja –vahendeid, lähtudes kliendi/patsiendi probleemist, vanusest ja uuringu eesmärgist;
4. uurib kommunikatsioonivõimet ja neelamisfunktsiooni, kasutades kaasaegseid uurimismeetodeid ja -vahendeid; uurimise käigus muudab vajadusel materjali või võtte raskusastet, osutab abi ja hindab selle tulemuslikkust;
5. hindab kogutud teabe piisavust diagnoosi püstitamiseks ja logopeedilise töö eesmärkide seadmiseks; märkab täiendava diagnostika vajadust ja suunab kliendi/patsiendi teise eriala spetsialisti vastuvõtule või kõrgema kvalifikatsiooniga logopeedi juurde täiendavaks uurimiseks.
B.2.2 Hindamistulemuste analüüsimine ja tõlgendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. määratleb kommunikatsiooni- ja/või neelamishäire tunnused, analüüsib nendevahelisi seoseid ja põhjuseid;
2. kirjeldab kokkuvõtvalt kommunikatsiooni- ja/või neelamishäire avaldumist ning püstitab diagnoosi; määrab võimalusel häire raskusastme ja vormi;
3. märkab kõnet asendavate ja toetavate vahendite kasutamise vajadust; valib sobiva alternatiivkommunikatsiooni viisi ja vahendid.
B.2.3 Logopeedilise töö planeerimine, läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab teraapiaplaani, lähtudes kliendi/patsiendi diagnoosist, võimetest, vajadustest, häire raskusastmest ja keskkonna võimalustest; määrab teraapia kestuse, intensiivsuse ja vormi (individuaal- ja/või grupiteraapia);
2. järjestab oma tegevuse klientide/patsientidega, lähtudes riskidest kliendi/patsiendi tervisele ja heaolule, tema vajadustest, raviplaanist ja teistest teguritest;
3. viib läbi teraapia, rakendades teadus – ja tõenduspõhiseid metoodikaid ning tunnustatud ravi- ja tegevusjuhendeid; hindab teraapia käigus valitud meetodite sobivust ja vajadusel korrigeerib teraapiaplaani;
4. hindab logopeedilise töö tulemuslikkust, teeb kokkuvõtte ja annab kliendile/patsiendile ja/või tema lähedastele tagasisidet ning koostöös nendega kavandab edasise tegevuse.
B.2.4 Nõustamine ja juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. selgitab kliendile/patsiendile, tema tugivõrgustikule ja teistele spetsialistidele kommunikatsiooni- ja/või neelamishäire põhjuseid, avaldumist, mõju elukvaliteedile ja teraapiavõimalusi;
2. nõustab klienti/patsienti, tema tugivõrgustikku ja teisi spetsialiste sobiva suhtluskeskkonna kujundamisel, sobiva suhtlemisviisi ja/või -vahendi sihipärasel kasutamisel ja/või ohutuks ja efektiivseks söömiseks ja neelamiseks optimaalsete tingimuste loomisel, logopeedilise abi võimaluste valikul, teraapia eesmärkide seadmisel ja protsessis;
3. juhendab kliendi/patsiendi suhtluspartnereid (sh ravimeeskonda, õpetajaid, lapsevanemaid) sobiva suhtlemisviisi ja/või vahendi sihipärasel kasutamisel (sh AAC) igapäevases suhtlussituatsioonis.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Logopeedi kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös logopeedi kutse-eetika põhimõtetest;
2. järgib valdkonda reguleerivaid õigusakte;
3. dokumenteerib oma tegevuse (uuringu käigu, tulemused, hinnangud, teraapiaplaani ja kokkuvõtted) kasutades korrektset erialaterminoloogiat ja emakeelt;
4. kasutab oma töös erinevaid suhtlemismeetodeid; kohandab suhtlemist, lähtudes olukorrast ja kliendi/patsiendi vajadustest;
5. integreerib ja kombineerib erialaseid teadmisi ja meetodeid vastavalt situatsiooni vajadustele;
6. osaleb meeskonna töös;
7. järgib ohutus- ja hügieeninõudeid;
8. orienteerub kaasaegses erialases teaduskirjanduses ja on kursis erialaste teadusuuringute tulemustega;
9. valdab emakeelt tasemel C2 ja hääldus vastab emakeele normile; valdab riigikeelt tasemel B2 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 1);
10. kasutab tööks vajalikke infotehnoloogiavahendeid ja erialaseid andmebaase; leiab veebist usaldusväärset infot, kasutades mitmesuguseid strateegiaid (nt otsingumootorite ja andmebaaside kasutamine), hindab informatsiooni kehtivust ja usaldusväärsust, kasutades erinevaid kriteeriume.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-25042024-3.1/12k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.04.2024
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Kõneravi
Kutse grupp: Logopeed
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2266 Audioloogid ja logopeedid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Linnu-Lydia Mae Tallinna Tondi Põhikool
Birgit Kaasik SA Tallinna Lastehaigla
Marika Padrik Tartu Ülikool
Anne Uriko SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Siiri Kliss Eesti Logopeedide Ühing
Maret Jahu SA Tallinna Lastehaigla
Ülle Lillipuu Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist