Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Erivajadusega inimese abivahendi spetsialist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Erivajadusega inimese abivahendi spetsialist, tase 4
EN: Assistive Technology Specialist (ATS), level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.12.2010
Kehtib kuni: 15.10.2013
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Erivajadusega inimese abivahendi spetsialist hindab inimese toimetulekut toetavate abivahendite vajadust ja efektiivsust, määrab abivahendi ning vajadusel kohandab ja/või valmistab abivahendi. (Abivahendite loetelu vt. lisa 1). 4. taseme erivajadusega inimese abivahendi spetsialist töötab muutuvates... olukordades, vajadusel teeb asjakohaseid muudatusi ja korraldab töid plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult. Erivajadusega inimese abivahendi spetsialist võib töötada abivahendialast teenust pakkuvas ettevõttes, rehabilitatsiooni-, tervishoiu-, hoolekande- või haridusasutuses.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Erivajadusega inimese abivahendi spetsialist töötab erivajadustega inimestega, teeb koostööd tervishoiu-, hariduse- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidega ning isiku lähisugulastega.
Töö keskkonnaks võib olla ettevõte või isiku kodu-, töö-, õpikeskkond.
A.4 Töövahendid
Erivajadusega inimese abivahendi spetsialisti peamisteks töövahenditeks on hindamisvahendid, mõõtmisvahendid, testimisvahendid, oma valdkonna töövahendeid ning kommunikatsioonivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Erivajadusega inimese abivahendi spetsialisti töös on oluline empaatiavõime, koostöövõime, vastutusvõime, suhtlemisoskus ja tehniline taiplikkus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Erivajadusega inimese abivahendi spetsialisti kutse eeldab keskharidust ja kutsestandardis kirjeldatud kompetentside omandamist praktilise töö kaudu, 3-aastast erialast töökogemust ning erialase täienduskoolituse läbimist vähemalt 3 AP ulatuses.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Ametinimetused: erivajadusega inimese abivahendi spetsialist, ( ortoosi/proteesitehnik, liikumispuuet kompenseerivate abivahendite spetsialist, kommunikatsioonivahendite spetsialist, nägemisabivahendite spetsialist, kuulmisabivahendite spetsialist, inkonõustaja, keskkonnakohanduste spetsialist).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (B.2.1 – B.2.5) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Abivahendi vajaduse hindamine 4

Tegevusnäitajad (mida, kuidas teeb)
1) On oma töös orienteeritud kliendi vajadustele.
2) Hindab isiku toimetulekut tema tegevuskeskkonnas standardiseeritud mõõtmismeetodite, vaatluse ja intervjuu abil.
3) Hindab isiku individuaalset abivahendi vajadust oma töö valdkonnas.
4) Määrab hindamistulemuste alusel abivahendi tüübi ja selle tehnilised parameetrid.
5) Dokumenteerib elektroonselt ja/või paberkandjal abivahendi vajaduse.
6) Järgib oma töös elukestva õppe printsiipe

Teadmised: teab ja mõistab
1) isiku toimetuleku hindamise meetodeid (vaatlus, intervjuu, küsitlus, videoanalüüs jms)
2) abivahendi valimise põhimõtteid (standardiseeritud abivahendi vajaduse ja efektiivsuse hindamise meetodeid)
3) dokumenteerimise aluseid
B.2.2 Abivahendi soetamine 4

Tegevusnäitajad: ( mida ja kuidas teeb)
1) Selgitab välja abivahendi rahastamise võimalused küsitledes isikut ja tehes päringuid vastavatesse institutsioonidesse.
2) Arvestades isiku vajadust soovitab sobivat abivahendit
3) Koostab elektroonse hinnapakkumise abivahendi kohta.
4) Esitab hinnapakkumise isikule ja/või rahastajale.
5) Rahuldava otsuse korral soetab abivahendi ja/või teavitab isikut positiivsest otsusest.
6) Õpetab isikut soetatud abivahendit kasutama.

Teadmised: teab ja mõistab
1) abivahendi soetamisega seotud kehtivat seadusandlust
2) abivahendite ISO klassifikaatori kategooria alajaotusi ning kasutusvõimalusi oma töö valdkonnas
3) eesti keelt tasemel B1, ühte võõrkeelt tasemel A2
4) kasutada arvutit
5) suhtlemise ja klienditeeninduse aluseid
6) abivahendite ISO klassifikaatorile vastavaid toodete kategooriaid ja tarnijate pakutavat toodangut
B.2.3 Töö abivahendi kasutajaga 4

Tegevusnäitajad
1) Hindab isiku rahulolu abivahendiga ja abivahendi efektiivsust
2) Vajadusel analüüsib uuesti isiku toimetulekut ning teeb ettepaneku olemasoleva abivahendi kohandamiseks/ uue abivahendi soetamiseks
3) Nõustab ja juhendab isikut abivahendi igapäevases hooldamises ja kasutamises
4) Lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest ja väärtusitest.
5) Soodustab ja kaitseb võrdseid võimalusi.

Teadmised: teab ja mõistab
1) Abivahendite ISO klassifikaatori tooteid oma töö valdkonnas
2) Abivahendi vajaduse ja efektiivsuse hindamise tõenduspõhiseid meetodeid
3) Isiku erivajadusest tulenevaid toimetuleku piiranguid oma töö valdkonnas
4) Võrgustikutöö aluseid
5) Tagasisidestamise põhitõdesid
6) Teenindus- ja nõustamispõhimõtteid
B.2.4 Abivahendi hooldamine ja remont 4

Tegevusnäitajad
1) Küsitleb isikut kasutusel oleva abivahendi kasutusmugavuse ja –efektiivsuse kohta
2) Kontrollib abivahendi seisukorda
3) Vajadusel koostab abivahendile hooldus- ja remondiplaani
4) Saadab abivahendi vastavalt hooldus- ja remondi vajadusele hooldusteenust osutavasse ettevõttesse
5) Nõustab ja juhendab isikut abivahendi igapäevases hooldamises ja kasutamises

Teadmised: teab ja mõistab
1) toodete garantiitingimusi
2) isiku toimetulekust tulenevaid tegevuspiiranguid
3) nõustamise ja korrektse teenindamise põhimõtteid
4) abivahendite müügi ja laenutusega seotud seadusandlust
5) meeskonnatöö aluseid
B.2.5 Töötamine võrgustikus 4

Tegevusnäitajad
1) Kaardistab kirjalikult võimalikud võrgustiku liikmed.
2) Töötab isiku lähivõrgustiku ja kaudse võrgustiku liikmetega
Algatab ja/ või edendab koostööd (nõustab, suhtleb, jagab infot, esitab päringuid, osaleb meeskonnatöös) erinevate spetsialistidega tulenevalt kaardistatud võrgustikust.

Teadmised: teab ja mõistab
1) infokogumise viise ja meetodeid (intervjuu, vaatlus, andmebaasidest otsimine, võrgustikuotsing, päringute koostamine jne)
2) info edastamise erinevaid kanaleid (lähtuvalt erinevatest inimtüüpidest: auditiivne, visuaalne, kinesteetiline jne)
3) nõustamise aluseid
4) suhtlemise aluseid
5) arvuti kasutamist
6) meeskonnatöö reegleid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-08122010-1.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.12.2010
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Rehabilitatsioonitöö
Kutse grupp: Abivahendi spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3253 Kohalike omavalitsuste tervishoiutöötajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Abivahendite loetelu ISO klassifikaatori alusel
Lisa 2 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Piret Tamme Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Auli Lõoke Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Andrus Ilves Adeli Eesti OÜ
Hille Maas Eesti Füsioterapeutide Liit
Marge Green Sotsiaalministeerium
Karin Lilienberg Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Ligita Haavik Tervise Abi OÜ
Sander Sirp Ortoosimeister OÜ
Rutt Lumi Kutsekoja koordinaator

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist