Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abivahendi spetsialist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Abivahendi spetsialist, tase 4
EN: Assistive Technology Specialist (ATS), EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.11.2021
Kehtib kuni: 31.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatusteta kinnitamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Abivahendi spetsialisti töö on isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimine läbi abivahendi valiku ja selle reguleerimise inimese vajadustele vastavaks
abivahendi võimaluste piires.
Abivahendi spetsialist töötab üksi või meeskonnas vastavalt pädevustele, teeb koost...
ööd teiste spetsialistidega. Abivahendi spetsialisti töös on palju suhtlemist, töö on sageli emotsionaalselt pingeline ja eeldab ergonoomiliste ja teiste ennastsäästvate töövõtete kasutamist.
Abivahendi spetsialist töötab abivahenditeenust pakkuvas ettevõttes, rehabilitatsiooni-, tervishoiu-, hoolekande- või haridusasutuses.
Abivahendi spetsialisti kutsealal on ka abivahendi spetsialist, tase 5 kutse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Abivahendi valimine ja soovitamine
A.2.2 Abivahendi reguleerimine
A.2.3 Kliendi juhendamine
A.2.4 Võrgustikutöö
A.2.5 Abivahendi müümine ja üürimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on abivahendi spetsialistil keskharidus. Abivahendi spetsialist on läbinud erialase vastava taseme kutseõppe õppekava või on omandanud kutseoskused töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Abivahendi spetsialist.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tööd abivahendi spetsialistina reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Abivahendi spetsialist, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest ja väärtustest;
2. kasutab ergonoomilisi ja teisi ennastsäästvaid töövõtteid;
3. kasutab oma töös arvutit vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala Algtasemel kasutaja tasemele (lisa 1);
4. suhtleb lugupidavalt ja pingevabalt;
...

5. on orienteeritud kliendi vajaduste rahuldamisele;
6. on kursis valdkonna arengute ja uuendustega;
7. osaleb meeskonnatöös; näitab üles huvi ja arusaamist, konsulteerib teiste spetsialistidega ja algatab koostööd;
8. järgib oma töös konfidentsiaalsusnõudeid ja isikuandmete kaitse seadust;
9. kasutab tehnoloogia võimalusi tööeesmärkide täitmiseks;
10. pakub alternatiive probleemide lahendamiseks;
11. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1, ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Abivahendi valimine 4

Tegevusnäitajad
1. tutvub kliendi dokumentidega (nt tõend, retsept, rehabilitatsiooniplaan);
2. dokumentidele tuginedes selgitab küsitluse ja vaatluse teel välja sobiva abivahendi; vajadusel suunab kliendi edasi vastava valdkonna spetsialisti juurde;
3. valib sobiva abivahendi ettevõtte toodete hulgast;
4. reguleerib abivahendi vastavalt tootja kasutusjuhendile ning kliendi vajadustele;
5. selgitab abivahendi kasutamist, abivahendi hooldamise tingimusi, kasutuskõlbmatu abivahendi asendamistingimusi, abivahendi kasutamisega seotud ohutegureid, üürimise korral abivahendi kohustusliku hoolduse tingimusi ja sagedust.
B.3.2 Abivahendi reguleerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja reguleerimisvajaduse, lähtudes kliendi funktsioonipiirangutest ja abivahendi võimalustest;
2. reguleerib abivahendi vastavalt abivahendi tootja kasutusjuhendile, lähtudes kliendi vajadustest ja tööandja juhistest.
B.3.3 Kliendi nõustamine 4

Tegevusnäitajad
1. Nõustab klienti või tema tugivõrgustiku liikmeid.
2. Selgitab välja kliendi vajadused, võimalused ja varasema kogemuse abivahendi kasutamisel.
3. Tutvustab riigi poolt korraldatavat abivahendite teenust; vajadusel saadab edasi sobivasse asutusse.
4. Tuvastab ja sõnastab tegutsemisvõime probleemid; hindab võimalusi ja strateegiaid probleemidele lahenduse leidmiseks.
5. Nõustab klienti lähtuvalt ettevõtte poolt pakutavatest abivahenditest, arvestades kasutuskeskkonda, -otstarvet ja -eesmärki.
B.3.4 Võrgustikutöö 4

Tegevusnäitajad
1. teeb koostööd kliendi ja/või tema tugivõrgustikuga, arvestades abivahendist tulenevaid nõudeid kasutuskeskkonnale ja kliendi tegutsemispiiranguid;
2. teeb vajaduse korral koostööd tervise valdkonna asutustega, abivahendeid pakkuvate ettevõtete jm.
B.3.5 Abivahendi tehingu teostamine 4

Tegevusnäitajad
1. tutvustab kliendile hinnainfot ning üüri- ja/või müügitingimusi;
2. vajaduse korral koostab hinnapakkumise;
3. vormistab üüri- ja/või müügidokumendid vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 25-18112021-3.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.11.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Rehabilitatsioonitöö
Kutse grupp: Abivahendi spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3253 Kohalike omavalitsuste tervishoiutöötajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andrus Helenurm EPIKoda
Aili Lopman ITAK
Hille Maas ELIL
Piret Tamme Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Kadri Tiido Invaru OÜ
Merlin Veinberg Sotsiaalkindlustusamet
Hanna Veisman Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist