Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abivahendi spetsialist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Abivahendi spetsialist, tase 4
EN: Assistive Technology Specialist (ATS), level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.12.2016
Kehtib kuni: 17.11.2021
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Abivahendi spetsialisti töö eesmärk on isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimine läbi abivahendi valiku ja selle reguleerimise inimese vajadustele vastavaks
abivahendi võimaluste piires.
Abivahendi spetsialist töötab üksi või meeskonnas vastavalt pädevustele, te...
eb koostööd teiste spetsialistidega.
Abivahendi spetsialist töötab abivahenditeenust pakkuvas ettevõttes, rehabilitatsiooni-, tervishoiu-, hoolekande- või haridusasutuses.

Abivahendi spetsialisti kutsealal on ka abivahendi spetsialist, tase 5 kutse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Abivahendi valimine ja soovitamine
1. Abivahendi vajaduse väljaselgitamine.
2. Sobiva abivahendi soovitamine ja valimine.

A.2.2 Abivahendi reguleerimine
1. Reguleerimisvajaduse välja selgitamine.
2. Parameetrite reguleerimine.

A.2.3 Kliendi juhendamine
1. Kliendi juhendamise vaja...
duse väljaselgitamine.
2. Kliendi juhendamine.

A.2.4 Võrgustikutöö
1. Koostöö tegemine kliendi tugivõrgustikuga.
2. Koostöö tegemine seotud organisatsioonidega.

A.2.5 Abivahendi müümine ja üürimine
1. Rahastamise võimaluste ja vastavate seaduste tutvustamine.
2. Hinnapakkumise koostamine.
3. Müügitöö tegemine.
4. Üüri- ja/või müügidokumentatsiooni koostamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Abivahendi spetsialisti töös on palju suhtlemist, töö on sageli emotsionaalselt pingeline ja eeldab ergonoomiliste ja teiste ennastsäästvate töövõtete kasutamist.
Töö toimub vastavalt graafikule, kokkuleppel tööandjaga.
A.4 Töövahendid
Abivahendi spetsialisti töövahenditeks on IKT-vahendid, infosüsteemid, andmetöötlusprogrammid, abivahendite reguleerimiseks vajalikud seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Abivahendi spetsialisti töös on oluline hea suhtlemisoskus, koostöövõime, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus, õppimis- ja kohanemisvõime ning täpsus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on abivahendi spetsialistil keskharidus. Abivahendi spetsialist on läbinud erialase vastava taseme kutseõppe õppekava või on omandanud kutseoskused töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Abivahendi spetsialist.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tööd abivahendi spetsialistina reguleerib Sotsiaalhoolekande seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Abivahendi valimine ja soovitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. küsitleb klienti või tema esindajat ja tutvub esitatud asjakohaste dokumentidega määratud abivahendi välja valimiseks; võimalusel kogub infot kliendi tegevusvõime ja abivahendi sobivuse kohta vaatluse teel; küsitleb ettevõttesse tagasi pöördunud klienti või kliendi esindajat ostetud/üüritud abivahendi sobivuse välja selgitamiseks; vajadusel suunab kliendi kõrgema taseme spetsialisti juurde.
2. koostöös kliendi või tema esindajaga soovitab kliendile sobiva abivahendi, lähtudes abivahendi vajaduse tuvastaja hinnangust, RFK (Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni) või muu klassifikaatori põhimõtetest, kliendi vajadustest, abivahendi kasutuskeskkonnast ja ettevõtte sortimendist.
B.2.2 Abivahendi reguleerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja reguleerimisvajaduse, lähtudes kliendi funktsioonipiirangutest ja abivahendi võimalustest;
2. reguleerib abivahendi vastavalt abivahendi tootja kasutusjuhendile, lähtudes kliendi vajadustest ja tööandja juhistest.
B.2.3 Kliendi juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja kliendi teadmised ja varasema kogemuse abivahendi kasutamisel;
2. selgitab kasutajale või tema esindajale õigeid ja eesmärgipäraseid abivahendi kasutamise tingimusi, abivahendi hooldamise tingimusi, abivahendi kasutamisega seotud ohutegureid, üürimise korral abivahendi kohustusliku hoolduse tingimusi ja sagedust.
B.2.4 Võrgustikutöö 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb koostööd kliendi ja/või tema tugivõrgustikuga, arvestades kliendi vajadusi ja sihtrühma eripära;
2. teeb aktiivselt koostööd seotud organisatsioonidega, sh teiste abivahendeid pakkuvate ettevõtete, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa ja kohaliku omavalitsusega.
B.2.5 Abivahendi müümine ja üürimine 4

Tegevusnäitajad:
1. tutvustab kliendile riigi poolt korraldatavat abi erivajadusega inimestele; tutvustab kliendile seadusandlusele vastavaid rahastamise võimalusi; vajadusel suunab kliendi või tema esindaja vastavasse organisatsiooni;
2. koostab hinnapakkumise;
3. pakub teenuseid ja tooteid, lähtudes ettevõtte sortimendist; tutvustab kliendile hinnainfot ning üüri- ja/või müügitingimusi;
4. koostab üüri- ja/või müügidokumentatsiooni vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale; täidab seaduse nõuetele vastavaid dokumente.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Abivahendi spetsialist, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest ja väärtustest;
2. kasutab ergonoomilisi ja teisi ennastsäästvaid töövõtteid;
3. kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele Arvuti kasutamise põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ja standardmoodulitele Andmebaasid, IT turvalisus ja Koostöö internetis; kasutab erialaseid andmebaase; (vt lisa 1)
4. suhtleb lugupidavalt ja pingevabalt;
5. on orienteeritud kliendi vajaduste rahuldamisele;
6. on kursis valdkonna arengute ja uuendustega;
7. osaleb meeskonnatöös; näitab üles huvi ja arusaamist, konsulteerib teiste spetsialistidega ja algatab koostööd;
8. järgib oma töös konfidentsiaalsusnõudeid ja isikuandmete kaitse seadust;
9. kasutab tehnoloogia võimalusi tööeesmärkide täitmiseks;
10. pakub alternatiive probleemide lahendamiseks;
11. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1, ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 25-13122016-03/2k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 4
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.12.2016
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Rehabilitatsioonitöö
Kutse grupp: Abivahendi spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3253 Kohalike omavalitsuste tervishoiutöötajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andrus Helenurm EPIKoda
Aili Lopman ITAK
Hille Maas ELIL
Piret Tamme Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Kadri Tiido Invaru OÜ
Merlin Veinberg Sotsiaalkindlustusamet
Hanna Veisman Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist