Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abivahendispetsialist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Abivahendispetsialist, tase 4
EN: Assistive Technology Specialist (ATS), EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.11.2023
Kehtib kuni: 31.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis tõsteti kokku kompetentsid „Abivahendi valimine ja soovitamine“, „Abivahendi reguleerimine“ ja „Kliendi juhendamine“ ning moodustati neist kaks kompetentsi: „Kliendi nõustamine“ ja „Abivahendi valimine“. Lisati A.6. „Tulevikuoskused“, B.2. „Üldoskused“ koostöös Kutsekoja oskuste registri spetsialistiga. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotusse B.1. nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Muudeti kompetentsi „Müümine ja üüri...mine“ nimetust, uueks nimeks sai „Abivahendi tehingu teostamine“.Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Abivahendispetsialist, tase 4 töö eesmärgiks on inimese tegutsemisvõime säilitamine ja piirangutest tulenevate häirete vähendamine ja kompenseerimine sobiva abivahendiga. Abivahendispetsialist töötab ajutiste või püsivate tegutsemispiirangute ja/või funktsioonihäiretega inimestega abivahenditeenust ...pakkuvas ettevõttes, rehabilitatsiooni-, tervishoiu-, hoolekande- või haridusasutuses.

Abivahendispetsialist, tase 4 töötab üksi või meeskonnas ja teeb koostööd tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidega ning kliendi tugivõrgustikuga. Töö eeldab aktiivset suhtlust sihtgrupiga ning ergonoomiliste töövõtete ja isikukaitsevahendite kasutamist.

Kutsealal on ka abivahendispetsialist, tase 5 kutse. 5. taseme abivahendispetsialist omab süvendatud erialaseid oskuseid ja teadmisi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Kliendi nõustamine
A.2.2. Abivahendi valimine
A.2.3. Võrgustikutöö
A.2.4. Abivahendi tehingu teostamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme abivahendispetsialistil on üldjuhul vähemalt keskharidus ning ta on kas läbinud erialase kutseõppe õppekava või omandanud kutseoskused töö käigus (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Abivahendispetsialist.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele peab abivahendi müüja või üürija igas müügipunktis töötama vähemalt üks spetsialist, kes omab kutsetunnistust.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab

1. Metodoloogiliste oskuste, hindamisvahendite tundmise ja tõlgendamise ning rakendamise oskus.
2. Tehnoloogilised lahendused ja nende areng muudavad abivahendite tööstust. Seetõttu on oluline olla kursis uusimate tehnoloogiliste ...
arengutega.
3. Suhtlemis- ja koostööoskused on jätkuvalt olulised klientide nõustamisel sobivate abivahendite valimisel ja teabe vahetamisel seotud osapooltega.
4. Arendama peab oskust mõista abivahendite kasutamist kui terviklahendust ehk näha kehaliste, vaimsete, sotsiaalsete ja keskkondlike tegurite koosmõju.
5. Valdkonnas on oluline loov lähenemine, kuna loominguline mõtlemine aitab leida uusi viise abivahendite kohandamiseks vastavalt klientide vajadustele ning võimaldab järgida uusi suundumusi abivahendite tööstuses.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Abivahendispetsialist, tase 4 kutsestandard koosneb üldoskustest ja kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kõik kompetentsid B.3.1-B.3.5.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Vähemalt keskharidus
2. Erialane kutseharidus või erialane töökogemus
3. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel keeleseadusest või selle rakendusaktidest tulenevalt eesti keele oskus tasemel B1.

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Sama taseme kehtiv või mitte roh...
kem kui 8 kuud tagasi kehtivuse kaotanud kutse
2. Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 5 aasta jooksul

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud abivahendispetsialisti kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Abivahendispetsialist, tase 4 üldoskused
1. Järgib oma tegudes õige ja vale üldtunnustatud põhimõtteid, käitub teiste inimestega ja tööülesandeid täites viisakalt, ausalt, õiglaselt, läbipaistvalt ja erapooletult.
2. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest; arvestab teiste kutsevaldkondade s...
petsialistide käitumise aluseks olevate heade tavadega.
3. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
4. Järgib oma töös konfidentsiaalsusnõudeid ja isikuandmete kaitsega seotud õigusakte.
5. Kasutab töötades mugavaid ja tervislikke kehaasendeid, töövahendeid ja -võtteid; arvestab halbade harjumuste mõjuga iseendale ja teistele.
6. Loob ja säilitab teistega suheldes hea kontakti, väljendab end viisakalt ja arusaadavalt.
7. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
8. Märkab ja mõistab teiste tundeid, vajadusi ja reaktsioone, tuvastab nende põhjusi ning arvestab oma tegevuses sellega.
9. Säilitab lahkhelides rahu ja lugupidava suhtumise ega lase teiste emotsioonidel end mõjutada.
10. Väljendab oma korrektse välimuse ja viisaka käitumisega lugupidavat suhtumist kolleegidesse, klientidesse, partneritesse vms.
11. Kasutab oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid.
12. Kasutab enese suuliseks või kirjalikuks väljendamiseks eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt tööalaseks suhtlemiseks (vt lisa 1).
13. Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kliendi nõustamine 4

Tegevusnäitajad
1. Nõustab klienti või tema tugivõrgustiku liikmeid.
2. Selgitab välja kliendi vajadused, võimalused ja varasema kogemuse abivahendi kasutamisel.
3. Tutvustab riigi poolt korraldatavat abivahendite teenust; vajadusel saadab edasi sobivasse asutusse.
4. Tuvastab ja sõnastab tegutsemisvõime probleemid; hindab võimalusi ja strateegiaid probleemidele lahenduse leidmiseks.
5. Nõustab klienti lähtuvalt ettevõtte poolt pakutavatest abivahenditest, arvestades kasutuskeskkonda, -otstarvet ja -eesmärki.
B.3.2 Abivahendi valimine 4

Tegevusnäitajad
1. tutvub kliendi dokumentidega (nt tõend, retsept, rehabilitatsiooniplaan);
2. dokumentidele tuginedes selgitab küsitluse ja vaatluse teel välja sobiva abivahendi; vajadusel suunab kliendi edasi vastava valdkonna spetsialisti juurde;
3. valib sobiva abivahendi ettevõtte toodete hulgast;
4. reguleerib abivahendi vastavalt tootja kasutusjuhendile ning kliendi vajadustele;
5. selgitab abivahendi kasutamist, abivahendi hooldamise tingimusi, kasutuskõlbmatu abivahendi asendamistingimusi, abivahendi kasutamisega seotud ohutegureid, üürimise korral abivahendi kohustusliku hoolduse tingimusi ja sagedust.
B.3.3 Võrgustikutöö 4

Tegevusnäitajad
1. teeb koostööd kliendi ja/või tema tugivõrgustikuga, arvestades abivahendist tulenevaid nõudeid kasutuskeskkonnale ja kliendi tegutsemispiiranguid;
2. teeb vajaduse korral koostööd tervise valdkonna asutustega, abivahendeid pakkuvate ettevõtete jm.
B.3.4 Abivahendi tehingu teostamine 4

Tegevusnäitajad
1. tutvustab kliendile hinnainfot ning üüri- ja/või müügitingimusi;
2. vajaduse korral koostab hinnapakkumise;
3. vormistab üüri- ja/või müügidokumendid vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Abivahendi spetsialist, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Kasutab ISO-klassifikaatorit ja kodeerimise süsteemi ja teab RFK klassifikaatori põhialuseid.
2. Jälgib valdkonnas toimuvaid muutusi ja suundumusi, et olla uuendustega kursis.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 25-01112023-2.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Rehabilitatsioonitöö
Kutse grupp: Abivahendi spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3253 Kohalike omavalitsuste tervishoiutöötajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tauno Asuja Eesti Puuetega Inimeste Koda
Ligita Haavik Tervise Abi
Kadri Lemberg Invaru
Aili Lopman Abivahendite keskus
Hille Maas Eesti Töötukassa
Anne-Mari Rebane Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Liis Türbsal Sotsiaalkindlustusamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist