Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abikokk, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Abikokk, tase 2
EN: Cook assistant, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.06.2011
Kehtib kuni: 23.05.2012
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Toiduvalmistamise kutsealal on välja töötatud abikoka, 3. taseme koka ja 4. taseme koka kutsestandardid.

Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.
3. taseme kokal on vajalikud kompetentsid tööturule sisenemiseks, võib vajad...
a mõningast juhendamist.
4. taseme kokk omab töökogemust, tal on vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks. Vajadusel juhendab meeskonda ning arendab ja töötab välja uusi tooteid ning lahendusi.

Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel. Abikoka töö eeldab oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult, täidab enesekontrolli tegevusi. Töö iseloom eeldab oskust enda tööd korraldada ning aega planeerida. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas ja juhendamisel. Abikokk peab oskama eeltöödelda toiduaineid, külmtöödelda köögivilju, valmistada vastavalt juhendile köögivilja-, teravilja- ja pastalisandeid ning -toite, teha koka juhendamisel abitöid toitude valmistamisel, teha puhastus- ja koristustöid. Abikokk peab tegutsema ja käituma eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline. Töö eeldab valmidust ja oskust suhelda inimestega.
A.4 Töövahendid
Köögiseadmed: köögivilja töötlemise seadmed, lõikurid ja viilutajad, elektri- gaasi- ja induktsioonpliidid,
prae-ja küpsetusahjud, aurutamis- ja keetmisseadmed, väljastusseadmed, jahutus- ja külmutusseadmed, nõudepesumasinad, kaalud, kilepakendajad, vakumeerijad.
Väiketöövahendid: GN-nõud, noad, ...
lõikelauad, mõõtevahendid, käsikärud (togid), praadimislabidad,
kaabitsad, segamis- ja vahustamisvahendid, sõelad, riivid, lihavasarad, ahju- ja küpsetusvormid, pannid, keedunõud, kulbid jt tõstevahendid, termomeetrid, kausid.
Serveerimisvahendid: taldrikud, klaasid, söögiriistad, serveerimisnõud ja -vahendid
Koristamisvahendid jm seadmed.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab suhtlemisvalmidust ja –oskust, ausust, täpsust, kohusetunne.
Vajalik on hea füüsiline tervis ja vastupidavus ning pinge- ja stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Abikokaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Enamlevinud ametinimetus on abikokk.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (B.2.1 – B.2.6) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 2

Tegevusnäitajad:
1) täidab enesekontrollitegevusi vastavalt koka korraldustele
2) valmistab ette oma töökoha ja hoiab selle korras
3) planeerib oma tööd tööpäeva lõikes vastavalt menüüle ja koka korraldustele
4) puhastab seadmeid ja töövahendeid ning hooldab neid vastavalt hooldusjuhendile igapäevaselt
5) teeb igapäevaseid puhastus- ja koristustöid tootmisruumides vastavalt puhastusplaanile ja koka korraldustele

Teadmised:
1) töökorralduse alused (köögis ja toitlustusteeninduses)
2) toiduhügieeni ja enesekontrolli nõuded
3) toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad erinevatele kaubagruppidele
4) abikoka töös vajalikud matemaatilised tehted
5) asjakohased seadusandlikud aktid
6) puhastusvahendid ja –keemia
7) köögiseadmed ja töövahendid

Hindamismeetod (id): Intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või kombineeritud meetod.
B.2.2 Kaupade haldamine 2

Tegevusnäitajad:
1) ladustab kauba vastavalt toiduhügieeni nõuetele ja koka korraldustele
2) abistab laoseisu inventeerimisel vastavalt koka korraldustele

Teadmised:
1) toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad erinevatele kaubagruppidele

Hindamismeetod (id): Intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või kombineeritud meetod.
B.2.3 Toidutoorme eeltöötlemine 2

Tegevusnäitajad:
1) kasutab toidutoorme külmal ja kuumal eeltöötlemisel asjakohaseid köögitöö tehnikaid, töövahendeid ja seadmeid
2) eeltöötleb aed- ja teraviljatooteid, piimasaaduseid
3) kasutab toidutoorme külmal eeltöötlemisel asjakohaseid külmtöötlemise tehnoloogilisi võtteid (sh sorteerimine, puhastamine, pesemine, koorimine, erinevad tükeldused, paneerimine, vormimine, vahustamine, marineerimine)
4) kasutab toidutoorme kuumal eeltöötlemisel asjakohaseid kuumtöötlemise tehnoloogilisi võtteid (sh keetmine ja selle eri viisid, hautamine, praadimine ja selle eri viisid, ja kombineeritud kuumtöötlemismeetodid (hautamine))
5) käitleb toidutooret säästlikult

Teadmised:
1) külmtöötlemismeetodid (sh sorteerimine, puhastamine, pesemine, koorimine, erinevad
tükeldused, paneerimine, vormimine, vahustamine, marineerimine)
2) kuumtöötlemismeetodid (sh keetmine ja selle eri viisid, hautamine, praadimine ja selle eri viisid,
ja kombineeritud kuumtöötlemismeetodid (hautamine))
3) toiduained (toidutoorme ja toidu sortiment, kvaliteet, maitseomadused, kasutamisvõimalused, säilitamistingimused ja realiseerimisajad)

Hindamismeetodid: Intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või kombineeritud meetod.
B.2.4 Toitude valmistamine 2

Tegevusnäitajad:
1) abistab kokka erinevate toitude ja jookide valmistamisel vastavalt koka korraldustele
2) ajastab toitude valmimise vastavalt koka korraldustele
3) järgib toidu valmistamisel toiduohutuse nõudeid
4) valmistab lihtsaid külmi eelroogi (nt võileivad, salatid) vastavalt juhendile või koka korraldustele
5) valmistab lihtsamaid suppe (nt köögiviljasupid) vastavalt koka korraldustele
6) valmistab aedvilja- ja pastalisandeid vastavalt juhendile või koka korraldustele
7) valmistab toite piimasaadustest ja munast vastavalt juhendile ja koka korraldustele

Teadmised:
1) toitumise alused
2) külmtöötlemismeetodid (sh sorteerimine, puhastamine, pesemine, koorimine, erinevad
tükeldused, paneerimine, vormimine, vahustamine, marineerimine)
3) kuumtöötlemismeetodid (sh keetmine ja selle eriviisid, hautamine, praadimine ja selle eri viisid, ja kombineeritud kuumtöötlemismeetodid (hautamine))
4) toiduained (toidutoorme ja toidu sortiment, kvaliteet, maitseomadused, kasutamisvõimalused, säilitamistingimused ja realiseerimisajad)

Hindamismeetod (id): Intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või kombineeritud meetod.
B.2.5 Teenindamine 2

Tegevusnäitajad:
1) alustab ja lõpetab kliendikontakti positiivselt, on teenindusvalmis ja suhtleb kliendiga
2) selgitab välja kliendi vajadused
3) kirjeldab menüüs olevaid toite ja jooke ning tutvustab neid klientidele
4) katab ja koristab laudu vastavalt koka korraldustele
5) serveerib toite vastavalt koka korraldustele
6) teenindab kliente iseteenindusliinis vastavalt koka korraldustele
7) vormistab toiduportsjonid ja vaagnad vastavalt juhendile või koka korraldustele
8) kogub ja edastab klientide tagasisidet vastavalt korraldustele

Teadmised:
1) klienditeeninduse alused
2) iseteeninduse korraldus ja tehnikad
3) portsjonite ja vaagnate vormistamise alused
4) toitude kaasapakkimise põhimõtted

Hindamismeetod (id): Intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või kombineeritud meetod.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Abikoka kutset läbivad kompetentsid 2

Tegevusnäitajad:
1) väärtustab oma kutseala ja arendab kutseoskusi
2) peab kinni tööde ajakavast, jälgides samal ajal toiduseadusest tulenevaid töö- ja tuleohutusnõudeid
3) täidab lihtsaid ülesandeid etteantud juhendite järgi ja vastavalt koka korraldustele
4) kasutab ressursse keskkonda säästes
5) on valmis töötama meeskonnas
6) väljendab ennast eesti keeles arusaadavalt

Hindamismeetod (id): hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-01062011-4.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.06.2011
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kokk
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
94 Toitlustuse abitöölised
941 Toitlustuse abitöölised
9412 Köögiabilised
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Kivisalu Eesti Peakokkade Ühendus, Food Studio, peakokk
Inga Paenurm Eesti Peakokkade Ühendus, Vabariigi Presidendi Kantselei peakokk
Ülle Parbo Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus
Mare Pihl Tallinna Teeninduskool, Eesti Mereakadeemia söökla juhataja
Sirje Rekkor Eesti Peakokkade Ühendus, Tallinna Ülikool
Donald Visnapuu ekspert
Rudolf Visnapuu Eesti Peakokkade Ühendus, Restoran Korsaar, peakokk
Angelica Udeküll Eesti Peakokkade Ühendus, Santa Maria AS, Food Service Eesti, menüüinsener

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist