Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abikokk, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Abikokk, tase 3 kutsestandard on välja töötatud:
a) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase kompetentsuse hinda...
miseks
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Abikokk, tase 3
EN: Cook, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.11.2017
Kehtib kuni: 08.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 30. juunini 2023 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/68 03.11.2022.
------------------------------
Eraldi kompetentsina lisati „Puhastus- ja koristustööd“. Varem eraldi olnud kompetents „Toidutoorme eeltöötlemine“ lisati kompetentsi „Toitude valmistamine“ osaks.
Kompetentsist "Teenindamine" jäeti välja seal varem olnud m...
üügitööd puudutavad tegevusnäitajad.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Teeninduskool Abikokk 198157 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.03.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Toiduvalmistamise kutsealal on välja töötatud 2. taseme köögiabilise, 3. taseme abikoka, 4. taseme koka ja 5. taseme vanemkoka kutsestandardid.

Abikokk abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel, käitleb toiduaineid. Abikokk eeltöötleb toiduaineid, külmtöötleb köögivilju, valmistab vas...
tavalt juhendile köögivilja-, teravilja- ja pastalisandeid ning -toite. Abikokk teeb puhastus- ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Abikokk töötab meeskonnas juhendamisel.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine
1. Töökoha ettevalmistamine ja korras hoidmine.
2. Töö planeerimine.

A.2.2 Puhastus- ja koristustööd
1. Köögiseadmete ja töövahendite puhastamine.
2. Prügi ja ohtlike jäätmete käitlemine.
3. Nõude pesemine.
4. Ruumide üldpuhastamine.

A.2.3 Kaupade käitlemine
1....
Kaupade vastuvõtmine ja ladustamine.
2. Pakendite ja taara käitlemine.
3. Laoseisu inventeerimine.

A.2.4 Toitude valmistamine
1. Toiduainete eeltöötlemine.
2. Eelroogade valmistamine .
3. Suppide valmistamine.
4. Kastmete valmistamine.
5. Aed- ja teraviljatoodetest lisandite valmistamine.
6. Jookide valmistamine.
7. Portsjonite ja vaagnate vormistamine.

A.2.5 Teenindamine
1. Laudade katmine ja koristamine.
2. Toitude serveerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline.
A.4 Töövahendid
Ettevalmistusseadmed, külmseadmed, kuumseadmed, väljastus- ja toidutranspordivahendid, nõudepesu seadmed, köögi- ja laoinventar, köögitarvikud ja lauanõud, koristamisvahendid ja -seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab suhtlemisoskust, ausust, täpsust, kohusetunnet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Abikokaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Abikokk, koka abi.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.5 ja B.2.6 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette ja hoiab korras oma töökoha, lähtudes tööülesannetest ja hügieeninõuetest;
2. planeerib oma tööd tööpäeva lõikes vastavalt menüüle ja koka korraldustele.
B.2.2 Puhastus- ja koristustööd 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab seadmeid ja töövahendeid, lähtudes juhendist;
2. käitleb prügi, lähtudes juhendist;
3. peseb saali ja toiduvalmistamise nõusid, lähtudes juhendist;
4. puhastab juhendamisel köögi, saali ja muud ruumid, kasutades sobivaid puhastusvahendeid ja -tarvikuid.
B.2.3 Kaupade käitlemine 3

Tegevusnäitajad:
1. abistab kokka kauba vastu võtmisel ja ladustamisel;
2. käitleb pakendeid ja taarat vastavalt koka korraldusele;
3. abistab laoseisu inventeerimisel vastavalt koka korraldustele.
B.2.4 Toitude valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. kaalub toiduained lähtuvalt tehnoloogilisest kaardist; eeltöötleb aed- ja teraviljatooteid ja piimasaaduseid, kasutades asjakohaseid tehnoloogilisi võtteid, töövahendeid ja seadmeid;
2. valmistab võileibu, salateid ja külmi eelroogi vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel;
3. valmistab köögivilja- ja piimasuppe vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel.
4. valmistab piimatoodetest külmkastmeid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel;
5. valmistab aedvilja- ja teraviljalisandeid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel;
6. valmistab külmi jooke vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel;
7. vormistab toiduportsjonid ja vaagnad vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel.
B.2.5 Teenindamine 3

Tegevusnäitajad:
1. katab ja koristab juhendamisel laudu;
2. serveerib juhendamisel toite.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Abikokk, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest, järgides koka kutseala head tava;
2. peab kinni tööde ajakavast, jälgides samal ajal toiduseadusest tulenevaid töö- ja tuleohutusnõudeid; vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades;
3. arvestab hügieeninõuetega, tagab toidu ohutuse ja kvaliteedi;
4. osaleb meeskonnatöös, vastutab võetud kohustuste täitmise eest;
5. kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästes;
6. töötab tulemuslikult pingelises olukorras ja kontrollib oma emotsioone;
7. mõistab kultuuride mitmekesisust ja on kultuuriliselt salliv.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-09112017-1.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.11.2017
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kokk
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
94 Toitlustuse abitöölised
941 Toitlustuse abitöölised
9412 Köögiabilised
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Kivisalu Food Studio
Rudolf Visnapuu Eesti Peakokkade Ühendus
Angelica Udeküll Restoran Wicca
Madis Põllu Restoran Peppersack
Kaire Raba Baltic Restaurants Estonia AS
Eero Kippa Eesti Rahva Muuseum
Sirje Rekkor Tallinna Ülikool
Eeve Kärblane TTÜ Kuressaare kolledž
Anne Mäe Tallinna Teeninduskool
Ülle Parbo SA Innove
Maret Õunpuu Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist