Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kokk, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Kokk, tase 3
EN: Cook, level 3
Spetsialiseerumised:
  • Restoranitöö
  • Suurköögitöö
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.05.2011
Kehtib kuni: 23.05.2012
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Toiduvalmistamise kutsealal on välja töötatud abikoka, 3 taseme koka ja 4 taseme koka kutsestandardid.

Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.
3. taseme kokal on vajalikud kompetentsid tööturule sisenemiseks, võib vajada m...
õningast juhendamist.
4. taseme kokk omab töökogemust, tal on vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks. Vajadusel juhendab meeskonda ning arendab ja töötab välja uusi tooteid ning lahendusi.

Sellel kutsealal on võimalik spetsialiseeruda restoranitööle või suurköögitööle.

3. taseme kokk käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi. 3. taseme koka töö eeldab majanduslikku mõtlemisviisi, sealhulgas oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult. Täidab enesekontrolli tegevusi. Töö iseloom eeldab oskust oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada ning aega planeerida. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas. 3. taseme kokk valmistab toitu vastavalt klientide vajadustele ja soovile ning tegutseb ja käitub eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.


Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
2.2 Töö planeerimine ja korraldamine
2.3 Kaupade haldamine
2.4 Toidutoorme eeltöötlemine
2.5 Toitude valmistamine
2.6 Teenindamine ja müügitöö
2.7 Kaastöötajate juhendamine
2.8 Toodete arendamine
2.15 3. taseme koka kutset läbivad kompetentsid
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Restoranitöö
2.9 Restoranitöö korraldus
2.10 Peoteenindus
2.11 Rahvus- ja regionaalköögid

Suurköögitöö
2.12 Suurköögitöö korraldus
2.13 Eritoitlustus
2.14 Catering - teenindus

A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline. Töö eeldab valmidust ja oskust suhelda inimestega.
A.4 Töövahendid
Köögiseadmed: köögivilja, liha ja kala töötlemise seadmed, lõikurid ja viilutajad, elektri-, gaasi- ja induktsioonpliidid, prae-ja küpsetusahjud, aurutamis- ja keetmisseadmed, väljastusseadmed, jahutus- ja külmutusseadmed, nõudepesumasinad, kaalud, kilepakendajad, vakumeerijad, mikserid ja vahustaja...d,
käsikärud (togid).
Väiketöövahendid: GN-nõud, noad, lõikelauad, mõõtevahendid, praadimislabidad,
kaabitsad, segamis- ja vahustamisvahendid, sõelad, riivid, lihavasarad, ahju- ja küpsetusvormid, pannid, keedunõud, kulbid jt tõstevahendid, termomeetrid, kausid.
Serveerimisvahendid: taldrikud, klaasid, söögiriistad, serveerimisnõud ja –vahendid.
Arvlemistehnika, koristamisvahendid jm seadmed vastavalt restorani eripärale.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab suhtlemisvalmidust ja –oskust, ausust, täpsust, vastutusvõimet.
Koka töös on oluline arenenud ilumeel ning hea värvi-, maitse- ja lõhnataju. Vajalik on hea füüsiline tervis ja vastupidavus ning pinge- ja stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kokaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kokk, peakokk, meisterkokk
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõigi kohustuslike kompetentside (B.2.1 – B.2.8 ja B.2.15) tõendamine ja vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentside tõendamine:
restoranitöö B.2.9 - B.2.11
suurköögitöö B.2.12 - B.2.14
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) täidab iseseisvalt enesekontrollitegevusi
2) kasutab köögitöös vajalikku dokumentatsiooni
3) valmistab ette oma töökoha ja hoiab selle korras
4) planeerib oma tööaega vastavalt menüüle, korraldab oma töö üldjuhul iseseisvalt, on valmis töötama meeskonnas
5) kasutab ja puhastab köögiseadmeid ja töövahendeid ning hooldab neid vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendile igapäevaselt
6) teeb puhastus- ja koristustöid vastavalt puhastusplaanile

Teadmised:
1) töökorralduse alused
2) enesekontrolli nõuded
3) köögitöös vajalik dokumentatsioon
4) asjakohased seadusandlikud aktid (tööseadusandlus, toiduseadus, võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus jt)
5) puhastusvahendid ja –keemia
6) köögiseadmed ja töövahendid

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.2 Menüü koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1) arvutab tooraine vajaduse lähtuvalt tehnoloogilisest kaardist ja portsjonite arvust
2) arvutab menüüs olevate toitude hinnad
3) koostab tehnoloogilisi kaarte, kasutades ettevõttes kehtestatud vormi
4) koostab menüüd vastavalt menüü koostamise põhimõtetele, toitlustusettevõtte spetsiifikale ning erinevat tüüpi einetele, arvestades kliendi soove ja vajadusi ning hooajalisust
5) kohandab ettevõtte menüüd eri- ja erilisvajadustega klientidele

Teadmised:
1) toitumise alused, sh tervisliku toitumise põhimõtted
2) menüü koostamise alused
3) kalkuleerimise alused, toitlustuses vajalikud matemaatilised tehted

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.3 Kaupade haldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) jälgib laoseseisu ja ladustab kauba vastavalt toiduhügieeni nõuetele
2) kontrollib igapäevaselt kauba kvaliteeti ja jälgib realiseerimisaegu
3) kontrollib kauba koguse ja kvaliteedi vastavust dokumentatsioonile ja sertifikaatide olemasolu
4) inventeerib laoseisu vastavalt ettevõttes kehtestatud sisekorraeeskirjale

Teadmised:
1) laomajanduse põhimõtted
2) toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad eri kaubagruppidele
3) toitlustuses kasutatavate kassasüsteemide ja laoprogrammide põhimõtted
4) teksti- ja tabeltöötluse programmid

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.4 Toidutoorme eeltöötlemine 3

Tegevusnäitajad:
1) eeltöötleb toidutooret (nt aed- ja teravili, piimasaadused, kala, mereannid, liha), kasutades õigeid ja asjakohaseid külmi eeltöötlemise meetodeid (sh sorteerimine, puhastamine, pesemine, koorimine, erinevad tükeldused, paneerimine, vormimine, vahustamine, marineerimine)
2) käitleb toidutooret säästlikult
3) eeltöötleb toidutooret (nt aed- ja teravili, piimasaadused, kala, mereannid, liha), kasutades õigeid ja asjakohaseid kuumi eeltöötlemise meetodeid (keetmine ja selle eri viisid, hautamine, praadimine ja selle eri viisid, suitsutamine, flambeerimine ja muud kombineeritud kuumtöötlemismeetodid)

Teadmised:
1) külmtöötlemismeetodid (sh sorteerimine, puhastamine, pesemine, koorimine, erinevad tükeldused, paneerimine, vormimine, vahustamine, marineerimine)
2) kuumtöötlemismeetodid (keetmine ja selle eri viisid, hautamine, praadimine ja selle eri viisid, suitsutamine, flambeerimine ja muud kombineeritud kuumtöötlemismeetodid)
3) säilitusmeetodid (sh soolamine, hapendamine, marineerimine, külmutamine, vakumeerimine, konserveerimine, kuivatamine)
4) toidutoorme ja toidu sortiment, kvaliteet, keemiline koostis, toiteväärtused, maitseomadused, kasutamisvõimalused, säilitamistingimused ja realiseerimisajad, kaonormid toidutoorme
töötlemisel

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.5 Toitude valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab toite vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile ja klientide vajadustele
2) kasutab õigeid ja asjakohaseid köögitöö tehnikaid, külm- ja kuumtöötlemisvõtteid
3) kasutab tööks sobivaid töövahendeid, seadmeid ja masinaid, arvestades ohutusnõudeid
4) valmistab ja maitsestab toidud, juhindudes ettevõttes kehtestatud kvaliteedistandardist
5) ajastab toitude valmimise vastavalt teenindussituatsioonile
6) arvestab toitude valmistamisel enamlevinud toidutalumatustega (nt laktoositalumatus, gluteenitalumatus, toiduallergia)
7) valmistab külmi ja sooje eelroogi (nt võileivad, suupisted, salatid) vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile
8) valmistab külmi ja kuumi suppe vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile
9) valmistab külmi ja kuumi kastmeid, sh sooje põhikastmeid (valge, hele, pruun põhikaste) vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile
10) valmistab toite lihast, linnulihast, kalast ja mereandidest vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile
11) valmistab toite aedviljadest ja metsaandidest vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile
12) valmistab toite ja lisandeid teraviljatoodetest ja tangainetest vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile
13) valmistab toite piimasaadustest ja munast vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile
14) valmistab magustoite vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile
15) valmistab taignatooteid vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile
16) valmistab külmi ja kuumi jooke vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile

Teadmised:
1) külmtöötlemismeetodid (sh sorteerimine, puhastamine, pesemine, koorimine, erinevad tükeldused, paneerimine, vormimine, vahustamine, marineerimine)
2) kuumtöötlemismeetodid (sh keetmine ja selle eri viisid, hautamine, praadimine ja selle eri viisid,
suitsutamine, flambeerimine ja muud kombineeritud kuumtöötlemismeetodid)
3) säilitusmeetodid (sh soolamine, hapendamine, marineerimine, külmutamine, vakumeerimine,
konserveerimine, kuivatamine)
4)toidutoorme ja toidu sortiment, kvaliteet, keemiline koostis, toiteväärtus, maitseomadused, kasutamisvõimalused, säilitamistingimused ja realiseerimisajad, kaonormid toidutoorme
töötlemisel
5) jookide sortiment, kvaliteet, koostis, toiteväärtus, maitseomadused, kasutamisvõimalused
6) põhilised keemilised ja füüsikalised muutused toiduvalmistamise protsessis

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.6 Teenindamine ja müügitöö 3

Tegevusnäitajad:
1) loob positiivse kliendikontakti, on teenindusvalmis ja suhtleb teenindussituatsioonis aktiivselt kliendiga
2) selgitab välja kliendi vajadused ja nõustab klienti, lahendab kliendi teenuse kasutamisega seotud probleeme oma vastutusala piires
3) tunneb menüüs olevaid toite ja jooke ning tutvustab neid klientidele
4) katab istumise ja iseteenindusega laudu vastavalt juhendamisele
5) teenindab laudu vastavalt juhendamisele, kasutades asjakohaseid teenindustehnikaid
6) serveerib roogi vastavalt tehnoloogilises kaardis ettenähtud temperatuurile ja kogustele
7) serveerib köögis valmistatavaid toite ja jooke (kuumad joogid, smuuti, toormahl, kokteilid jne)
8) vormistab toiduportsjonid ja vaagnad vastavalt juhendile
9) kogub klientidelt tagasisidet toidu ja teeninduse kohta kogu teenindusprotsessi vältel, analüüsib ja edastab tagasisidet meeskonnale
10) lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt, eesmärgiga kliendikontakti jätkamiseks

Teadmised:
1) klienditeeninduse ja müügitöö alused
2) teeninduspsühholoogia
3) portsjonite ja vaagnate vormistamise ja kaunistamise viisid ja võtted
4) portsjonite ja vaagnate kompositsioonid
5) teenindusviisid ja –tehnikad
6) toitude sortiment, kvaliteet, keemiline koostis, toiteväärtus, maitseomadused, kasutamisvõimalused, säilitamistingimused ja realiseerimisajad
7) jookide sortiment, kvaliteet, koostis, toiteväärtus, maitseomadused, kasutamisvõimalused
8) joogiõpetuse põhitõed, toitude ja jookide sobivus
9) teeninduse- ja müügitöö korraldus
10) kassatöö
11) ettevõtluse, majanduse, turunduse alused
12) toitude kaasapakkimise põhimõtted
13) teksti- ja tabeltöötluse programmid

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.7 Kaastöötajate juhendamine 3

Tegevusnäitajad:
1) juhendab abikokki, kogudes selleks vajadusel nõuandeid ja muud vajalikku informatsiooni
2) varustab end ja juhendatavaid õigeaegselt tööülesannete täitmiseks vajaliku asjakohase informatsiooniga, annab tööülesanded edasi selgelt ja arusaadavalt
3) kontrollib oma töö kvaliteeti
4) panustab positiivse tööõhkkonna loomisesse ja säilitamisse avatud oleku, vastutulelikkuse ja juhendatavate jõupingutuste toetamise kaudu
5) on kaastöötajatel tekkivatele küsimustele avatud ning probleemide lahendamisel abivalmis

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.8 Toodete arendamine 3

Tegevusnäitajad:
1) jälgib valdkonnas toimuvaid uuendusi ja edastab infot kolleegidele
2) osaleb uute toodete arendamisel, lähtudes meeskonna tööjaotusest

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentside tõendamine: restoranitöö B.2.9 - B.2.11 suurköögitöö B.2.12 - B.2.14
Suurköögitöö
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Suurköögitöö korraldus 3

Tegevusnäitajad:
1) kasutab tööks suurköögiseadmed ja väiketöövahendid, arvestades ohutusnõudeid
2) arvestab ajaressursiga toitude õigeaegseks valmimiseks
3) suhtleb vajadusel kliendiga, et selgitada välja kliendi vajadused ja nõustab klienti
4) töötleb toorainet vastavalt töökäsule
5) valmistab toite suurtes kogustes, arvestades tooraine vajadust
6) serveerib toidud suurköökidele omastel viisidel (nt termotoitlustamisena või väljajagamisliinist)
7) väljastab road vastavalt portsjonkaalule, vältides üle- ja puudujääke
8) lõpetab positiivselt teenindussituatsiooni positiivselt, eesmärgiga kliendikontakti jätkamiseks

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.10 Eritoitlustus 3

Tegevusnäitajad:
1) arvestab toitude valmistamisel mitmesuguste dieetidega vastavalt toitlustatava asutuse spetsiifikale (nt vanadekodud, raviasutused ja laste toitlustamine)
2) arvestab toitude valmistamisel enamlevinud toidutalumatustega (nt laktoositalumatus, gluteenitalumatus, allergia)
3) valmistab toite, arvestades kliendi ealisi iseärasusi (nt vanurid (kergestiseeditav toit), lapsed (toiteväärtused))
4) valmistab toite, arvestades kliendi tervislikku seisu (nt üle- ja alakaalulisus, diabeet jne)

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.11 Catering-teenindus 3

Tegevusnäitajad:
1) koostab juhendamisel catering-teeninduseks sobivaid menüüsid vastavalt juhendamisele, arvestades kliendi vajadusi ja soove ja sündmust, catering-teenuse pakkumise aega ja kohta
2) planeerib catering- teenindust vastavalt juhendamisele, arvestades teenuse pakkumise aega, kohta ja sündmust
3) planeerib ja korraldab ruumid catering- teeninduseks vastavalt juhendamisele
4) linutab, kaunistab ja katab laudu catering- teeninduseks vastavalt juhendamisele
5) valmistab catering-menüüsse sobivaid külmi ja sooje toite, sh suupisteid, lähtudes tehnoloogilisest kaardist või standardretseptuurist
6) järgib toiduohutusnõudeid catering-teeninduse osutamisel
7) kasutab catering-teeninduseks vajalikke seadmeid, töövahendeid, abivahendeid
8) teenindab catering-teeninduses vastavalt juhendamisele
9) teeb eel- ja järeltöid catering- teeninduses vastavalt juhendamisele

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
 
Restoranitöö
    Kompetents EKR tase
B.2.12 Restoranitöö korraldus 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb restoranilaudadele eelkatteid vastavalt menüüle
2) valmistab toidud vastavalt restoranimenüüle ja lähtudes tehnoloogilistest kaartidest
3) serveerib selvelaudades ning osalise teenindusega laudades meeskonnatööna
4) serveerib eelroogi, pearoogi, järelroogi
5) serveerib kuumi jooke, karastusjooke ja alkohoolseid jooke
6) kasutab müügi ja teenindamise tehnikaid tavapärastes teenindussituatsioonides
7) esitleb tooteid ja teenuseid

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.13 Peoteenindus 3

Tegevusnäitajad:
1) esitleb tooteid ja teenuseid suuliselt ja/või kirjalikult, koostab juhendamisel menüü vastavalt kliendi soovile
2) valmistab toite vastavalt kliendi vajadusele ja soovidele ning sündmuse formaadile
3) arvestab toitude valmistamisel enimlevinud toidutalumatustega (nt laktoositalumatus, gluteenitalumatus, toiduallergiad)
4) paigutab ruumis söögilaudu ja selvelaudu vastavalt etteantud korraldusele
5) linutab ja kaunistab laudu ja teeb eelkatteid vastavalt menüüle ja külaliste arvule
6) kasutab nõude kandmise võtteid (käes, katmistaldrikul ja kandikul)
7) Planeerib ja teostab serveerimist selvelaudades, osalise teenindusega laudades meeskonnatööna
8) vormistab road serveerimiseks
9) valmistab ja vormistab serveerimiseks kuumi jooke, külmi jooke ja alkohoolseid jooke

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.14 Rahvus- ja regionaalköögid 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab eri rahvusköökide toite, kasutades vastavale rahvusköögile omaseid tooraineid ja toiduvalmistamise tehnoloogiad
2) serveerib toidud rahvusköögile omasel viisil

Teadmised:
1) Eesti rahvustoidud
2) eri regioonide rahvusköökide eripära, olemus, toidutoore ja põhitoidud
3) religioonist tingitud toitumistavade eripära

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.15 3. taseme koka kutset läbivad kompetentsid 3

Tegevusnäitajad:
1) kokk väärtustab oma kutseala, arendab kutseoskusi ja juhindub kvaliteetsest töötulemusest
2) peab kinni tööde ajakavast, jälgides samal ajal toiduseadusest tulenevaid töö- ja tuleohutusnõudeid
3) arvestab hügieeninõuetega, tagades toidu ohutuse ja kvaliteedi
4) vastutab enda turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades
5) osaleb meeskonnatöös, koheldes oma kolleege huvi ja toetuse, mõistmise ja hoolivusega
6) suhtleb klientidega lähtuvalt kliendikesksuse põhimõttest
7) on ettevõtlik, kasutab ressursse keskkonda säästes
8) kohaneb oma töös tavaoludega, oskab jagada informatsiooni
9) töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras ja kontrollib oma emotsioone
10) kriitikasse suhtub mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest
11) küsib oma tegevuse kohta tagasisidet kolleegidelt
12) väljendab ennast eesti keeles selgelt kõnes ja kirjas
13) väljendab end arusaadavalt ühes võõrkeeles, vene, inglise või soome keeles
14) kasutab oma töös kommunikatsioonivahendeid ja arvutit
15) mõistab kultuuride mitmekesisust ja on kultuuriliselt salliv

Hindamismeetod (id): hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-11052011-4.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.05.2011
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kokk
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
512 Kokad
5120 Kokad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Kivisalu Eesti Peakokkade Ühendus, Food Studio, peakokk
Inga Paenurm Eesti Peakokkade Ühendus, Vabariigi Presidendi Kantselei peakokk
Ülle Parbo Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus
Mare Pihl Tallinna Teeninduskool, Eesti Mereakadeemia söökla juhataja
Sirje Rekkor Eesti Peakokkade Ühendus, Tallinna Ülikool
Donald Visnapuu ekspert
Rudolf Visnapuu Eesti Peakokkade Ühendus, Restoran Korsaar, peakokk
Angelica Udeküll Eesti Peakokkade Ühendus, Santa Maria AS, Food Service Eesti, menüüinsener

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist