Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kokk, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Kokk, tase 4
EN: Cook, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Restoranitöö
  • Suurköögitöö
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.05.2011
Kehtib kuni: 23.05.2012
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Toiduvalmistamise kutsealal on välja töötatud abikoka, 3. taseme koka ja 4. taseme koka kutsestandardid. Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.
3. taseme kokal on vajalikud kompetentsid tööturule sisenemiseks, võib vajada mõ...
ningast juhendamist.
4. taseme kokk omab töökogemust, tal on vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks. Vajadusel juhendab meeskonda ning arendab ja töötab välja uusi tooteid ning lahendusi.

Toiduvalmistamise kutsealal on 3. ja 4. taseme kokal võimalik spetsialiseeruda restoranitööle või suurköögitööle.

4. taseme kokk käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi. 4. taseme koka töö eeldab majanduslikku mõtlemisviisi, sealhulgas oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult. Täidab enesekontrolli tegevusi. Töö iseloom eeldab oskust oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada ning aega planeerida. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas. 4. taseme kokk valmistab toitu vastavalt klientide vajadustele ja soovile ning tegutseb ja käitub eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
2.2 Menüü koostamine
2.3 Kaupade haldamine
2.4 Toidutoorme eeltöötlemine
2.5 Toitude valmistamine
2.6 Teenindamine ja müügitöö
2.7 Kaastöötajate juhendamine
2.8 Toodete arendamine
2.15 4. taseme koka kutset läbivad kompetentsid
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Restoranitöö
2.9 Restoranitöö korraldus
2.10 Peoteenindus
2.11 Rahvus- ja regionaalköögid

Suurköögitöö
2.12 Suurköögitöö korraldus
2.13 Eritoitlustus
2.14 Catering-teenindus
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline. Töö eeldab valmidust ja oskust suhelda inimestega.
A.4 Töövahendid
Köögiseadmed: köögivilja, liha ja kala töötlemise seadmed, lõikurid ja viilutajad, elektri-, gaasi- ja induktsioonpliidid, prae-ja küpsetusahjud, aurutamis- ja keetmisseadmed, väljastusseadmed, jahutus- ja külmutusseadmed, nõudepesumasinad, kaalud, kilepakendajad, vakumeerijad, mikserid ja vahustaja...d,
käsikärud (togid).
Väiketöövahendid: GN-nõud, noad, lõikelauad, mõõtevahendid, praadimislabidad,
kaabitsad, segamis- ja vahustamisvahendid, sõelad, riivid, lihavasarad, ahju- ja küpsetusvormid, pannid, keedunõud, kulbid jt tõstevahendid, termomeetrid, kausid.
Serveerimisvahendid: taldrikud, klaasid, söögiriistad, serveerimisnõud ja –vahendid.
Arvlemistehnika, koristamisvahendid jm seadmed vastavalt restorani eripärale.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab suhtlemisvalmidust ja –oskust, ausust, täpsust, vastutusvõimet.
Koka töös on oluline arenenud ilumeel ning hea värvi-, maitse- ja lõhnataju. Vajalik on hea füüsiline tervis ja vastupidavus ning pinge- ja stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kokaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kokk, peakokk, meisterkokk
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõigi kohustuslike kompetentside (B.2.1 – B.2.8 ja B.2.15) tõendamine ja vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentside tõendamine:
restoranitöö B.2.9 - B.2.11
suurköögitöö B.2.12 - B.2.14
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) täidab enesekontrolliplaani
2) haldab dokumentatsiooni
3) valmistab ette oma töökoha ja hoiab selle korras
4) planeerib oma tööaega, korraldab oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt vastavalt ettevõtte täituvusele ja üldisele töökoormusele, on valmis töötama meeskonnas
5) kasutab ja puhastab köögiseadmeid ja töövahendeid ning hooldab neid vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendile igapäevaselt
6) teeb puhastus- ja koristustöid vastavalt puhastusplaanile

Teadmised:
1) töökorralduse alused
2) enesekontrolli nõuded
3) köögitöös vajalik dokumentatsioon
4) asjakohased seadusandlikud aktid (tööseadusandlus, toiduseadus, võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus jt)
5) puhastusvahendid ja –keemia
6) köögiseadmed ja töövahendid

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.2 Menüü koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1) koostab tooraine- ja hinnakalkulatsioonid
2) arvutab tooraine vajaduse ja maksumuse ning toidu müügihinna vastavalt toitlustusettevõtte eripärale, asukohale, pakutava teenuse kvaliteedile ja ettevõtte hinnapoliitikale
3) koostab tehnoloogilisi kaarte ja standardretseptuure
4) koostab menüüd ja pakkumised vastavalt menüü koostamise põhimõtetele, toitlustusettevõtte spetsiifikale ning erinevat tüüpi einetele, arvestades hooajalisust, kliendi soove ja vajadusi (näiteks iseteeninduslauad, pulma-, juubeli- ja muud teemalauad)
5) koostab menüüsid lastele ning erivajadustega (laktoositalumatust, tsöliaakiat, diabeeti, levinumaid toiduallergiaid jne põdevaile) klientidele

Teadmised:
1) toitumise alused, sh tervisliku toitumise põhimõtted
2) menüü koostamise alused
3) kalkuleerimise alused, toitlustuses vajalikud matemaatilised tehted

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.3 Kaupade haldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) ladustab kauba vastavalt toiduhügieeni nõuetele
2) kontrollib igapäevaselt kauba kvaliteeti ja jälgib realiseerimisaegu
3) hindab igapäevast kaubakogust ja tagab tööks vajaliku optimaalse varu vastavalt kaubavoogude liikumiskiirusele konkreetses ettevõttes ja eri kaupade tarnesagedusele
4) kontrollib kauba koguse ja kvaliteedi vastavust dokumentatsioonile, sertifikaatide olemasolu ja tagab dokumentide süsteemse säilitamise
5) sisestab kauba dokumentatsiooni andmebaasi
6) vormistab väljamineva ja tagasisaadetava kauba või taara saatedokumendid
7) inventeerib laoseisu vastavalt ettevõttes kehtestatud sisekorra eeskirjale

Teadmised:
1) laomajanduse põhimõtted
2) toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad eri kaubagruppidele
3) toitlustuses kasutatavate kassasüsteemide ja laoprogrammide põhimõtted
4) teksti- ja tabeltöötluse programmid

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.4 Toidutoorme eeltöötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) eeltöötleb toidutooret (nt aedviljad, teravili, piimasaadused, kala, mereannid, liha), kasutades õigeid ja asjakohaseid külmi eeltöötlemismeetodeid (sh sorteerimine, puhastamine, pesemine, koorimine, erinevad tükeldused, paneerimine, vormimine, vahustamine, marineerimine)
2) eeltöötleb toidutooret (nt aedviljad, teravili, piimasaadused, kala, mereannid, liha), kasutades õigeid ja asjakohaseid külmi eeltöötlemismeetodeid (keetmine ja selle eri viisid, hautamine, praadimine ja selle eri viisid, suitsutamine, flambeerimine ja muud kombineeritud kuumtöötlemismeetodid)
3) käitleb toidutooret säästlikult

Teadmised:
1) külmtöötlemismeetodid (sh sorteerimine, puhastamine, pesemine, koorimine, erinevad tükeldused, paneerimine, vormimine, vahustamine, marineerimine)
2) kuumtöötlemismeetodid (keetmine ja selle eri viisid, hautamine, praadimine ja selle eri viisid,
suitsutamine, flambeerimine ja muud kombineeritud kuumtöötlemismeetodid)
3) säilitusmeetodid (sh soolamine, hapendamine, marineerimine, külmutamine, vakumeerimine, konserveerimine, kuivatamine)
4) toidutoorme ja toidu sortiment, kvaliteet, keemiline koostis, toiteväärtus, maitseomadused, kasutamisvõimalused, säilitamistingimused ja realiseerimisajad, kaonormid toidutoorme
töötlemisel

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.5 Toitude valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab toite vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile ja klientide vajadustele
2) kasutab õigeid ja asjakohaseid köögitöö tehnikaid, külm- ja kuumtöötlemisvõtteid
3) kasutab tööks sobivaid töövahendeid, seadmeid ja masinaid, arvestades ohutusnõudeid
4) valmistab ja maitsestab toidud, juhindudes üldtunnustatud kvaliteedistandardist ja traditsioonidest
5) valmistab erinevaid külmi ja sooje eelroogasid (nt võileivad, suupisted, salatid)
6) valmistab erinevaid külmi ja kuumi suppe (nt selged supid, püreesupid, dessertsupid)
7) valmistab erinevaid külmi ja kuumi, sh sooje põhikastmeid (valge, hele, pruun põhikaste)
8) valmistab toite lihast, linnulihast, kalast ja mereandidest
9) valmistab toite aedviljadest ja metsaandidest
10) valmistab toite ja lisandeid teraviljatoodetest ja tangainetest
11) valmistab toite piimasaadustest ja munast
12) valmistab erinevaid külmi, külmutatud ja kuumi magustoite
13) valmistab erinevaid taignatooteid (nt pärmi-, biskviit-, liiva-, leht-, keedutainast)
14) valmistab erinevaid külmi ja kuumi jooke
15) ajastab toitude valmimise vastavalt teenindussituatsioonile

Teadmised:
1) külmtöötlemismeetodid (sh sorteerimine, puhastamine, pesemine, koorimine, erinevad tükeldused, paneerimine, vormimine, vahustamine, marineerimine)
2) kuumtöötlemismeetodid (sh keetmine ja selle eri viisid, hautamine, praadimine ja selle eri viisid, suitsutamine, flambeerimine ja muud kombineeritud kuumtöötlemismeetodid
3) säilitusmeetodid (sh soolamine, hapendamine, marineerimine, külmutamine, vakumeerimine, konserveerimine, kuivatamine)
4)toidutoorme ja toidu sortiment, kvaliteet, keemiline koostis, toiteväärtus, maitseomadused, kasutamisvõimalused, säilitamistingimused ja realiseerimisajad, kaonormid toidutoorme
töötlemisel
5) jookide sortiment, kvaliteet, koostis, toiteväärtus, maitseomadused, kasutamisvõimalused
6) põhilised keemilised ja füüsikalised muutused toiduvalmistamise protsessis

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.6 Teenindus ja müük 4

Tegevusnäitajad:
1) loob positiivse kliendikontakti, on teenindusvalmis ja suhtleb kliendiga aktiivselt otse ja kasutades kommunikatsioonivahendeid
2) selgitab välja kliendi vajadused ja nõustab klienti, lahendab iseseisvalt kliendi teenuse kasutamisega seotud probleeme oma vastutusala piires
3) tunneb menüüs olevaid toite ja jooke ning tutvustab neid kliendile
4) kujundab, katab ja teenindab erineva teenindustüübiga laudu
5) kasutab asjakohaseid teenindusviise ja –tehnikaid, lähtudes sihtrühma vajadustest ja ettevõtte teeninduse korraldusest
6) serveerib roogi vastavalt tehnoloogilises kaardis ettenähtud temperatuurile ja kogusele
7) serveerib köögis valmistatavaid toite ja jooke (kuumad joogid, smuuti, toormahl, kokteilid jne)
8) vormistab toiduportsjonid ja vaagnad vastavalt juhendile
9) valmistab toidu lõplikult söögisaalis ja serveerib (nt queridon-teenindus)
10) kogub klientidelt tagasisidet toidu ja teeninduse kohta kogu teenindusprotsessi vältel, analüüsib ja edastab tagasisidet meeskonnale
11) lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt, eesmärgiga kliendikontakti jätkamiseks
12) arveldab klientidega kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved)

Teadmised:
1) klienditeeninduse ja müügitöö alused
2) teeninduspsühholoogia
3) portsjonite ja vaagnate vormistamise ja kaunistamise viisid ja võtted
4) portsjonite ja vaagnate kompositsioonid
5) teenindusviisid ja –tehnikad
6) toitude sortiment, kvaliteet, keemiline koostis, toiteväärtus, maitseomadused, kasutamisvõimalused, säilitamistingimused ja realiseerimisajad
7) jookide sortiment, kvaliteet, koostis, toiteväärtus, maitseomadused, kasutamisvõimalused
8) joogiõpetuse põhitõed, toitude ja jookide sobivus
9) teeninduse- ja müügitöö korraldus
10) kassatöö
11) ettevõtluse, majanduse, turunduse alused
12) toitude kaasapakkimise põhimõtted
13) teksti- ja tabeltöötluse programmid

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.7 Kaastöötajate juhendamine 4

Tegevusnäitajad :
1) juhendab abikokki ja kokki ning korraldab köögitööd
2) kogub tööülesannete kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks vajalikku informatsiooni, analüüsib, täpsustab ja interpreteerib seda
3) varustab juhendatavaid õigeaegselt tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooniga
4) organiseerib, jälgib ja kontrollib enda ja teiste töö kvaliteeti, võtab endale vastutuse nii enda kui juhendatavate töö kvaliteedi eest
5) kohaneb kiiresti muutuvate olukordadega, organiseerides ümber enda ja juhendatavate tööd
6) mõjutab positiivse tööõhkkonna tekkimist, julgustades juhendatavaid avatusele, toetades arengut ja püüdlikkust, osavõtlikkust ja vastastikust tunnustamist
7) on kaastöötajatel tekkivatele küsimustele avatud ning probleemide lahendamisel abivalmis

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.8 Toodete arendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kogub infot valdkonnas toimuvate uuenduste ja uute toodete kohta
2) edastab infot valdkonnas toimuvate uuenduste ja uute toodete kohta meeskonnale
3) arendab uusi tooteid, lähtudes ettevõtte spetsiifikast ja klientide vajadustest ning soovidest

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentside tõendamine: restoranitöö B.2.9 - B.2.11 suurköögitöö B.2.12 - B.2.14
Suurköögitöö
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Suurköögitöö korraldus 4

Tegevusnäitajad:
1) Kasutab tööks suurköögiseadmed ja väiketöövahendid, arvestades ohutusnõudeid
2) Planeerib ajaressurssi suurte toorainekoguste töötlemisel ja toidu valmistamisel
3) planeerib menüüd, lähtudes sööjate arvust, kliendi soovidest ja olemasolevast seadmepargist
4) suhtleb vajadusel kliendiga, et selgitada välja kliendi vajadused ja nõustada klienti
5) planeerib tooraine vajaduse vastavalt menüüle ja klientide arvule
6) valmistab toite suurtes kogustes, arvestades tooraine vajadust
7) vastutab toitude serveerimise eest, suurköökidele omastel viisidel (nt termotoitlustamisena või väljajagmisliinist)
8) vastutab väljastatavate roogade õige portsjonkaalu eest, vältides üle- ja puudujääke
9) lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt, eesmärgiga kliendikontakti jätkamiseks

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.10 Eritoitlustus 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab toite, arvestades mitmesuguste dieetidega vastavalt toitlustatava asutuse spetsiifikale (nt vanadekodud, raviasutused ja laste toitlustamine)
2) koostab ja kohandab menüüd lasteaialastele, koolilastele, vanuritele, arvestades kliendi ealisi iseärasusi (nt vanurid (kergestiseeditav toit), lapsed (toiteväärtused))
3) koostab ja kohandab menüüd laktoosikutele, gluteenikutele, taimetoitlastele; valmistab dieettoite arvestades toitude valmistamisel enimlevinud toidutalumatustega (nt laktoositalumatus, gluteenitalumatus, toiduallergia ning kliendi tervislikku seisu nt üle- ja alakaalulisus, diabeet jne)
4) koostab ja kohandab menüüd sportlasele, rasket füüsilist tööd tegevatele klientidele
5) planeerib toidukordade sagedust vastavalt kliendirühma spetsiifilistele vajadustele ja arvestab toiteväärtused

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.11 Catering-teenindus 4

Tegevusnäitajad:
1) koostab catering-teeninduseks sobivaid menüüsid, arvestades kliendi vajadusi ja soove ja sündmust, catering-teenuse pakkumise aega ja kohta
2) planeerib catering-teenindust, arvestades teenuse pakkumise aega, kohta ja sündmust
3) planeerib ja korraldab ruumid catering-teeninduseks
4) linutab, kaunistab ja katab laudu catering-teeninduseks
5) valmistab catering-menüüsse sobivaid külmi ja sooje toite, sh suupisteid, lähtudes tehnoloogilisest kaardist või standardretseptuurist
6) järgib toiduohutusnõudeid catering-teeninduse osutamisel
7) Kasutab catering-teeninduseks vajalikke seadmeid, töövahendeid, abivahendeid
8) arvestab teenindades spetsiifikat catering-teeninduses
9) teeb eel- ja järeltöid catering- teeninduses

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
 
Restoranitöö
    Kompetents EKR tase
B.2.12 Restoranitöö korraldus 4

Tegevusnäitajad:
1) planeerib söögisaali, paigutab ruumis söögilaudu ja selvelaudu
2) teeb restoranilaudadele eelkatteid vastavalt menüüle
3) valmistab toidud vastavalt restoranimenüüle ja lähtudes tehnoloogilistest kaartidest
4) planeerib ja teostab serveerimist selvelaudades ja osalise teenindusega laudades meeskonnatööna
5) serveerib eelroogi, pearoogi, järelroogi
6) serveerib kuumi jooke, karastusjooke ja alkohoolseid jooke
7) kasutab müügi ja teenindamise tehnikaid tavapärastes teenindussituatsioonides
8) esitleb tooteid ja teenuseid

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.13 Peoteenindus 4

Tegevusnäitajad:
1) esitleb tooteid ja teenuseid suuliselt ja/või kirjalikult, koostab menüü vastavalt kliendi soovile
2) valmistab toite vastavalt kliendi vajadusele ja soovidele ning sündmuse formaadile
3) arvestab toitude valmistamisel enimlevinud toidutalumatustega (nt laktoositalumatus, gluteenitalumatus, toiduallergiad)
4) planeerib söögisaali, paigutab ruumis söögilaudu ja selvelaudu
5) linutab ja kaunistab laudu ja teeb eelkatteid vastavalt menüüle
6) kasutab nõude kandmise võtteid (käes, katmistaldrikul ja kandikul)
7) planeerib ja teostab serveerimist selvelaudades ja osalise teenindusega laudades meeskonnatööna
8) vormistab road serveerimiseks
9) valmistab ja vormistab serveerimiseks kuumi jooke, külmi jooke ja alkohoolseid jooke

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.14 Rahvus- ja regionaalköögid 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab eri rahvusköökide toite, kasutades vastavale rahvusköögile omaseid tooraineid ja toiduvalmistamise tehnoloogiad
2) serveerib toidud rahvusköögile omasel viisil
3) koostab retseptuure ja menüüsid vastavalt rahvusköögile (nt Aasia, Vahemere, Prantsuse, Põhjamaade köök)

Teadmised:
1) Eesti rahvustoidud
2) eri regioonide rahvusköökide eripära, olemus, toidutoore ja põhitoidud
3) religioonist tingitud toitumistavade eripära

Hindamismeetod (id): Kirjalik aruanne või intervjuu / suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.15 4. taseme koka kutset läbivad kompetentsid 4

Tegevusnäitajad:
1) kokk väärtustab oma kutseala, arendab kutseoskusi ja juhindub kvaliteetsest töötulemusest
2) on võimeline tegutsema iseseisvalt
3) peab kinni tööde ajakavast, jälgides samal ajal toiduseadusest tulenevaid töö- ja tuleohutusnõudeid
4) arvestab hügieeninõuetega, tagab toidu ohutuse ja kvaliteedi
5) vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades
6) osaleb meeskonnatöös, koheldes oma kolleege huvi ja toetuse, mõistmise ja hoolivusega
7) vastutab võetud kohustuste täitmise ja enda ning meeskonnaliikmete töö eest
8) suhtleb klientidega lähtuvalt kliendikesksuse põhimõttest
9) on ettevõtlik ja algatusvõimeline, oskab lahendada probleeme, kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästes
10) kohaneb oma töös muutuvate oludega, oskab jagada informatsiooni ja leiab toimivaid lahendusi
11) töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras ja kontrollib oma emotsioone
12) kriitikasse suhtub mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest
13) küsib oma tegevuse kohta tagasisidet kolleegidelt ja klientidelt
14) väljendab ennast eesti keeles selgelt kõnes ja kirjas
15) väljendab end arusaadavalt ühes võõrkeeles, vene, inglise või soome keeles
16) kasutab oma töös kommunikatsioonivahendeid ja arvutit
17) mõistab kultuuride mitmekesisust ja on kultuuriliselt salliv

Hindamismeetod (id): hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-11052011-4.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.05.2011
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kokk
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
512 Kokad
5120 Kokad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Kivisalu Eesti Peakokkade Ühendus, Food Studio, peakokk
Inga Paenurm Eesti Peakokkade Ühendus, Vabariigi Presidendi Kantselei peakokk
Ülle Parbo Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeksus
Mare Pihl Tallinna Teeninduskool, Eesti Mereakadeemia söökla juhataja
Sirje Rekkor Eesti Peakokkade Ühendus, Tallinna Ülikool
Donald Visnapuu ekspert
Rudolf Visnapuu Eesti Peakokkade Ühendus, Restoran Korsaar, peakokk
Angelica Udeküll Eesti Peakokkade Ühendus, Santa Maria AS, Food Service Eesti, menüüinsener

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist