Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mäetehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad:
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine...
, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Mäetehnik, tase 5
EN: Shift foreman, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2012
Kehtib kuni: 18.04.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mäetehniku ülesanne on toetada mäeinseneride tegevust maavarade avakaevandamisel, mäetööde kavandamisel, korraldamisel ja juhtimisel. Mäetehnik koordineerib ja juhib mäetööliste tehtavaid mäetöid (nt ettevalmistus- ja koristustööd, toodangu laadimine ja vedu) karjääris, mäejaoskonnas, mäetsehhis ...jm tootmisüksustes.
Mäetehniku töö sisaldab mäetööde tehniliste kvaliteedi-, tööohutus- ja keskkonnanõuete täitmise jälgimist ja kontrollimist.
Mäetehnik töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka tootmisüksuse töötulemuse ning oma tegevuse tagajärjel tekkinud ohtlike olukordade ning keskkonnakahju eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A. 2.1 Mäetöö korraldamine
A. 2.2 Tootmisüksuse operatiivne juhtimine
A. 2.3 Mäetööde mahtude mõõdistamine
A. 2.4 Kaevanduskeskkonna kontrollimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökeskkond on avakaeveõõned: karjäär ning selle teenindusala. Töö eripära on sisenemine maapõue, looduskeskkonda ja selle mõjutamine ning sellest tulenevad keskkonna- ja tööohud nagu kivimite, kaevise ja setete varisemine ning vajumine, veetaseme muutumine objektil ja selle mõjupiirkonnas.
A.4 Töövahendid
Peamised erialased töövahendid on mõõtmisvahendid, sõiduk ja sidevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mäetehnik peab olema täpne, kaalutlev, kohanemisvõimeline, kiire reaktsiooniga, analüüsi- ja otsustusvõimega, omama ruumitaju, tunnetama loodusprotsesse.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Mäetehniku kutse saamine eeldab:
1) keskharidust või tehnilist kutseharidust, töökogemust maapõue töödega seotud valdkonnas ja mäetehniku kursuse läbimist
või
2) geotehnoloogia bakalaureuseõppe lõpetamist ja töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mäemeister, mäetööde juht, kaevandamise vastutav spetsialist, järelevaataja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
5. taseme mäetehniku kutse annab õiguse töötada kaevandamisseaduse mõistes vastutava spetsialistina enamohtlikel töödel liiva- ja kruusakarjäärides.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Mäetehniku kutse taotlejalt nõutakse kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.4 ning läbivate kompetentside B.2.5-B.2.7 tõendamist.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mäetöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab töökohtade ülevaatuse ja hindab töökohtade vastavust ohutusnõuetele;
2) määrab lähtuvalt kaevandamise projektist, arengukavast, tehnoloogilisest kaardist ja ee-passidest iga tööülesande täitmiseks vajalikud seadmed ning töövahendeid;
3) hindab tööga seotud materjali- ja ajakulu;
4) koostab kokkuvõtted materjalide, ajakulu jt andmete kohta ja edastab teabe tööjuhile;
5) vastavalt tehnoloogilisele kaardile määrab ja tellib lisaseadmeid ning -masinaid;
6) korraldab seadmete ja masinate ülevaatuse ja töökohale toimetamise;
7) korraldab katendi ja kaevise väljamise, laadimise ja siirdamise ning kaevise esmatöötlemise;
8) kontrollib tarnitud kaevise vastavust nõuetele;
9) korraldab toodagu äraveo, järgides tehnoloogia kaarte, veoskeeme ning ee-passe;
10) hindab toodangu äraveoks valitud veovahendite sobivust, nende vastavust kaevise omadustele ja äraveoteede seisundile;
11) korraldab kaevise väljamist, siirdamist ja vedu;
12) korraldab kaevandamisega rikutud ala korrastamist.

Teadmised:
1) erialane terminoloogia, joonistel kasutatavad tähistused ja põhilised mäetehnilised, geoloogilised ning geograafilised tingmärgid;
2) riiklikud ja organisatsioonisisesed normdokumendid, tööeeskirjad ja ohutusnõuded;
3) kaevandamisseadusest tulenevad põhilised töökorralduslikud nõuded;
4) tööülesande täitmisega kaasnevad piirangud ja ohud, sh keskkonnaohud;
5) töövahendid (sh tööriistad) ja nende kasutamise otstarve.

Hindamismeetod:
Avatud vastustega küsimustik või intervjuu või dokumentide põhine või kombineeritud meetod.
B.2.2 Tootmisüksuse operatiivne juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab mäetööliste tegevuse, määrab töö- ja ohuala ning ohutud kaugused;
2) järjestab tööülesanded ning jaotab need, arvestades mäetööliste kompetentsuse ja tööoperatsioonide eripäraga;
3) hindab vahetuse ülevõtmisel seadmete seisukorda ning konsulteerib vajaduse korral spetsialistidega;
4) kontrollib töötajate ohutus- ja keskkonnanõuete täitmist tööprotsessis, vajaduse korral rakendab meetmeid ohtude kõrvaldamiseks või peatab töö;
5) jälgib mäetööliste tööülesannete täitmist ajagraafikus;
6) osaleb ettevõtte töökorraldusdokumentide väljatöötamisel (sisekorra eeskirjad jm);
7) suunab töötajaid kvaliteeti tagavate töövõtete kasutamisele;
8) osaleb riskide kaardistamisel ja ennetavate meetmete väljatöötamisel;
9) hindab tootmisüksuse töötulemusi ja töötajate/juhendatavate töösooritusi;
10) väldib kaevandamisest mõjutatud kivimite ja setete varingutest tekkivaid ohte;
11) väldib mäetööde väljumist kaevandamisloaga määratud piiridest.

Teadmised:
1) avakaevandamise väljamismasinate: ekskavaatorite, kopplaadurite, kobestite jt tehnilised parameetrid;
2) veo- ja siirdamisvahendite: karjääri- ja maanteeveokite (kallurite), buldooserite jt tehnilised parameetrid;
3) väljamis-, veo- ja siirdamismasinate kasutamise ohutusnõuded;
4) maapõue kasutamise korda ja maavarade kaevandamise ohutusnõudeid sätestavad seadused ja nende alamaktid;
5) maapõue ja põhjavett käsitlevad õigusaktid;
6) juhtimisalased teadmised;
7) suhtlemise algtõed (nt veenmisoskus, kehtestamisoskus);
8) meeskonnatöö põhimõtted.

Hindamismeetod:
Avatud vastustega küsimustik või intervjuu või dokumentide põhine või kombineeritud meetod.
B.2.3 Mäetööde mahtude mõõdistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kogub etteantud tööülesandest tulenevalt mõõdistamiseks vajalikud lähteandmed;
2) valib tööülesandest lähtuvalt mõõdistusvahendid, kontrollib nende korrasolekut;
3) mõõdistab kaevise ja katendi mahtu massiivis;
4) mõõdistab väljatud ja siiratud kivimite ning setete mahtu, rakendades sobivat mõõtmistehnikat;
5) korraldab ja juhendab alltöövõtjate poolt tehtavat mäemõõdistamist;
6) kontrollib ja analüüsib mõõtmistulemusi, teeb vajalikke arvutusi, koostab jooniseid;
7) dokumenteerib mõõtmisandmed ja arvutustulemused, täidab, koostab ja vormistab mõõdistamisdokumendid.

Teadmised:
1) algteadmised geodeesiast ja mäemõõdistamisest (nt mõõtmisviisid ja vahendid);
2) joonistel kasutatavad tingmärgid ja terminid.

Hindamismeetod:
Avatud vastustega küsimustik või intervjuu või dokumentide põhine või kombineeritud meetod.
B.2.4 Kaevanduskeskkonna kontrollimine 5

Tegevusnäitajad:
1) mõõdab ja jälgib kaevandamise keskkonnamõju ning rikutud maade korrastamist;
2) hoiab väljatud ja siiratud materjali mahud ning pindalad kaevandamisloa ja kaevandusrajatiste projektidega määratud piires;
3) jälgib põhjavee taset mäetööde mõjuala veekogudes ja vaatluskaevudes;
4) hoiab müra, tolmu jt häirivad mõjurid lubatavates piirides.

Teadmised:
1) üldgeoloogilised, geomehhaanilised ja keskkonnahoiualased teadmised;
2) mäetöödele seatud keskkonnapiirangud.

Hindamismeetod:
Avatud vastustega küsimustik või intervjuu või dokumentide põhine või kombineeritud meetod.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Mäetehnik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Mäetehniku üldised erialased teadmised

Tegevusnäitajad:
1) mäetehnik kasutab üldlevinud arvutiprogramme (Microsoft Office, Open Office) ja valdab failide haldamist.

Teadmised:
1) algteadmised geoloogiast kivimite, setete ja mineraalide, Eesti geoloogia ja hüdrogeoloogia ning maavarade geoloogia valdkonnas;
2) algteadmised kivimite purustamise ning nõlvade ja pervede püsivuse valdkonnas;
3) avakaevandamise ja kaevise esmatöötlemise seadmed ning masinad;
4) mineraalsete purdmaterjalide ja kaevise ning püdelate setete käitlemine (laadimine, vedu, esmatöötlemine);
5) kaevandamisala korrastamise nõuded;
6) geodeesia ja mäemõõdistamise alused;
7) kutsealased õigusaktid.

Hindamismeetod:
Avatud vastustega küsimustik või intervjuu või dokumentide põhine või kombineeritud meetod.
B.2.6 Ohutus- ja keskkonnanõuete järgimine 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib õigusaktidest tulenevaid ohutusnõudeid;
2) oskab tegutseda häire- ja eriolukordades;
3) arvestab oma tegevuses võimalike ohtudega (varisemisoht) töö- ja ümbritsevas keskkonnas;
4) kasutab otstarbekalt ettevõtte ja maapõue ressursse;
5) tegutseb keskkonda säästes, ohjab mäetöö keskkonnamõju, hoiab selle lubatu piires.

Teadmised:
Maapõue kasutamist ja maavarade kaevandamist sätestavad õigusaktid.

Hindamismeetod:
Avatud vastustega küsimustik või intervjuu või dokumentide põhine või kombineeritud meetod.
B.2.7 Sotsiaalsed kompetentsid 5

Tegevusnäitajad:
1) tajub oma rolli ettevõtte tegevuses, orienteerub kiiresti tööolukordades, lahendab konfliktide ning kohaneb muutuvate oludega;
2) täidab korraga mitmeid tööülesandeid, seab oma tegevused eelisjärjekorda ning töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras;
3) kontrollib oma emotsioone, suhtub kriitikasse mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest ning küsib kolleegidelt ja klientidelt tagasisidet oma tegevuse kohta;
4) väljendab end selgelt kõnes ja kirjas;
5) koostab korrektselt ja arusaadavalt dokumente, järgides tehniliste dokumentide koostamise põhimõtteid.

Teadmised:
1) erinevad suhtlustehnikad, verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine;
2) kehtestav käitumine;
3) läbirääkimistehnikad;
4) meeskonnatöö põhimõtted.

Hindamismeetod:
Avatud vastustega küsimustik või intervjuu või dokumentide põhine või kombineeritud meetod.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-19042012-01/1k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3117 Mäe- ja metallurgiatehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Enno Reinsalu MTÜ Eesti Mäeseltsi seadusloome komitee
Kaimar Eilo Tehnilise Järelevalve Amet
Andrus Stimmer Tehnilise Järelevalve Amet
Rein Voog Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit
Ingo Valgma TTÜ Mäeinstituut
Paul Vesiloo MTÜ Eesti Mäeselts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist