Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mäetehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mäetehnik, tase 5
EN: Mining Technician, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.04.2022
Kehtib kuni: 19.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on eelkõige vormilised, täpsustatud on kompetentside pealkirju ja tegevusnäitajate sõnastusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mäetehnik, tase 5 koordineerib ja juhib mäetööliste tehtavaid mäetöid karjääris ja teenindusmaal, mäejaoskonnas, mäetsehhis jm tootmisüksustes. Mäetehnik juhendab, jälgib ja kontrollib mäetöödel kvaliteedi-, tööohutus- ja keskkonnanõuete täitmist.
Mäetehniku tegevuse eesmärk on toetada mäeinseneri...
de tegevust maavarade avakaevandamisel ja töötlemisel.
Mäetehnik töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka kaastöötajate tegevuse ja tootmisüksuse töötulemuse ning oma tegevuse tagajärjel tekkinud ohtlike olukordade ja keskkonnakahju eest.
Objektil ja selle mõjupiirkonnas võib kokku puutuda kivimite, kaevise ja setete varisemise, vajumise ning veetaseme muutumisega seotud ohtudega.
Peamised töövahendid on mõõtmis- ja sidevahendid ning mootorsõiduk.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mäetöö korraldamine
A.2.2 Tootmisüksuse operatiivne juhtimine
A.2.3 Kaevandamiskeskkonna kontrollimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Mäetehnik on omandanud vähemalt keskhariduse või kutsekeskhariduse. Tal on erialane töökogemus ja ta on end täiendanud erialastel täiendkoolitustel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Mäemeister, mäetööde juht, kaevandamise vastutav spetsialist, järelevaataja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
5. taseme mäetehniku kutse annab õiguse töötada kaevandamise vastutava spetsialistina liiva-, kruusa- ja savikarjääris, paemurrus, turbatootmisalal ning muda, järvelupja ja muid taolisi setteid kaevandavas ettevõttes. Alus: maapõueseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid.
B.2 Mäetehnik, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. tegutseb keskkonda säästes, ohjab mäetöö keskkonnamõju;
2. järgib oma tegevuses õigusaktidest tulenevaid ohutusnõudeid, tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid, sh oskab tegutseda häire- ja eriolukordades;
3. arvestab oma tegevuses võimalike ohtudega töö- ja ümbritsevas keskkonnas...
(varisemisoht);
4. kasutab otstarbekalt ettevõtte ja maapõue ressursse;
5. tajub oma rolli ettevõtte tegevuses, orienteerub kiiresti tööolukordades, lahendab konfliktid;
6. täidab korraga mitmeid tööülesandeid, seab oma tegevused eelisjärjekorda ning töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras;
7. esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
8. koostab korrektselt ja arusaadavalt dokumente, järgides tehniliste dokumentide koostamise põhimõtteid;
9. kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tööks vajalikul tasemel;
10. kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi vastavalt digioskuste enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Mäetöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab töökohtade ülevaatust ja hindab töökohtade vastavust ohutusnõuetele;
2. määrab iga tööülesande täitmiseks vajalikud seadmed ja töövahendid, lähtudes kaevandamise projektist;
3. koostab tegevuskava ja planeerib ressursid tööülesandele vastavalt;
4. korraldab seadmete ja masinate ülevaatuse ja töökohale toimetamise, lähtudes tehnoloogilisest dokumentatsioonist;
5. korraldab katendi ja kaevise väljamist, laadimist ja teisaldamist ning kaevise esmatöötlemist (sorteerimist, purustamist, rikastamist) lähtudes maavarade nõuetest ning tehnoloogilisest dokumentatsioonist;
6. kontrollib toodete vastavust nõuetele;
7. korraldab toodagu veo, järgides tehnoloogilisi kaarte, veoskeeme ning ee-passe;
8. hindab toodangu veoks valitud veovahendite sobivust, nende vastavust kaevise omadustele ja äraveoteede seisundile;
9. korraldab kaevandatud alade korrastamist, vastavalt kaevandatud maa korrastamise nõuetele.
B.3.2 Tootmisüksuse operatiivne juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab tööliste tegevust: määrab töö- ja ohuala ning ohutud kaugused ja jaotab tööülesanded, arvestades tööliste kompetentsuse ja tööoperatsioonide eripäraga;
2. hindab tööülesannete täitmisele asudes seadmete (avakaevandamise väljamismasinad jm) seisukorda ning konsulteerib vajaduse korral spetsialistidega;
3. juhendab ja korraldab töötajate ohutus- ja keskkonnanõuete täitmist tööprotsessis, vajadusel rakendab meetmeid ohtude kõrvaldamiseks või peatab töö;
4. osaleb ettevõtte töökorraldusdokumentide koostamisel (sisekorra eeskirjad jm), riskide kaardistamisel ja ennetavate meetmete väljatöötamisel;
5. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd;
6. hindab tootmisüksuse töötulemusi ning töötajate ja juhendatavate töösooritusi, suunab töötajaid kvaliteeti tagavate töövõtete kasutamisele;
7. väldib kaevandamisest mõjutatud kivimite ja setete varingutest tekkivaid ohte, kasutades ohutuse meetmeid;
8. väldib mäetööde ja keskkonnamõju väljumist kaevandamisloaga määratud piiridest.
B.3.3 Kaevandamiskeskkonna kontrollimine 5

Tegevusnäitajad:
1. mõõdab ja jälgib kaevandamise keskkonnamõju ning kaevandatud ala korrastamist, arvestades keskkonnahoiu põhimõtteid;
2. hoiab väljatud ja teisaldatud materjali mahud ning pindalad kaevandamisloa ja kaevandusrajatiste projektidega määratud piires;
3. jälgib põhjavee taset karjääris ja mäetööde mõjuala veekogudes ning vaatluskaevudes järgides kehtestatud nõudeid;
4. hoiab müra, tolmu jt häirivad mõjurid lubatavates piirides.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-20042022-3.3/3k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.04.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3117 Mäe- ja metallurgiatehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mäeinseneride eetikakoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Vesta Kaljuste Eesti Mäeselts
Heini Viilup Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit
Helena Gailan Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut
Lauri Kütt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Jaan Kallandi Eesti Geodeetide Ühing
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit
Erik Väli Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut
Ole Sein OÜ Eesti Killustik
Jürgen Aluoja OÜ J.Viru Markšeideribüroo
Allan Viil Enefit Power AS
Allan Koger OÜ Inseneribüroo STEIGER
Margus Kukk OÜ Mäebüroo Nord
Indrek Malm AS TREV-2 Grupp

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist