Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mäetehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandard on õppe- ja koolituskavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.
Nimetus: ET: Mäetehnik, tase 5
EN: Mining Technician, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.04.2017
Kehtib kuni: 19.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
• Mäetehnik, tase 5 kutsestandardist eemaldati „Mäetööde mahtude mõõdistamise“ kompetents, kuna see kuulub markšeiderite tegevusalasse;
• Mäetehnik, tase 5 kutsestandardi p A.8 „Kutsealased regulatsioonid“ laiendati vastutava mäetehniku tegevusõigusi vastavalt kaevandamisseadusele.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme mäetehnik koordineerib ja juhib mäetööliste tehtavaid mäetöid karjääris (vt p A 8), mäejaoskonnas, mäetsehhis jm tootmisüksustes. Mäetehnik jälgib ja kontrollib mäetöödel kvaliteedi-, tööohutus- ja keskkonnanõuete täitmist.
Mäetehniku tegevuse eesmärk on toetada mäeinseneride tegevust m...
aavarade avakaevandamisel ja töötlemisel.
Mäetehnik töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka tootmisüksuse töötulemuse ning oma tegevuse tagajärjel tekkinud ohtlike olukordade ja keskkonnakahju eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mäetöö korraldamine
A.2.2 Tootmisüksuse operatiivne juhtimine
A.2.3 Kaevandamiskeskkonna kontrollimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub avakaeveõõnetes karjääris ning selle teenindusalal. Objektil ja selle mõjupiirkonnas võib kokku puutuda kivimite, kaevise ja setete varisemise, vajumise ning veetaseme muutumisega seotud ohtudega.
A.4 Töövahendid
Mõõtmis- ja sidevahendid ja mootorsõiduk.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab täpsust, analüüsi- otsustus- ja kohanemisvõimet, koostöö-ja suhtlemisvalmidust, kiiret reaktsiooni, ruumitaju, kaalutletust ja loodusprotsesside tunnetust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Mäetehnik on omandanud vähemalt tehniliste alade kutsehariduse. Tal on erialane töökogemus ja ta on end täiendanud erialastel täiendkoolitustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mäemeister, mäetööde juht, kaevandamise vastutav spetsialist, järelevaataja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
5. taseme mäetehniku kutse annab õiguse töötada kaevandamise vastutava spetsialistina liiva-, kruusa- ja savikarjääris, paemurrus, turbatootmisalal ning muda, järvelupja ja muid taolisi setteid kaevandavas ettevõttes. Alus: maapõueseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks on taotlejal vaja tõendada kõik kompetentsid (B.2.1-B.2.4).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mäetöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab töökohtade ülevaatust ja hindab töökohtade vastavust ohutusnõuetele;
2. määrab iga tööülesande täitmiseks vajalikud seadmed ja töövahendid., lähtudes kaevandamise projektist;
3. koostab tegevuskava ja planeerib ressursid tööülesandele vastavalt;
4. korraldab seadmete ja masinate ülevaatuse ja töökohale toimetamise, lähtudes tehnoloogilisest dokumentatsioonist;
5. korraldab katendi ja kaevise väljamist, laadimist ja teisaldamist ning kaevise esmatöötlemist (sorteerimist, purustamist, rikastamist)lähtudes maavarade nõuetest, lähtudes tehnoloogilisest dokumentatsioonist;
6. kontrollib tarnitud kaevise vastavust nõuetele
7. korraldab toodagu äraveo, järgides tehnoloogilisi kaarte, veoskeeme ning ee-passe
8. hindab toodangu äraveoks valitud veovahendite sobivust, nende vastavust kaevise omadustele ja äraveoteede seisundile
9. korraldab kaevandatud alade korrastamist, vastavalt kaevandatud maa korrastamise nõuetele.
B.2.2 Tootmisüksuse operatiivne juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab tööliste tegevust: määrab töö- ja ohuala ning ohutud kaugused ja jaotab tööülesandes, arvestades tööliste kompetentsuse ja tööoperatsioonide eripäraga;
2. hindab tööülesannete täitmisele asudes seadmete (avakaevandamise väljamismasinad jm) seisukorda ning konsulteerib vajaduse korral spetsialistidega
3. jälgib töötajate ohutus- ja keskkonnanõuete täitmist tööprotsessis, vajadusel rakendab meetmeid ohtude kõrvaldamiseks või peatab töö;
4. osaleb ettevõtte töökorraldusdokumentide koostamisel (sisekorra eeskirjad jm), riskide kaardistamisel ja ennetavate meetmete väljatöötamisel;
5. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd;
6. hindab tootmisüksuse töötulemusi ning töötajate ja juhendatavate töösooritusi, suunab töötajaid kvaliteeti tagavate töövõtete kasutamisele;
7. väldib kaevandamisest mõjutatud kivimite ja setete varingutest tekkivaid ohte, kasutades ohutuse meetmeid;
8. väldib mäetööde ja keskkonnamõju väljumist kaevandamisloaga määratud piiridest.
B.2.3 Kaevanduskeskkonna kontrollimine 5

Tegevusnäitajad:
1. mõõdab ja jälgib kaevandamise keskkonnamõju ning kaevandatud ala korrastamist, arvestades keskkonnahoiu põhimõtteid;
2. hoiab väljatud ja teisaldatud materjali mahud ning pindalad kaevandamisloa ja kaevandusrajatiste projektidega määratud piires;
3. jälgib põhjavee taset karjääris ja mäetööde mõjuala veekogudes ning vaatluskaevudes järgides kehtestatud nõudeid;
4. hoiab müra, tolmu jt häirivad mõjurid lubatavates piirides.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Mäetehnik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. järgib oma tegevuses õigusaktidest tulenevaid ohutusnõudeid tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid sh oskab tegutseda häire- ja eriolukordades;
2. arvestab oma tegevuses võimalike ohtudega töö- ja ümbritsevas keskkonnas (varisemisoht);
3. kasutab otstarbekalt ettevõtte ja maapõue ressursse;
4. tegutseb keskkonda säästes, ohjab mäetöö keskkonnamõju;
5. tajub oma rolli ettevõtte tegevuses, orienteerub kiiresti tööolukordades, lahendab konfliktid;
6. täidab korraga mitmeid tööülesandeid, seab oma tegevused eelisjärjekorda ning töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras;
7. esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
8. koostab korrektselt ja arusaadavalt dokumente, järgides tehniliste dokumentide koostamise põhimõtteid;
9. kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele vt. lisa 2 Arvuti kasutamise oskused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-26042017-2.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.04.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3117 Mäe- ja metallurgiatehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mäeinseneride eetikakoodeks
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Allan Viil Enefit
Heini Viilup Lemminkäinen Eesti AS
Ole Sein OÜ Inseneribüroo STEIGER
Allan Koger OÜ Inseneribüroo STEIGER
Jaan Viru OÜ Viru Markšeideribüroo
Jaan Kallandi Eesti Geodeetide Ühing
Margus Kukk Mäebüroo Nord OÜ
Enno Reinsalu TTÜ Geoloogia instituut
Arno Paikles Tehnilise Järelevalve Amet
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit
Andrus Stimmer Eesti Mäeselts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist