Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning esitatakse kompetentsusnõuded ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.
Käesolev Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse kutsestandard on aluseks ehituspuusepa riiklikule õppekavale.
Nimetus: ET: Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse
EN: Carpenter, level 4, VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.05.2012
Kehtib kuni: 19.10.2014
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehituspuusepp on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes.
Ehituspuusepa peamisteks tööülesanneteks on puidust konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide valmistamine ja monteerimine; puitkonst...
ruktsioonidest seinte, vahelagede ja katuste ehitamine ja soojustamine, sageli ka taastamine ja ümberehitamine; ehitiste sise- ja väliselementide (uksed, aknad trepid jne.) sobitamine ja paigaldamine.

Esmane kutse on formaalharidusõppe lõpetamisel saadav kutse. Õppeasutus saab esmase kutse andmise õiguse, kui õppekava vastab käesolevale kutsestandardile ja on riiklikult tunnustatud.
Käesolev Ehituspuusepp, EKR tase 4 esmane kutse kutsestandard on mõeldud aluseks ehituspuusepa riiklikule õppekavale.

4. taseme esmase kutse saanud Ehituspuusepp korraldab iseseisvalt oma töökoha ja tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende kvaliteetse täitmise eest. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööprotsesside teostamise juures vajab esmast kutset omav ehituspuusepp juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Puitliidete valmistamine
A.2.2 Puitraketiste ehitamine ja paigaldamine
A.2.3 Puitkarkass-seinte ehitamine
A.2.4 Puitvahelagede ehitamine
A.2.5 Katusekonstruktsioonide ehitamine
A.2.6 Puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine
A.2.7 Puitkonstruktsioonide montaažitö...
öd
A.2.8 Vooderdise paigaldamine
A.2.9 Avatäidete paigaldamine
A.2.10 Leiliruumi ehitamine
A.2.11 Põrandate ehitamine
A.2.12 Muude välisrajatiste ehitamine
A.2.13 Renoveerimistööde tegemine
A.2.14 Troppimistööde tegemine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.15 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine
A.2.16 Kaldkatusekatete paigaldamine
A.2.17 Palkseinte ehitamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Puusepatöö nõuab suurt füüsilist pingutust. Töö võib toimuda nii siseruumides kui õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates ilmastikutingimustes. Ehituspuusepp peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Töökeskkonnaga on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud risk. Tervisekahjustusi ...võivad põhjustada ka tolm ja lenduvad keemilised ühendid ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja –vahendeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Ehituspuusepa peamised töövahendid on erinevad mehaanilised ( vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid jne) ja elektrilised (drellid, lihvimismasinad jne.) käsitööriistad, kuid võivad olla ka suuremad tööstuslikud seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Ehituspuusepa töö eeldab kohanemisvõimet erinevate töökeskkonnatingimustega (kõrgus, ilmastikuolud jne.), koostöö- ja meeskonnatöövalmidust, rutiinitaluvust, keskendumisvõimet ning hoolikust. Vajalik on hea koordinatsioon ja füüsiline vastupidavus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme Ehituspuusepa esmane kutse saadakse esmase kutse andmise õigust omavas kutseõppeasutuses vastava kutsekeskhariduse õppe lõpetamisel.
Märge selle taseme omistamise kohta kantakse õppekava läbimise korral õppuri hinnetelehele.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
puusepp, ehituspuusepp
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Ehituspuusepp, tase 4 esmast kutset kirjeldavas kutsestandardis on kirjeldatud 14 kohustuslikku kompetentsi.
Ehituspuusepa esmase kutse taotlemiseks peavad olema tõendatud kõik kompetentsid vahemikus B.2.1 – 2.14.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puitliidete valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab elektrilisi- ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades lihttappliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi- ja kvaliteedinõudeid
2) valmistab elektrilisi- ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades nael-, kruvi- , polt- ja naagelliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi- ja kvaliteedinõudeid
3) valmistab elektrilisi- ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades terasdetailidega puitliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi- ja kvaliteedinõudeid.

Teadmised:
1) erinevad puitliited
2) puitliidete kasutamine ehitustöödel
3) puitliidete valmistamisel kasutatavad tööriistad ja –vahendid
4) puitliidetes kasutatavad terasdetailid
5) kinnitusvahendite paigaldamise reeglid
6) puitliidetele esitatavad tehnoloogilised nõuded

Hindamismeetod(id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastik-hindamine või kombineeritud meetod
B.2.2 Puitraketiste ehitamine ja paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) ehitab ja toestab nõuetekohaselt taldmiku raketise, järgides etteantud tööjooniseid ja pidades kinni lubatud tolerantsidest
2) ehitab ja toestab nõuetekohaselt posti raketise, järgides etteantud tööjooniseid ja pidades kinni lubatud tolerantsidest
3) ehitab ja toestab nõuetekohaselt betoonvöö raketise, järgides etteantud tööjooniseid ja pidades kinni lubatud tolerantsidest.

Teadmised:
1) erinevad raketiste tüübid
2) raketiste valmistamiseks kasutatavad materjalid
3) raketiste paigaldamise ja toestamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.3 Puitkarkass-seinte ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab tööjooniseid järgides vundamendile hüdroisolatsiooni, kasutades selleks vajalikke tööriistu
2) ehitab tööjooniseid järgides seinakarkassid, kasutades selleks vajalikke tööriistu
3) paigaldab tööjoonisteid järgides puit- ja terassillused, kasutades selleks vajalikke tööriistu
4) paigaldab tööjoonisteid järgides puitpostid siseruumidesse ja väliskeskkonda, kasutades selleks vajalikke tööriistu
5) paigaldab tööjooniseid järgides karkassile soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid, kasutades selleks vajalikke tööriistu
6) paigaldab tööjooniseid järgides karkassile plaadistuse, kasutades selleks vajalikke tööriistu
7) ehitab tööjooniseid järgides mittekandvad vaheseinad ja paigaldab vastavalt paigaldusjuhendile ning tööjoonistel märgitule kuivkrohvplaadid, kasutades selleks vajalikke tööriistu.

Teadmised:
1) hüdroisolatsiooni eesmärk ja nõuded
2) erinevad ehitamise meetodid (ehitamine ehitusplatsil, tehases valmistatavatest elementidest ehitamine jne.)
3) seinte liigid (kandvad/mittekandvad, sise- /välisseinad jne.), neile esitatavad nõuded
4) erinevad sillused ja nende paigaldamine
5) postide paigaldamiseks kasutatavad terasest liitedetailid
6) soojustus- ja isolatsioonimaterjalid
7) erinevad ehitusel kasutatavad plaadid (puidupõhised, kipsplaadid, tsementkiudplaadid jne.), nende omadused, kasutuspõhimõtted ja paigaldamise tehnoloogiad
8) kipskarkass-seinte ehitamise tehnoloogia

Hindamismeetod(id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.4 Puitvahelagede ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab tööjooniseid järgides juhendamisel puittalad, kasutades selleks vajalikke tööriistu
2) teeb vastavalt tööjoonistel märgitule juhendamisel vekseldused, kasutades selleks vajalikke tööriistu
3) paigaldab tööjooniseid järgides juhendamisel vahelakke terastalad, kasutades selleks vajalikke tööriistu
4) paigaldab tööjooniseid järgides vahelakke soojustus- ja heliisolatsiooni- ning auru- ja tuuletõkkematerjalid, kasutades selleks vajalikke tööriistu
5) paigaldab tööjooniseid ja paigaldusjuhendeid järgides põrandale ja lakke plaadistuse, kasutades selleks vajalikke tööriistu
6) monteerib vastavalt koostejoonistele juhendamisel trepidetailidest trepi ning paigaldab selle.

Teadmised:
1) soojustus- ja isolatsioonimaterjalid
2) erinevad ehitusel kasutatavad plaadid (puidupõhised, kipsplaadid, tsementkiudplaadid, nende omadused, kasutuspõhimõtted ja paigaldamise tehnoloogiad
3) teras- ja puittalade liited
4) terasest liitedetailide kasutamine vekselduste tegemisel.

Hindamismeetod(id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.5 Katusekonstruktsioonide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) monteerib tööjooniseid järgides juhendamisel katusesõrestikud, kasutades selleks vajalikke tööriistu
2) ehitab tööjooniseid järgides juhendamisel sarikate ja pennidega katuse, kasutades selleks vajalikke tööriistu
3) ehitab tööjooniseid järgides juhendamisel pärlinitega katuse, kasutades selleks vajalikke tööriistu
4) ehitab tööjooniseid järgides juhendamisel lamekatuse puitkonstruktsiooni, kasutades selleks vajalikke tööriistu
5) paigaldab tööjooniseid järgides konstruktsioonile soojustus- ja heliisolatsiooni- ning auru- ja tuuletõkkematerjalid, kasutades selleks vajalikke tööriistu
6) paigaldab tööjooniseid ja paigaldusjuhendeid järgides konstruktsioonile plaadistuse, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
7) paigaldab kattematerjali paigaldamise juhendit ja/või tööjooniseid järgides katusele aluskatte, tuulutusliistud, roovitise ja/või laudise, kasutades selleks vajalikke tööriistu
8) ehitab tööjooniseid järgides räästad, kasutades selleks vajalikke tööriistu
9) teeb tööjooniseid järgides juhendamisel katusele vajalikud läbiviigud (korstnad, luugid, ventilatsioonitorud jne.), kasutades selleks vajalikke tööriistu.

Teadmised:
1) erinevad katusekonstruktsioonid ja nende ehitamise eripärad, nõuded
2) erinevad katusekattematerjalid ja nende paigaldamise tehnoloogiad
3) soojustus- ja isolatsioonimaterjalid
4) erinevad ehituses kasutatavad plaadid (puidupõhised, kipsplaadid, tsementkiudplaadid), nende omadused, kasutuspõhimõtted ja paigaldamise tehnoloogiad
5) erinevad räästaste konstruktsioonid
6) tuleohutusnõuded korstna läbiviikude tegemisel.

Hindamismeetod(id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.6 Puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab tootejooniseid järgides juhendamisel ette puidust detaile (sarikad, liimpuittalad, liimpuitpostid jne.)
2) valmistab tootejooniseid ja spetsifikatsioone järgides juhendamisel seina-, katuse- ja
vahelaeelemente, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
3) valmistab tootejooniseid ja spetsifikatsioone järgides juhendamisel ogaplaatsõrestikke, kasutades
selleks vajalikke seadmeid.

Teadmised:
1) seina- ja vahelaeelementide tööstusliku tootmise tehnoloogiad
2) tööstuslike seadmete (saed, töölauad, fermipress jne.) tööpõhimõtted ja käsitlemine
3) detailide mõõtusaagimine.

Hindamismeetod(id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.7 Puitkonstruktsioonide montaažitööd 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab tööjooniseid järgides vundamendile hüdroisolatsiooni, kasutades selleks vajalikke tööriistu
2) paigaldab montaažijooniseid järgides vundamendile alasidepuud
3) monteerib vastavalt montaaži- ja sõlmede joonistele seina-, vahelae- ja katuseelemendid, kasutades selleks vajalikke mehhanisme ja tööriistu
4) paigaldab elementide liitekohtadele puuduvad soojustus- ja isolatsioonimaterjalid ning plaadistused.
5) vajadusel paigaldab hoone välisseintele tuuletõkkekanga.

Teadmised:
1) hüdroisolatsiooni eesmärk ja nõuded
2) ehituslikud nõuded alasidepuudena kasutatavale materjalile ning kinnitustele
3) toote tehnilise dokumentatsiooni lugemise oskus (elementide montaaži järjekord)
4) soojustus- ja isolatsioonimaterjalid
5) erinevad ehituses kasutatavad plaadid (puidupõhised, kipsplaadid, tsementkiudplaadid), nende omadused, kasutuspõhimõtted ja paigaldamise tehnoloogiad .

Hindamismeetod(id)
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.8 Vooderdise paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab tuuletõkkeplaadile vooderdise eripärast (vertikaal- või horisontaallaudis) lähtudes sobiva roovitise
2) paigaldab tööjooniseid järgides seinale sisemise voodrilaudise, kasutades selleks vajalikke tööriistu
3) paigaldab välised voodrilauad ja teeb vajalikud voodriliited, kasutades selleks vajalike tööriistu.

Teadmised:
1) erinevad vooderdise liigid, nende paigaldamise tehnoloogia
2) roovituse paigaldamise eripärad (sõltuvalt voodrilaudade paigaldussuunast).

Hindamismeetod(id)
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.9 Avatäidete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ja paigaldab ajutised avatäited vastavalt etteantud tööjuhistele
2) paigaldab juhendamisel ja paigaldusjuhendit järgides katuseaknad
3) paigaldab juhendamisel ja paigaldusjuhendit järgides katuse- ja laeluugid
4) paigaldab tööjooniseid järgides ja paigaldusnõudeid silmas pidades aknad ja uksed.

Teadmised:
1) erinevatest materjalidest avatäidete paigaldamine erinevatesse seinatüüpidesse (puit, kivi, raudbetoon, teras)
2) tööjooniste lugemine.

Hindamismeetod(id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.10 Leiliruumi ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab juhendamisel vajalikud isolatsioonimaterjalid, järgides leiliruumi spetsiifikast tulenevaid nõudeid
2) paigaldab voodrilauad, järgides leiliruumi spetsiifikast tulenevaid nõudeid
3) ehitab vastavalt etteantud tööjoonisele lava, kasutades selleks sobilikke materjale
4) teeb tööjooniseid järgides juhendamisel vajalikud läbiviigud.

Teadmised:
1) soojustus ja isolatsioonimaterjalid
2) tuleohutusnõuded
3) voodrilaudade ja tuulutusliistude paigaldamise reeglid saunaruumis
4) nõuded kasutatavale puitmaterjalile (puiduliigid, immutusvahendid jms töötlus)
5) lava soovituslikud mõõdud .

Hindamismeetod(id):
suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.11 Põrandate ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab juhendamisel laagid ja isolatsioonimaterjalid ning ehitab laudpõranda, kasutades selleks nõuetele vastavat materjali
2) paigaldab materjali paigaldusjuhendit järgides juhendamisel põrandale aluskatte ning sellele põrandalauad või parketi
3) paigaldab materjali paigaldusjuhendit järgides põrandale PVC või tekstiilkatted.

Teadmised:
1) materjalidele esitatavad kvaliteedinõuded
2) puitpõrandate ehitamise erinevad tehnoloogiad
3) rullmaterjalide paigaldamise tehnoloogiad
4) puitpõranda viimistlemiseks kasutatavad vahendid (vahad, poleerid, lakid, õlid jne.).

Hindamismeetod(id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.12 Muude välisrajatiste ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) ehitab tööjooniseid järgides terrassi koos piirete ja tõusuteedega, kasutades selleks sobilikke tööriistu
2) ehitab tööjooniseid järgides juhendamisel rõdu koos piiretega
3) ehitab etteantud tööjooniseid järgides puitaia.

Teadmised:
1) terrassi, rõdu ja puitaia ehitamiseks sobilikud materjalid (puiduliigid, sobilikud kinnitusvahendid)
2) puidukaitsevahendid
3) terrassi ja rõdu ehitamise tehnoloogiline protsess ja nõuded.

Hindamismeetod(id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.13 Renoveerimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) avab juhendamisel objekti katuse- ja seinakonstruktsioonid nende seisukorra hindamiseks, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise
2) parandab juhendamisel karkass-seina, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise
3) parandab juhendamisel palkseina, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise
4) parandab juhendamisel põrandate ja vahelagede konstruktsioonid, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise
5) parandab juhendamisel katusekonstruktsiooni, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise
6) parandab ja/või vajadusel asendab juhendamisel renoveerimist vajavad pinnakatted (sise- ja välisvooderdis, põranda- ja katusekattematerjal jne.).

Teadmised:
1) vanade ehitiste põhikonstruktsioonide ja materjalide eripärad
2) puitkonstruktsioonide biokahjustused (seened, mardikad, üraskid, koid jm.), nende vältimine ja tõrje
3) niiskusest või muudest välisteguritest tingitud kahjustused.

Hindamismeetod(id):
suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.14 Troppimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide abil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid vastavalt etteantud juhistele selleks ettenähtud kohta
2) juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
1) lastide haardevahendid
2) tõstetööd erinevate tõsteseadmetega
3) ohutusnõuded troppimistöödel
4) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik.

Hindamismeetod(id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
Valitavad kompetentsid
Ehituspuusepp, tase 4 esmast kutset kirjeldavas kutsestandardis on kirjeldatud 3 valitavat kompetentsi. Ehituspuusepa esmase kutse taotlemiseks peab olema tõendatud vähemalt üks valitav kompetents vahemikust 2.15 – 2.17.
    Nimetus EKR tase
B.2.15 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette aluspinna plekkdetailide paigaldamiseks
2) paigaldab, kinnitab ja tihendab paigaldusjuhist järgides juhendamisel lihtsamad plekkdetailid (näit akna-, parapetiplekid), juhindudes valmistus- ja paigaldusnormidest (näit plekkdetailide kalded, ülekatted, ülespöörded, veenina pikkused)
3) vajadusel töötleb juhendamisel lihtsamaid plekkdetaile (näit aknaplekid, parapetiplekid) kohapeal, juhindudes tööjoonisest, materjali omadustest ja tegelikust olukorrast kohapeal.

Teadmised
1) plekkdetailide töötlemisviisid
2) plekkdetailide paigaldusnõuded.

Hindamismeetod (id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.16 Kaldkatusekatete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab tööjooniseid ja materjali paigaldusjuhendit järgides juhendamisel kiviroovid ja katusekivid.
2) paigaldab tööjooniseid ja materjali paigaldusjuhendit järgides juhendamisel plekiroovid ja profiilpleki.
3) paigaldab materjali paigaldusjuhendit järgides juhendamisel SBS katusekatted.
4) paigaldab juhendamisel puidupõhised katusekatted (sindel-, kimm-, laast- ja laudkatuse).

Teadmised
1) erinevate katusekattematerjalide töötlemisviisid
2) erinevate katusekattematerjalide paigaldusviisid ja –nõuded.

Hindamismeetod (id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
B.2.17 Palkseinte ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) ehitab tööjooniseid järgides tehases ettevalmistatud palkidest seinad.
2) paigaldab tööjooniseid järgides juhendamisel vertikaalsed postid kasutades selleks sobivaid terasest liitedetaile.
3) paigaldab tööjooniseid järgides juhendamisel pärlinid ja sarikad, kasutades selleks sobivaid terasest liitedetaile.
4) paigaldab tööjooniseid järgides juhendamisel aknad ja uksed, arvestades palkseina vajumisi.

Teadmised:
1) palkide paigaldamise tehnoloogia
2) puidu omaduste arvestamine palkmaja ehitamisel (kuivamiskahanemine)
3) palkmaja ehitamisel kasutatavad eripärased liitedetailid.

Hindamismeetod (id):
praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: näit praktika aruanne, õpi- või arengumapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjali kulu- ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikhindamine või kombineeritud meetod
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.18 Ehituspuusepp, tase 4 esmast kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:

Ehituspuusepa üldised läbivad kompetentsid:
1) Puusepp järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2) Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil järgib puusepp nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, tööprotsessi käigus kui ka töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3) Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4) Kogu tööprotsessi käigus järgib ehituspuusepp ka keskkonnanõudeid ning veendub, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid. Ta sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
5) Ehituspuusepana töötav isik on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, kohandub meeskonnaga ja on valmis teistelt õppima, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel; tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma seisukohti.
6) Ehituspuusepp arvestab oma tööd tehes ka samal objektil teisi töid teostavate töövõtjatega.
7) Ta rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl, võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid, täidab endale võetud kohustusi ja saavutab seatud tööeesmärgid. Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt.
8) Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
9) Tööalaste ebaõnnestumiste ja eksimiste korral hindab ja kohandab esmataseme ehituspuusepp oma käitumist vastavalt olukorrale, vajadusel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
10) Töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks. Osaleb kutsealases täiendõppes.

Ehituspuusepa kutsespetsiifilised läbivad kompetentsid:
11) Enne töö alustamist korraldab ehituspuusepp endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha: paigaldab juhendamisel töölava ning lähtuvalt objekti eripärast ehitab tööohutusnõudeid ja paigaldusjuhendeid järgides ka vajalikud tõusuteed, redelid ja piirded. Ta valib etteantud töö iseloomust juhindudes välja sobivad töövahendid ja –võtted ning veendub enne töö alustamist vahendite ja seadmete korrasolekus ja ohutuses. Ladustab juhendamisel vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
12) Töö planeerimiseks määratleb ehituspuusepp tööjoonistelt vajalikud lähteandmed ja arvutab juhendamisel tööks vajaliku materjalide kulu.
13) Ta teeb juhendamisel asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid kasutades tööks vajalikud mõõdistused ja märketööd, juhindudes etteantud tööjoonisest ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
14) Ehituspuusepp kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab oma töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid. Probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

Teadmised:
1) tööohutuse reeglid üldehitustöödel
2) esmaabi andmine
3) jäätmekäitlus ja keskkonnaohutusnõuete täitmine ehitustöödel
4) üldteadmised energiatõhusast ehitamisest
5) puusepatööks vajalikud elektrilised ja mehaanilised töövahendid ja nende käsitsemine
6) puusepatööks vajalikud mõõteriistad (näit. nivelliir, mõõdulatt, lood, mõõdulint) ja nende kasutamine
7) ehituspuusepa peamised töövõtted
8) tööjooniste lugemine, tööjooniste põhjal arvutuste tegemine (pindala-, mahu- ja kuluarvestus meetodid jne.)
9) teadmised kvaliteedinõuetest.
10) ettevõtluse alused

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-04052012-23/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.05.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Ehituspuusepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Tõnu Peipman Inseneribüoo Printsiip OÜ
Aare Latserus Q-Haus Baltic OÜ
Sven Mäe Tallinna Ehituskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist