Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse
EN: Carpenter, level 4, VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2019
Kehtib kuni: 05.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/30 17.05.2022.
----------------------
Muudatusteta pikendamine 3 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehituspuusepp on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes.
Ehituspuusepa peamisteks tööülesanneteks on puidust konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide valmistamine ja monteerimine; puitkonst...
ruktsioonidest seinte, vahelagede ja katuste ehitamine ja soojustamine, sageli ka taastamine ja ümberehitamine; ehitiste sise- ja väliselementide (uksed, aknad trepid jne.) sobitamine ja paigaldamine.

Ehituspuusepa 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada.
Selle taseme ehituspuusepp korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav ehituspuusepp juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Puitliidete valmistamine
1. Lihttappliidete valmistamine
2. Nael-, kruvi-, polt- ja naagelliidete valmistamine
3. Terasdetailidega liidete valmistamine

A.2.2 Puitraketiste ehitamine ja paigaldamine
1. Taldmiku raketise ehitamine
2. Posti raketise ehitamine
3. Betoonvöö raketise eh...
itamine

A.2.3 Puitkarkass-seinte ehitamine
1. Hüdroisolatsiooni paigaldamine vundamendile
2. Seinakarkasside ehitamine
3. Puit- ja terassilluste paigaldamine
4. Puitpostide paigaldamine siseruumidesse ja väliskeskkonda
5. Isolatsioonimaterjalide paigaldamine
6. Plaadistuse paigaldamine puitkarkass-seintele
7. Kuivkrohvplaatidest mittekandvate seinte ehitamine

A.2.4 Puitvahelagede ehitamine
1. Puittalade paigaldamine
2. Vekselduste tegemine
3. Terastalade paigaldamine puitvahelakke
4. Isolatsioonimaterjalide paigaldamine
5. Plaadistuse paigaldamine
6. Trepi paigaldamine

A.2.5 Katusekonstruktsioonide ehitamine
1. Katusesõrestike monteerimine
2. Sarikate ja pennidega katuse ehitamine
3. Pärlinitega katuse ehitamine
4. Lamekatuse puitkonstruktsiooni ehitamine
5. Isolatsioonimaterjalide paigaldamine
6. Plaadistuse paigaldamine
7. Katusele aluskatte, tuulutusliistude, roovitise ja/või laudise paigaldamine
8. Räästaste ehitamine
9. Katuse läbiviikude tegemine

A.2.6 Puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine
1. Puitdetailide ettevalmistamine
2. Seina-, katuse- ja vahelaeelementide tööstuslik valmistamine
3. Ogaplaatsõrestike (fermide) tööstuslik valmistamine

A.2.7 Puitkonstruktsioonide montaažitööd
1. Hüdroisolatsiooni paigaldamine vundamendile
2. Alasidepuude paigaldamine vundamendile
3. Seina-, vahelae- ja katuseelementide monteerimine
4. Puuduvate soojustus- ja isolatsioonimaterjalide ning plaadistuste paigaldamine
5. Hoone katmine tuuletõkkekangaga

A.2.8 Vooderdise paigaldamine
1. Roovitise paigaldamine
2. Sisemise voodrilaudise paigaldamine
3. Voodrilaudade paigaldamine

A.2.9 Avatäidete paigaldamine
1. Ajutiste avatäidete valmistamine ja paigaldamine
2. Katuseakende paigaldamine
3. Katuse- ja laeluukide paigaldamine
4. Akende ja uste paigaldamine

A.2.10 Leiliruumi ehitamine
1. Soojustus- ja niiskusisolatsioonimaterjali paigaldamine
2. Seina ja lae voodrilaudade paigaldamine
3. Lava ehitamine
4. Läbiviikude tegemine

A.2.11 Põrandate ehitamine
1. Laagidel laudpõrandate ehitamine
2. Ujuvate puitpõrandate ehitamine
3. Rullmaterjalist põrandate ehitamine

A.2.12 Muude välisrajatiste ehitamine
1. Terrassi ehitamine
2. Rõdu ehitamine
3. Puitaia ehitamine

A.2.13 Renoveerimistööde tegemine
1. Konstruktsioonide avamine objekti seisukorra hindamiseks
2. Karkass-seinte parandamine
3. Palkseinte parandamine
4. Põrandate ja vahelagede konstruktsioonide parandamine
5. Katusekonstruktsiooni parandamine

A.2.14 Troppimistööde tegemine
1. Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
2. Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

A.2.15 Energiatõhus ehitamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.16 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine
1. Pinna ettevalmistamine plekkdetailide paigaldamiseks
2. Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine
3. Plekkdetailide töötlemine

A.2.17 Kaldkatusekatete paigaldamine
1. Katusekivide paigaldamine
2. Profiilpl...
eki paigaldamine
3. SBS-katusekatete paigaldamine
4. Puidupõhiste katusekatete paigaldamine

A.2.18 Palkseinte ehitamine
1. Freespalkseinte ehitamine
2. Vertikaalsete postide paigaldamine
3. Katusekonstruktsiooni paigaldamine
4. Avatäidete paigaldamine palkseina

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Puusepatöö nõuab suurt füüsilist pingutust. Töö võib toimuda nii siseruumides kui õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates ilmastikutingimustes. Ehituspuusepp peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Töökeskkonnaga on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud risk. Tervisekahjustusi ...võivad põhjustada ka tolm ja lenduvad keemilised ühendid ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja –vahendeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Ehituspuusepa peamised töövahendid on erinevad mehaanilised ( vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid jne) ja elektrilised (drellid, lihvimismasinad jne.) käsitööriistad, kuid võivad olla ka suuremad tööstuslikud seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Ehituspuusepa töö eeldab kohanemisvõimet erinevate töökeskkonnatingimustega (kõrgus, ilmastikuolud jne.), koostöö- ja meeskonnatöövalmidust, rutiinitaluvust, keskendumisvõimet ning hoolikust. Vajalik on hea koordinatsioon ja füüsiline vastupidavus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme ehituspuusepa esmane kutse saadakse üldjuhul kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
puusepp, ehituspuusepp
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Ehituspuusepa esmase kutse taotlemiseks peavad olema tõendatud kõik kohustuslikud (B.2.1 – 2.15), kutset läbivad (B.19) ning vähemalt üks valitav kompetents vahemikust (B.2.16 – B.2.18).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puitliidete valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) Valmistab elektrilisi- ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades lihttappliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi- ja kvaliteedinõudeid
2) Valmistab elektrilisi- ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades nael-, kruvi- , polt- ja naagelliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi- ja kvaliteedinõudeid
3) Valmistab elektrilisi- ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades terasdetailidega puitliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi- ja kvaliteedinõudeid.

Teadmised:
1) erinevaid puitliited;
2) puitliidete kasutamine ehitustöödel;
3) puitliidete valmistamisel kasutatavad tööriistad ja –vahendeid;
4) puitliidetes kasutatavad terasdetailid;
5) kinnitusvahendite paigaldamise reeglid;
6) puitliidetele esitatavad tehnoloogilised nõuded.
B.2.2 Puitraketiste ehitamine ja paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab ja toestab nõuetekohaselt taldmiku raketise, järgides etteantud tööjooniseid ja pidades kinni lubatud tolerantsidest.
2. Ehitab ja toestab nõuetekohaselt posti raketise, järgides etteantud tööjooniseid ja pidades kinni lubatud tolerantsidest.
3. Ehitab ja toestab nõuetekohaselt betoonvöö raketise, järgides etteantud tööjooniseid ja pidades kinni lubatud tolerantsidest.

Teadmised:
1) erinevad raketiste tüübid;
2) raketiste valmistamiseks kasutatavad materjalid;
3) raketiste paigaldamise ja toestamise põhimõtted.
B.2.3 Puitkarkass-seinte ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab tööjooniseid järgides vundamendile hüdroisolatsiooni, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
2. Ehitab tööjooniseid järgides seinakarkassid, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
3. Paigaldab tööjoonisteid järgides puit- ja terassillused, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
4. Paigaldab tööjoonisteid järgides puitpostid siseruumidesse ja väliskeskkonda, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
5. Paigaldab tööjooniseid järgides karkassile soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
6. Paigaldab tööjooniseid järgides karkassile plaadistuse, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
7. Ehitab tööjooniseid järgides mittekandvad vaheseinad ja paigaldab vastavalt paigaldusjuhendile ning tööjoonistel märgitule kuivkrohvplaadid, kasutades selleks vajalikke tööriistu.

Teadmised:
1) hüdroisolatsiooni eesmärk ja nõuded;
2) erinevad ehitamise meetodid (ehitamine ehitusplatsil, tehases valmistatavatest elementidest ehitamine jne.);
3) seinte liigid (kandvad/mittekandvad, sise- /välisseinad jne.), neile esitatavad nõuded;
4) erinevad sillused ja nende paigaldamine;
5) postide paigaldamiseks kasutatavad terasest liitedetailid;
6) soojustus- ja isolatsioonimaterjalid;
7) erinevad ehitusel kasutatavad plaadid (puidupõhised, kipsplaadid, tsementkiudplaadid jne.), nende omadused, kasutuspõhimõtted ja paigaldamise tehnoloogiad;
8) kipskarkass-seinte ehitamise tehnoloogia.
B.2.4 Puitvahelagede ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab tööjooniseid järgides juhendamisel puittalad, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
2. Teeb vastavalt tööjoonistel märgitule juhendamisel vekseldused, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
3. Paigaldab tööjooniseid järgides juhendamisel vahelakke terastalad, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
4. Paigaldab tööjooniseid järgides vahelakke soojustus- ja heliisolatsiooni- ning auru- ja tuuletõkkematerjalid, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
5. Paigaldab tööjooniseid ja paigaldusjuhendeid järgides põrandale ja lakke plaadistuse, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
6. Monteerib vastavalt koostejoonistele juhendamisel trepidetailidest trepi ning paigaldab selle.

Teadmised:
1) soojustus- ja isolatsioonimaterjalid;
2) erinevad ehitusel kasutatavad plaadid (puidupõhised, kipsplaadid, tsementkiudplaadid, nende omadused, kasutuspõhimõtted ja paigaldamise tehnoloogiad;
3) teras- ja puittalade liited;
4) terasest liitedetailide kasutamine vekselduste tegemisel.
B.2.5 Katusekonstruktsioonide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Monteerib tööjooniseid järgides juhendamisel katusesõrestikud, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
2. Ehitab tööjooniseid järgides juhendamisel sarikate ja pennidega katuse, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
3. Ehitab tööjooniseid järgides juhendamisel pärlinitega katuse, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
4. Ehitab tööjooniseid järgides juhendamisel lamekatuse puitkonstruktsiooni, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
5. Paigaldab tööjooniseid järgides konstruktsioonile soojustus- ja heliisolatsiooni- ning auru- ja tuuletõkkematerjalid, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
6. Paigaldab tööjooniseid ja paigaldusjuhendeid järgides konstruktsioonile plaadistuse, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
7. Paigaldab kattematerjali paigaldamise juhendit ja/või tööjooniseid järgides katusele aluskatte, tuulutusliistud, roovitise ja/või laudise, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
8. Ehitab tööjooniseid järgides räästad, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
9. Teeb tööjooniseid järgides juhendamisel katusele vajalikud läbiviigud (korstnad, luugid, ventilatsioonitorud jne.), kasutades selleks vajalikke tööriistu.

Teadmised:
1) erinevad katusekonstruktsioonid ja nende ehitamise eripärad, nõuded;
2) erinevad katusekattematerjalid ja nende paigaldamise tehnoloogiad;
3) soojustus- ja isolatsioonimaterjalid;
4) erinevad ehituses kasutatavad plaadid (puidupõhised, kipsplaadid, tsementkiudplaadid), nende omadused, kasutuspõhimõtted ja paigaldamise tehnoloogiad;
5) erinevad räästaste konstruktsioonid;
6) tuleohutusnõuded korstna läbiviikude tegemisel.
B.2.6 Puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab tootejooniseid järgides juhendamisel ette puidust detaile (sarikad, liimpuittalad, liimpuitpostid jne.)
2. Valmistab tootejooniseid ja spetsifikatsioone järgides juhendamisel seina-, katuse- ja vahelaeelemente, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
3. Valmistab tootejooniseid ja spetsifikatsioone järgides juhendamisel ogaplaatsõrestikke, kasutades selleks vajalikke seadmeid.

Teadmised:
1) seina- ja vahelaeelementide tööstusliku tootmise tehnoloogiad;
2) tööstuslike seadmete (saed, töölauad, fermipress jne.) tööpõhimõtted ja käsitlemine;
3) detailide mõõtusaagimine.
B.2.7 Puitkonstruktsioonide montaažitööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab tööjooniseid järgides vundamendile hüdroisolatsiooni, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
2. Paigaldab montaažijooniseid järgides vundamendile alasidepuud.
3. Monteerib vastavalt montaaži- ja sõlmede joonistele seina-, vahelae- ja katuseelemendid, kasutades selleks vajalikke mehhanisme ja tööriistu.
4. Paigaldab elementide liitekohtadele puuduvad soojustus- ja isolatsioonimaterjalid ning plaadistused.
5. Vajadusel paigaldab hoone välisseintele tuuletõkkekanga.

Teadmised:
1) hüdroisolatsiooni eesmärk ja nõuded;
2) ehituslikud nõuded alasidepuudena kasutatavale materjalile ning kinnitustele;
3) toote tehnilise dokumentatsiooni lugemise oskus (elementide montaaži järjekord);
4) soojustus- ja isolatsioonimaterjalid;
5) erinevad ehituses kasutatavad plaadid (puidupõhised, kipsplaadid, tsementkiudplaadid), nende omadused, kasutuspõhimõtted ja paigaldamise tehnoloogiad.
B.2.8 Vooderdise paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab tuuletõkkeplaadile vooderdise eripärast (vertikaal- või horisontaallaudis) lähtudes sobiva roovitise.
2. Paigaldab tööjooniseid järgides seinale sisemise voodrilaudise, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
3. Paigaldab välised voodrilauad ja teeb vajalikud voodriliited, kasutades selleks vajalike tööriistu.

Teadmised:
1) erinevad vooderdise liigid, nende paigaldamise tehnoloogiad;
2) roovituse paigaldamise eripärad (sõltuvalt voodrilaudade paigaldussuunast).
B.2.9 Avatäidete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ja paigaldab ajutised avatäited vastavalt etteantud tööjuhistele.
2. Paigaldab juhendamisel ja paigaldusjuhendit järgides katuseaknad.
3. Paigaldab juhendamisel ja paigaldusjuhendit järgides katuse- ja laeluugid.
4. Paigaldab tööjooniseid järgides ja paigaldusnõudeid silmas pidades aknad ja uksed.

Teadmised:
1) erinevatest materjalidest avatäidete paigaldamine erinevatesse seinatüüpidesse (puit, kivi, raudbetoon, teras);
2) tööjooniste lugemise oskus.
B.2.10 Leiliruumi ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab juhendamisel vajalikud isolatsioonimaterjalid, järgides leiliruumi spetsiifikast tulenevaid nõudeid.
2. Paigaldab voodrilauad, järgides leiliruumi spetsiifikast tulenevaid nõudeid.
3. Ehitab vastavalt etteantud tööjoonisele lava, kasutades selleks sobilikke materjale.
4. Teeb tööjooniseid järgides juhendamisel vajalikud läbiviigud.

Teadmised:
1) soojustus ja isolatsioonimaterjalid;
2) tuleohutusnõuded;
3) voodrilaudade ja tuulutusliistude paigaldamise reeglid saunaruumis;
4) nõuded kasutatavale puitmaterjalile (puiduliigid, immutusvahendid jms töötlus);
5) lava soovituslikud mõõdud.
B.2.11 Põrandate ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab juhendamisel laagid ja isolatsioonimaterjalid ning ehitab laudpõranda, kasutades selleks nõuetele vastavat materjali.
2. Paigaldab materjali paigaldusjuhendit järgides juhendamisel põrandale aluskatte ning sellele põrandalauad või parketi.
3. Paigaldab materjali paigaldusjuhendit järgides põrandale PVC või tekstiilkatted.

Teadmised:
1) materjalidele esitatavad kvaliteedinõuded;
2) puitpõrandate ehitamise erinevad tehnoloogiad;
3) rullmaterjalide paigaldamise tehnoloogiad;
4) puitpõranda viimistlemiseks kasutatavad vahendid (vahad, poleerid, lakid, õlid jne.).
B.2.12 Muude välisrajatiste ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab tööjooniseid järgides terrassi koos piirete ja tõusuteedega, kasutades selleks sobilikke tööriistu.
2. Ehitab tööjooniseid järgides juhendamisel rõdu koos piiretega.
3. Ehitab etteantud tööjooniseid järgides puitaia.

Teadmised:
1) terrassi, rõdu ja puitaia ehitamiseks sobilikud materjalid (puiduliigid, sobilikud kinnitusvahendid)
2) erinevad puidukaitsevahendid;
3) terrassi ja rõdu ehitamise tehnoloogiline protsess ja kehtivad nõuded.
B.2.13 Renoveerimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Avab juhendamisel objekti katuse- ja seinakonstruktsioonid nende seisukorra hindamiseks, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise.
2. Parandab juhendamisel karkass-seina, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise.
3. Parandab juhendamisel palkseina, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise.
4. Parandab juhendamisel põrandate ja vahelagede konstruktsioonid, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise.
5. Parandab juhendamisel katusekonstruktsiooni, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise.
6. Parandab ja/või vajadusel asendab juhendamisel renoveerimist vajavad pinnakatted (sise- ja välisvooderdis, põranda- ja katusekattematerjal jne.).

Teadmised:
1) vanade ehitiste põhikonstruktsioonide ja materjalide eripärad;
2) puitkonstruktsioonide biokahjustused (seened, mardikad, üraskid, koid jm.), nende vältimine ja tõrje;
3) niiskusest või muudest välisteguritest tingitud kahjustused.
B.2.14 Troppimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide abil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid vastavalt etteantud juhistele selleks ettenähtud kohta.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
1) lastide haardevahendid;
2) tõstetööd erinevate tõsteseadmetega;
3) ohutusnõuded troppimistöödel;
4) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik.
B.2.15 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, pidades silmas energiasäästu põhimõtteid.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid, rakendades sealjuures baasteadmisi energiatõhususest. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne) sihipäraselt ja säästlikult.
3. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud abivahendid jne).
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted. Rakendab võimalusel oma kutseala ehitustööde tegemisel kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikke moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne).
5. Teeb vajalikud tööd energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires.

Teadmised:
1) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused, energiatõhusust mõjutavad tegurid;
2) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
3) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
4) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
5) mitmesugused tehnosüsteemid, nende mõju hoone energiatõhususele;
6) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
7) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
8) ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
9) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
Valitavad kompetentsid
Ehituspuusepa esmase kutse taotlemiseks tuleb tõendada vähemalt üks valitav kompetents vahemikust (B.2.16 – B.2.18).
    Nimetus EKR tase
B.2.16 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette aluspinna plekkdetailide paigaldamiseks.
2. Paigaldab, kinnitab ja tihendab paigaldusjuhist järgides juhendamisel lihtsamad plekkdetailid (näit akna-, parapetiplekid), juhindudes valmistus- ja paigaldusnormidest (näit plekkdetailide kalded, ülekatted, ülespöörded, veenina pikkused).
3. Vajadusel töötleb juhendamisel lihtsamaid plekkdetaile (näit aknaplekid, parapetiplekid) kohapeal, juhindudes tööjoonisest, materjali omadustest ja tegelikust olukorrast kohapeal.

Teadmised:
1) plekkdetailide töötlemisviisid;
2) plekkdetailide paigaldusnõuded.
B.2.17 Kaldkatusekatete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab tööjooniseid ja materjali paigaldusjuhendit järgides juhendamisel kiviroovid ja katusekivid.
2. Paigaldab tööjooniseid ja materjali paigaldusjuhendit järgides juhendamisel plekiroovid ja profiilpleki.
3. Paigaldab materjali paigaldusjuhendit järgides juhendamisel SBS katusekatted.
4. Paigaldab juhendamisel puidupõhised katusekatted (sindel-, kimm-, laast- ja laudkatuse).

Teadmised:
1) erinevate katusekattematerjalide töötlemisviisid;
2) erinevate katusekattematerjalide paigaldusviisid ja -nõuded.
B.2.18 Palkseinte ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab tööjooniseid järgides tehases ettevalmistatud palkidest seinad.
2. Paigaldab tööjooniseid järgides juhendamisel vertikaalsed postid kasutades selleks sobivaid terasest liitedetaile.
3. Paigaldab tööjooniseid järgides juhendamisel pärlinid ja sarikad, kasutades selleks sobivaid terasest liitedetaile.
4. Paigaldab tööjooniseid järgides juhendamisel aknad ja uksed, arvestades palkseina vajumisi.

Teadmised:
1) palkide paigaldamise tehnoloogia;
2) puidu omaduste muutumine palkmaja ehitamisel (kuivamiskahanemine);
3) palkmaja ehitamisel kasutatavad eripärased liitedetailid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.19 Ehituspuusepp, tase 4 esmast kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
Ehituspuusepa üldised läbivad kompetentsid
1. Puusepp järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2. Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil järgib puusepp nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, tööprotsessi käigus kui ka töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4. Kogu tööprotsessi käigus järgib ehituspuusepp ka keskkonnanõudeid ning veendub, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid. Ta sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
5. Ehituspuusepana töötav isik on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, kohandub meeskonnaga ja on valmis teistelt õppima, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel; tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma seisukohti.
6. Ehituspuusepp arvestab oma tööd tehes ka samal objektil teisi töid teostavate töövõtjatega.
7. Ta rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl, võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid, täidab endale võetud kohustusi ja saavutab seatud tööeesmärgid. Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt.
8. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
9. Tööalaste ebaõnnestumiste ja eksimiste korral hindab ja kohandab esmataseme ehituspuusepp oma käitumist vastavalt olukorrale, vajadusel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
10. Töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks. Osaleb kutsealases täiendõppes.
Ehituspuusepa kutsespetsiifilised läbivad kompetentsid
11. Enne töö alustamist korraldab ehituspuusepp endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha: paigaldab juhendamisel töölava ning lähtuvalt objekti eripärast ehitab tööohutusnõudeid ja paigaldusjuhendeid järgides ka vajalikud tõusuteed, redelid ja piirded. Ta valib etteantud töö iseloomust juhindudes välja sobivad töövahendid ja –võtted ning veendub enne töö alustamist vahendite ja seadmete korrasolekus ja ohutuses. Ladustab juhendamisel vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
12. Töö planeerimiseks määratleb ehituspuusepp tööjoonistelt vajalikud lähteandmed ja arvutab juhendamisel tööks vajaliku materjalide kulu.
13. Ta teeb juhendamisel asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid kasutades tööks vajalikud mõõdistused ja märketööd, juhindudes etteantud tööjoonisest ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
14. Ehituspuusepp kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab oma töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid. Probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

Teadmised:
1) tööohutuse reeglid üldehitustöödel;
2) üldteadmised esmaabi andmisest;
3) jäätmekäitlus ja keskkonnaohutusnõuded ehitustöödel;
4) puusepatööks vajalikud elektrilised ja mehaanilised töövahendid;
5) puusepatööks vajalikud mõõteriistad (näit. nivelliir, mõõdulatt, lood, mõõdulint);
6) ehituspuusepa peamised töövõtted;
7) tööjooniste lugemine, tööjooniste põhjal arvutuste tegemine (pindala-, mahu- ja kuluarvestus meetodid jne.);
8) teadmised kvaliteedinõuetest;
9) ettevõtluse alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-06052019-6.3/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.05.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Ehituspuusepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Tõnu Peipman Inseneribüoo Printsiip OÜ
Aare Latserus Q-Haus Baltic OÜ
Sven Mäe Tallinna Ehituskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist