Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalikke kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse on tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse andmise aluseks...
.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse
EN: Carpenter, EstQF Level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on nii tehnilised kui ka sisulised.
• Kutsestandardites olev teave on kantud uuele, varasemaga võrreldes muudetud, kutsestandardi vormile.
• Kutsestandardites olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
• Kompetentsid „Troppimistööde tegemine“ ja „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.
• Kutsestandardist on välja jäetud kompetentsid: „Puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine“; „Leiliruumi ehitamine“; „Parapetile...
ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine“; „Palkseinte ehitamine“.
• Kõik kutsestandardi kompetentsid on kohustuslikud kompetentsid.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Ehituspuusepp 215125 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.12.2022 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Ehituspuusepp 201307 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.12.2022 Avatud
3 Kuressaare Ametikool Ehituspuusepp 198598 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.12.2022 Avatud
4 Tallinna Ehituskool Ehituspuusepp 232282 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 22.06.2022 Avatud
5 Tallinna Ehituskool Ehituspuusepp 128697 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.12.2022 Avatud
6 Viljandi Kutseõppekeskus Ehituspuusepp 233002 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 08.06.2022 Avatud
7 Viljandi Kutseõppekeskus Ehituspuusepp 216482 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.12.2022 Avatud
8 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Ehituspuusepp 151710 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.12.2022 Avatud
9 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Ehituspuusepp 231382 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.12.2022 Avatud
10 Rakvere Ametikool Puitkonstruktsioonide ehitaja 188257 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
11 Haapsalu Kutsehariduskeskus Puitkonstruktsioonide ehitus 208620 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
12 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Puitkonstruktsioonide ehitus 162237 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
13 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Puitkonstruktsioonide ehitus 244522 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 25.05.2023 Avatud
14 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Puitkonstruktsioonide ehitus 139199 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
15 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Puitkonstruktsioonide ehitus 241863 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 23.03.2023 Avatud
16 Rakvere Ametikool Puitkonstruktsioonide ehitus 245503 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 19.06.2023 Avatud
17 Tallinna Ehituskool Puitkonstruktsioonide ehitus 133077 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
18 Tallinna Ehituskool Puitkonstruktsioonide ehitus 243163 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 18.08.2023 Avatud
19 Viljandi Kutseõppekeskus Puitkonstruktsioonide ehitus 137437 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
20 Viljandi Kutseõppekeskus Puitkonstruktsioonide ehitus 240546 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehituspuusepp on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes.

Ehituspuusepa peamised tööülesanded on puidust konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide valmistamine ja monteerimine; puitkonstruk...
tsioonidest seinte, vahelagede ja katuste ehitamine ja soojustamine, sageli ka taastamine ja ümberehitamine, käesolevas standardis nimetatud katusekatete paigaldamine; ehitiste sise- ja väliselementide (uksed, aknad trepid jne) sobitamine ja paigaldamine.

Ehituspuusepa 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada. Selle taseme ehituspuusepp korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav ehituspuusepp juhendamist.

Puusepatöö nõuab suurt füüsilist pingutust. Töö võib toimuda nii siseruumides kui ka õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates ilmastikutingimustes. Ehituspuusepp peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud mehaaniliste vigastuste tekkimise risk. Tervisekahjustusi võivad põhjustada ka tolm ja lenduvad keemilised ühendid ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

Ehituspuusepa peamised töövahendid on erinevad mehaanilised (vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid jne) ja elektrilised (trellid, lihvimismasinad jne) käsitööriistad, kuid kasutusel võivad olla ka suuremad tööstuslikud seadmed.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Puitliidete valmistamine.
A.2.2 Puitraketiste ehitamine ja paigaldamine.
A.2.3 Puidust seinakarkasside ja vahelagede ehitamine.
A.2.4 Katusekonstruktsioonide ehitamine.
A.2.5 Katusekatete paigaldamine kaldkatustele.
A.2.6 Vooderdise paigaldamine.
A.2.7 Avatäidete paigaldamine.
A.2.8 Põr...
andate ehitamine.
A.2.9 Muude välisrajatiste ehitamine.
A.2.10 Puitkonstruktsioonide renoveerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse saadakse kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Puusepp, ehituspuusepp.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kohustuslike kompetentside tõendamine.
B.2 Ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli m...
eeskonnas; peab kinni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõtevahendeid/instrumente (lasermõõtja, nivelliir, lood jt) ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid.
7. Tunneb tööks vajalikke mehhanisme ja nende tööspetsiifikat ning kasutab neid töö tegemisel; tunneb tööks vajalikke elektrilisi ja mehaanilisi tööriistu ja kasutab neid töö tegemisel ja hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid; probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.
8. Teeb tõste-, paigaldamis- ja teisaldamistöödeks vajalikke troppimistöid.
9. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
10. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
11. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
12. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
13. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine), puusepa töödega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ja lähtub ilmastiku mõjust (sh talvetingimused) puusepa töödel.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Puitliidete valmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Märgib juhendamisel materjalile tapi mõõdud kasutades vajalikke mõõtmis- ja märkimisvahendeid ning teeb vajadusel šablooni. Valmistab juhendamisel ratsionaalseid töövõtteid kasutades puittapid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Kasutab töö tegemiseks ettenähtud elektrilisi- ja mehaanilisi käsitööriistu.
2. Valmistab juhendamisel ratsionaalseid töövõtteid kasutades nael-, kruvi-, polt-, naagelkinnitusega puitliiteid, arvestades kinnitusvahendite paigaldamise reegleid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Kasutab töö tegemiseks ettenähtud elektrilisi- ja mehaanilisi käsitööriistu.
3. Koostab juhendamisel ratsionaalseid töövõtteid kasutades terastaridetailidega puitliiteid, arvestades kinnitusvahendite paigaldamise reegleid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Kasutab töö tegemiseks ettenähtud elektrilisi- ja mehaanilisi käsitööriistu.
B.3.2 Puitraketiste ehitamine ja paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Ehitab ja toestab juhendamisel ratsionaalseid töövõtteid kasutades nõuetekohaselt taldmiku, posti ja betoonvöö raketise, järgides etteantud tööjooniseid ja pidades kinni lubatud tolerantsidest.
2. Paigaldab ja toestab juhendamisel ratsionaalseid töövõtteid kasutades nõuetekohaselt taldmiku, posti ja betoonvöö valmis elementidest raketise, järgides etteantud tööjooniseid ja pidades kinni lubatud tolerantsidest.
B.3.3 Puidust seinakarkasside ja vahelagede ehitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab vundamendile karkassi alla hüdroisolatsiooni, arvestades hüdrisolatsiooni paigaldamisele kehtestatud nõudeid ja järgides tööjooniseid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ning sobilikke tööriistu.
2. Ehitab etteantud meetodil (ehitamine ehitusplatsil, tehases valmistatavatest elementidest ehitamine jne) juhendamisel seinakarkassid, arvestades seinaliigile (kandvad/mittekandvad, sise-/välisseinad jne) esitatavaid nõudeid ja järgides tööjooniseid. Ehitab vahelaed järgides tööjooniseid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja tööriistu.
3. Teeb juhendamisel vekseldused, järgides tööjooniseid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ning vajalikke taridetaile ja tööriistu.
4. Paigaldab ja kinnitab juhendamisel puit- ja terassillused ning -talad, kasutades sobivat viisi ja järgides tööjooniseid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ning sobilikke taridetaile ja tööriistu.
5. Paigaldab ja kinnitab tööjooniseid järgides puitpostid nii siseruumidesse kui ka väliskeskkonda. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu ning vajadusel sobilikke taridetaile.
6. Paigaldab õhu- ja niiskustihedalt konstruktsioonile soojustus- ja heliisolatsiooni materjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid, järgides tööjooniseid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ning sobilikke tööriistu.
7. Paigaldab karkassile plaadistuse (puidupõhised plaadid, kipsplaadid, tsementkiudplaadid jne), kasutades sobivat paigaldamise tehnoloogiat ja järgides tööjooniseid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ning sobilikke tööriistu.
8. Ehitab mittekandvad seinad ning paigaldab plaadistuse või laudise järgides tööjooniseid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ning sobilikke tööriistu.
B.3.4 Katusekonstruktsioonide ehitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab puitkonstruktsiooni alla kivi- või betoonseintele hüdroisolatsiooni, järgides tööjooniseid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ning sobilikke tööriistu.
2. Monteerib juhendamisel katusesõrestikud, järgides tööjooniseid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
3. Ehitab juhendamisel sarikate ja pennidega katuse, järgides tööjooniseid ja arvestades katusekonstruktsiooni eripära, kasutades ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
4. Ehitab juhendamisel pärlinitega või toolvärkidega katuse, järgides tööjooniseid ja arvestades katusekonstruktsiooni eripära, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
5. Ehitab juhendamisel lamekatuse puitkonstruktsiooni, järgides tööjooniseid ja kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
6. Paigaldab katusele tuuletõkke, aluskatte, tuulutusliistud, roovitise ja/või laudise, järgides katusekatte paigaldamise juhendit ja/või tööjooniseid. Kasutab töö tegemisel ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
7. Paigaldab õhu- ja niiskustihedalt soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid, järgides tööjooniseid, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
8. Ehitab juhendamisel räästad, järgides etteantud konstruktsiooni ja tööjooniseid, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
B.3.5 Katusekatete paigaldamine kaldkatusel 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab juhendamisel roovitise ja katusekivid, arvestades etteantud katusekivi tüüpi ning järgides tööjooniseid ja tootjapoolset paigaldusjuhendit
2. Paigaldab juhendamisel roovitise ja katusepleki arvestades selle profiili ning järgides tööjooniseid ja tootjapoolset paigaldusjuhendit
3. Paigaldab juhendamisel laudise ja bituumensindlid, järgides materjali tootjapoolset paigaldusjuhendit.
4. Paigaldab juhendamisel roovitise ja puidupõhised katusekatted (sindel-, kimm-, laast- ja laudkatuse), arvestades katusekatte tüübi eripära.
B.3.6 Vooderdise paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab roovitise vastavalt välisvooderdise tüübile ja paigaldamise tehnoloogiale, tagades seinakonstruktsiooni tuulduvuse, kasutades selleks sobilikke tööriistu.
2. Paigaldab juhendamisel laudvoodri või plaadistuse vastavalt paigaldamise tehnoloogiale ja tööjoonistele, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
B.3.7 Avatäidete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Valmistab ja paigaldab lähtuvalt vajadusest (konstruktsioonitüübiga) sobivast materjalist ajutised avatäited, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
2. Paigaldab juhendamisel katuseaknad, katuse- ja laeluugid, järgides tööjoonist ja tootjapoolset paigaldusjuhendit, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
3. Paigaldab juhendamisel aknad ja uksed, järgides tööjooniseid ning silmas pidades paigaldusnõudeid ja konstruktsioonitüüpi, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
B.3.8 Põrandate ehitamine 3

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab laagid ja isolatsioonimaterjalid ning ehitab laudpõranda, kasutades selleks nõuetele vastavat materjali ning järgides paigaldamise tehnoloogiat ja kvaliteedinõudeid.
2. Paigaldab põrandale aluskatte ning sellele põrandalauad või parketi, järgides materjali paigaldusjuhendit ja -tehnoloogiat ning kvaliteedinõudeid.
B.3.9 Muude välisrajatiste ehitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Ehitab projektikohasest materjalist nõuetele vastava terassi koos piirete ja tõusuteedega, järgides tööjooniseid ja tehnoloogiat ning kasutades vajalikke tööriistu- ja kinnitusvahendeid.
2. Ehitab juhendamisel projektikohasest materjalist nõuetele vastava rõdu koos piiretega, järgides tööjooniseid ja tehnoloogiat kasutades vajalikke tööriistu- ja kinnitusvahendeid.
3. Ehitab projektikohasest materjalist nõuetele vastava puitaia, järgides tööjooniseid ja tehnoloogiat kasutades vajalikke tööriistu- ja kinnitusvahendeid.
B.3.10 Puitkonstruktsioonide renoveerimine 4

Tegevusnäitajad
1. Avab juhendamisel renoveeritavad konstruktsioonid nende seisukorra hindamiseks, tagades samal ajal konstruktsiooniosa stabiilsuse. Teavitab puidukahjustuste olemasolust.
2. Parandab juhendamisel karkass-seina ja palkseina, tagades samal ajal konstruktsiooniosa stabiilsuse, vastutab konstruktsioonide säilimise ja ohutuse eest.
3. Parandab juhendamisel vahelagede ja katusekonstruktsioonid, tagades samal ajal konstruktsiooniosa stabiilsuse, vastutab konstruktsioonide säilimise ja ohutuse eest.
4. Taastab või asendab puitvoodri vastavalt antud juhendile ja projektlahendusele.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.4.4/8k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Ehituspuusepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tõnu Peipman Inseneribüroo Printsiip OÜ
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Kalev Ramjalg Betooniühing
Enno Põder Merko Ehitus Eesti AS
Meelis Kann Nordecon AS
Mikk Mänd Tallinna Ehituskool
Priit Alas vabakutseline
Andres Madalik Merko Ehitus Eesti AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist