Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastusteenindaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandardi kasutusalad
1) tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine;
2) inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel;
3) ametite kirjeldamine ja tutvustamine;
4) karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õp...
peks;
5) koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine;
6) ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine;
7) kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Puhastusteenindaja, tase 3
EN: Cleaner, level 3
Spetsialiseerumised:
  • Eripuhastustöötaja, tase 3
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2012
Kehtib kuni: 23.05.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja 134756 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 12.11.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Narva Kutseõppekeskus (suletud) Puhastusteenindaja 134897 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 11.06.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Puhastusteenindaja 151834 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 06.06.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhastusteenindaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel.
Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oska...
b kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.

Puhastusteenindaja töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest.

Puhastusteeninduse kutsealal on võimalik spetsialiseeruda eripuhastustöötajaks. Eripuhastustöötaja töö eesmärk on pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja töötlemine kaitseainetega. Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Koristusvajaduse määratlemine.
A.2.2 Koristustarvikute ja -masinate valik ning kasutamine.
A.2.3 Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine.
A.2.4 Hoolduskoristus ja suurpuhastus.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Eripuhastustööd.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal. Töötatakse nii sise- kui välistingimustes. Töös võidakse kokku puutuda tuuletõmbuse, temperatuuride vahetumise, töötamisega kõrgustes, tolmu ja muu saastumisega... ning erinevate kemikaalidega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Koristusaineid, -tarvikuid, -masinaid, abi- ja kaitsevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puhastusteenindaja töö eeldab head tervist, ausust, hoolikust, täpsust ja teenindusvalmidust. Oluline on kohuse- ja vastutustunne, mustuse märkamine ja pingetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puhastusteenindajaks saab õppida kutseõppeasutustes, kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puhastusteenindaja, koristaja, eripuhastustöötaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puhastusteenindaja kutse koosneb neljast kohustuslikust kompetentsist ja ühest läbivast kompetentsist. Puhastusteenindaja kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.4 ja B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Koristusvajaduse määratlemine 3

Tegevusnäitajad:
1) märkab hoolduskoristuses eemaldatavat mustust, liigitab selle ja määrab mustuse eemaldamiseks vajalikud puhastusmeetodid, koristusained ja –tarvikud;
2) eristab tüüpilisemaid pinnakattematerjale;
3) eristab erinevaid pinnakattematerjale eripuhastustööde puhul;
4) määrab koristustööde vajaduse vastavalt hetkeolukorrale (mustusaste, soovitud puhtusaste, etteantud juhised) ja eristab esmased koristustööd, vajaduse korral küsib abi;
5) planeerib koristustööde järjekorra, arvestades koristatava ruumi eripäraga ja lähtudes aseptilisest tööviisist, vältides topelttööd, puhaste pindade koristamist ja mõttetuid liigutusi.

Hindamismeetod (id): praktiline töö ja kirjalik test, vestlus.
B.2.2 Koristustarvikute ja -masinate valimine ning kasutamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valib vastavalt olukorrale ja võimalustele optimaalsed koristustarvikud ja/või -masinad, vajaduse korral küsib abi;
2) valmistab iseseisvalt koristustarvikud ja/või -masinad tööks ette, vajaduse korral küsib abi;
3) kasutab iseseisvalt koristustarvikuid ja/või -masinaid, vajaduse korral küsib abi;
4) korrastab ja puhastab iseseisvalt kasutatud koristustarvikud ja/või -masinaid, vajaduse korral küsib abi.

Hindamismeetod (id): praktiline töö ja test, vestlus.
B.2.3 Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valib iseseisvalt sobiva koristusaine vastavalt mustusele ja pinnakattematerjalile;
2) valmistab iseseisvalt koristusaine doseeringu, vastavalt etiketil olevale informatsioonile;
3) kasutab iseseisvalt koristusainet vastavalt kasutusjuhendile;
4) arvestab tööohutus- ning keskkonnakaitsenõuetega, säästes kliendi vara.

Hindamismeetod (id): praktiline töö ja test, vestlus.
B.2.4 Hoolduskoristus ja suurpuhastus 3

Tegevusnäitajad:
1) puhastab iseseisvalt mööbli ja esemed erinevatest mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid;
2) puhastab iseseisvalt seinad erinevatest mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid;
3) puhastab iseseisvalt põrandad erinevatest mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid;
4) puhastab iseseisvalt laed erinevatest mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid.

Hindamismeetod (id): praktiline töö ja test, vestlus.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Eripuhastustöötaja kutse koosneb kolmest puhastusteenindaja kompetentsist, ühest spetsialiseerumisega seotud kompetentsist ja läbivast kompetentsist. Eripuhastustöötaja kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.3, B.2.6-B.2.7 tõendamine. Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoo...lduskoristus.
Loe edasi
Peida
Eripuhastustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Eripuhastustööd 3

Tegevusnäitajad:
1) puhastab põhjalikult mööbli ja esemed erinevatest mustustest kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -masinaid ja -aineid ning vajadusel kaitse- ja abivahendeid; töötleb vajadusel puhastatud mööblit ja esemeid kaitseainetega;
2) puhastab põhjalikult seinad erinevatest mustustest kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid -masinaid ja -aineid ning vajadusel kaitse- ja abivahendeid; töötleb vajadusel puhastatud seinad kaitseainetega;
3) puhastab põrandad erinevatest mustustest kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid, -tarvikuid ja -aineid ning vajadusel kaitse- ja abivahendeid; töötleb vajadusel puhastatud põrandad kaitseainetega;
4) puhastab põhjalikult laed erinevatest mustustest kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid, -tarvikuid ja -aineid ning vajadusel kaitse- ja abivahendeid.

Teadmised:
1) erinevad kaitsetöötluse tehnoloogiad;
2) pinnakattematerjalidele koristamise protsessis mõjuvad tegurid (koristusained, mehhaanika, temperatuur, aeg);
3) erinevad eripuhastustööde masinad, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted.

Hindamismeetod (id): Test ja praktiline töö, vestlus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Puhastusteenindaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast, järgides kutseeetikat, on korrektse välimusega;
2) lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3) järgib ettevõttes kehtivaid reegleid;
4) järgib töötervishoiu, tööohutuse ja hügieeninõudeid;
5) töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;
6) töötab ja tegutseb aseptiliselt;
7) juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;
8) suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse.

Teadmised:
1) mustuse liigid;
2) pinnakattematerjalid;
3) koristusmeetodid;
4) koristustarvikute/masinate töö-, kasutamis- ja hoolduspõhimõtted;
5) koristusained;
6) doseerimispõhimõtted;
7) kaitse- ja abivahendid;
8) kaitsetöötlusega pindade hoolduspõhimõtted;
erineva kasutusotstarbega ruumide koristamine.

Hindamismeetod(id): hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-24052012-8.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.05.2012
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
91 Puhastustöölised ja abilised
911 Koristajad ja abilised kodus, hotellis, kontoris jms asutustes
9112 Koristajad ja abilised kontoris, hotellis jms asutustes
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsealased terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Õie Aasna Eesti Maaülikool
Helge Alt OÜ Puhastusekspert
Tiit Jürmann Pesuekspert OÜ
Anu Kraav OÜ Eliit Teenindus
Aita Sauemägi SA Innove
Annela Tiitson OÜ Arkaadia Puhastuse

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist