Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastusteenindaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puhastusteenindaja, tase 3
EN: Cleaner, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
  • Eripuhastustöötaja, tase 3
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Täpsustati kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
• Ühendati tegevusnäitajaid, tuues sarnased tegevused ühte tegevusnäitajasse, nt mööbli, esemete, põrandate, seinte, akende ja lagede puhastamine viidi ühe tegevusnäitaja alla, varem olid need eraldi.
• Kompetents „Tööks ettevalmistamine“ kaotati ära ning lisati vastavad tegevused teistesse kompetentsidesse.
• Jäeti ära spetsialiseerumine toateenindajaks.
• Kompetentsidesse „Hoolduskoristus“ ja „Suurpuhast...
us“ lisati desinfitseerimisega seotud tegevusnäitajad.
• Üldoskustesse lisati tegevusnäitaja seoses infotehnoloogiliste vahendite kasutamisega.
• Täpsustati sõnastusi osas A.1 „Töö kirjeldus“.
• Lisati tulevikuoskused.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja 176097 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 06.03.2023 Avatud
2 Haapsalu Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja 245424 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 19.06.2023 Avatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja 157245 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.08.2022 Avatud
4 Järvamaa Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja 131037 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 16.06.2022 Avatud
5 Rakvere Ametikool Puhastusteenindaja 214353 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 25.04.2023 Avatud
6 Tallinna Kopli Ametikool Puhastusteenindaja 131740 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 02.09.2022 Avatud
7 Tartu Rakenduslik Kolledž Puhastusteenindaja 125897 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 08.11.2022 Avatud
8 Tartu Rakenduslik Kolledž Puhastusteenindaja 239202 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 29.12.2022 Avatud
9 Tartu Rakenduslik Kolledž Puhastusteenindaja 194233 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 06.03.2023 Avatud
10 Tartu Rakenduslik Kolledž Puhastusteenindaja 250722 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 15.01.2024 Avatud
11 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Puhastusteenindaja 209498 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 02.09.2022 Avatud
12 Viljandi Kutseõppekeskus Puhastusteenindaja 133177 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 17.04.2023 Avatud
13 Tartu Rakenduslik Kolledž Puhastusteenindaja (spetsialiseerumine eripuhastustöötaja) 241542 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.03.2023 Avatud
14 Järvamaa Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja (spetsialiseerumisel eripuhastustöötaja) 197217 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.06.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhastusteenindaja tööks on erinevate töö- ja elukeskkondade puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale,
ning kasutab ökonoomselt, tervist ja keskkonda säästvalt koristusaineid, -tarvikuid, seadmeid, masinaid, abi- ja isikukaitsevahe...
ndeid.
Puhastusteenindaja töötab juhiste järgi kas iseseisvalt või meeskonnas.
Puhastusteeninduse kutsealal on võimalik spetsialiseeruda eripuhastustöötajaks.
Kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel, varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal. Töökeskkonna eripärast sõltuvalt puutub puhastusteenindaja kokku füüsikaliste (nt tuuletõmbus, raskuste teisaldamine), keemiliste (nt koristusained) või bioloogiliste (nt mikroorganismid) ohuteguritega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoolduskoristus
A.2.2 Suurpuhastus
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Eripuhastustööd
A.2.3 Eripuhastustööde tegemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Puhastusteenindajana töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või täienduskoolituse või on omandanud erialased oskused töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Puhastusteenindaja, koristaja, eripuhastustöötaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on erinevate digitehnoloogiate ja koristusmasinate kasutamisel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest ning spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest.
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2. Eripuhastustöödele spetsialiseerumisel tuleb lisaks tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.3.
B.2 Puhastusteenindaja, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast ja kutse-eetikast (Lisa 1), kohaneb ja tuleb toime erinevates töökeskkondades;
2. lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3. järgib ettevõttes kehtivaid reegleid ja tegevusjuhiseid;
4. järgib töötervishoiu, tööohutuse ja hügieeninõudei...
d (sh kasutab nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid);
5. kasutab aseptilisi töövõtteid, töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;
6. suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse;
7. juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;
8. hindab oma töö tulemust ja vajadusel teeb parandustegevusi;
9. on valmis õppima kasutama infotehnoloogilisi süsteeme (nt valvesignalisatsioon, robottolmuimeja).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Hoolduskoristus 3

Tegevusnäitajad:
1. määratleb hoolduskoristustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet ja soovitud puhtusastet;
2. valib etteantud valikust koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile;
3. valib etteantud valikust sobiva koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides aine toote- ja ohutuskaarti;
4. puhastab mööbli, esemed, seinad, laed ja põrandad mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid (vesi, koristusained) ja/või -masinaid;
5. puhastab ja korrastab kasutatud koristustarvikud ja/või -masinad;
6. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele.
B.3.2 Suurpuhastus 3

Tegevusnäitajad:
1. määratleb suurpuhastustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet ja soovitud puhtusastet;
2. valib etteantud valikust koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile;
3. valib etteantud valikust sobiva koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides aine toote- ja ohutuskaarti;
4. puhastab mööbli, esemed, seinad, laed ja põrandad raskesti eemaldatavast ja/või aja jooksul kogunenud mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid (vesi, koristusained) ja/või -masinaid;
5. puhastab ja korrastab kasutatud koristustarvikud ja/või -masinad;
6. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Eripuhastustöödele spetsialiseerumisel tuleb lisaks tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.3.
Eripuhastustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.3.3 Eripuhastustööde tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. valib etteantud valikust koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette vastavalt eripuhastustööle;
2. valib etteantud valikust koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides aine toote- ja ohutuskaarti;
3. süvapuhastab põrandad (sh eemaldab vaha), mööbli ja esemed ning sise- ja välitingimustel erinevatel kõrgustel seinad, aknad ja laed, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid, -tarvikuid, -aineid ja abivahendeid;
4. töötleb vajadusel puhastatud põrandad, mööbli ja esemed hooldus- või kaitseainetega, valides selleks sobilikud koristustarvikud ja/või -masinad.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-05052022-2.7/7k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
91 Puhastustöölised ja abilised
911 Koristajad ja abilised kodus, hotellis, kontoris jms asutustes
9112 Koristajad ja abilised kontoris, hotellis jms asutustes
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Helge Alt Puhastusekspert OÜ
Maire Raidvere Järvamaa Haigla AS
Kai Rehe Võrumaa Kutsehariduskeskus
Thea Sims Orkla Eesti AS
Annela Tiitson Arkaadia Puhastuse OÜ
Rita Vaher Järvamaa Kutsehariduskeskus
Tiina Vinkmann SOL Baltics OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist