Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastusteenindaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puhastusteenindaja, tase 3
EN: Cleaner, level 3
Spetsialiseerumised:
  • Eripuhastustöötaja, tase 3
  • Majutusasutuse toateenindaja, tase 3
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2017
Kehtib kuni: 04.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 1. märtsini 2023 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/34 17.05.2022.
-----------------------
Kutsestandard on uuendatud seoses kehtivusja lõppemisega.
Tegevusnäitajaid on ümberstruktureeritud ja sõnastust parandatud.
Lisandunud on spetsialiseerumine Majutusasutuse toateenindaja, tase 3.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja 152438 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 10.07.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Rakvere Ametikool Puhastusteenindaja 201063 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 29.08.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Väike-Maarja Õppekeskus (suletud) Puhastusteenindaja 133037 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 20.06.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
4 Valgamaa Kutseõppekeskus Puhastusteenindaja 131720 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 06.11.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
5 Järvamaa Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja (spetsialiseerumisel majutusasutuse toateenindaja) 197197 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.06.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhastusteenindaja tööks on erinevate töö- ja elukeskkondade puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale,
oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid. Puhastusteeni...
ndaja töötab iseseisvalt ja vastavalt juhistele. Puhastusteeninduse kutsealal on võimalik spetsialiseeruda eripuhastustöötajaks ja majutusasutuse toateenindajaks. Eripuhastustöötaja töö on pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja töötlemine kaitseainetega. Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus.
Majutusasutuse toateenindaja tööks on hotellitubade puhastamine, voodipesu vahetamine, hotellitoa varustamine vajalike tarvikutega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööks ettevalmistamine
1. Koristustööde planeerimine
2. Koristustarvikute/masinate valimine ja ettevalmistamine
3. Koristusaine valimine ja doseerimine

A.2.2 Suurpuhastuse tegemine
1. Mööbli ja esemete puhastamine
2. Seinte, lagede, akende ja põrandate puhastamine
3. Koristustarviku...
te ja -masinate puhastamine ning korrastamine

A.2.3 Hoolduskoristuse tegemine
1. Mööbli ja esemete puhastamine
2. Seinte ja põrandate puhastamine
3. Koristustarvikute ja -masinate puhastamine ning korrastamine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Majutusasutuse toateenindus
A.2.4 Toateenindamine
1. Voodipesu, vannitoatekstiilide vahetamine ja korrastamine
2. Hügieenitarvikute, nõude, reklaammaterjalide, minibaari jms korrastamine

Eripuhastus
A.2.5 Eripuhastustööde tegemine
1. Mööbli ja esemete süvapuhastus ja/või -pesemine, kaitsetö...
ötlemine
2. Seinte süvapuhastus ja/või -pesemine, akende pesemine
3. Põrandate süvapuhastus ja/või -pesemine, kaitsetöötlus

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel, varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal. Töötatakse nii sise- kui välistingimustes (eripuhastustöötaja). Töös võidakse kokku puutuda tuuletõmbuse, temperatuuride vahetumise, kõrgustes töötamise (eripuhas...tustöötaja), tolmu ja muu saastumise ning erinevate kemikaalidega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Koristusained, -tarvikud, -masinad, abi- ja isikukaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puhastusteenindaja töö eeldab head tervist, ausust, hoolikust, täpsust ja teenindusvalmidust. Oluline on kohuse- ja vastutustunne ning pingetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puhastusteenindajaks saab õppida kutseõppeasutustes, kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puhastusteenindaja, koristaja, eripuhastustöötaja, toateenindaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Puhastusteenindaja, tase 3 kutse saamiseks tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 - B.2.3 ja läbiv kompetents B.2.6.
Majutusasutuse toateenindusele spetsialiseerumisel tuleb lisaks tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.4.
Eripuhastusele spetsialiseerumisel tuleb lisaks tõend...
ada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.5. Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus (B.2.3).
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööks ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. määrab koristustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet, soovitud puhtusastet ja etteantud juhiseid;
2. valib koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile;
3. valib vastavalt juhistele sobiva koristusaine ja mõõdab välja sobiva koguse, arvestades mustuse liiki ja pinnakattematerjali ning järgides kasutusjuhendit.
B.2.2 Suurpuhastuse tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab vastavalt juhistele mööbli ja esemed raskesti eemaldatavast ja/või aja jooksul kogunenud mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja/või -masinaid;
2. puhastab seinad, laed, aknad ja põrandad raskesti eemaldatavast ja/või aja jooksul kogunenud mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid, -aineid ja /või -masinaid.
3. puhastab ja korrastab vastavalt juhistele kasutatud koristustarvikud ja /või -masinaid.
B.2.3 Hoolduskoristuse tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab vastavalt juhistele mööbli ja esemed mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või -masinaid;
2. puhastab vastavalt juhistele seinad ja põrandad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või -masinaid;
3. puhastab ja korrastab vastavalt juhistele kasutatud koristustarvikud ja /või -masinaid.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Majutusasutuse toateenindusele spetsialiseerumisel tuleb lisaks tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.4. Eripuhastusele spetsialiseerumisel tuleb lisaks tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.5. Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus (B.2.3).
Majutusasutuse toateenindaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Toateenindamine 3

Tegevusnäitajad:
1. vahetab voodipesu ja korrastab voodi vastavalt majutusasutuses kehtivale korrale; vahetab vannitoatekstiilid vastavalt majutusasutuses kehtivale korrale;
2. korrastab hügieenitarvikud, reklaammaterjalid, minibaari jms, vajadusel lisab puuduvad tarvikud ja esemed, järgides majutusasutuses kehtivat korda.
 
Eripuhastustöötaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Eripuhastustööde tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab põhjalikult mööbli ja esemed mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -masinaid, -aineid ja abivahendeid; vajadusel töötleb puhastatud mööblit ja esemeid hooldus- või kaitseainetega.
2. puhastab põhjalikult seinad ja aknad mustusest , sh tavapärasest kõrgemad seinad ja aknad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid -masinaid, -aineid ning abivahendeid (redelid, tõstukid jms);
3. vajadusel eemaldab kaitsekihi; puhastab põrandad põhjalikult mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid, -tarvikuid, -aineid ja abivahendeid; vajadusel töötleb puhastatud põrandad kaitseainetega.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Puhastusteenindaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast ja kutse-eetikast (Lisa 1), kohaneb ja tuleb toime erinevates töökeskkondades;
2. lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3. järgib ettevõttes kehtivaid reegleid;
4. järgib töötervishoiu, tööohutuse ja hügieeninõudeid;
5. töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;
6. töötab ja tegutseb aseptiliselt;
7. juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;
8. suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse;
9. hindab oma töö tulemust ja vajadusel teeb parandustegevusi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-18052017-1.3.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.05.2017
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
91 Puhastustöölised ja abilised
911 Koristajad ja abilised kodus, hotellis, kontoris jms asutustes
9112 Koristajad ja abilised kontoris, hotellis jms asutustes
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sigrid Err Lääne-Tallinna Keskhaigla
Annela Tiitson Arkaadia Puhastuse OÜ
Aita Sauemägi kutsekomisjoni liige
Helge Alt Puhastusekspert OÜ
Ülle Parbo SA Innove
Rita Vaher Järvamaa Kutsehariduskeskus
Armin Alt Eesti Energia
Urve Välimäe OÜ SOL Baltics
Signe Roos Ida-Tallinna Keskhaigla
Reet Tiit Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist