Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5
EN: Body and Paint Foreman, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.06.2012
Kehtib kuni: 30.06.2016
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sõidukite kere- ja värvitööde kutsealal on autoplekksepp-komplekteerija, autokeretehniku, automaalri ning sõidukite kere- ja värvitööde meistri kutsed. Autoplekksepp-komplekteerija tegeleb peamiselt komplekteerimise ja sõidukite mittestrukturaalsete kereosade remondiga. Autokeretehnik tegeleb lisak...s mittestrukturaalsete kereosade remondile ka sõidukite strukturaalsete kereosade remondiga. Automaaler tegeleb sõiduki osade värvimiseks ette valmistamisega, värvkatte remondi ja värvimisega. Sõidukite kere- ja värvitööde meister korraldab ja kontrollib osakonna tööd, juhendab töötajaid, suhtleb kliendiga.
Sõidukite kere- ja värvitööde meistri töö sisu on kere- ja värvitöökoja tööprotsessi juhtimine, töömahtude hindamine ja kalkulatsioonide koostamine, suhtlemine klientidega, töökoja seadmete remondivajaduse jälgimine, nende hoolduse ja remondi organiseerimine.
Sõidukite kere- ja värvitööde meistri töö eeldab tehniliste jooniste ja skeemide lugemise oskust ning juhendmaterjalide kasutamist. Ta töötab iseseisvalt, kasutades vajadusel etteantud juhendit ning juhendab kere- ja värvitöökoja töötajaid ja juhib tööprotsessi. Ta kannab töövõtjana vastutust nii kvaliteedikontrolli, tööohutuse kui ka remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest põhjendatud juhtumitel.
Sõidukite kere- ja värvitööde meister võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Autode puhastamine, osandamine ning koostamine puhastamiseks
A.2.2 Auto kere ja sisustuse osandamine ning koostamine
A.2.3 Elektriseadiste ning mugavussüsteemide seadistamine ja remontimine
A.2.4 Kere ja raami mõõtmine ja õgvendamine
A.2.5 Klaasitööde tegemine
A.2.6 Plastdetailide töötlem...
ine
A.2.7 Pindade ettevalmistamine värvimiseks
A.2.8 Pindade värvimine
A.2.9 Töökoja juhtimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Sõidukite kere- ja värvitööde meistri tööaeg on fikseeritud päevatöö, vajaduse korral vahetustega töö. Võib esineda töötamist puhkepäevadel, riiklike pühade ajal ja öösiti.
Kere- ja värvitööde meistri töö on vahelduvate tööülesannetega. Töötatakse enamasti siseruumis, kuid võib esineda ka töötamist...
välitingimustes.
Võib ette tulla töötamist suurenenud ohu olukorras.
Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate ainetega (mootorikütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud, happed, heitgaasid jmt). Esineb müra, tolmu, niiskust ning vaimset pinget.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kere- ja värvitööde meister kasutab oma töös vajalikke töökoja seadmeid ja tööriistu, samuti arvutit koos muu kontoritehnikaga.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kere- ja värvitööde meistri töös on olulised hea suhtlemisoskus, täpsus, püsivus, rahulikkus, pingetaluvus, vastutustunne ja loov mõtlemine.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt töötavad kere- ja värvitööde meistrina inimesed, kellel on kutsekeskharidus sõidukite kere- ja värvitööde kutsealal ja/või iseseisvalt või töökohal õppides omandatud kutseoskused. Sõidukite kere- ja värvitööde meister on eelnevalt töötanud autokeretehniku või automaalrina vähemalt 2 aa...stat ning tal on olemas vastava kategooria juhiluba.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Sõidukite kere- ja värvitööde meister, värvitöökoja meister, keretöökoja meister.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5 kutse moodustub kümnest kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.9 ja B.2.10 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Autode puhastamine, osandamine ning koostamine puhastamiseks 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab sõiduki osade puhastamise vajadust lähtuvalt sõiduki seisukorrast ja remondivajadusest;
2) hindab töökoha ettevalmistust ja jälgib tööetappe vastavalt planeeritud tööle, lähtudes töökojas kehtivatest eeskirjadest; teab eritööriistade asukohta ning organiseerib nende hoolduse ja vajaduse korral remondi.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, praktiline töö, intervjuu.
B.2.2 Auto kere ja sisustuse osandamine ning koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1) aitab valida sõidukile või selle lisaseadmele tööülesandele vastavat remondijuhist ja juhendab selle kasutamist; remondijuhise puudumisel organiseerib või koostab selle;
2) organiseerib osade markeerimist, komplekteerimist, pakendamist ja hoiustamist või ladustamist vastavalt remondijuhisele ning ettevõttes kehtivale korrale; vajaduse korral teeb ettepanekud ja muudatused ettevõttes kehtivatesse nõuetesse.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, praktiline töö, intervjuu.
B.2.3 Elektriseadiste ning mugavussüsteemide seadistamine ja remontimine 5

Tegevusnäitajad:
1) käsitseb pürotehniliste passiivohutusseadmete osi vastavalt tootja juhistele ja ohutusnõuetele; teeb kindlaks vahetusele kuuluvad elektroonikakomponendid vastavalt remondinõuetele;
2) valib rattaid vastavalt tootja kasutusjuhendi nõuetele ja kliendi soovidele ning teeb seda ka eriolukordades, lähtudes kehtivatest tehnonõuetest;
3) hindab rattasuunangu vigadest või avariist tingitud rehvi kulumist ja kahjustusi, lähtudes kehtivatest tehnonõuetest; vastavalt mõõtetulemusele otsustab remondivajaduse.

Teadmised:
1) pürotehniliste passiivohutusseadmete remondi- ja ohutusnõuded.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, praktiline töö, intervjuu.
B.2.4 Kere, raami mõõtmine ja õgvendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab vigastuste suurust ja ulatust, kasutades keretehnikult saadud mõõtmistulemusi; vajaduse korral selgitab tulemusi kliendile;
2) eristab mõõtmistulemuste põhjal sõiduki kere strukturaalsed ja kosmeetilised vigastused, planeerib mõõtõgvendustööde mahu ning järjekorra vastavalt vigastuste laadile ja tehnoloogilistele nõudmistele;
3) kontrollib ja korraldab kerevenitusseadmete korralist hooldust lähtuvalt seadmete kasutusjuhenditest;
4) võrdleb mõõtõgvendustööde järgse kontrollmõõtmise tulemusi andmebaasis sisalduvate mõõtudega, lähtudes autotootja täpsusklassi nõuetest (nende olemasolu korral).

Hindamismeetod(id): kirjalik test, praktiline töö, intervjuu.
B.2.5 Klaasitööde tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1) tuvastab visuaalselt klaasi tüübi ja klaasi kinnitusliigi ning vigastuse; kalkuleerib sellest lähtuvalt remondi mahu ja hinna;
2) planeerib töö mahu ning organiseerib materjalide ja tarvikute tarne;
3) määrab mitteliimitud klaasi remondiks sobiva remondimeetodi; varustab plekksepp/komplekteerija remondijuhendiga;
4) transpordib ja käsitleb töökohal klaase, järgides ohutusnõudeid.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, praktiline töö, intervjuu.
B.2.6 Plastdetailide töötlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) varustab töötajaid plastmaterjalide markeeringute tähenduste ja remondijuhenditega;
2) organiseerib plastide utiliseerimise vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Teadmised:
1) plastide remondi põhialused.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, praktiline töö, intervjuu.
B.2.7 Pindade ettevalmistamine värvimiseks 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab sõiduki kere värvkatte vigastuste iseloomu ja suurust, määrab remondiprotsessi, lähtudes tehnoloogiast ja kvaliteedinõuetest;
2) kontrollib ja korraldab pahteldus-, kruntimis- ja lihvimisseadmete korralist hooldust lähtuvalt seadmete kasutusjuhenditest.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, praktiline töö, intervjuu.
B.2.8 Pindade värvimine 5

Tegevusnäitajad:
1) tuvastab vajaliku värvitooni, kasutades erinevaid värvitooniotsingu tööriistu vastavalt sõidukile kantud värvikoodi või tehasetähise järgi; kasutab taastusremondi kalkulatsiooni koostamisel õiget värvitüüpi (1-kihiline, 2-kihiline, 3-kihiline, muu) vastavalt tuvastatud värvitoonile;
2) hindab värvikihi läiget, paksust, struktuuri ja defektide puudumist, kasutades sobivaid meetodeid ja mõõteseadmeid; teeb otsuse teostatud töö kõlblikkuse kohta;
3) kontrollib ja korraldab värvimisseadmete korralist hooldust lähtuvalt seadmete kasutusjuhenditest.

Teadmised
1) kvaliteedikontrolli teostamise nõuded ja põhimõtted;
2) seadmete hooldamise nõuded ja põhimõtted.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, praktiline töö, intervjuu.
B.2.9 Töökoja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) juhib ja planeerib kere- ja värvitööde tööprotsessi, kontrollib selle etappide õigeaegset ja kvaliteetset täitmist ning juhendab töötajaid vastavalt töökorraldusele, remondijuhistele, ohutusnõuetele ja sisekorraeeskirjale;
2) kontrollib töötajatepoolset töökorralduste, remondijuhiste, ohutusnõuete ja sisekorraeeskirjade täitmist, soovitab neile arendustegevust vastavalt puudustele ja koolitusplaanile;
3) tagab kere- ja värvitööde jõudluse ja tasuvuse ning klienditeeninduse kvaliteedi, kasutades selleks erinevaid meetodeid vastavalt ettevõtte majanduseesmärkidele ja kvaliteedistandardile;
4) hindab kahju ja koostab kalkulatsiooni või remondipakkumise, arvestades tööde mahtu ning materjalide- ja varuosade kulu; teeb sõidukist ja selle vigastustest ülevaatlikud fotod;
5) edastab avariilise sõiduki remondikalkulatsiooni, fotod ja vajalikud dokumendid elektrooniliselt eelnevalt kokkulepitud viisil;
6) planeerib varuosade õigeaegse tellimise, tagades sujuva ja tõrgeteta tööprotsessi;
7) kontrollib ja hindab tehtud töö vastavust remondijuhendile ja töö kvaliteeti vastavalt ettevõtte kvaliteedikontrolli süsteemile; vajaduse korral organiseerib puuduste kõrvaldamise;
8) koostab remondiarved vastavalt eelnevale kooskõlastusele ja edastab need kokkulepitud viisil (nt postiga, e-postiga);
9) haldab klientide andmebaasi vastavalt andmekaitseseadusele ja sisekorraeeskirjale.

Teadmised:
1) sõidukite keretöökoja majanduse põhialused;
2) remondiprotsesside juhtimise algteadmised.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, praktiline töö, intervjuu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib ettevõttes kehtivaid suhtlusstandardeid; suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ja korrektselt ning lahendab rahulikult ja konstruktiivselt konfliktseid olukordi; kirjeldab kliendile arusaadavalt remondivõimalusi ja -protsessi ning annab selle kohta kompetentseid selgitusi;
2) selgitab kliendile arusaadavalt autoremonttööde sisu ja mahtu ning sõiduki ja teostatud tööde garantiitingimusi, arvestades konkreetset juhtumit;
3) loovutab sõiduki kliendile kokkulepitud ajagraafiku alusel koos tehtud tööde kirjelduse, selgituse ning dokumentatsiooniga;
4) keskkonnareostuse ennetamiseks instrueerib töötajaid kemikaalide, õlide, määrdeainete, tehniliste vedelike ja gaasidega töötamise nõuetest ning kontrollib nende täitmist vastavalt kehtivale seadusandlusele; lekke/õnnestuse korral võtab selle tagajärgede likvideerimiseks kasutusele vajalikud meetmed, arvestades töösisekorraeeskirju; ulatusliku reostuse korral teavitab vastavaid ametiasutusi/institutsioone keskkonnareostuse /-kahjustuse tekkimisest ning juhindub nendelt saadud instruktsioonidest;
5) jälgib remondimaterjalide ja varuosade säästlikku kasutamist; otsustab taaskasutuse võimalikkuse, lähtudes remondijuhendist; korraldab jääkide utiliseerimise vastavalt kehtivale seadusandlusele;
6) korraldab teabevahetust ettevõtte ja klientide ning ettevõtte ja koostööpartnerite vahel hoolduse ja remondiga seotud teemadel talle antud volituste piires;
7) hangib, edastab töötajatele, kasutab ja säilitab tööalast infot vastavalt sisekorraeeskirjale, kasutades erinevaid andmebaase;
8) leiab andmebaasist, edastab töötajatele ning kasutab tööks vajalikke koostejooniseid, skeeme ja tehnoloogilisi juhendeid, tunneb joonistel kasutatavad leppemärke ja sümboleid;
9) koostab, kinnitab ja edastab kliendile sõiduki ülevaatusakti vastavalt ettevõttes kehtestatud standardile ning teeb sõidukist ja selle vigastustest ülevaatlikud fotod;
10) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja erialast sõnavara vähemalt ühes võõrkeeles tasemel B2 (vt lisa 2 „Keeleoskuse hindamise skaala“);
11) kasutab oma töös arvutit tasemel AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 - Tekstitöötlus, AO4 - Tabelitöötlus, AO5 – Andmebaasid (punktid 3, 4 ja 5), AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa 3 „Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid“).

Läbivad teadmised:
1) mootorsõiduki/masina ja selle lisaseadmete ehituse alused;
2) tehniliste mõõtmiste alused;
3) mehaanika, masinaehituse ja materjalide tundmise põhialused;
4) elektrotehnika alused;
5) tööriistad, nende kasutamine;
6) töö- ja keskkonnaohutusnõuded;
7) töötervishoiu nõuded;
8) tuleohutusnõuded;
9) jäätmekäitluse nõuded;
10) suhtlemise alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-06062012-4.4/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.06.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Automaaler
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
713 Maalrid, ehitustarindite puhastajad jms töölised
7132 Pihustusseadmetega värvijad-lakkijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lauri Ert Toyota Baltic AS, MTÜ Autokutseõppe Liit
Margus Raud Benefit AS
Pavo Zopp Veho Eesti AS
Mairo Neem Unelmauto AS
Peeter N. Sarevet Benefit AS
Andre Kalmus Paintlines OÜ
Aivo Kossal A.K. Autoteenindus OÜ
Tõnu Tammist AP Trading AS
Piret Jamnes Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist