Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5
EN: Car Body and Paint Foreman, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.11.2022
Kehtib kuni: 03.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard pikendatakse seoses kehtivusaja lõpuga. Sisulisi muudatusi ei tehtud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tööstushariduskeskus Sõidukite kere ja värvitööde meister 205795 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 08.11.2022 Avatud
2 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Sõidukite kere- ja värvitööde meister 134357 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 08.11.2022 Avatud
3 Tartu Rakenduslik Kolledž Sõidukite kere- ja värvitööde meister 144977 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 08.11.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sõidukite kere- ja värvitööde meistri töö on tagada sõidukite efektiivne, ohutu ning keskkonnasäästlik kere remont ja värvimine.
Töö sisuks on kere- ja värvitööde tehniliste ülesannete täitmine, töökoja tööprotsessi juhtimine sh töömahtude hindamine, kalkulatsioonide koostamine, töökoja seadmete k...
orrashoiu korraldamine ning kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise tagamine.
Sõidukite kere- ja värvitööde meistri töö eeldab tehnilise dokumentatsiooni lugemise ning juhendmaterjalide kasutamise oskust.

Kutsed sõidukite kere- ja värvitööde ning hoolduse ja remonttööde kutsealal:
Autoplekksepp, tase 4
Autokeretehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4 ja Mootorsõidukidiagnostik, tase 5
Automaaler, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Sõidukipindade puhastamine ja hooldamine
A.2.2 Sõidukikere ja -sisustuse osandamine ning koostamine
A.2.3 Plastdetailide remont
A.2.4 Sõiduki pindade ettevalmistamine värvimiseks
A.2.5 Pindade värvimine ja lõppviimistlemine
A.2.6 Elektriseadiste ning mugavussüsteemide vahetamine ja sea...
distamine
A.2.7 Turvasüsteemide vahetamine ja seadistamine
A.2.8 Kere ja raami tööd
A.2.9 Klaasitööd
A.2.10 Klienditeenindus
A.2.11 Remondikalkulatsiooni koostamine
A.2.12 Tööprotsessi korraldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme sõidukikere- ja värvitööde meistrina töötavad inimesed, kellel on kutseoskused omandatud töö käigus või kutseõppes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Sõidukite kere- ja värvitööde meister, värvitöökoja meister, keretöökoja meister, keretööde nõunik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid.
B.2 Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. korraldab tööde ja teenuste kvaliteedinormidele vastavuse kontrolli;
2. planeerib ja kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
3. dokumenteerib, sh pildistab nõuetekohaselt sõiduki ja selle vigastused;
4. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervi...
shoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid;
5. mõistab töökoja toimimise tervikprotsessi ja ettevõtte erinevate allüksuste töö sisu ning eesmärke;
6. kasutab digivahendeid ja erialast tarkvara, arvestab andmekaitse nõudeid;
7. teeb ettepanekuid ettevõtte juhtkonnale infotehnoloogiliste lahenduste arendamiseks;
8. loob positiivse suhtluskeskkonna, käitub erinevates olukordades tasakaalukalt ja korrektselt;
9. suhtleb kindlalt ja pingevabalt, väljendab end loogiliselt ning arusaadavalt;
10. toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist;
11. säilitab ja arendab oma kutseoskusi: hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
12. kasutab oma töös arvutit vastavalt DigComp enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (Lisa 1);
13. kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 erialase informatsiooni jagamiseks ja vahetamiseks ning tööülesannetega edukalt toimetulekuks (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Sõidukipindade puhastamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib pindade puhastuse ja hooldamise tööetapid ning loob tingimused efektiivse ja kvaliteetse töö tegemiseks;
2. kontrollib sõiduki osade puhastamise ja hooldamise protsessi, tagab töö vastavuse sõiduki seisukorrale, tööülesandele ja kvaliteedinõuetele.
B.3.2 Sõiduki kere ja sisustuse osandamine ning koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib sõidukikere ja -sisustuse osandamise ning koostamise tööprotsessi vastavalt remondikalkulatsioonile, kasutades asjakohaseid tarkvararakendusi ja internetti;
2. valib elektroonilisest andmebaasist sõiduki ja tööülesande kohase remondijuhise, annab selle koos tööülesande ja juhistega töö täitjale;
3. kontrollib sõidukikere ja-sisustuse detailide sh veermikuosade osandamise, defekteerimise ja koostamise protsessi ja tagab töö vastavuse tööülesandele ning remondijuhisele;
4. korraldab detailide nõuetekohase markeerimise, komplekteerimise, pakendamise, hoiustamise ja ladustamise ning talletab informatsiooni, kasutades infotehnoloogilisi rakendusi.
B.3.3 Plastdetailide remont 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib plastdetailide remondi tööetapid ning töökohad vastavalt tööülesandele ja remondikalkulatsioonile;
2. korraldab remonttöö vastavalt tööülesandele ja remondijuhisele;
3. kontrollib plastdetailide remonttöö protsessi, tagab plastitüübile ja vigastuse mahule sobiva remonditehnoloogia kasutamise.
B.3.4 Sõiduki pindade ettevalmistamine värvimiseks 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib pindade ettevalmistamise tööetapid ning töökohad vastavalt tööülesandele ja remondikalkulatsioonile.
2. kontrollib sõidukipindade värvimiseks ettevalmistamise protsessi, jälgib valitud remonditehnoloogia sobivust remonditavale pinnale ja vigastuse mahule;
3. korraldab pindade värvimise ettevalmistamise remonttööd vastavalt tööülesandele ja remondijuhisele.
B.3.5 Pindade värvimine ja lõppviimistlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib pindade värvimise tööetapid ning töökohad vastavalt tööülesandele ja remondikalkulatsioonile;
2. nõustab ja juhendab töötajaid värvitooni ja värvimistehnoloogia valikul lähtuvalt tööülesandest ja juhistest;
3. kontrollib värvitöö ja lõppviimistluse tööprotsessi ning kvaliteedi vastavust remonditehnoloogiale ja töö eesmärgile.
4. korraldab vajadusel puuduste kõrvaldamise vastavalt remonditehnoloogiale ja töö eesmärgile.
B.3.6 Elektriseadiste ning mugavussüsteemide vahetamine ja seadistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab kereremondiga seotud elektriseadiste ja -ahelate seisukorda visuaalselt ning mõõteriistadega mõõtes;
2. planeerib süsteemide või nende komponentide vahetamise ja seadistamise tööetapid ning töökohad vastavalt tööülesandele ja remondikalkulatsioonile.
3. kontrollib elektriseadiste ja mugavussüsteemide vahetamise ja seadistamise tööprotsessi ning tagab töö vastavuse tööülesandele ja kvaliteedinõuetele.
B.3.7 Turvasüsteemide vahetamine ja seadistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab passiiv- ja aktiivohutusseadmete vigastuste ulatust visuaalselt ja mõõteriistadega mõõtes;
2. planeerib süsteemide vahetamise ja seadistamise tööetapid ning töökohad vastavalt tööülesandele ja remondikalkulatsioonile;
3. kontrollib turvasüsteemide vahetamise ja seadistamise tööprotsessi ning tagab töö vastavuse tööülesandele ja kvaliteedinõuetele;
4. käitleb pürotehniliste passiivohutusseadmete osasid järgides tööjuhendeid.
B.3.8 Kere ja raami tööd 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab kere- ja raamikahjustuste suurust ja ulatust, kasutades mõõtesüsteemi ja mõõtmistulemusi;
2. eristab mõõtmistulemuste põhjal sõiduki kere struktuursed ja kosmeetilised vigastused, vajadusel selgitab tulemusi kliendile;
3. planeerib mõõtetulemuste alusel õgvendustööde mahu ning järjekorra vastavalt vigastuste laadile ja tehnoloogilistele nõuetele;
4. valmistab ette töökohad vastavalt tööülesandele ja remondikalkulatsioonidele;
5. kontrollib kere ja raami õgvendustööde protsessi ning tagab töö vastavuse tööülesandele ja kvaliteedinõuetele;
6. võrdleb mõõtõgvendustööde järgse kontrollmõõtmise tulemusi sõiduki tootja andmetega ning lähtudes sõiduki tootja täpsusklassi nõuetest, kasutades asjakohaseid usaldusväärseid infoallikaid ja infotehnoloogilisi rakendusi.
B.3.9 Klaasitööd 5

Tegevusnäitajad:
1. tuvastab visuaalselt klaasi tüübi, selle kinnitusliigi ning määrab vigastuse ulatuse;
2. valib tööülesande alusel kohase remondijuhise ja –tehnoloogia;
3. planeerib töö ning korraldab materjalide ja tarvikute tarne;
4. kontrollib klaasitööde tegemise protsessi ning tagab selle vastavuse tööülesandele ja kvaliteedinõuetele.
B.3.10 Klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab klienditeeninduse protsessi lähtuvalt ettevõtte struktuurist ja eesmärkidest;
2. suhtleb klientidega, esindades ettevõtet ning järgides klienditeeninduse norme ja suhtlemise head tava;
3. nõustab ja teavitab kliente pakutavatest teenustest ja toodetest, lähtuvalt ettevõtte müügi- ja klienditeeninduse strateegiatest.
B.3.11 Remondikalkulatsiooni koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab kere- ja värviremondi kalkulatsiooni kasutades vastavat tarkvara;
2. hindab remondikalkulatsiooni alusel teenuse tasuvust;
3. teeb põhjendatud ettepanekuid kere- ja värviremonttööde planeerimisel nende kasumlikkuse, efektiivsuse ja kvaliteedi parendamiseks.
B.3.12 Tööprotsessi korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. arvestab kalkulatsiooni põhjal tööks vajalikud otsesed ja kaudsed ressursside kulud sh töökoormused ja töökohad;
2. juhib ja kontrollib töötajate tööd sh motiveerib ja annab tagasisidet töötulemuste kohta;
3. arvestab tööde planeerimisel töötaja kompetentsidega ja potentsiaaliga sh keerukamate tööülesannetega edukalt toimetulekuks;
4. tagab tööohutuse- ja töötervishoiu ning keskkonnaohutuse nõuete täitmise;
5. korraldab töökoja seadmete hooldus- ja remonttööd vastavalt seadmete hoolduskavale või vajadusele ning ettevõttes kehtivale korrale;
6. korraldab mõõteseadmete nõuetekohase hooldamise, taatlemise või kalibreerimise;
7. analüüsib kere- ja värvitööde tööprotsesside tegelike kulude vastavust eelarvele;
8. teeb põhjendatud ettepanekuid tööprotsessi parendamiseks, eelarve paremaks täitmiseks ning kasumi suurendamiseks;
9. koostab ettevõtte sisemistest ja välistest nõuetest tulenevaid aruandeid;
10. planeerib ja rakendab parendustegevusi oma vastutusvaldkonna ja pädevuse piires, lähtudes ettevõtte eesmärkidest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-03112022-1.10/8k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.11.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Automaaler
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3115 Masinaehitustehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Pavo Zopp Veho Eesti AS
Mairo Neem Unelmauto AS
Peeter N Sarevet Benefit AS
Aivo Kossal A.K. Autoteenindus OÜ
Tõnu Tammist Glasur Grupp OÜ
Andre Kalmus Paintlines OÜ
Ene Pukk Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist