Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Demineerija EOD3, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Demineerija EOD3, tase 5
EN: EOD3 technician, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.09.2012
Kehtib kuni: 31.08.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Demineerija kutsealal on demineerija EOD1, demineerija EOD2, demineerija EOD3, pommitehnik EOD4 ja demineerimisinstruktori kutsed. Demineerimiskeskuse töökoolituse korraldamisel ja koolitusteemade koostamisel lähtutakse rahvusvahelistest EOD (Explosive Ordnance Disposal) koolituspõhimõtetest ja ohut...usreeglistikust; sellest tulenevalt on kutse nimetuses ka akronüüm EOD.

Demineerija EOD1 töö on abistada plahvatusohtliku lahingumoona tuvastamisel ja leiukohal uuringul tuvastatud plahvatusohtliku lahingumoona hävitamisel.
Demineerija EOD2 töö on abistada leitud esemete ohutustaseme hindamisel ja määramisel, ohutult eset liigutata ja transportida üht või mitut eset.
Demineerija EOD3 töö on tuvastada plahvatusohtlikku lahingumoona ning hinnata leitud esemete ohutustaset, teha ohutustamise protseduure ja hävitada igasugust lahingumoona.
Pommitehnik EOD4 on spetsialist, kes on treenitud ja kvalifitseeritud hävitama esemeid, mis nõuavad eritehnikaid ja oskusi, eeskätt lõhkeseadeldiste ja teiste improviseeritud lõhkematerjalide käitlemiseks (nt vedelikud raketimootorites, vaesestatud uraaniga (Depleted Uranium) täidetud lahingumoon jne).
Demineerimisinstruktor on spetsialist, kes on läbinud etapiliselt kõik demineerimise kvalifikatsioonikursused ja omandanud vastava kompetentsuse. Demineerimisinstruktori töö on juhendamine, demineerimisandmete analüüs ja teadmiste edasiandmine.

Demineerija EOD3 eesmärk on igasuguse lahingumoona tuvastamine, ohutaseme hindamine, ohutustamine ja hävitamine. Demineerija EOD3 juhendab demineerijaid EOD 1 ja EOD 2 lahingumoonaga seotud tööülesannete täitmisel.

Demineerija EOD3 töötab meeskonnas ning tema töö eeldab suhtlemist kolleegide ja ameti- ning eraisikutega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine.
A.2.2 Lõhketööde tegemine.
A.2.3 Pommiohu tõrjumine.
A.2.4 Lahingumoonaohu tõrjumine.
A.2.5 Plahvatusohu tõrjumine.
Valitavad tööosad
A.2.6 – A.2.8 Veealuste demineerimistööde tegemine.
A.2.9 – A.2.11 Pommikoera kasutamine.
A.2.12 – A.2.15 CBRN-ohu tõrjumine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Demineerija töötab kõrgendatud ohuga töökeskkonnas. Tema töökeskkonda mõjutavad füüsikalised, keemilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid. Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes ja nõuab aeg-ajalt füüsilist pingutust. Töötaja peab olema teadlik töötamisel esinevatest tervise- ja keskko...nnariskidest. Töö on vaimselt ja emotsionaalselt pingeline, eeldab töötamist ka öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel. Peamised ohud on plahvatustest ja kemikaalidest tulenevad vigastused, haigestumised ja töötraumad, võimalikud on mitmesugused bioloogiliste, keemiliste ning füüsiliste ja füüsikaliste faktorite tekitatud tervisekahjustused. Töötamisel on oluline täita tööohutuseeskirju ja kasutada isikukaitsevahendeid. Pommiülikonna kasutamine eeldab demineerijalt head füüsilist vormi.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Demineerija peamised töövahendid on kaitseriietus ja kaitsevahendid, lõhkematerjal, veekahur, erilaengud, metallidetektorid, pommirobot, GPS-seadmed, sideseadmed, röntgeniaparaat, foto- ja videokaamera, vaatlustehnilised abivahendid, pommikonteiner, tugitehnika ja -varustus (paat, ekskavaator, ATV j...ms).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Demineerija kutsealal töötamisel on soovitavad järgmised isiksuseomadused, võimed ja oskused:
- lojaalsus Eesti Vabariigile, ausus, pühendumus ja seaduskuulekus;
- otsustus-, vastutus- ja eneseregulatsioonivõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning oskus ju...
htida ja teha meeskonnatööd;
- tolerantsus, sihikindlus, avatus ja loovus ning hea suhtlemisoskus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on demineerija EOD3-l keskharidus, läbitud demineerija koolituskavas nõutud koolitused ja töökohal omandatud kutseoskused. Demineerija EOD3 on demineerija EOD2-na töötanud vähemalt 3 aastat. Demineermistööde juhina töötamiseks peab ta olema läbinud juhtimiskoolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Demineerija.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Demineerimise valdkonnas töötamine on reguleeritud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste (avaliku teenistuse seadus, päästeseadus, päästeteenistuse seadus jm), määruste ja muude õigusaktide ning IMAS-standardi (International Mine Action Standard) nõuetega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Demineerija EOD3 kutse koosneb viiest kohustuslikust ja kümnest valitavast kompetentsist.

Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.5 ja B.2.16 (läbiv kompetents) tõendamine.

Valitavatest kompetentsidest (B.2.6 – B.2.15) on võimalik valida vastava taseme kompete...
nts kolmel tegevusalal: B.2.6 – B.2.8 Veealuste demineerimistööde tegemine, B.2.9 – B.2.11 Pommikoera kasutamine ning B.2.12 – B.2.15 CBRN-ohu tõrjumine. Märge valitava kompetentsi tõendamise kohta kantakse kutsetunnistusele.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab vastavalt demineerimistööde ohutusjuhendile individuaalseid kaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm); vajaduse korral seab vastavalt demineerimistööde juhi korraldusele meeskonna jaoks töökorda demineerimisülesandel kasutatava varustuse, lähtudes demineerimisoperatsioonist; pommitehniku puudumisel juhendab madalama taseme demineerijaid varustuse ettevalmistamisel; kasutab valmispandud varustust lahingumoonast tuleneva ohu kategoorias või annab korralduse selle kasutamiseks;
2) juhib sündmuskohal demineerimistöid igasuguse lahingumoona leiu korral vastavalt demineerimisalastele seadustele ja sündmuse iseloomule; valib olukorra lahendamiseks sobiva taktika vastavalt leitud lahingumoonale;
3) planeerib ja korraldab lõhketööde tegemist lahingumoona hävitamiseks vastavalt demineerimisalastele seadustele ja sündmuse iseloomule; valib ümbritsevat keskkonda arvestades sobiva ja võimalikult ohutu hävitusmeetodi, lähtudes demineerimisalastest seadustest ja erialasest koolitusest;
4) viib koolides läbi plahvatusohtu puudutavat ennetus- ja teavitustööd, järgides demineerimisinstruktori või pommitehniku korraldusi ja arvestades demineerimiskeskuse aastaplaani ning põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava;
5) viib läbi koolitusi etteantud teemal, kasutades erinevaid õpetamismeetodeid.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.2 Lõhketööde tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1) abistab lõhkamiskohas demineerimistööde juhti lõhketööde ettevalmistamisel ja ohuala piiramisel vastavalt tema korraldustele ja demineerimistööde ohutusjuhendile; määrab ohuala raadiuse ja sobiva lõhkamismeetodi ning arvutab kamufleti, arvestades lõhkamiskohta ja hävitatava lahingumoona tüüpi; valmistab ette lõhkamisvahendid ja -laengud, valmistab süütli(d), kasutades isikukaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) ja arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit; paigaldab demineerimistööde juhi korraldusel lõhkelaengud vastavalt demineerimiskeskuse lõhketööde ohutusjuhendile; täidab lõhkamislehe vastavalt demineerimisalastele seadustele; kontrollib demineerimismeeskonna tegevust lõhketööde ettevalmistamisel; vajaduse korral rakendab lõhketööde ettevalmistamisel päästeseadusest tulenevaid meetmeid;
2) määrab vajaduse korral ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast; vajaduse korral valib pommiohu tõrjumiseks sobiva taktika ja hävitusmeetodi, arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit; likvideerib pommiohu, kasutades madalama taseme demineerijate ette valmistatud varustust; vajaduse korral rakendab lõhketööde läbiviimisel kehtivatest seadustest tulenevaid meetmeid; täidab ettenähtud aruandluse vastavalt demineerimisalastele seadustele; vajaduse korral täidab demineerija EOD2, tase 4 tööülesandeid;
3) määrab vajaduse korral ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast; valib lahingumoona ohu tõrjumiseks sobiva taktika ja hävitusmeetodi, arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit; likvideerib lahingumoona ohu, kasutades madalama taseme demineerijate poolt ette valmistatud varustust ja vahendeid; rakendab lõhketööde tegemisel kehtivatest seadustest tulenevaid meetmeid; vajaduse korral täidab demineerija EOD2, tase 4 tööülesandeid; korraldab järelkontrolli ja osaleb selles vastavalt ohutusjuhendile, vältides plahvatusohtlike jääkide olemasolu; täidab ettenähtud aruandluse vastavalt demineerimisalastele seadustele;
4) abistab pommitehnikut lõhketööde tegemisel politsei- ja päästeoperatsioonidel, kasutades kohustuslikke isikukaitsevahendeid (kiiver, killuvest, päästevest jm) vastavalt demineerimistööde ohutusjuhendile; valmistab ette varustuse ja vahendid lähtuvalt pommitehniku korraldustest, hooldab varustust peale sündmust; määrab ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast ja oludest vastavalt demineerimistööde ohutusjuhendile; veendub peale politsei- ja/või päästeoperatsiooni lõppu sündmuskoha ohutuses.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid;
2) plahvatuse mõju inimestele, rajatistele ja keskkonnale;
3) plahvatuse ohutu kauguse määramine;
4) plahvatuse mõju vähendamise moodused, kaitsemeetmed;
5) signaalid lõhketöödel.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.3 Pommiohu tõrjumine 5

Tegevusnäitajad:
1) kogub algallikalt, objekti valdajalt jt pommiähvarduse ja pommiähvardajaga seonduvat detailset infot (ähvarduse aeg, sisu, koht jne); vajaduse korral otsustab politseiga kooskõlastatult edasise tegevuse vastavalt ähvarduse sisule; vajaduse korral täidab demineerija EOD2, tase 4 tööülesandeid;
2) kogub algallikalt, objekti valdajalt jt kahtlaste esemete ja/või asjaoludega seonduvat detailset infot pommikahtluse kohta (tehniline informatsioon, leidmise koht, leidmisaeg jne); pommitehniku puudumisel otsustab edasise tegevuse vastavalt saadud informatsioonile; vajaduse korral täidab demineerija EOD2, tase 4 tööülesandeid; kasutab isikukaitsevahendeid (killuvest ja kiiver);
3) valmistab ette ja vajaduse korral kogub kontrollitava objekti valdajalt objektiga seonduvat dokumentatsiooni ja informatsiooni; kooskõlastab koostöös politseiga edasise tegevuse vastavalt objekti ja olemasoleva informatsiooni eripärale; vajaduse korral täidab demineerija EOD2, tase 4 tööülesandeid; kasutab isikukaitsevahendeid (vähemalt killuvest) vastavalt pommitehnilise kontrolli eripärale; pommitehniku puudumisel edastab pärast kontrolli kogu pommitehnilise kontrolliga seonduva informatsiooni politseile;
4) abistab pommitehnikut lõhkeseadeldisest tuleneva ohu tõrjumisel ja julgestab teda lõhkeseadeldise kahjutustamisel, kasutades pommitehniku määratud isikukaitsevarustust vastavalt demineerimistööde ohutusjuhendile; valmistab ette varustuse lähtuvalt pommitehniku korraldustest ja hooldab seda peale sündmust; abistab sündmuskohal pommitehnikut asitõendite pakendamisel ja tehiolude jäädvustamisel vastavalt kehtivatele seadustele;
5) abistab vajaduse korral plahvatuskohas demineerimistööde juhti plahvatusjärgse töö ettevalmistamisel ja ohuala piiramisel vastavalt tema korraldustele ja arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit; määrab vajaduse korral sündmuskoha piiramise ulatuse ja korraldab tööjaotuse plahvatuskohal; kontrollib sekundaarseid ohte vastavalt demineerimistööde juhi korraldustele; kasutab vastavalt sekundaarsete ohtude iseloomule kaitsevarustust; vajaduse korral korraldab koostöös politseiga asitõendite kogumise, registreerimise ja pakendamise, arvestades õigusaktidega sätestatud korda; vajaduse korral korraldab sündmuskohal kogutud esemete säilitamist asitõenditena kuni esemete üleandmiseni politseile või teistele uurimisasutustele.

Teadmised:
1) individuaalsete kaitsevahendite kaitsevõime;
2) vaatlustehnilised abivahendid ja nende kasutamine.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.4 Lahingumoonaohu tõrjumine 5

Tegevusnäitajad:
1) käitleb (transpordib, hävitab, identifitseerib) tööks kasutatavat ja demineerimisväljakutsetelt leitud lõhkamata laske- ja lahingumoona ohutult vastavalt kehtivatele seadustele; identifitseerib demineerimisväljakutsetelt leitud lõhkamata laske- ja lahingumoona ning hävitab selle vastavalt kehtivatele seadustele.
2) kasutab demineerimistöödel ettenähtud abi- ja erivahendeid; määrab sobiva EOD-UXO-taktika vastavalt likvideeritavale või leitud lahingumoonale; teeb leitud lahingumoona või selle otsimisega seotud toimingud vastavalt kehtivatele seadustele määrab kahjutustamise meetodi (inertimine, hävitamine, demonteerimine vm) vastavalt lahingumoonale.
3) analüüsib plahvatuskraatreid, et hinnata relvasüsteemi, kaliibrit ja laskesuunda, kasutades ettenähtud abivahendeid; otsustab edasised toimingud vastavalt miinide ja lõhkemata lõhkekehade omadustele, hävitab need vastavalt leiu eripärale; abistab pommitehnikut või teeb ise miinivälja, endise lahinguvälja või polügooni tehnilist uuringut vastavalt IMAS-standarditele (International Mine Action Standards); vajaduse korral täidab demineerija EOD2, tase 4 tööülesandeid; täidab vajalikud dokumendid vastavalt IMAS ja IMSMA vm programmi nõuetele.

Teadmised:
1) laske- ja lahingumoona liigid ja ehitus;
2) lõhkelaengute liigid, paigaldamine;
3) miiniväljade paigaldamise meetodid ja miiniväljade liigid;
4) demineerimisgrupi taktika lahingumoona otsimisel.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.5 Plahvatusohu tõrjumine 5

Tegevusnäitajad:
1) abistab pommitehnikut lõhkeseadeldisest tuleneva ohu tõrjumisel vastavalt kehtivatele seadustele ja pommitehniku korraldustele;
2) määrab ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast; vajaduse korral valib lahingumoona ohu tõrjumiseks sobiva taktika, arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit; identifitseerib leitud lahingumoona ja kontrollib vahetu leiukoha ümbrust; määrab lõhkekeha ohukategooria ja sellest tulenevalt edasise tegevuse; vajaduse korral juhib lahingumoonast tuleneva ohu tõrjumisega seotud demineerimissündmust; täidab ettenähtud aruandluse vastavalt demineerimisalastele seadustele; vajaduse korral täidab demineerija EOD2, tase 4 tööülesandeid;
3) määrab ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast; identifitseerib CBRN-lahingumoona markeeringu ja tehiolude põhjal ning valib sellele vastavalt ohu tõrjumiseks sobiva taktika; kahjutustab või neutraliseerib CBRN-lahingumoona vastavalt kehtivatele seadustele; juhib vajaduse korral lahingumoonast tuleneva CBRN-ohu tõrjumisega seotud demineerimissündmust.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest (B.2.6 – B.2.15) on võimalik valida vastava taseme kompetents kolmel tegevusalal: B.2.6 – B.2.8 Veealuste demineerimistööde tegemine, B.2.9 – B.2.11 Pommikoera kasutamine ning B.2.12 – B.2.15 CBRN-ohu tõrjumine. Märge valitava kompetentsi tõendamise kohta kantakse kut...setunnistusele.
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Veealuste demineerimistööde tegemine EOD3 5

Tegevusnäitajad:
1) valmistab enne sukeldumist ette isikliku varustuse ja otsimisvarustuse; otsib lahingumoona vee all vastavalt kehtivatele seadustele; kasutades sonarit, veealust miiniotsijat ja muud veealust erivarustust; kindlustab või julgestab vee all töötavat pommitehnikut lõhkeseadeldise otsimisel vastavalt kehtivatele seadustele; täidab tuukripäevikut vastavalt kehtivatele seadustele;
2) valmistab enne sukeldumist ette tuvastamisvarustuse; tuvastab lahingumoona vee all vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades veealust kaamerat ja muud veealust erivarustust; kindlustab või julgestab vee all töötavat pommitehnikut lõhkeseadeldise tuvastamisel vastavalt kehtivatele seadustele; täidab tuukripäevikut vastavalt kehtivatele seadustele;
3) valmistab enne sukeldumist ette pinnaletõstmise varustuse; tõstab lahingumoona pinnale vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades tõstekotti ja vintsimisseadet või muud varustust; täidab tuukripäevikut vastavalt kehtivatele seadustele;
4) valmistab enne sukeldumist ette isikliku ja meeskonna varustuse ning lõhkamisvahendid ja -laengud; kahjutustab lahingumoona vee all vastavalt kehtivatele seadustele; täidab tuukripäevikut vastavalt kehtivatele seadustele.

Teadmised
1) sukeldumise põhitõed;
2) surve mõju;
3) sukeldumisvarustuse valik;
4) sukeldumiste planeerimine;
5) veealune navigeerimine;
6) sukeldumine kompuutriga;
7) sukeldumine pimedas.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.7 Veealuste demineerimistööde tegemine EOD4 5

Tegevusnäitajad:
1) otsib lahingumoona ja lõhkeseadeldisi vee all vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades sonarit, veealust miiniotsijat ja muud veealust erivarustust; vastavalt kehtivatele seadustele juhib lahingumoona ja lõhkeseadeldise veealusel otsimisel tuukritöid, täidab tuukripäevikut ja tuukriraamatut, kontrollib tuukrite isiklikku varustust ja meeskonna varustust, kontrollib enne tuukritöid sidevahendeid, märgistab enne sukeldumist sukeldumiskoha, määrab töötavad tuukrid ja julgestavad tuukrid ning annab loa riietumiseks;
2) tuvastab vee all lahingumoona ja lõhkeseadeldise vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades veealust kaamerat ja muud veealust erivarustust; vastavalt kehtivatele seadustele juhib lahingumoona ja lõhkeseadeldise tuvastamisel tuukritöid, täidab tuukripäevikut ja tuukriraamatut, kontrollib tuukrite isiklikku varustust ja meeskonna varustust, kontrollib enne tuukritöid sidevahendeid, märgistab enne sukeldumist sukeldumiskoha, määrab töötavad tuukrid ja julgestavad tuukrid ning annab loa riietumiseks;
3) tõstab lahingumoona ja lõhkeseadeldise pinnale vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades tõstekotti ja vintsimisseadet või muud varustust; vastavalt kehtivatele seadustele juhib lahingumoona ja lõhkeseadeldise pinnale tõstmisel tuukritöid, täidab tuukripäevikut ja tuukriraamatut, kontrollib tuukrite isikliku varustust ja meeskonna varustust, kontrollib enne tuukritöid sidevahendeid, märgistab enne sukeldumist sukeldumiskoha, määrab töötavad tuukrid ja julgestavad tuukrid ning annab loa riietumiseks; vastavalt töö eripärale, olukorrale ja taktikale määrab tõstemeetodi, määrab kindlaks lõhkekeha veepealse transpordi viisi ja teekonna ning lõhkekeha üleandmise koha;
4) kahjutustab lahingumoona ja lõhkeseadeldise vee all vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades lõhkamisvahendeid ja -laenguid; juhib tuukritöid vastavalt kehtivatele seadustele, täidab tuukripäevikut ja tuukriraamatut, kontrollib tuukrite isikliku varustust ja meeskonna varustust, kontrollib enne tuukritöid sidevahendeid, märgistab enne sukeldumist sukeldumiskoha, määrab nii töötavad kui ka julgestavad tuukrid ning annab loa riietumiseks.

Teadmised
1) sukeldumise põhitõed;
2) surve mõju;
3) sukeldumisvarustuse valik;
4) sukeldumiste planeerimine;
5) veealune navigeerimine;
6) sukeldumine kompuutriga;
7) sukeldumine pimedas.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.8 Veealuste demineerimistööde instruktor 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib lõhkekeha ja lõhkeseadeldise veealuse otsimise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; korraldab tuukrite treeninglaagreid vastavalt demineerimiskeskuse aastaplaanile; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid;
2) analüüsib lõhkekeha ja lõhkeseadeldise veealuse tuvastamise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; korraldab tuukrite treeninglaagreid jm koolitusi vastavalt demineerimiskeskuse aastaplaanile; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid;
3) juhib veealuste demineerimistöödega seotud demineerimistegevust; analüüsib lõhkekeha ja lõhkeseadeldise veealuse tuvastamise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; korraldab tuukrite treeninglaagreid jm koolitusi vastavalt demineerimiskeskuse aastaplaanile; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid;
4) analüüsib lõhkekeha ja lõhkeseadeldise veealuse kahjutustamise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; korraldab tuukrite treeninglaagreid jm koolitusi vastavalt demineerimiskeskuse aastaplaanile; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid.

Teadmised
1) sukeldumise põhitõed;
2) surve mõju;
3) sukeldumisvarustuse valik;
4) sukeldumiste planeerimine;
5) veealune navigeerimine;
6) sukeldumine kompuutriga;
7) sukeldumine pimedas.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.9 Pommikoera kasutamine EOD1 4

Tegevusnäitajad:
1) vastavalt kõrgema taseme demineerija juhendamisele tagab koerale igapäevase vajaliku liikumise, söötmise ja hoolduse;
2) õpetab välja ja treenib koera vastavalt kõrgema tasemega koerajuhi juhendamisele;
3) täidab sündmuskohal demineerimisjuhi korraldusi; kasutab individuaalseid kaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) vastavalt kehtivatele seadustele.

Teadmised:
1) koerte koolitamise alused, instinktid, arenguetapid, meeled, õppimisprotsessid;
2) lõhkeainete ja lõhnamolekulide levik.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.10 Pommikoera kasutamine EOD3 5

Tegevusnäitajad:
1) tagab koerale igapäevase vajaliku liikumise, söötmise ja hoolduse; jälgib koera tervislikku seisundit ja teavitab kõrgema taseme demineerijat veterinaarprotseduuride tegemise vajadusest;
2) õpetab koera välja ja treenib teda vastavalt kõrgema tasemega koerajuhi juhendamisele; korraldab koerale individuaalseid treeninguid vastavalt koolitusplaanile; juhendab teisi koerajuhte koerte treenimisel;
3) kasutab vastava väljaõppega koera lõhkeaine tuvastamisel; koordineerib pommikoerte kasutamist sündmuskohal; täidab sündmuskohal demineerimistööde juhi korraldusi; kasutab individuaalseid kaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) vastavalt kehtivatele seadustele; vajaduse korral täidab sündmuskohal demineerimistööde juhi ülesandeid; teeb ettepanekuid vajalike koolituste korraldamiseks.

Teadmised:
1) koerte koolitamise alused, instinktid, arenguetapid, meeled, õppimisprotsessid;
2) lõhkeainete ja lõhnamolekulide levik;
3) pommikoerte kasutamise võimalused ja otstarve pommiintsidentidele reageerimisel;
4) pommiülikonna kasutamine koera koolitusel ja väljakutsetel.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.11 Pommikoera kasutamise instruktor 6

Tegevusnäitajad:
1) tagab koerale igapäevase vajaliku liikumise, söötmise ja hoolduse; jälgib pommikoerte tervislikku seisundit ja koordineerib veterinaarprotseduuride tegemist; valib tööks sobilikud pommikoerad; korraldab pommikoerte varustamist vajaliku varustuse ja toiduga; hoiab end kursis koerte kasvatamise, hooldamise ja pidamise uuendustega ning juurutab neid teiste koerajuhtide seas;
2) vastavalt kehtivatele seadustele planeerib ja korraldab koerajuhtide koolitusi ning koerte treeninguid, koostab uusi või täiendab vanu õppematerjale; organiseerib koerte atesteerimist vastavalt demineerimiskeskuse aastaplaanile; hoiab end kursis eriala uute trendide ja metoodikatega ning rakendab neid koolituste korraldamisel; vajaduse korral täidab pommikoera treenimisel ja koolitamisel teiste tasemete demineerijate tööülesandeid;
3) täidab vajaduse korral sündmuskohal demineerimistööde juhi ülesandeid; kasutab individuaalseid kaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) vastavalt kehtivale seadusandlusele; kasutab vastava väljaõppega koera lõhkeaine tuvastamisel; koordineerib pommikoerte kasutamist sündmuskohal; analüüsib toimunud väljakutsete täitmist ja arvestab selle tulemusi koolitusplaanide tegemisel; osaleb pommikoerte kasutamise strateegiate ja taktikate väljatöötamisel vastavalt väljakutsete iseloomule.

Teadmised:
1) koerte koolitamise alused, instinktid, arenguetapid, meeled, õppimisprotsessid;
2) lõhkeainete ja lõhnamolekulide levik;
3) pommikoerte kasutamise võimalused ja otstarve pommiintsidentidele reageerimisel;
4) pommiülikonna kasutamine koera koolitusel ja väljakutsetel.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.12 CBRN-ohu tõrjumine EOD2 4

Tegevusnäitajad:
1) piirab CBRN-ohuala, kasutades CBRN-keskkonda sukeldumise isikukaitsevahendeid vastavalt CBRN-keskkonda sukeldumise juhi korraldustele;
2) piirab CBRN-ohtude tuvastamise juures ohuala, kasutades isikukaitsevahendeid vastavalt tegevuse juhi korraldustele;
3) piirab saaste neutraliseerimise/ärastamise juures ohuala, kasutades isikukaitsevahendeid vastavalt tegevuse juhi korraldustele.

Teadmised:
1) ohtlike ainete klassifikatsioon;
2) keemilised ründeained;
3) bioloogilised ründeained;
4) ioniseeriv kiirgus;
5) CBRN-kaitsevahendid;
6) saasteärastuse taktika.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.13 CBRN-ohu tõrjumine EOD3 5

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette CBRN-keskkonda sukeldumise vahendid ja varustuse vastavalt pommitehniku korraldustele; valmistab ette sündmuskoha luure vahendid ja juhib pommirobotit; abistab pommitehnikut sündmuskoha luure tegemisel vastavalt kehtivatele seadustele;
2) abistab pommitehnikut CBRN-ohu tuvastamisel ja tõrjumisel; valmistab ette CBRN-ohu tuvastamiseks ja tõrjumiseks ettenähtud varustuse ja mõõteriistad vastavalt kehtivatele seadustele;
3) juhib saasteärastuspunkti püstitamist, arvestades tuule suunda ja teisi keskkonnamõjusid (nt veekogude lähedus, temperatuur, sademed); vastutab CBRN-keskkonnas kasutatud varustuse ja tehnika puhastamise eest vastavalt kehtivatele seadustele.

Teadmised:
1) ohtlike ainete klassifikatsioon;
2) keemilised ründeained;
3) bioloogilised ründeained;
4) ioniseeriv kiirgus;
5) CBRN-kaitsevahendid;
6) saasteärastuse taktika.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.14 CBRN-ohu tõrjumine EOD4 5

Tegevusnäitajad:
1) määrab isikukaitse vahendite kaitsetaseme ja ohuala raadiuse vastavalt sündmuskoha luure andmetele; juhib CBRN-keskkonda sukeldumise meeskonda vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades CBRN-keskkonda sukeldumise varustust ja vahendeid (ülikond, hingamisaparaat jne); täidab vajaduse korral madalama tasemega demineerija ülesandeid;
2) tuvastab CBRN-ohu, kasutades kiirguse ja ründemürkide tuvastamise mõõteriistu; lähtuvalt tuvastatud ohust määrab neutraliseerimise viisi ja vahendid; kahjutustab või neutraliseerib CBRN-ohu allika vastavalt kehtivatele seadustele; täidab vajaduse korral madalama tasemega demineerija ülesandeid;
3) juhib saasteärastuspunkti tööd; vastutab saastejääkide kokkukogumise eest vastavalt kehtivatele seadustele; kontrollib CBRN-keskkonda sukeldunud meeskonna puhtust saasteärastuse järel; täidab vajaduse korral madalama tasemega demineerija ülesandeid.

Teadmised:
1) ohtlike ainete klassifikatsioon;
2) keemilised ründeained;
3) bioloogilised ründeained;
4) ioniseeriv kiirgus;
5) CBRN-kaitsevahendid;
6) saasteärastuse taktika.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.15 CBRN-ohu tõrjumise instruktor 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib CBRN-keskkonda sukeldumise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; hoiab ennast kursis CBRN-valdkonda puudutavate taktikate ja varustuse uuendustega ning korraldab vastavaid koolitusi; täidab vajaduse korral pommitehniku ülesandeid;
2) analüüsib CBRN-ohu tuvastamise ja tõrjumise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust hilisemate korrektuuride tegemiseks; hoiab ennast kursis CBRN-ohu tuvastamise ja tõrjumise valdkonda puudutavate taktikate ja varustuse uuendustega ning korraldab vastavaid koolitusi; täidab vajaduse korral pommitehniku ülesandeid;
3) analüüsib saasteärastuse ja/või neutraliseerimise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; hoiab ennast kursis vastava valdkonna uuendustega ning korraldab koolitusi; täidab vajaduse korral pommitehniku ülesandeid.

Teadmised:
1) ohtlike ainete klassifikatsioon;
2) keemilised ründeained;
3) bioloogilised ründeained;
4) ioniseeriv kiirgus;
5) CBRN-kaitsevahendid;
6) saasteärastuse taktika.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.16 Demineerija EOD3, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) vastavalt kehtivatele seadustele transpordib lõhkematerjali ja tagab lõhkematerjali puutumatuse sündmus- ja/või hävituskohal; abistab kõrgema tasemega demineerijat lõhkematerjali kasutamisel plahvatuse tõkestamiseks, lahingumoona hävitamisel, päästetööl ohtliku aine leviku tõkestamisel ning demineerimisõppe korraldamisel; kontrollib lõhkematerjali enne kasutamist; vajaduse korral kasutab isikukaitsevahendeid; määrab lõhkematerjali transportimise võimalikkuse, veoühikute arvu veokil või haagisel, autode pikivahe kolonnis, liikumiskiiruse, politsei ja kiirabi kaasamise; korraldab lõhkematerjali hoidmise sündmus- ja/või hävituskohal ning hoidlas vastavalt kehtivatele seadustele ning tagab lõhkematerjali säilimise ja ohutuse;
2) annab kannatanu(te)le elupäästvat esmaabi vastavalt esmaabi andmise nõuetele; hindab turvaolukorda töökohal; juhendab kannatanu väljaviimist ohtlikult alalt; delegeerib esmaabiülesandeid; planeerib ja koordineerib kannatanu evakueerimist töökohalt raviasutusse; võtab ühendust raviasutuse või organisatsiooniga, kes on kohustatud abistama kannatanute paigutamisel sobivasse raviasutusse;
3) teeb alarmsõitu, arvestades kehtivat seadust ja demineerimistööde eripära;
4) osaleb sündmusjärgsel analüüsil, kus väljendab sündmusega seotud emotsioone, sõnastab ja väljendab oma arusaama sündmusest, sõnastab oma tegevuse põhimõtted ja seostab neid toimunuga, teeb ettepanekuid muudatusteks enda või meeskonna edaspidises tegevuses, teeb ettepanekuid saadud kogemuste edaspidiseks rakendamiseks;
5) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Tabelitöötlus, AO5 – Andmebaasid, AO6 – Esitlus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid“);
6) kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1 ning ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keelt) tasemel B2 (vt lisa 3 „Keeleoskuse hindamise skaala“).

Hindamismeetod (id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-03092012-03/1k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.09.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Demineerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5411 Päästjad ja tuletõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ando Piirsoo Päästeameti demineerimiskeskus
Arno Pugonen Päästeameti demineerimiskeskus
Margus Möldri Sisekaitseakadeemia
Reelika Ein Päästeamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist