Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Demineerija EOD3, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Demineerija EOD3, tase 5
EN: EOD senior technician/specialist, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 02.04.2024
Kehtib kuni: 01.04.2029
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis uuendati tegevusnäitajate, üldoskuste ning töö kirjelduse sõnastust. Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel. Kehtestati nõue, et kutse taotleja peab olema täitnud eelmise taseme demineerija tööülesandeid kas siis aasta või pommitehniku kutse taotlemisel kaks aastat.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Demineerija EOD3, tase 5 töö on igasuguse lahingumoona tuvastamine, ohutaseme hindamine, ohutustamine ja hävitamine. Demineerija EOD3 juhendab demineerijaid EOD1 ja EOD2 lahingumoonaga seotud tööülesannete täitmisel. Demineerija EOD3 töötab meeskonnas ning tema töö eeldab suhtlemist kolleegide ja am...eti- ning eraisikutega.

Lisaks demineerija EOD3-le on ka demineerija EOD1, demineerija EOD2, pommitehnik EOD3+ ja demineerimisinstruktori kutsed. Demineerijate pädevus kasvab vastavalt IMAS (International Mine Action Standard, vt lisa 1 − kutsestandardis kasutatud lühendid) maatriksile.
Demineerija EOD1, tase 4 töö on abistada meeskonda pommiohu, lahingumoonaohu ja plahvatusohu tõrjumisega seotud tegevustel; ta töötab juhendamisel.
Demineerija EOD2, tase 4 töö on abistada leitud esemete ohutustaseme hindamisel ja määramisel ning ohutult esemeid teisaldada.
Pommitehnik EOD3+, tase 5 on spetsialist, kelle töö on kahjutustada plahvatusohtlikke esemeid, kasutada eritehnikaid ja -oskusi lõhkeseadeldiste ja teiste improviseeritud lõhkematerjalide käitlemisel (vedelikud raketimootorites, vaesestatud uraaniga (Depleted Uranium) täidetud lahingumoon jne).
Demineerimisinstruktor, tase 6 on spetsialist, kelle töö on juhendamine, demineerimisandmete analüüs ja teadmiste edasiandmine.
Demineerija töötab kõrgendatud ohuga töökeskkonnas. Tema töökeskkonda mõjutavad füüsikalised, keemilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid. Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes ja nõuab füüsilist pingutust. Töötaja peab olema teadlik tööga kaasnevatest tervise- ja keskkonnariskidest. Töö on vaimselt ja emotsionaalselt pingeline, eeldab töötamist ka öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel. Peamised ohud on plahvatustest ja kemikaalidest tulenevad vigastused, haigestumised ja töötraumad, võimalikud on mitmesugused bioloogiliste, keemiliste ning füüsiliste ja füüsikaliste faktorite poolt tekitatud tervisekahjustused. Töötamisel on oluline täita tööohutuseeskirju ja kasutada isikukaitsevahendeid. Pommiülikonna kasutamine eeldab demineerijalt head füüsilist vormi.

Demineerija peamised töövahendid on kaitsevarustus, kaitsevahendid, lõhkematerjal, tulirelvad, erilaengud, metallidetektorid, pommirobot, sideseadmed, röntgeniaparaat, droon, abivahendid, pommikonteiner, mõõtevahendid.

Demineerija koolituse korraldamisel ja koolituskavade koostamisel lähtutakse rahvusvahelistest EOD (Explosive Ordnance Disposal) koolituspõhimõtetest ja ohutusreeglistikust; sellest tulenevalt on kutse nimetuses ka akronüüm EOD.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine
A.2.2 Lõhketöö tegemine
A.2.3 Pommiohu tõrjumine
A.2.4 Lahingumoona ohu tõrjumine
A.2.5 Plahvatusohu tõrjumine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Demineerija EOD3-l on keskharidus, kutseoskused on omandatud demineerija õppekavale vastaval koolitusel ning praktilise töö käigus. Demineerija EOD3 on täitnud demineerija EOD2 tööülesandeid vähemalt ühe aasta. Demineerimistöö juhina töötamiseks peab ta olema läbinud juhtimiskoolituse.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Demineerija.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamiseks Päästeametis on nõutav kutse vastavalt päästeteenistuse seadusele ja selle rakendusaktidele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Demineerija EOD3, tase 5, kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Kutse taotlemisel
1. Keskharidus
2. Kutseoskused on omandatud demineerija kutsestandardi nõuetele vastava õppekava tingimustele vastaval koolitusel
3. Omab demineerija EOD2, tase 4 kutsetunnistust
4. Kutse taotleja on täitnud demineerija EOD2 tööülesandeid vähemalt ühe aasta peale kutse omandami...
st.
Loe edasi
Peida
B.2 Demineerija EOD3, tase 5 üldoskused
1. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, isikukaitsevahendeid ning järgib ohutusnõudeid.
2. Kasutab oma töös digiseadmeid infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse jaoks iseseisva kasutaja tasemel ning sisuloome jaoks algtasemel (vt lisa 2 - digipädev...
uste enesehindamisskaala).
3. Kasutab enese suuliseks või kirjalikuks väljendamiseks eesti keelt keeleseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete kohaselt.
4. Kasutab oma töös ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keelt).
5. Kasutab nii eesti kui ka võõrkeeles oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad
1. Osaleb demineerimistöö planeerimisel ja korraldamisel oma kompetentsuse ja pädevuse piires.
2. Arvestab oma tegevuses valdkonna töökorralduse ja struktuuriga; langetab asjakohaseid otsuseid, sh keerulisi ja riske sisaldavaid ning mittetäieliku info alusel tehtavaid; algatab tegevusi oma pädevuse piires, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist; võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest.
3. Juhib demineerimistööd igasuguse lahingumoona leiu korral vastavalt demineerimisalastele õigusaktidele ja sündmuse iseloomule; valib olukorra lahendamiseks sobiva taktika vastavalt leitud lahingumoonale.
4. Viib läbi ennetus- ja teavitustööd vastavalt korraldustele ja sihtrühma vajadustele.
5. Viib läbi koolitusi etteantud teemal, kasutades erinevaid koolitusmeetodeid; viib läbi lõhketöid vastavalt õppekavale.
B.3.2 Lõhketöö tegemine 5

Tegevusnäitajad
1. Planeerib ja korraldab lõhketööd lahingumoona hävitamiseks vastavalt õigusaktidele ja sündmuse iseloomule; valib ümbritsevat keskkonda arvestades sobiva ja võimalikult ohutu hävitusmeetodi, lähtudes demineerimisalastest õigusaktidest ja erialasest koolitusest; täidab lõhketööga seotud kohustusliku dokumentatsiooni vastavalt demineerimisalastele õigusaktidele.
2. Juhib lõhketööd igasuguse lahingumoona leiu korral vastavalt õigusaktidele; valib ohutuima viisi lõhketöö läbiviimiseks; jälgib lõhketöö ohutust.
3. Abistab lõhkamiskohas meeskonda lõhketöö ettevalmistamisel ja ohuala piiramisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; määrab ohuala raadiuse ja sobiva lõhkamismeetodi ning arvutab kamufleti, arvestades lõhkamiskohta ja hävitatava lahingumoona tüüpi; valmistab ette lõhkamisvahendid ja lõhkelaengud, paigaldab lõhkelaengud; kontrollib demineerimismeeskonna tegevust lõhketöö ettevalmistamisel.
4. Abistab meeskonda pommiohu tõrjumiseks tehtava lõhketöö tegemisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; julgestab vahetult pommiohu tõrjumisega tegelevat demineerijat ja abistab teda või vajadusel valmistab ise ette laenguid; hooldab pärast sündmust varustust, arvestades tehnilisi nõudeid; määrab ohuala olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast.
5. Abistab meeskonda lahingumoona ohu tõrjumiseks tehtava lõhketöö tegemisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; abistab demineerimistöö juhti laengute ettevalmistamisel või valmistab neid vastavalt demineerimistöö juhi korraldusele ise ette; määrab ohuala olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja lahingumoona tüübist; valib lahingumoona ohu tõrjumiseks sobiva taktika ja hävitusmeetodi; likvideerib lahingumoona ohu, kasutades ettevalmistatud varustust ja vahendeid; korraldab järelkontrolli ja osaleb selles.
6. Abistab pommitehnikut lõhkeseadeldisest tuleneva ohu tõrjumisel tehtaval lõhketööl ja julgestab teda; abistab laengute ettevalmistamisel; valmistab ette varustuse lähtuvalt pommitehniku korraldustest, hooldab varustust peale sündmust; abistab sündmuskohal pommitehnikut tehiolude jäädvustamisel.
7. Abistab meeskonda eriotstarbelise lõhketöö tegemisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; teeb eriotstarbelisi lõhketöid oma pädevuse piires; valmistab ette varustuse ja vahendid, hooldab varustust peale sündmust, arvestades tehnilisi nõudeid; määrab ohuala olenevalt ümbritsevast keskkonnast ja oludest; korraldab lõhkamiskoha järelkontrolli ja osaleb selles.

Teadmised
1. Plahvatuste tüübid ja parameetrid; plahvatuse mõju inimestele, rajatistele ja keskkonnale; plahvatuse mõju vähendamise moodused, kaitsemeetmed; signaalid lõhketööl.
B.3.3 Pommiohu tõrjumine 5

Tegevusnäitajad
1. Kogub pommiähvarduse sündmusega seonduvat infot; korraldab ja juhib demineerimismeeskonna tegevust pommiähvarduse sündmusel; teeb sündmuse lahendamiseks koostööd.
2. Kogub pommikahtluse sündmusega seonduvat infot; lahendab sündmuse vastavalt korraldusele oma pädevuse piires, kasutades sobivat varustust; vajadusel korraldab ja juhib tegevust pommikahtluse sündmusel, teeb sündmuse lahendamiseks koostööd.
3. Kogub pommitehnilise kontrolli sündmusega seonduvat infot; korraldab ja juhib demineerimismeeskonna tegevust pommitehnilisel kontrollil; teeb sündmuse lahendamiseks koostööd.
4. Kogub ja analüüsib plahvatuskohal infot; saadud informatsioonile tuginedes teeb oma pädevuse piires kindlaks plahvatuse põhjuse; lahendab sündmuse vastavalt korraldusele oma vastutusala piires, kasutades sobivat varustust; vajadusel korraldab ja juhib demineerimismeeskonna tegevust plahvatusjärgsel tööl, teeb sündmuse lahendamiseks koostööd.
B.3.4 Lahingumoona ohu tõrjumine 5

Tegevusnäitajad
1. Käitleb laske- ja lahingumoona ohutult oma pädevuse piires; identifitseerib laske- ja lahingumoona.
2. Kasutab demineerimistööl ettenähtud abi- ja erivahendeid; määrab sobiva EOD-ERW-taktika vastavalt lahingumoonale; teeb leitud lahingumoona või selle otsimisega seotud toimingud; määrab kahjutustamise meetodi vastavalt lahingumoonale.
3. Kogub ja analüüsib infot lõhkematerjalide ja lahingumoonaga saastatud keskkonna kohta, viib läbi tehnilist ja mittetehnilist uuringut; otsustab edasised toimingud vastavalt miinide ja lõhkemata lõhkekehade omadustele, hävitab need vastavalt leiu eripärale.
4. Abistab pommitehnikut lahingumoonast tuleneva CBRN-ohu tõrjumisel; valmistab ette meeskonna CBRN kaitsevarustuse, kasutab CBRN kaitsevarustust; kasutab seirevahendeid.

Teadmised
1. Laske- ja lahingumoona liigid ja ehitus; lõhkelaengute liigid, paigaldamine.
B.3.5 Plahvatusohu tõrjumine 5

Tegevusnäitajad
1. Abistab pommitehnikut lõhkeseadeldisest tuleneva plahvatusohu tõrjumisel ja julgestab teda; valmistab ette varustuse lähtuvalt pommitehniku korraldustest, hooldab varustust peale sündmust; abistab sündmuskohal pommitehnikut tehiolude jäädvustamisel.
2. Abistab pommitehnikut lõhkeseadeldisest tuleneva CBRN-ohu tõrjumisel; valmistab ette meeskonna CBRN kaitsevarustuse, kasutab CBRN kaitsevarustust; kasutab seirevahendeid.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.6 Demineerija EOD3, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad
1. Arvestab oma töös demineerimisega seotud juhiseid, valdkondlikke nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
2. Annab isikutele abi kuni kiirabi saabumiseni või kuni nad saavad täielikumat ravi.
3. Valmistab ette ja juhib sündmusjärgset analüüsi. Kasutab sündmuse lahendamisel loogikat ja süsteemset arutlust, et teha järeldusi, tuvastada alternatiivsete lahenduste tugevad ja nõrgad küljed ning leida probleemide võimalikud lahendamise viisid. Õpib enda ja teiste kogemusest, võttes arvesse võimalikke probleeme, teavet selle kohta, mis meetodid toimivad. Teeb ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks, muudatuste tegemiseks.
4. Vastutab enda ja teiste demineerijate töö kvaliteedi eest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-02042024-1.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.04.2024
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Demineerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5411 Päästjad ja tuletõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud lühendid
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raido Taalmann Päästeamet
Arno Pugonen Päästeamet
Indrek Tõnson Päästeamet
Jaanis Otsla Sisekaitseakadeemia päästekolledž
Maret Valner Päästeamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist