Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Demineerija EOD3, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Demineerija EOD3, tase 5
EN: EOD technician, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.04.2022
Kehtib kuni: 03.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Demineerija EOD3, tase 5 töö on igasuguse lahingumoona tuvastamine, ohutaseme hindamine, ohutustamine ja hävitamine. Demineerija EOD3 juhendab demineerijaid EOD1 ja EOD2 lahingumoonaga seotud tööülesannete täitmisel. Demineerija EOD3 töötab meeskonnas ning tema töö eeldab suhtlemist kolleegide ja am...eti- ning eraisikutega.

Lisaks demineerija EOD3-le on ka demineerija EOD1, demineerija EOD2, pommitehnik EOD3+ ja demineerimisinstruktori kutsed. Demineerijate pädevus kasvab vastavalt IMAS (International Mine Action Standard, vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud lühendid) maatriksile.
Demineerija EOD1, tase 4 töö on abistada meeskonda pommiohu, lahingumoonaohu ja plahvatusohu tõrjumisega seotud tegevustel; ta töötab juhendamisel.
Demineerija EOD2, tase 4 töö on abistada leitud esemete ohutustaseme hindamisel ja määramisel, ohutult esemeid teisaldada.
Pommitehnik EOD3+, tase 5 on spetsialist, kelle töö on kahjutustada plahvatusohtlikke esemeid, kasutada eritehnikaid ja -oskusi lõhkeseadeldiste ja teiste improviseeritud lõhkematerjalide käitlemisel (nt vedelikud raketimootorites, vaesestatud uraaniga (Depleted Uranium) täidetud lahingumoon jne).
Demineerimisinstruktor, tase 6 on spetsialist, kelle töö on juhendamine, demineerimisandmete analüüs ja teadmiste edasiandmine.

Demineerija töötab kõrgendatud ohuga töökeskkonnas. Tema töökeskkonda mõjutavad füüsikalised, keemilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid. Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes ja nõuab füüsilist pingutust. Töötaja peab olema teadlik tööga kaasnevatest tervise- ja keskkonnariskidest. Töö on vaimselt ja emotsionaalselt pingeline, eeldab töötamist ka öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel. Peamised ohud on plahvatustest ja kemikaalidest tulenevad vigastused, haigestumised ja töötraumad, võimalikud on mitmesugused bioloogiliste, keemiliste ning füüsiliste ja füüsikaliste faktorite poolt tekitatud tervisekahjustused. Töötamisel on oluline täita tööohutuseeskirju ja kasutada isikukaitsevahendeid. Pommiülikonna kasutamine eeldab demineerijalt head füüsilist vormi.

Demineerija peamised töövahendid on kaitseriietus ja kaitsevahendid, lõhkematerjal, tulirelvad, erilaengud, metallidetektorid, pommirobot, sideseadmed, röntgeniaparaat, abivahendid, pommikonteiner, mõõtevahendid.

Demineerija töökoolituse korraldamisel ja koolituskavade koostamisel lähtutakse rahvusvahelistest EOD (Explosive Ordnance Disposal) koolituspõhimõtetest ja ohutusreeglistikust; sellest tulenevalt on kutse nimetuses ka akronüüm EOD.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine
A.2.2 Lõhketöö tegemine
A.2.3 Pommiohu tõrjumine
A.2.4 Lahingumoona ohu tõrjumine
A.2.5 Plahvatusohu tõrjumine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Demineerija EOD3-l on keskharidus, kutseoskused on omandatud demineerija õppekavale vastaval kvalifikatsioonikursusel ning praktilise töö käigus. Demineerija EOD3 on demineerija EOD2-na töötanud vähemalt 2 aastat. Demineerimistöö juhina töötamiseks peab ta olema läbinud juhtimiskoolituse.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Demineerija.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tööd demineerijana reguleerivad päästeseadus, korrakaitseseadus ja neist tulenevad õigusaktid ning IMAS-standardi (International Mine Action Standard) nõuded.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid (B.3.1 – B.3.5).
B.2 Demineerija EOD3, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. arvestab oma töös demineerimistöö ohutusjuhendit ja tööd reguleerivaid õigusakte;
2. kasutab killuvesti, kiivrit ja teisi kaitsevahendeid;
3. annab kannatanu(te)le elupäästvat esmaabi vastavalt esmaabi andmise nõuetele;
4. teeb alarmsõitu, arvestades kehtivaid õigusakte ja de...
mineerimistöö eripära;
5. valmistab ette ja juhib sündmusjärgset analüüsi; teeb ettepanekuid muudatusteks enda või meeskonna edaspidises tegevuses, teeb ettepanekuid saadud kogemuste edaspidiseks rakendamiseks;
6. kontrollib enda ja teiste demineerijate töö kvaliteeti; kinnitab kvaliteedikontrolli tulemuse;
7. kasutab oma töös digiseadmeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala);
8. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduse nõudele ning ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keelt) osaoskuse mõistmine osas tasemel B1 (vt lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. osaleb demineerimistöö planeerimisel ja korraldamisel oma kompetentsuse ja pädevuse piires;
2. arvestab oma tegevuses valdkonna töökorralduse ja struktuuriga; langetab asjakohaseid otsuseid, sh keerulisi ja riske sisaldavaid ning mittetäieliku info alusel tehtavaid; algatab tegevusi oma pädevuse piires, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist; võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest;
3. juhib demineerimistööd igasuguse lahingumoona leiu korral vastavalt demineerimisalastele õigusaktidele ja sündmuse iseloomule; valib olukorra lahendamiseks sobiva taktika vastavalt leitud lahingumoonale;
4. viib läbi ennetus- ja teavitustööd vastavalt korraldustele ja sihtrühma vajadustele;
5. viib läbi koolitusi etteantud teemal, kasutades erinevaid koolitusmeetodeid; viib läbi lõhketöid vastavalt õppekavale.
B.3.2 Lõhketöö tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja korraldab lõhketööd lahingumoona hävitamiseks vastavalt õigusaktidele ja sündmuse iseloomule; valib ümbritsevat keskkonda arvestades sobiva ja võimalikult ohutu hävitusmeetodi, lähtudes demineerimisalastest õigusaktidest ja erialasest koolitusest; täidab lõhketööga seotud kohustusliku dokumentatsiooni vastavalt demineerimisalastele õigusaktidele;
2. juhib lõhketööd igasuguse lahingumoona leiu korral vastavalt õigusaktidele; valib ohutuima viisi lõhketöö läbiviimiseks; jälgib lõhketöö ohutust;
3. abistab lõhkamiskohas meeskonda lõhketöö ettevalmistamisel ja ohuala piiramisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; määrab ohuala raadiuse ja sobiva lõhkamismeetodi ning arvutab kamufleti, arvestades lõhkamiskohta ja hävitatava lahingumoona tüüpi; valmistab ette lõhkamisvahendid ja lõhkelaengud, paigaldab lõhkelaengud; kontrollib demineerimismeeskonna tegevust lõhketöö ettevalmistamisel;
4. abistab meeskonda pommiohu tõrjumiseks tehtava lõhketöö tegemisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; julgestab vahetult pommiohu tõrjumisega tegelevat demineerijat ja abistab või vajadusel valmistab ise ette laenguid; hooldab pärast sündmust varustust, arvestades tehnilisi nõudeid; määrab ohuala olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast;
5. abistab meeskonda lahingumoona ohu tõrjumiseks tehtava lõhketöö tegemisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; abistab demineerimistöö juhti laengute ettevalmistamisel või valmistab neid vastavalt demineerimistöö juhi korraldusele ise ette; määrab ohuala olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja lahingumoona tüübist; valib lahingumoona ohu tõrjumiseks sobiva taktika ja hävitusmeetodi; likvideerib lahingumoona ohu, kasutades ettevalmistatud varustust ja vahendeid; korraldab järelkontrolli ja osaleb selles;
6. abistab pommitehnikut lõhkeseadeldisest tuleneva ohu tõrjumisel tehtaval lõhketööl ja julgestab teda; abistab laengute ettevalmistamisel; valmistab ette varustuse lähtuvalt pommitehniku korraldustest, hooldab varustust peale sündmust; abistab sündmuskohal pommitehnikut tehiolude jäädvustamisel;
7. abistab meeskonda eriotstarbelise lõhketöö tegemisel vastavalt demineerimistöö juhi korraldustele; teeb eriotstarbelisi lõhketöid oma pädevuse piires; valmistab ette varustuse ja vahendid, hooldab varustust peale sündmust, arvestades tehnilisi nõudeid; määrab ohuala olenevalt ümbritsevast keskkonnast ja oludest; korraldab lõhkamiskoha järelkontrolli ja osaleb selles.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid;
2) plahvatuse mõju inimestele, rajatistele ja keskkonnale;
3) plahvatuse mõju vähendamise moodused, kaitsemeetmed;
4) signaalid lõhketööl.
B.3.3 Pommiohu tõrjumine 5

Tegevusnäitajad:
1. kogub pommiähvarduse sündmusega seonduvat detailset infot; korraldab ja juhib demineerimismeeskonna tegevust pommiähvarduse sündmusel; teeb sündmuse lahendamiseks koostööd;
2. kogub pommikahtluse sündmusega seonduvat detailset infot; lahendab sündmuse vastavalt korraldusele oma pädevuse piires, kasutades sobivat varustust; vajadusel korraldab ja juhib tegevust pommikahtluse sündmusel, teeb sündmuse lahendamiseks koostööd;
3. kogub pommitehnilise kontrolli sündmusega seonduvat detailset infot; korraldab ja juhib demineerimismeeskonna tegevust pommitehnilisel kontrollil; teeb sündmuse lahendamiseks koostööd;
4. kogub ja analüüsib plahvatuskohal detailset infot; saadud informatsioonile tuginedes teeb oma pädevuse piires kindlaks plahvatuse põhjuse; lahendab sündmuse vastavalt korraldusele oma vastutusala piires, kasutades sobivat varustust; vajadusel korraldab ja juhib demineerimismeeskonna tegevust plahvatusjärgsel tööl, teeb sündmuse lahendamiseks koostööd.
B.3.4 Lahingumoona ohu tõrjumine 5

Tegevusnäitajad:
1. käitleb laske- ja lahingumoona ohutult oma pädevuse piires; identifitseerib laske- ja lahingumoona;
2. kasutab demineerimistööl ettenähtud abi- ja erivahendeid; määrab sobiva EOD-ERW-taktika vastavalt lahingumoonale; teeb leitud lahingumoona või selle otsimisega seotud toimingud; määrab kahjutustamise meetodi vastavalt lahingumoonale;
3. kogub ja analüüsib infot lõhkematerjalide ja lahingumoonaga saastatud keskkonna kohta, viib läbi tehnilist ja mittetehnilist uuringut; otsustab edasised toimingud vastavalt miinide ja lõhkemata lõhkekehade omadustele, hävitab need vastavalt leiu eripärale;
4. abistab pommitehnikut lahingumoonast tuleneva CBRN-ohu tõrjumisel; valmistab ette meeskonna CBRN kaitsevarustuse, kasutab CBRN kaitsevarustust; kasutab seirevahendeid.

Teadmised:
1) laske- ja lahingumoona liigid ja ehitus;
2) lõhkelaengute liigid, paigaldamine.
B.3.5 Plahvatusohu tõrjumine 5

Tegevusnäitajad:
1. abistab pommitehnikut lõhkeseadeldisest tuleneva plahvatusohu tõrjumisel ja julgestab teda; valmistab ette varustuse lähtuvalt pommitehniku korraldustest, hooldab varustust peale sündmust; abistab sündmuskohal pommitehnikut tehiolude jäädvustamisel;
2. abistab pommitehnikut lõhkeseadeldisest tuleneva CBRN-ohu tõrjumisel; valmistab ette meeskonna CBRN kaitsevarustuse, kasutab CBRN kaitsevarustust; kasutab seirevahendeid.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-13042022-3.3.3/3k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.04.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Demineerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5411 Päästjad ja tuletõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud lühendid
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kätlin Kekk Päästeamet, Personaliarvestuse ja asjaajamise talitus
Margus Kurvits Päästeamet, Demineerimiskeskuse Planeerimise- ja valmisoleku talitus
Raido Taalmann Päästeamet, Demineerimiskeskuse Põhja-Eesti pommigrupp
Ando Piirsoo Päästeamet, Demineerimiskeskuse Lõuna-Eesti pommigrupp
Arno Pugonen Päästeamet, Demineerimiskeskuse nõunik

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist