Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 (ver 1)
Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4
EN: Sheet metal, CNC machine operator, level 4
Kutsestandardi tähis: 10-19092012-3.2/1k
Kutsestandardi versiooni number: 1
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.09.2012
Kehtib alates: 19.09.2012
Kehtib kuni: 01.06.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Muudatused:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Peedu FinEst Steel AS
Peeter Kalmet Favor AS
Henri Tabri Aider OÜ
Aleksei Saareväli Tallinna Tööstushariduskeskus
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Katrin Tammjärv SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Töö kirjeldus:
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oskustööline, kes töötab lehtmetalli töötlemisega tegelevas ettevõttes. Tema peamisteks tööülesanneteks on lehtmetallist detailide valmistamine arvprogrammjuhtimisega seadmetel.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 koostab juhtimisprog...
ramme lihtsamatele detailidele või kasutab tööpingi juhtimissüsteemi sisestatud eelnevalt koostatud juhtimisprogramme. Ta häälestab töökäsu alusel tööpingi ning tagab töödeldava detaili kvaliteetsuse, kasutades kontroll-mõõtevahendeid.
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaator, tase 4 tuleb oma tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende kvaliteetse täitmise eest.

Oma tööülesannete täitmisel juhindub APJ lehtmetalli töötlemispingi operaator temale ette antud töökäsust, tehnilistest- ja normdokumentidest ning üldistest kvaliteedinõuetest.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Lehtmetallide lõikamine erinevatel meetoditel
2.1.1. Vesilõikuspinkidel töötamine
2.1.2. Gaasilõikuspinkidel töötamine
2.1.3. Plasmalõikuspinkidel töötamine
2.1.4. Laserlõikusmasinatel töötamine
2.1.5. Mehaanilise lõikamise masinatel töötamine

A.2.2 Lehtmetallide stantsimine
2.2.1. ...
APJ lehe- töötlemiskeskustel töötamine
2.2.2. Muudel stantsimisseadmetel töötamine

A.2.3 Lehtmetallide plastne deformeerimine
2.3.1. APJ painutuspinkidel töötamine
2.3.2. APJ valtsimisseadmetel töötamine
2.3.3. Muudel vormimisseadmetel töötamine

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaatori tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ning võib olla mürarikas.
Töökeskkonnas esineb me...
tallitolmu, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib endaga kaasa tuua tööõnnetuse.

Loe edasi
Peida
Töövahendid: Mitmesugused mehitamata kraanad, kahveltõstukid, mõõteriistad (nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade jne.), elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad (nurklihvija, meislid jne.)
Tööks vajalikud isikuomadused:
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaatori töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, visuaalset mälu ning kontsentreerumisvõimet.
Töö eeldab liigutuste täpsust, koordinatsiooni ning füüsilise pingutuse võimet.
Kasuks tulevad korrektsus, täpsus, õppimi...
svõime ja vastutustundlikkus.

Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus: Tavapäraselt töötavad APJ lehtmetalli töötlemispinkide 4. taseme operaatorina erialase kutsekeskhariduse või keskharidusega inimesed. Erialast haridust mitte omavad inimesed on oma tööks vajalikud oskused omandanud kas täiendkoolituste käigus või töökohal õppides.
Enamlevinud ametinimetused: APJ lehetöötluspinkide operaator
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutsestandardis on kirjeldatud kolm kohustuslikku kompetentsi (B.2.1 - B.2.3), masinaoperaatori kutsespetsiifilised läbivad kompetentsid (B.2.5) ja üldised läbivad kompetentsid (B.2.4). Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 ühe vab...alt valitava alapunkti, B.2.2 ühe vabalt valitava alapunkti, B.2.3 ühe vabalt valitava alapunkti ning mõlema läbivaid kompetentse (B.2.4 ja B.2.5) kirjeldava kompetentsi täies mahus tõendamine.
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Lehtmetalli lõikamine erinevatel meetoditel 4
Lehtmetalli stantsimine 4
Lehtmetalli plastne deformeerimine 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 üldine läbiv kompetents 4
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 masinaoperaatori läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist