Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Nimetus: ET: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4
EN: Sheet metal, CNC machine operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.09.2012
Kehtib kuni: 01.06.2014
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on oskustööline, kes töötab lehtmetalli töötlemisega tegelevas ettevõttes. Tema peamisteks tööülesanneteks on lehtmetallist detailide valmistamine arvprogrammjuhtimisega seadmetel.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 koostab juhtimisprog...
ramme lihtsamatele detailidele või kasutab tööpingi juhtimissüsteemi sisestatud eelnevalt koostatud juhtimisprogramme. Ta häälestab töökäsu alusel tööpingi ning tagab töödeldava detaili kvaliteetsuse, kasutades kontroll-mõõtevahendeid.
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaator, tase 4 tuleb oma tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende kvaliteetse täitmise eest.

Oma tööülesannete täitmisel juhindub APJ lehtmetalli töötlemispingi operaator temale ette antud töökäsust, tehnilistest- ja normdokumentidest ning üldistest kvaliteedinõuetest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Lehtmetallide lõikamine erinevatel meetoditel
2.1.1. Vesilõikuspinkidel töötamine
2.1.2. Gaasilõikuspinkidel töötamine
2.1.3. Plasmalõikuspinkidel töötamine
2.1.4. Laserlõikusmasinatel töötamine
2.1.5. Mehaanilise lõikamise masinatel töötamine

A.2.2 Lehtmetallide stantsimine
2.2.1. ...
APJ lehe- töötlemiskeskustel töötamine
2.2.2. Muudel stantsimisseadmetel töötamine

A.2.3 Lehtmetallide plastne deformeerimine
2.3.1. APJ painutuspinkidel töötamine
2.3.2. APJ valtsimisseadmetel töötamine
2.3.3. Muudel vormimisseadmetel töötamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaatori tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ning võib olla mürarikas.
Töökeskkonnas esineb me...
tallitolmu, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib endaga kaasa tuua tööõnnetuse.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mitmesugused mehitamata kraanad, kahveltõstukid, mõõteriistad (nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade jne.), elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad (nurklihvija, meislid jne.)
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaatori töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, visuaalset mälu ning kontsentreerumisvõimet.
Töö eeldab liigutuste täpsust, koordinatsiooni ning füüsilise pingutuse võimet.
Kasuks tulevad korrektsus, täpsus, õppimi...
svõime ja vastutustundlikkus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt töötavad APJ lehtmetalli töötlemispinkide 4. taseme operaatorina erialase kutsekeskhariduse või keskharidusega inimesed. Erialast haridust mitte omavad inimesed on oma tööks vajalikud oskused omandanud kas täiendkoolituste käigus või töökohal õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
APJ lehetöötluspinkide operaator
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 kutsestandardis on kirjeldatud kolm kohustuslikku kompetentsi (B.2.1 - B.2.3), masinaoperaatori kutsespetsiifilised läbivad kompetentsid (B.2.5) ja üldised läbivad kompetentsid (B.2.4).
Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 ühe vab...
alt valitava alapunkti, B.2.2 ühe vabalt valitava alapunkti, B.2.3 ühe vabalt valitava alapunkti ning mõlema läbivaid kompetentse (B.2.4 ja B.2.5) kirjeldava kompetentsi täies mahus tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Lehtmetalli lõikamine erinevatel meetoditel 4

Tegevusnäitajad:
1) Valmistab etteantud tööjooniseid järgides vesilõikuspinkide abil lehtmetallist detaile. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.
2) Valmistab etteantud tööjooniseid järgides gaasilõikuspingi abil lehtmetallist detaile. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.
3) Valmistab etteantud tööjooniseid järgides plasmalõikuspingi abil lehtmetallist detaile. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.
4) Valmistab etteantud tööjooniseid järgides laserlõikuspingi abil lehtmetallist detaile. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.
5) Valmistab etteantud tööjooniseid järgides mehaaniliste lõikepinkide abil lehtmetallist detaile. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) Metallilõikepinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud
2) Erinevate metallilõiketehnoloogiate eripärad, nende toimimise põhimõtted
3) Erinevate metallilõike tehnoloogiate rakendusalad

Hindamismeetod(id):
kombineeritud meetod, mis sisaldab endas nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste tõendamist.
B.2.2 Lehtmetalli stantsimine 4

Tegevusnäitajad:
1) Valmistab etteantud tööjooniseid järgides APJ lehetöötlemiskeskustel erinevatest materjalidest detaile. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.
2) Valmistab etteantud tööjooniseid järgides erinevatel stantsimispress-seadmetel (ekstsentrik-, hüdrauliline-, servoelektriline press jne.) lehtmetallist detaile. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) Stantsimisel kasutatavaid templid, matriitsid ja kulutarvikud
2) Erinevad stantsimise liigid, nende toimimise põhimõtted
3) Stantsimise parameetrid ja nende määramine

Hindamismeetod(id)
kombineeritud meetod, mis sisaldab endas nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste tõendamist.
B.2.3 Lehtmetalli plastne deformeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) Valmistab etteantud tööjooniseid järgides APJ painutuspinkide (painutuspressid- ja pöördpainutusseadmed) abil erinevatest materjalidest detaile. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide painutamiseks.
2) Valmistab etteantud tööjooniseid järgides rullpainutus- ja rullprofileerimisseadmete abil erinevatest materjalidest detaile. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valtsimiseks.
3) Valmistab etteantud tööjooniseid järgides muudel lehtmetalli vormimise seadmetel (trugimis- (koolutamis-) pingid jne.) lehtmetallist detaile. Valmistab proovidetaili ja võrdleb selle vastavust tööjoonisele. Vajadusel seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks.

Teadmised:
1) Plastsel deformeerimisel kasutatavad tööriistad (templid, matriitsid, rullid jne) ja kulutarvikud

Hindamismeetod(id):
kombineeritud meetod, mis sisaldab endas nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste tõendamist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 üldine läbiv kompetents 4

1) APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator peab oma töös kõige tähtsamaks kliendi rahulolu ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad kokkulepitud standarditele. Ta peab oluliseks tähtaegadest ja etappidest kinnipidamist ning kvaliteedi ja tootlikkuse säilitamist.
2) Ta kasutab oma aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3) APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ning tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi. Ta jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat ka kolleegidega ning arendab oma tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
4) Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. Olles orienteeritud tulemustele ning isiklike tööeesmärkide saavutamisele, otsib ta võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks.
5) Oma tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab vajadusel ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6) APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator oma olemuselt meeskonnatöötaja. Tal on selge arusaamine organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest ning suhtleb inimestega kõikidelt tasanditelt, avaldab selgelt oma arvamust ega varja informatsiooni. Vajadusel tuleb toime ka konfliktsituatsioonides.
Kriitikasse suhtub mõistvalt, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
7) APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator töötav inimene peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ning väärtusi.
B.2.5 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4 masinaoperaatori läbiv kompetents 4

1. Protsessi ettevalmistamine
1.1. Tutvub tööjoonisega ja veendub, et eelseisva tööoperatsiooni instruktsioonid on olemas, need on selged ja arusaadavad (vajalikud parameetrid kindlaks määratud ja olemas). Vajadusel küsib täiendavat infot.
1.2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitse-vahendid (prillid, kindad jm) on olemas ja korras.
1.3. Teostab tööpingi visuaalse vaatluse veendumaks, et see on enne töö alustamist korras, puhastatud ja seadistatud.
1.4. Kontrollib vajalike dokumentide (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid jne.) olemasolu ja täidab neid jooksvalt.
2. Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
2.1. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut ülemust.
2.2. Valmistab vajadusel toote näidis- või proovieksemplari, veendumaks et tööpingile seadistatud parameetrid ja töökäsk on omavahel vastavuses. Vajadusel kohandab parameetreid.
3. Tööpingi hooldus- ja remonditööd
3.1. Teostab tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid selleks ettenähtud korras ja –vahendeid kasutades. Korrastab ja puhastab töö lõpetades alati oma töökoha vahetu läheduse ning tööpingi. Kontrollib tööpingi korrasolekut kogu tööperioodi jooksul. Probleemide tekkimisel võtab vastavalt volitustele kasutusele meetmed rikke kõrvaldamiseks või teavitab oma vahetut ülemust või spetsialisti.
3.2. Registreerib kõik tekkinud probleemid ja parandustööde teostamise andmed selleks ettenähtud korras.
3.3. Teostab vastavalt talle antud volituste piires tööpingi pisiremonti- ja tehnilist hooldust. Vajadusel kutsub välja tehniku ja informeerib teisi asjakohaseid isikuid.

Läbivad teadmised:
1) Mõistab instruktsioonides kasutatavat sõnavara, saab aru masina kasutusjuhendist ja töökäsust ning oskab lugeda tehnilisi jooniseid.
2) Mõistab tööpinkide tööpõhimõtteid, erinevaid programme ja töörežiime ning tehnilisi võimalusi.
3) Saab aru ja oskab käsitleda enamlevinud APJ pinkide juhtsüsteeme.
4) Mõistab masina töö jälgimise metoodikat ja meetodeid, saab aru kui näidikud viitavad rikkele.
5) On kursis võimalike enamlevinud probleemidega. Teab, kuidas käituda tekkinud ohusituatsioonis ning kuidas võimalikult väikeste kahjudega tekkinud probleeme lahendada.
6) Rikke ilmnemisel oskab seisata masina töö või operatsiooni käigu, nii et tekkinud kahju (masina tehniline seisund, toorainekulu jms.) oleks võimalikult vähene.
7) On teadlik üldistest ohutustehnika reeglitest, masina/tööpingi kasutamisel vajalikest turvameetmetest ning isikukaitsevahenditest.
8) Kasutab juba olemasolevaid teadmisi ja kogemusi edaspidi toimuvate rikete parandamisel.
9) Mõistab tehniliste parandustööde arhiveerimise vajalikkust edaspidise töö seisukohast, oskab täita vajalikke ettenähtud dokumente.
10) On teadlik sellest, milliste dokumentide täitmist eelseisev töö nõuab ja kuidas neid dokumente täita.
11) Omab baasteadmisi metallide töötlemisest (lukksepatööd, materjalide mehaaniline töötlemine jne.)
12) Teab ja tunneb oma töös vajalikke mõõtevahendeid (näit. nihik, nurgamõõtja, mõõdulint jne.) ja nende kasutuspõhimõtteid, oskab neid vahendeid kasutada.
13) Teab ja tunneb erinevaid lehtmetalli materjale, eristab neid nii visuaalselt kui ka tootemarkeeringu järgi. On kursis enamlevinud EN ja ISO materjalistandarditega.
14) Eesti keel tasemel B2, ja üks vabalt valitud võõrkeel (soovitavalt inglise keelt) tasemel A2.
15) Arvuti kasutamise oskused AO1-AO4, AO7, algteadmised CAD/CAM programmidest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 10-19092012-3.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.09.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Peedu FinEst Steel AS
Peeter Kalmet Favor AS
Henri Tabri Aider OÜ
Aleksei Saareväli Tallinna Tööstushariduskeskus
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Katrin Tammjärv SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist