Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3
EN: Electronics assembly operator, level 3
Spetsialiseerumised:
  • Elektroonikaseadmete remontija, tase 4
Osakutsed:
  • Elektroonikakoostude koostaja, tase 3
  • Kaablikoostude koostaja, tase 3
Kehtib alates: 30.11.2012
Kehtib kuni: 23.11.2017
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Narva Kutseõppekeskus (suletud) Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse elektroonikakoostude koostaja) 134956 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 08.05.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektroonikaseadmete koostaja kutseala koosneb kolmest kutsest: kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 2; kahest osakutsest ja ühest spetsialiseerumise valdkonnast moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 ja elektroonikaseadmete tehnik, tase 4.

Elektroonikaseadmete...
koostajad töötavad tavapäraselt tööstusettevõtetes, kus koostatakse ja valmistatakse elektroonikakooste või neid sisaldavaid tooteid.

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 töö eesmärgiks on kaabli- ja juhtmeköidiste (edaspidi kaablikoostude) ja/või elektroonikakoostude valmistamine vastavalt etteantud dokumentatsioonile ja juhistele põhiliselt seeriatoodangu valmistamiseks.

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 võib spetsialiseeruda elektroonikaseadmete remontimisele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 kutse koosneb kahest kohustuslikust ja ühest spetsialiseerumisega seotud tööosast.

A.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine
A.2.2 Kaablikoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine

Spetsialiseerumisega seotud...
tööosa
A.2.3 Elektroonikaseadmete remontimine

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 kutset on võimalik taotleda ja tõendada osade kaupa järgmiselt:
Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 osakutse
Kaablikoostude koostaja, tase 3 osakutse

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Elektroonikaseadmete koostaja töötab eritingimustele vastavates siseruumides, kus võib olla nõutud eri tööriietuse kasutamine. Töö eripäraks võib olla töötamine väikeste detailidega, mis eeldab head nägemist ja värvide eristamist. Elektroonikaseadmete koostaja võib oma töös kokku puutuda kemikaalide...ga.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Elektroonikaseadmete koostaja peamisteks töövahenditeks on mehaanilised ja elektrilised käsitööriistad, elektrimõõteriistad, arvutijuhitavad seadmed (sh testseadmed), koostu valmistamiseks mõeldud abivahendid (nt koostefikstuur jt), arvuti ning tehniline dokumentatsioon ja normdokumendid (standardi...d, juhendid).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Elektroonikaseadmete koostaja töö eeldab loogilist mõtlemist, rutiinitaluvust, liigutuste täpsust ja head nägemist sh värvide eristamist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme elektroonikaseadmete koostajatena töötavad tavapäevaselt inimesed, kelle kutseoskused on omandatud töökohal, täiendus- või kutseõppes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektroonikaseadmete koostaja enamlevinud ametinimetused on koosteoperaator, operaator, monteerija, koostaja ja häälestaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Elektroonikaseadmete koostaja kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.2 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine. Spetsialiseerumisel elektroonikaseadmete remontimisele peab täiendavalt tõendama kompetentsi B.2.3.
Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 osakutse taotlemisel on nõutav kompet...
entside B.2.1 ja B.2.4 tõendamine.
Kaablikoostude koostaja, tase 3 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.2 ja B.2.4 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine 3

Tegevusnäitajad:
Koostab elektroonikakoostud vastavalt tööjuhendile ja toote dokumentatsioonile, tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ning IPC J-STD-001 ja/või IPC-A-610* või muu samaväärse standardi nõuetele.
Tuvastab visuaalselt elektroonikakoostude võimalikud vead, lähtudes tööjuhendist ja standarditest.

Teadmised:
a) teab IPC J-STD-001 ja IPC-A-610 või muu samaväärse standardi elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume;
b) tunneb erinevaid jootmistehnoloogiaid (käsi- ja masinjootmine);
c) teab elektroonikaseadmete koostamise põhiprotsesse;
d) teab koostu puhtuse nõudeid;
e) tunneb visuaalselt erinevaid elektroonika komponente ja teab nende nimetusi.

Oskused:
a) teeb käsijootmist, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja/või IPC-A-610 või muu samaväärse standardi elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume;
b) koostab elektroonikakoostud mehhaaniliselt (neetimine, kruvimine, liimimine, pressimine, ultraheli keevitus jm), lähtudes tööjuhendist;
c) järgib ja rakendab IPC J-STD-001 ja IPC-A-610 või muu samaväärse standardi nõudeid;
d) kasutab erinevaid käsijootmisel ja muudes koosteprotsessides kasutatavaid tööriistu;
e) käsitleb ja valmistab jootmiseks ette elektroonika komponente ja materjale;
f) tuvastab visuaalselt elektroonikakoostude võimalikud vead, lähtudes tööjuhendist ja standarditest;
g) tuvastab vigaseid kooste vastavalt etteantud diagnostikajuhistele.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

*IPC standardid- elektroonikakoostude valmistamise kvaliteedikriteeriumid.
B.2.2 Kaablikoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine 3

Tegevusnäitajad:
Koostab kaabli- ja juhtmeköidised või koostud vastavalt tööjuhendile ja toote dokumentatsioonile, tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ning IPC J-STD-001 ja/või IPC-A-620 või muu samaväärse standardi nõuetele.
Tuvastab visuaalselt kaablikoostude võimalikud vead, lähtudes tööjuhendist ja standarditest.

Teadmised:
a) teab IPC J-STD-001 ja IPC-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume;
b) tunneb erinevaid kaabli- ja juhtmeköidiste või -koostude koostamise tehnoloogiaid;
c) teab koostu puhtuse nõudeid;
d) tunneb visuaalselt erinevaid kaabli- ja juhtmekoostude komponente ja teab nende nimetusi.

Oskused:
a) koostab kaabli- ja juhtmeköidised või -koostud mehhaaniliselt (köitmine, kruvimine, liimimine, pressimine, keevitus jm), lähtudes tööjuhendist;
b) otsastab ja valmistab ette kaableid ja kaablikooste;
c) järgib IPC J-STD-001 ja IPC-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume;
d) teeb käsijootmist, lähtudes tööjuhendist;
e) kasutab erinevaid käsijootmisel ja muudes koosteprotsessides kasutatavaid tööriistu;
f) hindab visuaalselt kaablikoostu nõuetele vastavaid komponente;
g) tuvastab vigaseid kaablikooste vastavalt etteantud diagnostikajuhistele.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

*IPC standardid- elektroonikakoostude valmistamise kvaliteedikriteeriumid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine 3

Tegevusnäitajad:
Koostab elektroonikakoostud vastavalt tööjuhendile ja toote dokumentatsioonile, tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ning IPC J-STD-001 ja/või IPC-A-610* või muu samaväärse standardi nõuetele.
Tuvastab visuaalselt elektroonikakoostude võimalikud vead, lähtudes tööjuhendist ja standarditest.

Teadmised:
a) teab IPC J-STD-001 ja IPC-A-610 või muu samaväärse standardi elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume;
b) tunneb erinevaid jootmistehnoloogiaid (käsi- ja masinjootmine);
c) teab elektroonikaseadmete koostamise põhiprotsesse;
d) teab koostu puhtuse nõudeid;
e) tunneb visuaalselt erinevaid elektroonika komponente ja teab nende nimetusi.

Oskused:
a) teeb käsijootmist, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja/või IPC-A-610 või muu samaväärse standardi elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume;
b) koostab elektroonikakoostud mehhaaniliselt (neetimine, kruvimine, liimimine, pressimine, ultraheli keevitus jm), lähtudes tööjuhendist;
c) järgib ja rakendab IPC J-STD-001 ja IPC-A-610 või muu samaväärse standardi nõudeid;
d) kasutab erinevaid käsijootmisel ja muudes koosteprotsessides kasutatavaid tööriistu;
e) käsitleb ja valmistab jootmiseks ette elektroonika komponente ja materjale;
f) tuvastab visuaalselt elektroonikakoostude võimalikud vead, lähtudes tööjuhendist ja standarditest;
g) tuvastab vigaseid kooste vastavalt etteantud diagnostikajuhistele.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

*IPC standardid- elektroonikakoostude valmistamise kvaliteedikriteeriumid.
B.2.4 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib tööprotsessi, jälgib ja hoiab kvaliteeti ning tootlikkust;
2) kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras (5S põhimõtted); kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult;
3) veendub kasutatavate mõõte- ja töövahendite nõuetele vastavuses, jälgides märgistuse olemasolu (kalibreerimist tõendavad märgistused);
4) kasutab erialaterminoloogiat, saab aru ja täidab juhenddokumentidest tulenevaid nõudeid; järgib organisatsioonis kehtestatud dokumenteerimise nõudeid;
5) osaleb meeskonnatöös;
6) järgib töökeskkonna ja tööohutusnõudeid (sh jäätmete sorteerimine), kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid ning järgides ergonoomika põhimõtteid;
7) kasutab oma töös arvutit tasemel AO2 (p.1) (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) töövahendite hoolduspõhimõtted;
2) 5S põhimõtted;
3) ESD põhimõtted;
4) RoHS põhimõtted;
5) töökeskkonna ja ohutusnõuded;
6) ergonoomika põhimõtted;
7) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.

Selgitus
5S põhimõtted – töökoha eesmärgipärane kasutamine, korrashoid ning garanteerimine, et see ka niimoodi jääb (sorteeri, sea korda, süstemaatiline puhastamine, standardiseeri, säilita).
ESD põhimõtted – toodete ning elektroonikakomponentide ja seadmete kaitsmine staatilise elektrilahenduse eest.
RoHS – teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlev Euroopa Liidu direktiiv.
 
Kaablikoostude koostaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Kaablikoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine 3

Tegevusnäitajad:
Koostab kaabli- ja juhtmeköidised või koostud vastavalt tööjuhendile ja toote dokumentatsioonile, tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ning IPC J-STD-001 ja/või IPC-A-620 või muu samaväärse standardi nõuetele.
Tuvastab visuaalselt kaablikoostude võimalikud vead, lähtudes tööjuhendist ja standarditest.

Teadmised:
a) teab IPC J-STD-001 ja IPC-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume;
b) tunneb erinevaid kaabli- ja juhtmeköidiste või -koostude koostamise tehnoloogiaid;
c) teab koostu puhtuse nõudeid;
d) tunneb visuaalselt erinevaid kaabli- ja juhtmekoostude komponente ja teab nende nimetusi.

Oskused:
a) koostab kaabli- ja juhtmeköidised või -koostud mehhaaniliselt (köitmine, kruvimine, liimimine, pressimine, keevitus jm), lähtudes tööjuhendist;
b) otsastab ja valmistab ette kaableid ja kaablikooste;
c) järgib IPC J-STD-001 ja IPC-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume;
d) teeb käsijootmist, lähtudes tööjuhendist;
e) kasutab erinevaid käsijootmisel ja muudes koosteprotsessides kasutatavaid tööriistu;
f) hindab visuaalselt kaablikoostu nõuetele vastavaid komponente;
g) tuvastab vigaseid kaablikooste vastavalt etteantud diagnostikajuhistele.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

*IPC standardid- elektroonikakoostude valmistamise kvaliteedikriteeriumid.
B.2.4 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib tööprotsessi, jälgib ja hoiab kvaliteeti ning tootlikkust;
2) kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras (5S põhimõtted); kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult;
3) veendub kasutatavate mõõte- ja töövahendite nõuetele vastavuses, jälgides märgistuse olemasolu (kalibreerimist tõendavad märgistused);
4) kasutab erialaterminoloogiat, saab aru ja täidab juhenddokumentidest tulenevaid nõudeid; järgib organisatsioonis kehtestatud dokumenteerimise nõudeid;
5) osaleb meeskonnatöös;
6) järgib töökeskkonna ja tööohutusnõudeid (sh jäätmete sorteerimine), kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid ning järgides ergonoomika põhimõtteid;
7) kasutab oma töös arvutit tasemel AO2 (p.1) (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) töövahendite hoolduspõhimõtted;
2) 5S põhimõtted;
3) ESD põhimõtted;
4) RoHS põhimõtted;
5) töökeskkonna ja ohutusnõuded;
6) ergonoomika põhimõtted;
7) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.

Selgitus
5S põhimõtted – töökoha eesmärgipärane kasutamine, korrashoid ning garanteerimine, et see ka niimoodi jääb (sorteeri, sea korda, süstemaatiline puhastamine, standardiseeri, säilita).
ESD põhimõtted – toodete ning elektroonikakomponentide ja seadmete kaitsmine staatilise elektrilahenduse eest.
RoHS – teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlev Euroopa Liidu direktiiv.

Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel elektroonikaseadmete remontimisele peab täiendavalt tõendama kompetentsi B.2.3.
Elektroonikaseadmete remontija, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Elektroonikaseadmete remontimine 4

Tegevusnäitajad:
Taastab elektroonikakoostu funktsionaalsuse ja muudele nõuetele vastavuse, arvestades IPC 7711 ja 7721 või muude samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid.

Teadmised:
a) teab IPC 7711 ja 7721 või muude samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid.

Oskused:
a) järgib ja rakendab IPC 7711 ja 7721 või muude samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid;
b) kasutab elektroonikaseadmete paranduseks kasutatavaid tööriistu vastavalt tööoperatsiooni juhendile.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.

*IPC standardid- elektroonikakoostude valmistamise kvaliteedikriteeriumid.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib tööprotsessi, jälgib ja hoiab kvaliteeti ning tootlikkust;
2) kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras (5S põhimõtted); kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult;
3) veendub kasutatavate mõõte- ja töövahendite nõuetele vastavuses, jälgides märgistuse olemasolu (kalibreerimist tõendavad märgistused);
4) kasutab erialaterminoloogiat, saab aru ja täidab juhenddokumentidest tulenevaid nõudeid; järgib organisatsioonis kehtestatud dokumenteerimise nõudeid;
5) osaleb meeskonnatöös;
6) järgib töökeskkonna ja tööohutusnõudeid (sh jäätmete sorteerimine), kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid ning järgides ergonoomika põhimõtteid;
7) kasutab oma töös arvutit tasemel AO2 (p.1) (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) töövahendite hoolduspõhimõtted;
2) 5S põhimõtted;
3) ESD põhimõtted;
4) RoHS põhimõtted;
5) töökeskkonna ja ohutusnõuded;
6) ergonoomika põhimõtted;
7) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.

Selgitus
5S põhimõtted – töökoha eesmärgipärane kasutamine, korrashoid ning garanteerimine, et see ka niimoodi jääb (sorteeri, sea korda, süstemaatiline puhastamine, standardiseeri, säilita).
ESD põhimõtted – toodete ning elektroonikakomponentide ja seadmete kaitsmine staatilise elektrilahenduse eest.
RoHS – teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlev Euroopa Liidu direktiiv.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-30112012-3.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.11.2012
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Elektroonika
Kutse grupp: Elektroonikaseadmete koostaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
82 Koostajad
821 Koostajad
8212 Elektri- ja elektroonikaseadmete koostajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist