Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3
EN: Electronic Equipment Assembler, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Elektroonikakoostude koostaja, tase 3
  • Kaablikoostude koostaja, tase 3
Kehtib alates: 10.02.2023
Kehtib kuni: 01.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektroonikaseadmete koostaja kutseala koosneb kolmest kutsest:
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 2;
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 ja
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete tehnik, tase 4.

Elektroonikaseadmete koost...
ajad töötavad tavapäraselt tööstusettevõtetes, kus koostatakse ja valmistatakse elektroonikakooste või neid sisaldavaid tooteid.
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 töö on kaabli- ja juhtmeköidiste (edaspidi
kaablikoostude) ja/või elektroonikakoostude valmistamine vastavalt etteantud dokumentatsioonile ja juhistele põhiliselt seeriatoodangu valmistamiseks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine
1. Elektroonikakoostude koostamine
2. Käsijootmine elektroonikaseadmete valmistamisel
3. Elektroonikakoostude vigade tuvastamine

A.2.2 Kaablikoostude valmistamine
1. Kaablikoostude koostamine
2. Käsijootmine kaablikoostude valmistamisel
3. Kaablikoo...
stude vigade tuvastamine
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Elektroonikaseadmete koostaja töötab eritingimustele vastavates siseruumides, kus võib olla nõutud eririietuse kasutamine. Töö eripäraks võib olla töötamine väikeste detailidega, mis eeldab head nägemist ja värvide eristamist. Elektroonikaseadmete koostaja võib oma töös kokku puutuda kemikaalidega.
A.4 Töövahendid
Elektroonikaseadmete koostaja töötab eritingimustele vastavates siseruumides, kus võib olla nõutud eririietuse kasutamine. Töö eripäraks võib olla töötamine väikeste detailidega, mis eeldab head nägemist ja värvide eristamist. Elektroonikaseadmete koostaja võib oma töös kokku puutuda kemikaalidega.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Elektroonikaseadmete koostaja töö eeldab loogilist mõtlemist, rutiinitaluvust, liigutuste täpsust ja head nägemist, sh värvide eristamist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme elektroonikaseadmete koostajatena töötavad tavapäevaselt inimesed, kelle kutseoskused on omandatud töökohal, täiendus- või kutseõppes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektroonikaseadmete koostaja enamlevinud ametinimetused on koosteoperaator, operaator,
monteerija, koostaja ja häälestaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Elektroonikaseadmete koostaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1-B.2.2 ja B.2.3 (läbiv kompetents).
Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 osakutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 ja B.2.3.
Kaablikoostude koostaja, tase 3 osakutse taotlemisel tuleb tõendada kompeten...
tsid B.2.2 ja B.2.3.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Koostab elektroonikakoostud, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja koostu puhtuse nõudeid ning tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumitele ning IPC J-STD-001 ja/või IPC-A-610* või samaväärsetele standarditele.
2. Käsitseb ja valmistab jootmiseks ette elektroonika komponente ja materjale.
3. Teeb käsijootmist, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja/või IPC J-STD-001, IPC-A-610 või samaväärsete standardite elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume ning kasutades erinevaid käsijootmise tööriistu.
4. Tuvastab visuaalselt elektroonikakoostude võimalikud vead, lähtudes tööjuhendist ja standarditest.
5. Tuvastab vigaseid kooste vastavalt etteantud diagnostikajuhistele.

Teadmised:
1) erinevad elektroonika komponendid;
2) IPC J-STD-001 ja IPC-A- 610 või muu samaväärsete standardite elektroonikakooste puudutavad kvaliteedikriteeriumid.
B.2.2 Kaablikoostude valmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Koostab kaabli- ja juhtmeköidised või -koostud, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja koostu puhtuse nõudeid ning tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ning IPC J-STD-001 ja/või IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõuetele;
2. Otsastab ja valmistab ette kaableid ja kaablikooste;
3. Teeb kaablikoostude valmistamisel käsijootmist, lähtudes tööjuhendist ja kasutades erinevaid käsijootmisel kasutatavaid tööriistu;
4. Hindab visuaalselt kaablikoostu komponentide vastavust nõuetele;
5. Tuvastab kaablikoostude võimalikud vead, lähtudes etteantud diagnostikajuhistest.

Teadmised:
1) kaablikomponentide nimetused;
2) erinevaid kaabli- ja juhtmeköidiste või -koostude koostamise tehnoloogiad;
3) IPC J-STD-001 ja IPC/WHMA-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavad kvaliteedikriteeriumid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Elektroonikakoostude valmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Koostab elektroonikakoostud, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja koostu puhtuse nõudeid ning tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumitele ning IPC J-STD-001 ja/või IPC-A-610* või samaväärsetele standarditele.
2. Käsitseb ja valmistab jootmiseks ette elektroonika komponente ja materjale.
3. Teeb käsijootmist, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja/või IPC J-STD-001, IPC-A-610 või samaväärsete standardite elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume ning kasutades erinevaid käsijootmise tööriistu.
4. Tuvastab visuaalselt elektroonikakoostude võimalikud vead, lähtudes tööjuhendist ja standarditest.
5. Tuvastab vigaseid kooste vastavalt etteantud diagnostikajuhistele.

Teadmised:
1) erinevad elektroonika komponendid;
2) IPC J-STD-001 ja IPC-A- 610 või muu samaväärsete standardite elektroonikakooste puudutavad kvaliteedikriteeriumid.
 
Kaablikoostude koostaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Kaablikoostude valmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Koostab kaabli- ja juhtmeköidised või -koostud, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja koostu puhtuse nõudeid ning tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ning IPC J-STD-001 ja/või IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõuetele;
2. Otsastab ja valmistab ette kaableid ja kaablikooste;
3. Teeb kaablikoostude valmistamisel käsijootmist, lähtudes tööjuhendist ja kasutades erinevaid käsijootmisel kasutatavaid tööriistu;
4. Hindab visuaalselt kaablikoostu komponentide vastavust nõuetele;
5. Tuvastab kaablikoostude võimalikud vead, lähtudes etteantud diagnostikajuhistest.

Teadmised:
1) kaablikomponentide nimetused;
2) erinevaid kaabli- ja juhtmeköidiste või -koostude koostamise tehnoloogiad;
3) IPC J-STD-001 ja IPC/WHMA-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavad kvaliteedikriteeriumid.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. järgib tööprotsessi, jälgib ja hoiab kvaliteeti ning tootlikkust; järgib töövahendite hoolduspõhimõtteid;
2. kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras (5S põhimõtted); kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult;
3. järgib töökeskkonna ja tööohutusnõudeid (sh jäätmete sorteerimine), kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid ning ergonoomilisi töövõtteid;
4. lähtub ESD ja RoHS põhimõtetest;
5. veendub kasutatavate mõõte- ja töövahendite nõuetele vastavuses, jälgides märgistuse olemasolu (kalibreerimist tõendavad märgistused);
6. kasutab erialaterminoloogiat, saab aru ja täidab juhenddokumentidest tulenevaid nõudeid; järgib organisatsioonis kehtestatud dokumenteerimise nõudeid;
7. osaleb meeskonnatöös;
8. kasutab arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamisskaala (Lisa 1) tasemele "Algtasemel kasutaja".

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-10022023-1.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.02.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Elektroonika
Kutse grupp: Elektroonikaseadmete koostaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
82 Koostajad
821 Koostajad
8212 Elektri- ja elektroonikaseadmete koostajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Karin Andressoo Enics Eesti AS
Milko Milatskov Stoneridge Electronics AS
Arno Kolk Elektroonikatööstuse Liit
Mart Ronk Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Andres Ojalill Tallinna Polütehnikum

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist