Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3
EN: Electronic Equipment Assembler, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Elektroonikakoostude koostaja, tase 3
  • Kaablikoostude koostaja, tase 3
Kehtib alates: 02.11.2023
Kehtib kuni: 01.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on eelkõige vormilised. Kutsestandardist eemaldati A.2 „Tööosad“ alt tööülesanded, sõnastati A.6. „Tulevikuoskused“ ja sõnastati kutset läbiva kompetentsi asemele B.2. „ Üldoskused“. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus, mis määratleb kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektroonikaseadmete koostajad töötavad tavapäraselt tööstusettevõtetes, kus koostatakse ja valmistatakse elektroonikakooste või neid sisaldavaid tooteid.

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 töö on kaabli- ja juhtmeköidiste (edaspidi kaablikoostude) ja/või elektroonikakoostude valmistamine vast...
avalt etteantud dokumentatsioonile ja juhistele põhiliselt seeriatoodangu ja prototüüpide valmistamiseks.

Elektroonikaseadmete koostaja töötab eritingimustele vastavates siseruumides, kus võib olla nõutud eririietuse kasutamine. Töö eripäraks võib olla töötamine väikeste detailidega, mis eeldab head nägemist ja värvide eristamist. Elektroonikaseadmete koostaja võib oma töös kokku puutuda kemikaalidega.

Elektroonikaseadmete koostaja peamisteks töövahenditeks on mehaanilised ja elektrilised käsitööriistad, arvutijuhitavad seadmed (sh testseadmed), koostu valmistamiseks mõeldud abivahendid (nt koostefikstuur), arvuti.

Elektroonikaseadmete koostaja töö eeldab rutiinitaluvust, liigutuste täpsust ja head nägemist, sh värvide eristamist.

Elektroonikaseadmete koostaja kutseala koosneb kolmest kutsest:
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 2;
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 ja
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete tehnik, tase 4.

Käesolevas standardis kirjeldatakse 3. taseme elektroonikaseadmete koostaja töökompetentse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Elektroonikakoostude valmistamine
A.2.2. Kaablikoostude valmistamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme elektroonikaseadmete koostajatena töötavad tavapäevaselt inimesed, kelle kutseoskused on omandatud töökohal, täiendus- või kutseõppes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Elektroonikaseadmete koostaja enamlevinud ametinimetused on koosteoperaator, operaator, monteerija, koostaja, jootja ja häälestaja.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.

Tulevikus muutub järjest olulisemaks oskus töötada automatiseeritumas ja digitaliseeritumas töökeskkonnas, kus spetsialistid töötavad koos tööstusrobotitega liitreaalses ja virtuaalreaalses keskkonnas. Samuti muutub järjest olulis...
emaks oskus koos töötada erinevas vanuses, erineva kultuurilise ja keelelise tausta ja/või erivajadustega inimestega.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Elektroonikaseadmete koostaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.3.1. -B.3.2. ja üldoskused B.2.
Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 osakutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.3.1. ja üldoskused B.2.
Kaablikoostude koostaja, tase 3 osakutse taotlemisel tuleb tõ...
endada kompetentsid B.3.2. ja üldoskused B.2.
Loe edasi
Peida
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: Töömaailma kaudu kutse taotlemisel ja taastõendamisel nõuded puuduvad.
Kutse andmise korraldus on reguleeritud elektroonikaseadmete koostaja kutsete kutse andmise korras.
B.2 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad
1. Jälgib, et tema tegevus oleks vastavuses tööülesannete suuliselt või kirjalikult kokkulepitud järjekorra ja sisuga.
2. Peab puhtust ja korda ning hoiab ja kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (töökoht, materjalid, seadmed jmt) hoolivalt ja otstarb...
ekalt.
3. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise ning järgib ohutusnõudeid.
4. Kasutab töötades mugavaid ja tervislikke kehaasendeid, töövahendeid ja -võtteid. Arvestab halbade harjumuste mõjuga iseendale ja teistele.
5. Kasutab oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid.
6. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
7. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
8. Kasutab arvutit tasemel "Algtasemel kasutaja" (lisa 1 „Digipädevuste enesehindamise skaala).
9. Kasutab inglise keelt tasemel A2 (lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Elektroonikakoostude valmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Koostab elektroonikakoostud, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja koostu puhtuse nõudeid ning tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumitele ning IPC J-STD-001 ja/või IPC-A-610* või samaväärsetele standarditele.
2. Käsitseb ja valmistab jootmiseks ette elektroonika komponente ja materjale.
3. Teeb käsijootmist, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja/või IPC J-STD-001, IPC-A-610 või samaväärsete standardite elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume ning kasutades erinevaid käsijootmise tööriistu.
4. Tuvastab visuaalselt elektroonikakoostude võimalikud vead, lähtudes tööjuhendist ja standarditest.
5. Tuvastab vigaseid kooste vastavalt etteantud diagnostikajuhistele.

Teadmised:
1) erinevad elektroonika komponendid;
2) IPC J-STD-001 ja IPC-A- 610 või muu samaväärsete standardite elektroonikakooste puudutavad kvaliteedikriteeriumid.
B.3.2 Kaablikoostude valmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Koostab kaabli- ja juhtmeköidised või -koostud, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja koostu puhtuse nõudeid ning tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ning IPC J-STD-001 ja/või IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõuetele;
2. Otsastab ja valmistab ette kaableid ja kaablikooste;
3. Teeb kaablikoostude valmistamisel käsijootmist, lähtudes tööjuhendist ja kasutades erinevaid käsijootmisel kasutatavaid tööriistu;
4. Hindab visuaalselt kaablikoostu komponentide vastavust nõuetele;
5. Tuvastab kaablikoostude võimalikud vead, lähtudes etteantud diagnostikajuhistest.

Teadmised:
1) kaablikomponentide nimetused;
2) erinevaid kaabli- ja juhtmeköidiste või -koostude koostamise tehnoloogiad;
3) IPC J-STD-001 ja IPC/WHMA-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavad kvaliteedikriteeriumid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Elektroonikakoostude valmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Koostab elektroonikakoostud, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja koostu puhtuse nõudeid ning tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumitele ning IPC J-STD-001 ja/või IPC-A-610* või samaväärsetele standarditele.
2. Käsitseb ja valmistab jootmiseks ette elektroonika komponente ja materjale.
3. Teeb käsijootmist, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja/või IPC J-STD-001, IPC-A-610 või samaväärsete standardite elektroonikakooste puudutavaid kvaliteedikriteeriume ning kasutades erinevaid käsijootmise tööriistu.
4. Tuvastab visuaalselt elektroonikakoostude võimalikud vead, lähtudes tööjuhendist ja standarditest.
5. Tuvastab vigaseid kooste vastavalt etteantud diagnostikajuhistele.

Teadmised:
1) erinevad elektroonika komponendid;
2) IPC J-STD-001 ja IPC-A- 610 või muu samaväärsete standardite elektroonikakooste puudutavad kvaliteedikriteeriumid.
 
Kaablikoostude koostaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.3.2 Kaablikoostude valmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Koostab kaabli- ja juhtmeköidised või -koostud, järgides tööjuhendit, toote dokumentatsiooni ja koostu puhtuse nõudeid ning tuginedes koostule kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele ning IPC J-STD-001 ja/või IPC/WHMA-A-620 või samaväärsete standardite nõuetele;
2. Otsastab ja valmistab ette kaableid ja kaablikooste;
3. Teeb kaablikoostude valmistamisel käsijootmist, lähtudes tööjuhendist ja kasutades erinevaid käsijootmisel kasutatavaid tööriistu;
4. Hindab visuaalselt kaablikoostu komponentide vastavust nõuetele;
5. Tuvastab kaablikoostude võimalikud vead, lähtudes etteantud diagnostikajuhistest.

Teadmised:
1) kaablikomponentide nimetused;
2) erinevaid kaabli- ja juhtmeköidiste või -koostude koostamise tehnoloogiad;
3) IPC J-STD-001 ja IPC/WHMA-A-620 või muu samaväärse standardi kaablikooste puudutavad kvaliteedikriteeriumid.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-02112023-2.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.11.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Elektroonika
Kutse grupp: Elektroonikaseadmete koostaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
82 Koostajad
821 Koostajad
8212 Elektri- ja elektroonikaseadmete koostajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Karin Andressoo Enics Eesti AS
Arno Kolk Elektroonikatööstuse Liit
Mart Ronk Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Andres Ojalill Eesti Tehnikahariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist