Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Müüja-klienditeenindaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Müüja-klienditeenindaja kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning kompetentsuse hindamise alus.
Nimetus: ET: Müüja-klienditeenindaja, tase 4
EN: Shop assistant, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Aia- ja ehituskaubad
  • Elektroonika- ja bürookaubad
  • Garderoobikaubad
  • Toidu- ja esmatarbekaubad
  • Vaba-aja kaubad
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.05.2013
Kehtib kuni: 30.10.2013
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Müüja töötab kaubandusettevõttes ja tema tööks on klientide teenindamine, kaupade käitlemine, müümine ja arveldamine.
Müüja osaleb müügitöö korraldamisel ja meeskonnatöös, on teenindusvalmis,
täidab oma tööülesandeid nii tava- kui eriolukordades. Müüja vastutab oma tööülesannete täitmise eest ja o...
n valmis juhendama teisi töötajaid oma vastutusala piires.

Müüjal on võimalik spetsialiseeruda kindlale kaubagrupile:
1) toidu- ja esmatarbekaubad;
2) aia- ja ehituskaubad;
3) garderoobikaubad;
4) vaba-aja kaubad;
5) elektroonika- ja bürookaubad.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kaupade käitlemine ja kaubatundmine:
1) kaupade vastuvõtmine;
2) kaupade ladustamine;
3) kaupade ettevalmistamine müügiks ja müügisaali paigutamine;
4) pakendite, taara ja ohtlike jäätmete käitlemine;
5) kaupade realiseerimisaegade jälgimine;
6) kaupade inventeerimine;
7) kaupade kval...
iteedi hindamine;
8) kaubagruppide liigitamine.

A.2.2 Teenindamine ja müümine:
1) kliendikontakti loomine ja kliendi vajaduste väljaselgitamine;
2) kaupade tutvustamine, kliendi nõustamine, müümine;
3) kliendikontakti lõpetamine;
4) müügijärgne teenindamine.

A.2.3 Kassatöö:
1) kassatoimingud ja arvete koostamine;
2) raha käitlemine;
3) kassaaruande koostamine.

A.2.4 Müügitöö korraldamine:
1) kliendi tagasiside edastamine;
2) kaubavarude juhtimine (tellimine, laovarude ja müügianalüüs;)
3) hindade kujundamine;
4) kaupade väljapanekute kujundamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Müüja töötab töögraafiku alusel, mis eeldab töötamist päeva-, õhtu- ja öötundidel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.
A.4 Töövahendid
Müüja põhilised töövahendid on kassasüsteemid või -aparaat, arvuti, kaarditerminal, vöötkoodilugeja, rahakontrollimisseade, rahalugemisseade, kuum- ja külmseadmed, kaalud, hinnapüstol, lõikeseadmed, kaubakärud, tõstukid ja muud kauba käitlemiseks vajalikud vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Müüja töö on seotud erinevate tegevuste vaheldumisega, mis eeldab füüsilist ja vaimset vastupidavust ja võimet paindlikult lülituda ühelt tegevuselt teisele. Müüja töö eeldab ausust, iseseisvust ja kohusetundlikkust. Töö sujumisele aitab kaasa tolerantsus, kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumin...e ning hea suhtlemis- ja väljendusoskus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Müüjaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Müüja, klienditeenindaja, kassapidaja, müüja–konsultant.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Müüja-klienditeenindaja, tase 4 kutse koosneb viiest kohustuslikust kompetentsist ja läbivatest kompetentsidest.
Müüja-klienditeenindaja, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 – B.2.4 tõendamine ja läbivate kompetentside B.2.5 – B.2.10 tõendamine.

Lisaks on võimali...
k müüja-klienditeenindaja, tase 4 kutse taotlemisel valida spetsialiseerumine ühele järgnevast kaubagrupist:
1) toidu- ja esmatarbekaubad;
2) aia- ja ehituskaubad;
3) garderoobikaubad;
4) vaba-aja kaubad;
5) elektroonika- ja bürookaubad.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kaupade käitlemine ja kaubatundmine 4

Tegevusnäitajad:
1) võtab kaubad saatedokumentide alusel vastu koguseliselt ja kvaliteediliselt, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid (kvaliteet, märgistused, realiseerimisajad jm);
2) teavitab kohe vastutavat töötajat kaupade mittevastavusest;
3) grupeerib kaubad vastavalt sortimendile orienteerudes kaubagruppide liigitamise põhimõtetes;
4) ladustab kaubad müügisaali või lattu, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
5) valmistab kaubad müügiks ette, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
6) paigutab kaubad müügisaali, järgides ettevõttes kehtivaid nõudeid;
7) varustab kaubad nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga, jälgides selle vastavust kassasüsteemis olevatele andmetele; paigaldab vajadusel turvaelemendid;
8) käitleb tööprotsessis pakendeid, taarat ja ohtlikke jäätmeid, järgides käitlemise nõudeid ja ettevõttes kehtestatud korda;
9) jälgib realiseerimisaegu (kõlblik kuni, parim enne) ja mittevastavuse korral kõrvaldab tooted müügilt, jälgib säilimistemperatuure;
10) osaleb kaupade inventeerimisel, fikseerides inventeeritavate kaupade kogused;
11) hindab organoleptiliselt toiduainete ja visuaalselt tööstuskaupade kvaliteeti;
12) eristab erinevate kaupade koostist, kvaliteeti mõjutavaid tegureid, omadusi ja kasutamisvõimalusi.

Teadmised:
1) kaubatundmine;
2) kaupade saatedokumendid;
3) kaupade koodid ja märgistus;
4) taara, pakendid ja jäätmekäitlus;
5) kaupade koostis;
6) kaubagruppide liigitamise põhimõtted ja sortiment;
7) kaupade omadused ja kasutamistingimused.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline töö ja/või situatsioonülesanne ja/või oskuste ettenäitamine töökohal.
B.2.2 Teenindamine ja müümine 4

Tegevusnäitajad:
1) loob positiivse kliendikontakti ja suhtleb kliendiga teenindusvalmilt;
2) selgitab välja kliendi vajadused, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise erinevaid tehnikaid;
3) tutvustab kaupa, selgitades kauba kasutamist ja/või hooldust, arvestades kliendi soove ja vajadusi; edastab nõuetele vastava ja tõese teabe müüdava kauba kohta;
4) käsitleb kliendi vastuväiteid, leides kliendile sobiva lahenduse;
5) teostab lisamüüki, kasutades erinevaid müügitehnikaid;
6) lõpetab kliendikontakti positiivselt, tekitades kliendis soovi tagasi tulla;
7) võtab vastu kliendi pretensiooni, võimalusel lahendab selle iseseisvalt või suunab edasi;
8) tutvustab kaubale pretensiooni esitamise korda ja selgitab kauba garantiitingimusi.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) müügitehnikad;
3) Kaubatundmine.

Hindamismeetod(id): Praktiline töö ja/või situatsioonülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.3 Kassatöö 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kassatoiminguid oma vastutusala piires;
2) arveldab klientidega, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved, mobiiltelefon jt);
3) koostab vajadusel kliendile nõuetekohaselt vormistatud arved/kviitungid;
4) järgib raha käitlemisel kehtivaid reegleid ja nõudeid;
5) kontrollib raha turvaelemente visuaalselt ja/või kasutades spetsiaalseid tehnilisi vahendeid;
6) esitab vajadusel nõuetekohaselt vormistatud kassaaruanded oma vastutusala piires otsesele juhile.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) müügitehnikad.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline ülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.4 Müügitöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) edastab klientidelt saadud tagasiside põhjal info sortimendi muutmise vajaduse kohta vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
2) kontrollib kaupade olemasolu ja piisavust, vajadusel tellib kaubad vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3) määrab vajadusel kaubale müügi- ja ühikuhinna, lähtudes ettevõtte hinnakujunduse põhimõtetest;
4) osaleb kaupade väljapanekute kujundamisel vastavalt etteantud juhistele.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline ülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Toidu- ja esmatarbekaubad
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Kaupade käitlemine ja kaubatundmine 4

Tegevusnäitajad:
1) võtab kaubad saatedokumentide alusel vastu koguseliselt ja kvaliteediliselt, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid (kvaliteet, märgistused, realiseerimisajad jm);
2) teavitab kohe vastutavat töötajat kaupade mittevastavusest;
3) grupeerib kaubad vastavalt sortimendile orienteerudes kaubagruppide liigitamise põhimõtetes;
4) ladustab kaubad müügisaali või lattu, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
5) valmistab kaubad müügiks ette, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
6) paigutab kaubad müügisaali, järgides ettevõttes kehtivaid nõudeid;
7) varustab kaubad nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga, jälgides selle vastavust kassasüsteemis olevatele andmetele; paigaldab vajadusel turvaelemendid;
8) käitleb tööprotsessis pakendeid, taarat ja ohtlikke jäätmeid, järgides käitlemise nõudeid ja ettevõttes kehtestatud korda;
9) jälgib realiseerimisaegu (kõlblik kuni, parim enne) ja mittevastavuse korral kõrvaldab tooted müügilt, jälgib säilimistemperatuure;
10) osaleb kaupade inventeerimisel, fikseerides inventeeritavate kaupade kogused;
11) hindab organoleptiliselt toiduainete ja visuaalselt tööstuskaupade kvaliteeti;
12) eristab erinevate kaupade koostist, kvaliteeti mõjutavaid tegureid, omadusi ja kasutamisvõimalusi.

Teadmised:
1) kaubatundmine;
2) kaupade saatedokumendid;
3) kaupade koodid ja märgistus;
4) taara, pakendid ja jäätmekäitlus;
5) kaupade koostis;
6) kaubagruppide liigitamise põhimõtted ja sortiment;
7) kaupade omadused ja kasutamistingimused.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline töö ja/või situatsioonülesanne ja/või oskuste ettenäitamine töökohal.
B.2.2 Teenindamine ja müümine 4

Tegevusnäitajad:
1) loob positiivse kliendikontakti ja suhtleb kliendiga teenindusvalmilt;
2) selgitab välja kliendi vajadused, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise erinevaid tehnikaid;
3) tutvustab kaupa, selgitades kauba kasutamist ja/või hooldust, arvestades kliendi soove ja vajadusi; edastab nõuetele vastava ja tõese teabe müüdava kauba kohta;
4) käsitleb kliendi vastuväiteid, leides kliendile sobiva lahenduse;
5) teostab lisamüüki, kasutades erinevaid müügitehnikaid;
6) lõpetab kliendikontakti positiivselt, tekitades kliendis soovi tagasi tulla;
7) võtab vastu kliendi pretensiooni, võimalusel lahendab selle iseseisvalt või suunab edasi;
8) tutvustab kaubale pretensiooni esitamise korda ja selgitab kauba garantiitingimusi.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) müügitehnikad;
3) Kaubatundmine.

Hindamismeetod(id): Praktiline töö ja/või situatsioonülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.3 Kassatöö 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kassatoiminguid oma vastutusala piires;
2) arveldab klientidega, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved, mobiiltelefon jt);
3) koostab vajadusel kliendile nõuetekohaselt vormistatud arved/kviitungid;
4) järgib raha käitlemisel kehtivaid reegleid ja nõudeid;
5) kontrollib raha turvaelemente visuaalselt ja/või kasutades spetsiaalseid tehnilisi vahendeid;
6) esitab vajadusel nõuetekohaselt vormistatud kassaaruanded oma vastutusala piires otsesele juhile.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) müügitehnikad.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline ülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.4 Müügitöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) edastab klientidelt saadud tagasiside põhjal info sortimendi muutmise vajaduse kohta vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
2) kontrollib kaupade olemasolu ja piisavust, vajadusel tellib kaubad vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3) määrab vajadusel kaubale müügi- ja ühikuhinna, lähtudes ettevõtte hinnakujunduse põhimõtetest;
4) osaleb kaupade väljapanekute kujundamisel vastavalt etteantud juhistele.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline ülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.5 Müüja-klienditeenindaja, tase 4 läbivad kompetentsid 4

Tegevusnäitajad:
Suhtlemine ja kommunikatsioonivahendite kasutamine:
1) suhtleb kliendikesksuse põhimõtetest lähtuvalt;
2) kasutab oma töös kommunikatsioonivahendeid ja arvutit;
3) väljendab ennast eesti keeles selgelt nii kõnes kui kirjas.
Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid:
4) kontrollib vajalike töövahendite olemasolu enne töö alustamist ja vajadusel täiendab vajalike töövahendite ja materjalidega;
5) tagab töökoha korrashoiu tööpäeva jooksul.
Tööohutuse, töötervishoiu ja turvanõuete järgimine:
6) järgib tööandja kehtestatud tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõudeid.
Hügieeninõuete täitmine:
7) järgib kutsealaga seonduvaid isikliku- ja tööhügieeni ning enesekontrollisüsteemi nõudeid.
Kaubanduse valdkonna seadusandlus:
8) järgib kaubandusega seotud õigusaktides kehtestatud nõudeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Aia- ja ehituskaubad
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Kaupade käitlemine ja kaubatundmine 4

Tegevusnäitajad:
1) võtab kaubad saatedokumentide alusel vastu koguseliselt ja kvaliteediliselt, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid (kvaliteet, märgistused, realiseerimisajad jm);
2) teavitab kohe vastutavat töötajat kaupade mittevastavusest;
3) grupeerib kaubad vastavalt sortimendile orienteerudes kaubagruppide liigitamise põhimõtetes;
4) ladustab kaubad müügisaali või lattu, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
5) valmistab kaubad müügiks ette, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
6) paigutab kaubad müügisaali, järgides ettevõttes kehtivaid nõudeid;
7) varustab kaubad nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga, jälgides selle vastavust kassasüsteemis olevatele andmetele; paigaldab vajadusel turvaelemendid;
8) käitleb tööprotsessis pakendeid, taarat ja ohtlikke jäätmeid, järgides käitlemise nõudeid ja ettevõttes kehtestatud korda;
9) jälgib realiseerimisaegu (kõlblik kuni, parim enne) ja mittevastavuse korral kõrvaldab tooted müügilt, jälgib säilimistemperatuure;
10) osaleb kaupade inventeerimisel, fikseerides inventeeritavate kaupade kogused;
11) hindab organoleptiliselt toiduainete ja visuaalselt tööstuskaupade kvaliteeti;
12) eristab erinevate kaupade koostist, kvaliteeti mõjutavaid tegureid, omadusi ja kasutamisvõimalusi.

Teadmised:
1) kaubatundmine;
2) kaupade saatedokumendid;
3) kaupade koodid ja märgistus;
4) taara, pakendid ja jäätmekäitlus;
5) kaupade koostis;
6) kaubagruppide liigitamise põhimõtted ja sortiment;
7) kaupade omadused ja kasutamistingimused.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline töö ja/või situatsioonülesanne ja/või oskuste ettenäitamine töökohal.
B.2.2 Teenindamine ja müümine 4

Tegevusnäitajad:
1) loob positiivse kliendikontakti ja suhtleb kliendiga teenindusvalmilt;
2) selgitab välja kliendi vajadused, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise erinevaid tehnikaid;
3) tutvustab kaupa, selgitades kauba kasutamist ja/või hooldust, arvestades kliendi soove ja vajadusi; edastab nõuetele vastava ja tõese teabe müüdava kauba kohta;
4) käsitleb kliendi vastuväiteid, leides kliendile sobiva lahenduse;
5) teostab lisamüüki, kasutades erinevaid müügitehnikaid;
6) lõpetab kliendikontakti positiivselt, tekitades kliendis soovi tagasi tulla;
7) võtab vastu kliendi pretensiooni, võimalusel lahendab selle iseseisvalt või suunab edasi;
8) tutvustab kaubale pretensiooni esitamise korda ja selgitab kauba garantiitingimusi.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) müügitehnikad;
3) Kaubatundmine.

Hindamismeetod(id): Praktiline töö ja/või situatsioonülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.3 Kassatöö 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kassatoiminguid oma vastutusala piires;
2) arveldab klientidega, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved, mobiiltelefon jt);
3) koostab vajadusel kliendile nõuetekohaselt vormistatud arved/kviitungid;
4) järgib raha käitlemisel kehtivaid reegleid ja nõudeid;
5) kontrollib raha turvaelemente visuaalselt ja/või kasutades spetsiaalseid tehnilisi vahendeid;
6) esitab vajadusel nõuetekohaselt vormistatud kassaaruanded oma vastutusala piires otsesele juhile.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) müügitehnikad.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline ülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.4 Müügitöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) edastab klientidelt saadud tagasiside põhjal info sortimendi muutmise vajaduse kohta vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
2) kontrollib kaupade olemasolu ja piisavust, vajadusel tellib kaubad vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3) määrab vajadusel kaubale müügi- ja ühikuhinna, lähtudes ettevõtte hinnakujunduse põhimõtetest;
4) osaleb kaupade väljapanekute kujundamisel vastavalt etteantud juhistele.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline ülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.5 Müüja-klienditeenindaja, tase 4 läbivad kompetentsid 4

Tegevusnäitajad:
Suhtlemine ja kommunikatsioonivahendite kasutamine:
1) suhtleb kliendikesksuse põhimõtetest lähtuvalt;
2) kasutab oma töös kommunikatsioonivahendeid ja arvutit;
3) väljendab ennast eesti keeles selgelt nii kõnes kui kirjas.
Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid:
4) kontrollib vajalike töövahendite olemasolu enne töö alustamist ja vajadusel täiendab vajalike töövahendite ja materjalidega;
5) tagab töökoha korrashoiu tööpäeva jooksul.
Tööohutuse, töötervishoiu ja turvanõuete järgimine:
6) järgib tööandja kehtestatud tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõudeid.
Hügieeninõuete täitmine:
7) järgib kutsealaga seonduvaid isikliku- ja tööhügieeni ning enesekontrollisüsteemi nõudeid.
Kaubanduse valdkonna seadusandlus:
8) järgib kaubandusega seotud õigusaktides kehtestatud nõudeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Garderoobikaubad
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Kaupade käitlemine ja kaubatundmine 4

Tegevusnäitajad:
1) võtab kaubad saatedokumentide alusel vastu koguseliselt ja kvaliteediliselt, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid (kvaliteet, märgistused, realiseerimisajad jm);
2) teavitab kohe vastutavat töötajat kaupade mittevastavusest;
3) grupeerib kaubad vastavalt sortimendile orienteerudes kaubagruppide liigitamise põhimõtetes;
4) ladustab kaubad müügisaali või lattu, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
5) valmistab kaubad müügiks ette, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
6) paigutab kaubad müügisaali, järgides ettevõttes kehtivaid nõudeid;
7) varustab kaubad nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga, jälgides selle vastavust kassasüsteemis olevatele andmetele; paigaldab vajadusel turvaelemendid;
8) käitleb tööprotsessis pakendeid, taarat ja ohtlikke jäätmeid, järgides käitlemise nõudeid ja ettevõttes kehtestatud korda;
9) jälgib realiseerimisaegu (kõlblik kuni, parim enne) ja mittevastavuse korral kõrvaldab tooted müügilt, jälgib säilimistemperatuure;
10) osaleb kaupade inventeerimisel, fikseerides inventeeritavate kaupade kogused;
11) hindab organoleptiliselt toiduainete ja visuaalselt tööstuskaupade kvaliteeti;
12) eristab erinevate kaupade koostist, kvaliteeti mõjutavaid tegureid, omadusi ja kasutamisvõimalusi.

Teadmised:
1) kaubatundmine;
2) kaupade saatedokumendid;
3) kaupade koodid ja märgistus;
4) taara, pakendid ja jäätmekäitlus;
5) kaupade koostis;
6) kaubagruppide liigitamise põhimõtted ja sortiment;
7) kaupade omadused ja kasutamistingimused.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline töö ja/või situatsioonülesanne ja/või oskuste ettenäitamine töökohal.
B.2.2 Teenindamine ja müümine 4

Tegevusnäitajad:
1) loob positiivse kliendikontakti ja suhtleb kliendiga teenindusvalmilt;
2) selgitab välja kliendi vajadused, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise erinevaid tehnikaid;
3) tutvustab kaupa, selgitades kauba kasutamist ja/või hooldust, arvestades kliendi soove ja vajadusi; edastab nõuetele vastava ja tõese teabe müüdava kauba kohta;
4) käsitleb kliendi vastuväiteid, leides kliendile sobiva lahenduse;
5) teostab lisamüüki, kasutades erinevaid müügitehnikaid;
6) lõpetab kliendikontakti positiivselt, tekitades kliendis soovi tagasi tulla;
7) võtab vastu kliendi pretensiooni, võimalusel lahendab selle iseseisvalt või suunab edasi;
8) tutvustab kaubale pretensiooni esitamise korda ja selgitab kauba garantiitingimusi.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) müügitehnikad;
3) Kaubatundmine.

Hindamismeetod(id): Praktiline töö ja/või situatsioonülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.3 Kassatöö 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kassatoiminguid oma vastutusala piires;
2) arveldab klientidega, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved, mobiiltelefon jt);
3) koostab vajadusel kliendile nõuetekohaselt vormistatud arved/kviitungid;
4) järgib raha käitlemisel kehtivaid reegleid ja nõudeid;
5) kontrollib raha turvaelemente visuaalselt ja/või kasutades spetsiaalseid tehnilisi vahendeid;
6) esitab vajadusel nõuetekohaselt vormistatud kassaaruanded oma vastutusala piires otsesele juhile.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) müügitehnikad.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline ülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.4 Müügitöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) edastab klientidelt saadud tagasiside põhjal info sortimendi muutmise vajaduse kohta vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
2) kontrollib kaupade olemasolu ja piisavust, vajadusel tellib kaubad vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3) määrab vajadusel kaubale müügi- ja ühikuhinna, lähtudes ettevõtte hinnakujunduse põhimõtetest;
4) osaleb kaupade väljapanekute kujundamisel vastavalt etteantud juhistele.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline ülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.5 Müüja-klienditeenindaja, tase 4 läbivad kompetentsid 4

Tegevusnäitajad:
Suhtlemine ja kommunikatsioonivahendite kasutamine:
1) suhtleb kliendikesksuse põhimõtetest lähtuvalt;
2) kasutab oma töös kommunikatsioonivahendeid ja arvutit;
3) väljendab ennast eesti keeles selgelt nii kõnes kui kirjas.
Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid:
4) kontrollib vajalike töövahendite olemasolu enne töö alustamist ja vajadusel täiendab vajalike töövahendite ja materjalidega;
5) tagab töökoha korrashoiu tööpäeva jooksul.
Tööohutuse, töötervishoiu ja turvanõuete järgimine:
6) järgib tööandja kehtestatud tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõudeid.
Hügieeninõuete täitmine:
7) järgib kutsealaga seonduvaid isikliku- ja tööhügieeni ning enesekontrollisüsteemi nõudeid.
Kaubanduse valdkonna seadusandlus:
8) järgib kaubandusega seotud õigusaktides kehtestatud nõudeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Vaba-aja kaubad
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Kaupade käitlemine ja kaubatundmine 4

Tegevusnäitajad:
1) võtab kaubad saatedokumentide alusel vastu koguseliselt ja kvaliteediliselt, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid (kvaliteet, märgistused, realiseerimisajad jm);
2) teavitab kohe vastutavat töötajat kaupade mittevastavusest;
3) grupeerib kaubad vastavalt sortimendile orienteerudes kaubagruppide liigitamise põhimõtetes;
4) ladustab kaubad müügisaali või lattu, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
5) valmistab kaubad müügiks ette, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
6) paigutab kaubad müügisaali, järgides ettevõttes kehtivaid nõudeid;
7) varustab kaubad nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga, jälgides selle vastavust kassasüsteemis olevatele andmetele; paigaldab vajadusel turvaelemendid;
8) käitleb tööprotsessis pakendeid, taarat ja ohtlikke jäätmeid, järgides käitlemise nõudeid ja ettevõttes kehtestatud korda;
9) jälgib realiseerimisaegu (kõlblik kuni, parim enne) ja mittevastavuse korral kõrvaldab tooted müügilt, jälgib säilimistemperatuure;
10) osaleb kaupade inventeerimisel, fikseerides inventeeritavate kaupade kogused;
11) hindab organoleptiliselt toiduainete ja visuaalselt tööstuskaupade kvaliteeti;
12) eristab erinevate kaupade koostist, kvaliteeti mõjutavaid tegureid, omadusi ja kasutamisvõimalusi.

Teadmised:
1) kaubatundmine;
2) kaupade saatedokumendid;
3) kaupade koodid ja märgistus;
4) taara, pakendid ja jäätmekäitlus;
5) kaupade koostis;
6) kaubagruppide liigitamise põhimõtted ja sortiment;
7) kaupade omadused ja kasutamistingimused.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline töö ja/või situatsioonülesanne ja/või oskuste ettenäitamine töökohal.
B.2.2 Teenindamine ja müümine 4

Tegevusnäitajad:
1) loob positiivse kliendikontakti ja suhtleb kliendiga teenindusvalmilt;
2) selgitab välja kliendi vajadused, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise erinevaid tehnikaid;
3) tutvustab kaupa, selgitades kauba kasutamist ja/või hooldust, arvestades kliendi soove ja vajadusi; edastab nõuetele vastava ja tõese teabe müüdava kauba kohta;
4) käsitleb kliendi vastuväiteid, leides kliendile sobiva lahenduse;
5) teostab lisamüüki, kasutades erinevaid müügitehnikaid;
6) lõpetab kliendikontakti positiivselt, tekitades kliendis soovi tagasi tulla;
7) võtab vastu kliendi pretensiooni, võimalusel lahendab selle iseseisvalt või suunab edasi;
8) tutvustab kaubale pretensiooni esitamise korda ja selgitab kauba garantiitingimusi.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) müügitehnikad;
3) Kaubatundmine.

Hindamismeetod(id): Praktiline töö ja/või situatsioonülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.3 Kassatöö 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kassatoiminguid oma vastutusala piires;
2) arveldab klientidega, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved, mobiiltelefon jt);
3) koostab vajadusel kliendile nõuetekohaselt vormistatud arved/kviitungid;
4) järgib raha käitlemisel kehtivaid reegleid ja nõudeid;
5) kontrollib raha turvaelemente visuaalselt ja/või kasutades spetsiaalseid tehnilisi vahendeid;
6) esitab vajadusel nõuetekohaselt vormistatud kassaaruanded oma vastutusala piires otsesele juhile.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) müügitehnikad.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline ülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.4 Müügitöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) edastab klientidelt saadud tagasiside põhjal info sortimendi muutmise vajaduse kohta vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
2) kontrollib kaupade olemasolu ja piisavust, vajadusel tellib kaubad vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3) määrab vajadusel kaubale müügi- ja ühikuhinna, lähtudes ettevõtte hinnakujunduse põhimõtetest;
4) osaleb kaupade väljapanekute kujundamisel vastavalt etteantud juhistele.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline ülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.5 Müüja-klienditeenindaja, tase 4 läbivad kompetentsid 4

Tegevusnäitajad:
Suhtlemine ja kommunikatsioonivahendite kasutamine:
1) suhtleb kliendikesksuse põhimõtetest lähtuvalt;
2) kasutab oma töös kommunikatsioonivahendeid ja arvutit;
3) väljendab ennast eesti keeles selgelt nii kõnes kui kirjas.
Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid:
4) kontrollib vajalike töövahendite olemasolu enne töö alustamist ja vajadusel täiendab vajalike töövahendite ja materjalidega;
5) tagab töökoha korrashoiu tööpäeva jooksul.
Tööohutuse, töötervishoiu ja turvanõuete järgimine:
6) järgib tööandja kehtestatud tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõudeid.
Hügieeninõuete täitmine:
7) järgib kutsealaga seonduvaid isikliku- ja tööhügieeni ning enesekontrollisüsteemi nõudeid.
Kaubanduse valdkonna seadusandlus:
8) järgib kaubandusega seotud õigusaktides kehtestatud nõudeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Elektroonika- ja bürookaubad
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Kaupade käitlemine ja kaubatundmine 4

Tegevusnäitajad:
1) võtab kaubad saatedokumentide alusel vastu koguseliselt ja kvaliteediliselt, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid (kvaliteet, märgistused, realiseerimisajad jm);
2) teavitab kohe vastutavat töötajat kaupade mittevastavusest;
3) grupeerib kaubad vastavalt sortimendile orienteerudes kaubagruppide liigitamise põhimõtetes;
4) ladustab kaubad müügisaali või lattu, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
5) valmistab kaubad müügiks ette, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
6) paigutab kaubad müügisaali, järgides ettevõttes kehtivaid nõudeid;
7) varustab kaubad nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga, jälgides selle vastavust kassasüsteemis olevatele andmetele; paigaldab vajadusel turvaelemendid;
8) käitleb tööprotsessis pakendeid, taarat ja ohtlikke jäätmeid, järgides käitlemise nõudeid ja ettevõttes kehtestatud korda;
9) jälgib realiseerimisaegu (kõlblik kuni, parim enne) ja mittevastavuse korral kõrvaldab tooted müügilt, jälgib säilimistemperatuure;
10) osaleb kaupade inventeerimisel, fikseerides inventeeritavate kaupade kogused;
11) hindab organoleptiliselt toiduainete ja visuaalselt tööstuskaupade kvaliteeti;
12) eristab erinevate kaupade koostist, kvaliteeti mõjutavaid tegureid, omadusi ja kasutamisvõimalusi.

Teadmised:
1) kaubatundmine;
2) kaupade saatedokumendid;
3) kaupade koodid ja märgistus;
4) taara, pakendid ja jäätmekäitlus;
5) kaupade koostis;
6) kaubagruppide liigitamise põhimõtted ja sortiment;
7) kaupade omadused ja kasutamistingimused.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline töö ja/või situatsioonülesanne ja/või oskuste ettenäitamine töökohal.
B.2.2 Teenindamine ja müümine 4

Tegevusnäitajad:
1) loob positiivse kliendikontakti ja suhtleb kliendiga teenindusvalmilt;
2) selgitab välja kliendi vajadused, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise erinevaid tehnikaid;
3) tutvustab kaupa, selgitades kauba kasutamist ja/või hooldust, arvestades kliendi soove ja vajadusi; edastab nõuetele vastava ja tõese teabe müüdava kauba kohta;
4) käsitleb kliendi vastuväiteid, leides kliendile sobiva lahenduse;
5) teostab lisamüüki, kasutades erinevaid müügitehnikaid;
6) lõpetab kliendikontakti positiivselt, tekitades kliendis soovi tagasi tulla;
7) võtab vastu kliendi pretensiooni, võimalusel lahendab selle iseseisvalt või suunab edasi;
8) tutvustab kaubale pretensiooni esitamise korda ja selgitab kauba garantiitingimusi.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) müügitehnikad;
3) Kaubatundmine.

Hindamismeetod(id): Praktiline töö ja/või situatsioonülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.3 Kassatöö 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kassatoiminguid oma vastutusala piires;
2) arveldab klientidega, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved, mobiiltelefon jt);
3) koostab vajadusel kliendile nõuetekohaselt vormistatud arved/kviitungid;
4) järgib raha käitlemisel kehtivaid reegleid ja nõudeid;
5) kontrollib raha turvaelemente visuaalselt ja/või kasutades spetsiaalseid tehnilisi vahendeid;
6) esitab vajadusel nõuetekohaselt vormistatud kassaaruanded oma vastutusala piires otsesele juhile.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) müügitehnikad.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline ülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.4 Müügitöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) edastab klientidelt saadud tagasiside põhjal info sortimendi muutmise vajaduse kohta vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
2) kontrollib kaupade olemasolu ja piisavust, vajadusel tellib kaubad vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3) määrab vajadusel kaubale müügi- ja ühikuhinna, lähtudes ettevõtte hinnakujunduse põhimõtetest;
4) osaleb kaupade väljapanekute kujundamisel vastavalt etteantud juhistele.

Hindamismeetod(id): Test ja/või praktiline ülesanne ja/või oskuste ettenäitamine.
B.2.9 Müüja-klienditeenindaja, tase 4 läbivad kompetentsid 4

Tegevusnäitajad:
Suhtlemine ja kommunikatsioonivahendite kasutamine:
1) suhtleb kliendikesksuse põhimõtetest lähtuvalt;
2) kasutab oma töös kommunikatsioonivahendeid ja arvutit;
3) väljendab ennast eesti keeles selgelt nii kõnes kui kirjas.
Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid:
4) kontrollib vajalike töövahendite olemasolu enne töö alustamist ja vajadusel täiendab vajalike töövahendite ja materjalidega;
5) tagab töökoha korrashoiu tööpäeva jooksul.
Tööohutuse, töötervishoiu ja turvanõuete järgimine:
6) järgib tööandja kehtestatud tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõudeid.
Hügieeninõuete täitmine:
7) järgib kutsealaga seonduvaid isikliku- ja tööhügieeni ning enesekontrollisüsteemi nõudeid.
Kaubanduse valdkonna seadusandlus:
8) järgib kaubandusega seotud õigusaktides kehtestatud nõudeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Suhtlemine ja kommunikatsioonivahendite kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb kliendikesksuse põhimõtetest lähtuvalt;
2) kasutab oma töös kommunikatsioonivahendeid ja arvutit;
3) väljendab ennast eesti keeles selgelt nii kõnes kui kirjas.
B.2.11 Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib vajalike töövahendite olemasolu enne töö alustamist ja vajadusel täiendab vajalike töövahendite ja materjalidega;
2) tagab töökoha korrashoiu tööpäeva jooksul.
B.2.12 Tööohutuse, töötervishoiu ja turvanõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib tööandja kehtestatud tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõudeid.
B.2.13 Hügieeninõuete täitmine 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib kutsealaga seonduvaid isikliku- ja tööhügieeni ning enesekontrollisüsteemi nõudeid.
B.2.14 Kaubanduse valdkonna seadusandlus 4

1) järgib kaubandusega seotud õigusaktides kehtestatud nõudeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-09052013-2.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.05.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Kaubandus
Kutse grupp: Müüja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad
522 Poodide müügipersonal
5223 Poemüüjad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0416 Hulgi- ja jaekaubandus
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaido Kaljuvee Elisa Eesti AS
Heldi Kikas Tallinna Ülikool
Katrin Kuldkepp Eesti Kaupmeeste Liit
Õrne Lainde Rimi Eesti Food AS
Marika Merilai Eesti Kaupmeeste Liit
Anu Moosel SA Innove
Kaie Pärn Pärnumaa KHK
Reet Ratas Prisma Peremarket AS
Edda Sõõru Tartu KHK

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist