Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4
EN: Shop Assistant, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.10.2023
Kehtib kuni: 10.10.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis muudeti kompetentsi "Kassatöö" nimetust. Uues versioonis on selleks "Klientidega arveldamine". Eelnevas versioonis olnud kompetentsi "Müügitöö korraldamine" 2 tegevusnäitajat jagati kompetentsidesse "Klientidega arveldamine" ja "Kaupade käitlemine". Lisati üldoskused ja muudeti kutsestandardi A-osas kirjeldavat teksti.
Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemu...
sele.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Kaubandus 215213 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.10.2023 Avatud
2 Tallinna Teeninduskool Kaubandus 229222 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 29.02.2024 Avatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Klienditeenindaja kaubanduses 157252 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 29.04.2024 Avatud
4 Järvamaa Kutsehariduskeskus Klienditeenindaja kaubanduses 137779 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.04.2024 Avatud
5 Kuressaare Ametikool Klienditeenindaja kaubanduses 206379 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.10.2023 Avatud
6 Kuressaare Ametikool Klienditeenindaja kaubanduses 247962 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.03.2024 Avatud
7 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Klienditeenindaja kaubanduses 243167 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.10.2023 Avatud
8 Rakvere Ametikool Klienditeenindaja kaubanduses 215706 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.10.2023 Avatud
9 Tallinna Teeninduskool Klienditeenindaja kaubanduses 134970 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.10.2023 Avatud
10 Tallinna Tööstushariduskeskus Klienditeenindaja kaubanduses 215782 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 29.04.2024 Avatud
11 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Müüja-klienditeenindaja 141438 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.10.2023 Avatud
12 Tallinna Tööstushariduskeskus Müüja-klienditeenindaja 141437 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.10.2023 Avatud
13 Tartu Rakenduslik Kolledž Müüja-klienditeenindaja 141082 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.10.2023 Avatud
14 Tartu Rakenduslik Kolledž Müüja-klienditeenindaja 138237 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.10.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Klienditeenindaja tööülesanded on klientide teenindamine, kaupade käitlemine, pakkumine ja müümine ning arveldamine. Ta osaleb meeskonnatöös, juhendab teisi töötajaid ning nõustab kliente oma vastutusala piires. Klienditeenindaja töö on vaheldusrikas, kuid sageli pingeline ja nõuab head suhtlemisosk...ust. Klienditeenindaja töötab graafiku alusel, mis eeldab valmisolekut töötamiseks puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja õhtusel ajal. Klienditeenindaja täidab tööülesandeid erinevates olukordades, sh erineva temperatuuri ja olmemüra keskkonnas. Teisaldab vajadusel raskusi ja töötab kuvariga.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Teenindamine ja müümine
A.2.2. Kliendiga arveldamine
A.2.3. Kaupade käitlemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Klienditeenindajaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Klienditeenindaja, teenindaja, kassapidaja, müüja-konsultant, e-kaupluse klienditeenindaja, müügikonsultant
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
Oskus kasutada tehisintellekti võimalusi töös.
Keskkonnahoiu ja vastutustundliku ettevõtluse alased oskused, roheoskused.
Oskus käituda energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4, kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav kõigi kompetentside tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: Töömaailma taotlejale
1. Põhiharidus
2. Vähemalt 1-aastane erialane töökogemus
Kutseõppe lõpetajale
Vastava eriala tasemeõppe õppekava läbimine
B.2 Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4 üldoskused
1. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest, heast tavast ja muudest teeninduse standarditest.
2. Suhtleb sõbralikult, näidates üles huvi ja hoolivust klientide ja kolleegide vastu, kasutades erinevaid suhtlemistehnikaid ning lähtudes heast tavast ja k...
liendikesksuse põhimõtetest; käitub suhtlemisel viisakalt, lugupidavalt ja korrektselt.
3. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt.
4. Osaleb aktiivselt meeskonnatöös, on avatud ja abivalmis; saab aru oma rollist meeskonnas.
5. Suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning käituda väärikalt igas olukorras.
6. Austab ja tunnustab teiste kultuuride, religioonide, rahvuste, soolise identiteedi jm väärtusi ja norme ning arvestab oma tegevuses nendega.
7. Kasutab eesti keelt tasemel B1 (lisa 1 – keelte oskustasemete kirjeldused) ja ühte Eestis enam kasutatavat võõrkeelt tasemel A2.
8. Järgib kehtestatud tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõudeid.
9. Kasutab oma töös arvutit algtasemel (lisa 2 - digipädevuste enesehindamisskaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Teenindamine ja müümine 4

Tegevusnäitajad
1. Loob positiivse kliendikontakti, selgitab välja kliendi vajadused, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise erinevaid tehnikaid; lõpetab kliendikontakti positiivselt.
2. Tuleb toime negatiivse suhtumise ja nõudmistega.
3. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.
4. Tutvustab kaupa, leides kliendile sobiva lahenduse, selgitades kauba kasutamist ja/või hooldust.
5. Teostab müügi ja lisamüügi kasutades erinevaid müügitehnikaid.
6. Selgitab pretensiooni esitamise korda ja kauba garantiitingimusi, võtab vastu kliendi pretensiooni, võimalusel lahendab selle iseseisvalt või suunab edasi.
7. Edastab klientidelt saadud tagasiside vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
8. Juhendab klienti iseteenindussüsteemide ja teiste nutilahenduste kasutamisel, tutvustades kliendile süsteemi kasutamise võimalusi.
9. Jälgib kliendi tegevust mingi perioodi või toimingu jooksul ning annab nõu, kuidas tegevust kõige mugavamalt, ohutumalt ja lihtsamalt teha.
B.3.2 Kliendiga arveldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Arvutab kaubale müügi- ja ühikuhinna, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja lähtudes ettevõtte hinnakujundamise põhimõtetest.
2. Teeb kassatoiminguid oma vastutusala piires, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid.
3. Koostab ja esitab nõuetekohase arve, arveldab klientidega, kasutades erinevaid arveldussüsteeme ja maksevahendeid.
4. Järgib raha käitlemisel kehtivaid reegleid ja nõudeid ning kontrollib raha turvaelemente visuaalselt ja/või kasutades spetsiaalseid tehnilisi vahendeid.
5. Esitab nõuetekohaselt vormistatud kassaaruanded, lähtudes ettevõttes kehtestatud korrast.
6. Järgib õigusaktides kehtestatud müügipiiranguid.
B.3.3 Kaupade käitlemine 4

Tegevusnäitajad
1. Liigitab kaubad vastavalt sortimendile, lähtudes kaubagruppide liigitamise põhimõtetest ja ettevõttes kehtestatud nõuetest.
2. Kontrollib kaupade olemasolu ja piisavust, tellib kaubad vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid.
3. Võtab kaubad vastu, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ning kontrollides koguste ja kvaliteedi vastavust saatedokumentidele, järgib kaubagrupile kehtestatud nõudeid; teavitab mittevastavusest ja kinnitab kaupade vastuvõtmise vastavalt ettevõttes kehtestatud nõuetele.
4. Ladustab kaubad müügisaali või lattu järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid ja ettevõttes kehtestatud nõudeid.
5. Valmistab kaubad müügiks ette, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ning lähtudes ettevõttes kehtestatud nõuetest ja järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid. Varustab kaubad nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga, jälgides selle vastavust ettevõtte infosüsteemis olevate andmetega.
6. Paigutab kaubad müügisaali, tagades kaupade piisava saadavuse, jälgides realiseerimisaegasid ja mittevastavuse korral kõrvaldab tooted müügilt. Osaleb väljapanekute kujundamisel, lähtudes etteantud juhistest.
7. Hindab toidu- ja tööstuskaupade kvaliteeti; tunneb erinevate kaupade koostist, omadusi ja kasutamisvõimalusi ning kvaliteeti mõjutavaid tegureid.
8. Võtab vastu ning komplekteerib e-poe tellimused kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja programme.
9. Käitleb tööprotsessis pakendeid, taarat ja ohtlikke jäätmeid järgides käitlemise ja ettevõttes kehtivaid nõudeid.
10. Osaleb kaupade inventeerimisel, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja fikseerides inventeeritavate kaupade kogused.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Kaubanduse klienditeenindaja kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Valmistab ette töökoha, materjalid ja seadmed ning pärast töö lõpetamist korrastab tööala, ruumi ja seadmed.
2. Järgib kutsealaga seonduvaid isikliku ja tööhügieeni ning enesekontrollisüsteemi nõudeid.
3. Järgib kaubandusega seotud õigusaktides kehtestatud nõudeid.
4. Kasutab erialases töös vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvaralahendusi, programme ja infotehnoloogilisi töövahendeid.
5. Juhendab, kuidas seadet kasutada, nt sisse ja välja lülitada, tehnilisi probleeme tuvastada ja lahendada, näidikuid jälgida jm.
6. Juhendab vajadusel ametit või tööd õppivat inimest, kuidas rakendada õpitut tööelus, nt annab edasi oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi, jälgib juhendatava tööd ning vajaduse korra selgitab ja korrigeerib töövõtteid.

Teadmised
Kaubatundmine; kaubanduse ajalugu ja tänapäev; mikro- ja makromajandus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-11102023-2.8/8k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 36
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.10.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Kaubandus
Kutse grupp: Müüja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad
522 Poodide müügipersonal
5223 Poemüüjad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0416 Hulgi- ja jaekaubandus
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Marika Lõhmuste AS Prisma Peremarket
Kaie Pärn Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Heldi Sakkarias Maxima Eesti OÜ
Riina Tenno Tallinna Tööstushariduskeskus
Ivi Koobas Rimi Eesti Food AS
Marika Merilai Kutseeksamikeskus MTÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist