Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4
EN: Shop Assistant, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.10.2018
Kehtib kuni: 16.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendamise käigus viidi sisse järgmised muudatused:
- Muutus kutsenimetus
- Spetsialiseerumised jäeti välja
- Teadmised on kirjutatud tegevusnäitajatesse
- Parandatud on sõnastusi, tegevusnäitajaid ümber struktureeritud jne
- Läbivas kompetentsis on põhjalikumalt välja toodud suhtlemise ja meeskonnatöö kompetentsid
- Lisatud on IKT-vahendite kasutamisega seotud kompetentse
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Kaubandus 215213 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.08.2020 Avatud
2 Tallinna Teeninduskool Kaubandus 229222 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.03.2022 Avatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Klienditeenindaja kaubanduses 157252 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 07.05.2021 Avatud
4 Järvamaa Kutsehariduskeskus Klienditeenindaja kaubanduses 137779 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 08.06.2020 Avatud
5 Kuressaare Ametikool Klienditeenindaja kaubanduses 206379 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 07.05.2019 Avatud
6 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Klienditeenindaja kaubanduses 243167 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 02.05.2023 Avatud
7 Rakvere Ametikool Klienditeenindaja kaubanduses 215706 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 15.06.2020 Avatud
8 Tallinna Teeninduskool Klienditeenindaja kaubanduses 134970 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 25.02.2021 Avatud
9 Tallinna Tööstushariduskeskus Klienditeenindaja kaubanduses 215782 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 07.06.2020 Avatud
10 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Müüja-klienditeenindaja 141438 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.02.2019 Avatud
11 Tallinna Tööstushariduskeskus Müüja-klienditeenindaja 141437 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.10.2015 Avatud
12 Tartu Rakenduslik Kolledž Müüja-klienditeenindaja 141082 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 11.01.2021 Avatud
13 Tartu Rakenduslik Kolledž Müüja-klienditeenindaja 138237 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 11.01.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kaubanduse klienditeenindaja tööks on klientide teenindamine, kaupade käitlemine, pakkumine, müümine ja arveldamine. Ta osaleb müügitöö korraldamisel ja meeskonnatöös, täidab oma tööülesandeid erinevates olukordades, on valmis juhendama teisi töötajaid oma vastutusala piires. Vastutab oma tööülesan...nete täitmise eest.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Teenindamine ja müümine
1. Klientide teenindamine.
2. Kaupade tutvustamine, kliendi nõustamine ja müümine.
3. Müügijärgne teenindamine.

A.2.2 Kassatöö
1. Kassatoimingud ja arvete koostamine.
2. Raha käitlemine.
3. Kassaaruande koostamine.
4. Müügipiirangute järgimine.

A.2.3 Kau...
pade käitlemine
1. Kaupade tellimine.
2. Kaupade vastuvõtmine ja ladustamine.
3. Kaupade müügiks ettevalmistamine.
4. Pakendite, taara ja ohtlike jäätmete käitlemine.
5. Kaupade realiseerimisaegade jälgimine.
6. Kauba kvaliteedi hindamine.
7. Kaubagruppide liigitamine.

A.2.4 Müügitöö korraldamine
1. Hinna arvutamine.
2. Kaupade inventeerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kaubanduse klienditeenindaja töö on vaheldusrikas, võib olla periooditi pingeline ja pikaajaliselt istuva, seisva või liikuva iseloomuga. Müüja-klienditeenindaja töötab graafiku alusel, töö eeldab valmisolekut töötada puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja õhtusel ajal, erineva temperatuuriga ruumides ...ja olmemüra keskkonnas, raskuste tõstmist ja töötamist kuvariga.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kaubanduse klienditeenindaja kasutab töös kauba müügiks ja käitlemiseks vajalikke vahendeid ja seadmeid vastavalt kaubandusettevõtte eripärale.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab valmisolekut inimeste teenindamiseks, meeldivat ja viisakat käitumist, head suhtlemis- ja väljendusoskust, ausust, iseseisvust ja kohusetundlikkust. Töö sujumisele aitab kaasa tolerantsus, kannatlikkus, hea füüsiline ja vaimne vastupidavus, võime paindlikult lülituda ühelt tegevuselt tei...sele.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kaubanduse klienditeenindajaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Klienditeenindaja, kassapidaja, müüja–konsultant, e-kaupluse klienditeenindaja, müügikonsultant.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kaubanduse klienditeenindaja, tase 4 kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.4 ja läbiv kompetents B.2.5.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Teenindamine ja müümine 4

Tegevusnäitajad:
1. loob positiivse kliendikontakti, selgitab välja kliendi vajadused, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise erinevaid tehnikaid; juhendab klienti iseteenindussüsteemide ja teiste nutilahenduste kasutamisel, tutvustades kliendile süsteemi kasutamise võimalusi; lõpetab kliendikontakti positiivselt;
2. tutvustab kaupa, leides kliendile sobiva lahenduse, selgitades kauba kasutamist ja/või hooldust, pretensiooni esitamise korda ja kauba garantiitingimusi ja teostab müügi ning lisamüügi kasutades erinevaid müügitehnikaid;
3. edastab klientidelt saadud tagasiside vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale; võtab vastu kliendi pretensiooni, võimalusel lahendab selle iseseisvalt või suunab edasi.
B.2.2 Kassatöö 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb kassatoiminguid oma vastutusala piires, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid; koostab ja esitab nõuetekohase arve, arveldab klientidega, kasutades erinevaid arveldussüsteeme ja maksevahendeid; teeb toiminguid iseteeninduskassas;
2. järgib raha käitlemisel kehtivaid reegleid ja nõudeid; kontrollib raha turvaelemente visuaalselt ja/või kasutades spetsiaalseid tehnilisi vahendeid;
3. esitab nõuetekohaselt vormistatud kassaaruanded, lähtudes ettevõttes kehtestatud korrast;
4. järgib õigusaktides kehtestatud müügipiiranguid.
B.2.3 Kaupade käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib kaupade olemasolu ja piisavust, tellib kaubad vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid;
2. võtab kaubad vastu, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja kontrollides koguste ning kvaliteedi vastavust saatedokumentidele, järgib kaubagrupile kehtestatud nõudeid; teavitab mittevastavusest ja kinnitab kaupade vastuvõtmise vastavalt ettevõttes kehtestatud nõuetele; ladustab kaubad müügisaali või lattu järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid ja ettevõttes kehtestatud nõudeid;
3. valmistab kaubad müügiks ette, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja lähtudes ettevõttes kehtestatud nõuetest ja järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid; paigutab kaubad müügisaali, tagades kaupade piisava saadavuse; osaleb väljapanekute kujundamisel, lähtudes etteantud juhistest; varustab kaubad nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga, jälgides selle vastavust ettevõtte infosüsteemis olevate andmetega;
4. käitleb tööprotsessis pakendeid, taarat ja ohtlikke jäätmeid järgides käitlemise ja ettevõttes kehtivaid nõudeid;
5. jälgib realiseerimisaegasid ja mittevastavuse korral kõrvaldab tooted müügilt;
6. hindab sensoorselt toiduainete ja visuaalselt tööstuskaupade kvaliteeti; eristab erinevate kaupade koostist, omadusi ja kasutamisvõimalusi ning kvaliteeti mõjutavaid tegureid;
7. grupeerib kaubad vastavalt sortimendile, lähtudes kaubagruppide liigitamise põhimõtetest ja ettevõttes kehtestatud nõuetest.
B.2.4 Müügitöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. arvutab kaubale müügi- ja ühikuhinna, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja lähtudes ettevõtte hinnakujundamise põhimõtetest;
2. osaleb kaupade inventeerimisel, kasutades kaasaegseid tehnilisi vahendeid ja fikseerides inventeeritavate kaupade kogused.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Kaubanduse klienditeenindaja kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib klienditeeninduse head tava ja muid teeninduse standardeid;
2. suhtleb sõbralikult, näidates üles huvi ja hoolivust klientide ja kolleegide vastu, kasutades erinevaid suhtlemistehnikaid ning lähtudes heast tavast ja kliendikesksuse põhimõtetest; väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt; käitub suhtlemisel viisakalt, lugupidavalt ja korrektselt;
3. osaleb aktiivselt meeskonnatöös, on avatud ja abivalmis; saab aru oma rollist meeskonnas, suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning käituda väärikalt igas olukorras; tuleb toime negatiivse suhtumise ja nõudmistega ning säilitab kontrolli olukorra üle; korraldab oma tööd asjakohaselt;
4. mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv;
5. kasutab eesti keelt tasemel B1 (lisa 1), ühte võõrkeelt tasemel A2;
6. tagab töökoha korrashoiu ja kontrollib vajalike töövahendite olemasolu;
7. järgib kehtestatud tööohutus-, töötervishoiu- ja turvanõudeid;
8. järgib kutsealaga seonduvaid isikliku- ja tööhügieeni ning enesekontrollisüsteemi nõudeid;
9. järgib kaubandusega seotud õigusaktides kehtestatud nõudeid;
10. kasutab arvutit Digipädevuste enesehindamise skaala (lisa 2) Algtasemel kasutaja tasemel; kasutab erialast tarkvara tööks vajalikul tasemel.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-17102018-1.2.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.10.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Kaubandus
Kutse grupp: Müüja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad
522 Poodide müügipersonal
5223 Poemüüjad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0416 Hulgi- ja jaekaubandus
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Marika Lõhmuste AS Prisma Peremarket
Marika Merilai Kaupmeeste Liit
Kaie Pärn Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Heldi Sakkarias AS Stockmann
Riina Tenno Tallinna Tööstushariduskeskus
Kaire Tero Rimi Eesti Food AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist