Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abipagar, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Abipagar, tase 3
EN: Assistant Baker, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.05.2013
Kehtib kuni: 16.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pagari kutseala koosneb kolmest kutsest: abipagar, tase 3; pagar, tase 4 ja pagar, tase 5, milles 3. taseme abipagar töötab põhiliselt juhendamisel kindlates kitsastes töölõikudes, 4. taseme pagar töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes ja 5. taseme meisterpagar planeerib ja ohjab tootmist kogu toot...misprotsessi ulatuses, osaleb uute toodete kavandamisel ja arendamisel ning organiseerib töögrupi tööd.

Abipagar, tase 3 on oskustöötaja, kes töötab pagari või kondiitri juhendamisel ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Ta täidab temale antud erialaseid töökorraldusi vastavalt ettevõtte eripärale. Tema põhilisteks tööülesanneteks on toorainete ladustamine ja ettevalmistamine; taina vormimine, valmistoodete pakendamine ja ladustamine ning puhastus- ja koristustööde tegemine. Abipagar osaleb meeskonnatöös.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Toorainete ettevalmistamine
1) Toodete ja/või kaunistusmaterjalide ettevalmistamine
2) Lihtsamate soolaste ja magusate täidiste valmistamine
A.2.2 Tainaste vormimine ning küpsetuseelne ja -järgne viimistlemine
1) Tainaste tükeldamine ja kaalu jälgimine
2) Lihtpagaritoodete ja valikpagarit...
oodete viimistlemine
A.2.3 Toodete jahutamine ning lihtsamate pagaritoodete viimistlemine ja külmutamine
1) Toodete jahutamine ja lõppviimistlemine
2) Tainaste, eelküpsetatud toodete ja valmistoodete külmutamine
A.2.4 Toodete pakendamine ja ladustamine
1) Toodete pakendamine
2) Toodete ladustamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Masinate ja seadmete kasutamine
1) Masina või seadme osade seisukorra kontrollimine
2) Masina või seadme käivitamine
3) Toote valmistamine
4) Masina või seadme veateadete eristamine
5) Masina või seadme veateadete salvestamine
6) Masina või seadme seiskamine
7) Masina või seadme korrast...
amine ja puhastamine
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pagar töötab enamasti seistes või liikudes, mis nõuab füüsilise koormuse taluvust ja head tervist. Oma igapäevatöös puutub pagar kokku toorainetega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö eripära nõuab valmisolekut töötada ka öisel ajal, samuti nädalavahetustel ja riiklikel püha...del.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Pagari tööks on enamasti vajalikud järgmised töövahendid, masinad ja seadmed:
1) töövahendid: kaalud, krabad, noad, spaatlid, visplid, vahustajad, kausid, sõelad, ahjuplaadid, termomeetrid, lõikelauad, mõõtevahendid, käsikärud (togid), riivid, ahju- ja küpsetusvormid jm,
2) masinad ja seadmed: kaa...
lud, tainasegamismasinad, tainatükeldajad ja -ümardajad, vormimismasinad, kerkekapid, ahjud, jahutamisseadmed, pakkimismasinad, külmutamisseadmed jm,
3) koristusvahendid ja -seadmed.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Pagari töö eeldab füüsilise pingutuse võimet, kohusetundlikkust, täpsust, koostöövõimet, õpivalmidust ja korrektsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Abipagari kutseoskused on enamasti omandatud töökohal või kutse- või täiendusõppes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pagar, pagar-kondiiter, abipagar
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Abipagar, tase 3 kutse saamiseks on vajalik kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.4 ja B.2.6 (läbiv kompetents) tõendamine. Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.5.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Toorainete ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab tainaste ja toodete kaunistusmaterjalide valmistamiseks ette toorained (sõelub jahu, valmistab ette munad, sulatab margariini jm), lähtudes töökorraldusest ja etteantud juhistest;
2) valmistab lihtsamad soolased ja magusad täidised (nt hakkliha-, kapsa-, kohupiima- jt segud), lähtudes töökorraldusest ja etteantud juhistest.

Teadmised:
1) toorained ja nende kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
B.2.2 Tainaste vormimine ning küpsetuseelne ja -järgne viimistlemine 3

Tegevusnäitajad:
1) tükeldab tainad käsitsi või masinaga vastavalt retseptis ja tehnoloogilises juhendis antud toote parameetritele;
2) viimistleb lihtpagaritooted ja lihtsamad valikpagaritooted enne või pärast küpsetamist, lähtudes töökorraldusest ja etteantud juhistest.

Teadmised:
1) tainatükeldajate tööpõhimõtted;
2) liht- ja valikpagaritoodete liigitus ja nende viimistlemise viisid;
3) üldised kvaliteedinõuded küpsetatud ja viimistletud lihtpagaritootele (sh toote värvus).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
B.2.3 Toodete jahutamine ning lihtsamate pagaritoodete viimistlemine ja külmutamine 3

Tegevusnäitajad:
1) jahutab ja lõppviimistleb tooted, järgides töökorralduses ettekirjutatud temperatuuri ja jahutamisaega ning etteantud juhiseid;
2) pakendab ja külmutab tooted, kasutades pakke- ja külmutusseadmeid ning arvestades toote liiki, töökorraldust ja etteantud juhiseid.

Teadmised:
1) käitlemise nõuded pagaritoodete jahutamisele;
2) toodete liigid (pooltooted, tainad, eelküpsetatud tooted, valmistooted);
3) toodete valmistamise tehnoloogia (jahutamine, külmutamine);
4) kvaliteedinõuded (sh sensoorsed, füüsikalis-keemilised näitajad) külmutatud pagaritoodetele;
5) pakke- ja külmutusseadmete liigitus ja tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
B.2.4 Toodete pakendamine ja ladustamine 3

Tegevusnäitajad:
1) pakendab tooted, kasutades pakkemasinaid, lähtudes töökorraldusest ja etteantud juhistest;
2) markeerib ja ladustab tooted, lähtudes töökorraldusest ja etteantud juhistest.

Teadmised:
1) pakkemasinate liigitus ja tööpõhimõtted;
2) pakendid ja nende kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu.
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.5.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Masinate ja seadmete kasutamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib masina või seadme seisukorda ja vastavust tööoperatsioonile;
2) käivitab ja seadistab seadme või masina vastavalt etteantud juhisele (tehnoloogiline dokumentatsioon) ning valib olemasolevatest programmidest sobiva;
3) valmistab toote, kasutades vajadusel abivahendeid vastavalt töökorraldusele ja etteantud juhistele (sh tehnoloogiline dokumentatsioon);
4) eristab masina või seadme veateateid ja reageerib nendele, arvestades valmistajatehase etteantud juhiseid;
5) salvestab veateated ja tehnilised parandustööd, täites vajalikud dokumendid;
6) seiskab masina või seadme vastavalt etteantud juhisele;
7) korrastab ja puhastab masinat või seadet igapäevaselt vastavalt toiduhügieeni nõuetele.

Teadmised:
1) pagari- ja kondiitritööstuses kasutatavad masinad ja seadmed (sh elektronkaalud) ja nende kasutuspõhimõtted;
2) pagari- ja kondiitritööstuses kasutatavate masinate ja seadmete lisatarvikud (lõikeriistad jm) ja nende tööpõhimõtted;
3) mõõtmise ja kontrollimise vahendid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktilise töö jälgimine tööprotsessis ja suuline intervjuu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Abipagar, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust, täidab ja järgib toiduhügieeni nõudeid (käte, riietuse, inventari jm puhastamine ja desinfektsioon);
2) kasutab tööpinda eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt, kasutades töövahendeid, materjale, aega, energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest;
3) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;
4) esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires; teeb koostööd;
5) hindab ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks (nt masina või seadme rikke korral lülitab selle välja), järgides töökeskkonna ja tööohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
6) õnnetusjuhtumi korral lülitab masina või seadme välja, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööohutuse eest vastutavale isikule või otsesele juhile;
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 (p.1) ja AO7 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
2) toiduhügieeni ja -ohutuse nõuded;
3) ergonoomika põhimõtted;
4) klienditeeninduse põhimõtted;
5) meeskonnatöö põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-16052013-3.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.05.2013
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine
Kutse grupp: Pagar
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
751 Toiduainetööstuse jms töölised
7512 Pagarid, kondiitrid ja maiustustevalmistajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Katrin Kapten-Leppik OÜ Vilmix
Kairit Luhakooder AS Eesti Pagar
Viiu Magnus Eesti Pagarite Selts
Eha Martma Tallinna Teeninduskool
Ülle Parbo SA Innove
Inga Rahnu OÜ Vilmix
Janno Semidor Fazer Food OÜ
Raivo Vilbaste Eesti Leivaliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist