Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abipagar, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Abipagar, tase 3
EN: Assistant Baker, level 3
Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.9/7k
Kutsestandardi versiooni number: 7
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine
Kutse grupp: Pagar
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.04.2018
Kehtib alates: 17.04.2018
Kehtib kuni: 16.04.2019
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
751 Toiduainetööstuse jms töölised
7512 Pagarid, kondiitrid ja maiustustevalmistajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Katrin Kapten-Leppik OÜ Vilmix
Kairit Luhakooder AS Eesti Pagar
Viiu Magnus Eesti Pagarite Selts
Eha Martma Tallinna Teeninduskool
Ülle Parbo SA Innove
Inga Rahnu OÜ Vilmix
Janno Semidor Fazer Food OÜ
Raivo Vilbaste Eesti Leivaliit
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Pagari kutseala koosneb kolmest kutsest: abipagar, tase 3; pagar, tase 4 ja pagar, tase 5, milles 3. taseme abipagar töötab põhiliselt juhendamisel kindlates kitsastes töölõikudes, 4. taseme pagar töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes ja 5. taseme meisterpagar planeerib ja ohjab tootmist kogu toot...misprotsessi ulatuses, osaleb uute toodete kavandamisel ja arendamisel ning organiseerib töögrupi tööd.

Abipagar, tase 3 on oskustöötaja, kes töötab pagari või kondiitri juhendamisel ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Ta täidab temale antud erialaseid töökorraldusi vastavalt ettevõtte eripärale. Tema põhilisteks tööülesanneteks on toorainete ladustamine ja ettevalmistamine; taina vormimine, valmistoodete pakendamine ja ladustamine ning puhastus- ja koristustööde tegemine. Abipagar osaleb meeskonnatöös.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Toorainete ettevalmistamine
1) Toodete ja/või kaunistusmaterjalide ettevalmistamine
2) Lihtsamate soolaste ja magusate täidiste valmistamine

A.2.2 Tainaste vormimine ning küpsetuseelne ja -järgne viimistlemine
1) Tainaste tükeldamine ja kaalu jälgimine
2) Lihtpagaritoodete ja valikpagar...
itoodete viimistlemine

A.2.3 Toodete jahutamine ning lihtsamate pagaritoodete viimistlemine ja külmutamine
1) Toodete jahutamine ja lõppviimistlemine
2) Tainaste, eelküpsetatud toodete ja valmistoodete külmutamine

A.2.4 Toodete pakendamine ja ladustamine
1) Toodete pakendamine
2) Toodete ladustamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.5 Masinate ja seadmete kasutamine
1) Masina või seadme osade seisukorra kontrollimine
2) Masina või seadme käivitamine
3) Toote valmistamine
4) Masina või seadme veateadete eristamine
5) Masina või seadme veateadete salvestamine
6) Masina või seadme seiskamine
7) Masina või seadme korrast...
amine ja puhastamine
Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Pagar töötab enamasti seistes või liikudes, mis nõuab füüsilise koormuse taluvust ja head tervist. Oma igapäevatöös puutub pagar kokku toorainetega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö eripära nõuab valmisolekut töötada ka öisel ajal, samuti nädalavahetustel ja riiklikel püha...del.
Loe edasi
Peida
Töövahendid:
Pagari tööks on enamasti vajalikud järgmised töövahendid, masinad ja seadmed:
1) töövahendid: kaalud, krabad, noad, spaatlid, visplid, vahustajad, kausid, sõelad, ahjuplaadid, termomeetrid, lõikelauad, mõõtevahendid, käsikärud (togid), riivid, ahju- ja küpsetusvormid jm,
2) masinad ja seadmed: kaa...
lud, tainasegamismasinad, tainatükeldajad ja -ümardajad, vormimismasinad, kerkekapid, ahjud, jahutamisseadmed, pakkimismasinad, külmutamisseadmed jm,
3) koristusvahendid ja -seadmed.

Loe edasi
Peida
Tööks vajalikud isikuomadused: Pagari töö eeldab füüsilise pingutuse võimet, kohusetundlikkust, täpsust, koostöövõimet, õpivalmidust ja korrektsust.
Kutsealane ettevalmistus: Abipagari kutseoskused on enamasti omandatud töökohal või kutse- või täiendusõppes.
Enamlevinud ametinimetused: Pagar, pagar-kondiiter, abipagar
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Abipagar, tase 3 kutse saamiseks on vajalik kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.4 ja B.2.6 (läbiv kompetents) tõendamine. Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.5.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Toorainete ettevalmistamine 3
Tainaste vormimine ning küpsetuseelne ja -järgne viimistlemine 3
Toodete jahutamine ning lihtsamate pagaritoodete viimistlemine ja külmutamine 3
Toodete pakendamine ja ladustamine 3
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.5.
  Nimetus EKR tase
Masinate ja seadmete kasutamine 3
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Abipagar, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist