Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abipagar, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Abipagar, tase 3
EN: Assistant Baker, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.11.2019
Kehtib kuni: 13.11.2024
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Tööosad on ümber struktureeritud. Erinevalt varasemast ei ole eraldi valitavat kompetentsi „Masinate ja seadmete kasutamine“, seadmete kasutamise oskus on kirjeldatud kohustuslikes kompetentsides.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Abipagar 255082 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 10.04.2024 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Abipagar 228082 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 17.02.2022 Avatud
3 Rakvere Ametikool Abipagar 135417 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 16.12.2021 Avatud
4 Tallinna Teeninduskool Abipagar 214749 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.03.2022 Avatud
5 Tallinna Teeninduskool Abipagar 134964 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 22.01.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž Abipagar 215252 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 16.04.2020 Avatud
7 Tartu Rakenduslik Kolledž Abipagar 130064 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 06.08.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Abipagar, tase 3 töötab pagari juhendamisel ettevõttes, kus valmistatakse lihtpagari- ja/või valikpagaritooteid. Tema põhilisteks tööülesanneteks on liht- ja valikpagaritoodete valmistamine, viimistlemine ja pakendamine. Abipagar osaleb meeskonnatöös.
Oma igapäevatöös võib abipagar kokku puutuda ...
allergeenidega. Toiduohutusnõuete täimiseks on abipagari töös vajalik kanda eririietust. Töö eripära eeldab valmisolekut töötada ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
Abipagar kasutab oma töös kohaseid erialaseid töövahendeid, masinaid ja seadmeid ning koristusvahendeid ja -seadmeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Toodete viimistlemine
A.2.2 Lihtpagaritoodete valmistamine
A.2.3 Valikpagaritoodete valmistamine
A.2.4 Toodete pakendamine ja ladustamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on abipagari kutseoskused omandatud töökohal või kutse- või täiendusõppes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Pagar, abipagar.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal töötamiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse koosneb abipagari üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest B.3.1 - B.3.4.
B.2 Abipagar, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. hoiab korras oma töökoha ja selle ümbruse, järgides toiduhügieeni ja -ohutuse nõudeid, sh enesekontrolliplaani;
2. töötab ergonoomiliselt, järgides tööohutusnõudeid;
3. osaleb meeskonnatöös, vastutab võetud kohustuste täitmise eest;
4. kasutab ressursse otstarbekalt ja kesk...
konda säästes;
5. kasutab oma töös eesti keelt vähemalt tasemel A2 (Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
6. kasutab arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala (Lisa 2) tasemele "Algtasemel kasutaja ".

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Pagaritoodete viimistlemine 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab juhendamisel ette tooraineid, kasutades vajalikke seadmeid;
2. viimistleb juhendamisel tooted, kasutades puisteid, želeesid, glasuure, määrdeid ja kaunistustainaid ning lähtudes toote valmistamise juhistest.
B.3.2 Lihtpagaritoodete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab juhendamisel ette tooraineid, kasutades vajalikke seadmeid;
2. vormib juhendamisel lihtpagaritooteid: leivad, saiad, sepikud, kuklid.
B.3.3 Valikpagaritoodete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab juhendamisel ette tooraineid, kasutades vajalikke seadmeid;
2. valmistab juhendamisel soolased ja magusad täidised, lähtudes tehnoloogilisest juhendist;
3. vormib juhendamisel valikpagaritooted: pirukad ja väikesaiad.
B.3.4 Pagaritoodete pakendamine ja ladustamine 3

Tegevusnäitajad:
1. pakendab tooted, sh külmutatud tooted, lähtudes töökorraldusest ja etteantud juhistest;
2. markeerib ja ladustab juhendamisel tooted, sh külmutatud tooted.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-14112019-2.1.1/9k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2019
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine
Kutse grupp: Pagar
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
751 Toiduainetööstuse jms töölised
7512 Pagarid, kondiitrid ja maiustustevalmistajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Viiu Magnus Eesti Pagarite Selts MTÜ
Eha Martma Eesti Leivaliit
Ülle Parbo SA Innove
Õie Pritson Mattias Café OÜ
Merle Truupõld Tartu Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist