Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rannakalur, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Rannakalur, tase 4
EN: Coastal fisherman, level 4
Kutsestandardi tähis: 11-16052013-3.6/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Kalandus
Kutse grupp: Kalur
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.05.2013
Kehtib alates: 16.05.2013
Kehtib kuni: 12.11.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
622 Kalanduse ja jahinduse oskustöölised
6222 Sisevete- ja rannapüügikalurid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
083 Kalandus
0831 Kalandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
03 Kalapüük ja vesiviljelus
Muudatused:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Jagor Eesti Mereakadeemia
Eve Külmallik Põllumajandusministeerium
Lauri Laurent Rannakalur
Helgi Lunina Eesti Kalurite Liit
Liivika Näks Keskkonnaministeerium
Toivo Orgusaar Eesti Kalurite Liit
Katrin Pärn TÜ EMI Kalanduse Teabekeskus
Jaak-Velori Sadul Maamajanduse Infokeskus
Mati Sarevet Eesti Kaugpüüdjate Liit
Indrek Ulla Keskkonnainspektsioon
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Rannakalur, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Töö kirjeldus:
Rannakalur, tase 4 on oskustöötaja, kes tegeleb kalapüügi ja kala esmakäitlemisega. Lisaks on tema tööülesanneteks püüniste hooldamine, korrastamine ja nende püügiks ettevalmistamine, kalapüügiks vajalike tehniliste vahendite kasutamine ja hooldamine ning kalasaagi müügiks ettevalmistamine ja ladust...amine. Rannakalur kasutab oma töös lubatud kalapüügimeetodeid ja -vahendeid. Ta järgib kalapüüki reguleerivate õigusaktide nõudeid.
Rannakalur, tase 4 töötab iseseisvalt ja vastutab oma tegevuse eest vastavalt õigusaktide nõuetele.
4. taseme rannakaluri kutsetunnistus annab õiguse olla kantud kalurina kalapüügiloale vastavalt kalapüügiseaduses sätestatule.
Sisevetel töötavatele kaluritele kohaldatakse rannakaluritele esitatavad nõuded.
Töötamisel rannakalurina tuleb kasuks väikelaevajuhi tunnistus.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Püüniste korrastamine püügieelselt ja -järgselt
1.1 Püüniste ettevalmistamine püügiks
1.2 Püüniste korrashoid

A.2.2 Kalapüük ja selle vormistamine
2.1 Kalapüügikoha ja -aja valimine
2.2 Kalapüügiviiside valimine ja kalapüüniste kasutamine kalapüügil
2.3 Kalade esmakäitlemine
2.4 Kal...
apüügiandmete esitamine

A.2.3 Kalapüügi tehniliste vahendite kasutamine ja hooldamine
3.1 Võrgumasina kasutamine ja hooldamine
3.2 Vintside kasutamine ja hooldamine
3.3 Kalapumpade kasutamine (laevas või kail) ja hooldamine
3.4 Elektrooniliste seadmete (GPS, raadioside, kaardid jm) kasutamine ja hooldamine
3.5 Kalalaevade kasutamine ja hooldamine

A.2.4 Kalasaagi esmakäitlemine, müügiks ettevalmistamine ja ladustamine
4.1 Saagi koguse ja kvaliteedi määramine
4.2 Saagi sorteerimine
4.3 Saagi kvaliteedi säilitamine
4.4 Saagile lisandväärtuse andmine (väärindamine)
4.5 Saagi müügiks ettevalmistamine
4.6 Saagi ladustamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad: A.2.5 Juhtimine ja majandamine
5.1 Kaastöötajate juhendamine ja nõustamine
5.2 Töö korraldamine
5.3 Äriplaani koostamine ja tasuvuse arvestamine
5.4 Klientide ja koostööpartneritega lepingute sõlmimine
5.5 Müügi- ja turundustöö korraldamine
Töö keskkond ja eripära:
Rannakaluri töö eeldab meresõidu ja üksiolemise taluvust, valmisolekut töötada põhiliselt välitingimustes niiskes ja märjas keskkonnas, kus võib ette tulla järske temperatuuride vahetusi. Töö on hooajaline ja võib toimuda puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja vajadusel öisel ajal. Vaja võib minna käi...tumisoskust ekstreemsetes olukordades ning esmaseid pääste- ja esmaabioskusi veekogudel.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Rannakaluri põhilisteks töövahenditeks on kalapüügivahendid, masinad ja seadmed ning muud vajalikud abivahendid.
Tööks vajalikud isikuomadused: Rannakaluri töö eeldab suurt füüsilist ja vaimset koormustaluvust, keskkonnataluvust, koostöö- ja otsustusvõimet ning iseseisvust.
Kutsealane ettevalmistus: Rannakaluritena töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on kutseharidus või kutseoskused on omandatud töö käigus kutselise rannakaluri juhendamisel.
4. taseme rannakaluril on tavapäraselt vähemalt kolmeaastane kalapüügialane töökogemus ja vähemalt põhiharidus.
Enamlevinud ametinimetused: Kalur, rannakalur
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Kutsealal töötamiseks on nõutav rannakalur, tase 4 kutsetunnistus vastavalt kalapüügiseadusele.
Täpsustus: rannakalur, tase 4 ja rannakalur II kutsetunnistused on võrdsustatud.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Rannakalur, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.4 ja B.2.6 (läbiv kompetents) tõendamine. Täiendavalt on võimalik tõendada kompetents B.2.5.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Püüniste korrastamine püügieelselt ja -järgselt 4
Kalapüük ja selle vormistamine 4
Kalapüügi tehniliste vahendite kasutamine ja hooldamine 4
Kalasaagi esmakäitlemine, müügiks ettevalmistamine ja ladustamine 4
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada kompetents B.2.5.
  Nimetus EKR tase
Juhtimine ja majandamine 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Rannakalur, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist