Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rannakalur, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Rannakalur, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Rannakalur, tase 4
EN: Coastal fisherman, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.05.2013
Kehtib kuni: 12.11.2017
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Rannakalur, tase 4 on oskustöötaja, kes tegeleb kalapüügi ja kala esmakäitlemisega. Lisaks on tema tööülesanneteks püüniste hooldamine, korrastamine ja nende püügiks ettevalmistamine, kalapüügiks vajalike tehniliste vahendite kasutamine ja hooldamine ning kalasaagi müügiks ettevalmistamine ja ladust...amine. Rannakalur kasutab oma töös lubatud kalapüügimeetodeid ja -vahendeid. Ta järgib kalapüüki reguleerivate õigusaktide nõudeid.
Rannakalur, tase 4 töötab iseseisvalt ja vastutab oma tegevuse eest vastavalt õigusaktide nõuetele.
4. taseme rannakaluri kutsetunnistus annab õiguse olla kantud kalurina kalapüügiloale vastavalt kalapüügiseaduses sätestatule.
Sisevetel töötavatele kaluritele kohaldatakse rannakaluritele esitatavad nõuded.
Töötamisel rannakalurina tuleb kasuks väikelaevajuhi tunnistus.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Püüniste korrastamine püügieelselt ja -järgselt
1.1 Püüniste ettevalmistamine püügiks
1.2 Püüniste korrashoid

A.2.2 Kalapüük ja selle vormistamine
2.1 Kalapüügikoha ja -aja valimine
2.2 Kalapüügiviiside valimine ja kalapüüniste kasutamine kalapüügil
2.3 Kalade esmakäitlemine
2.4 Kal...
apüügiandmete esitamine

A.2.3 Kalapüügi tehniliste vahendite kasutamine ja hooldamine
3.1 Võrgumasina kasutamine ja hooldamine
3.2 Vintside kasutamine ja hooldamine
3.3 Kalapumpade kasutamine (laevas või kail) ja hooldamine
3.4 Elektrooniliste seadmete (GPS, raadioside, kaardid jm) kasutamine ja hooldamine
3.5 Kalalaevade kasutamine ja hooldamine

A.2.4 Kalasaagi esmakäitlemine, müügiks ettevalmistamine ja ladustamine
4.1 Saagi koguse ja kvaliteedi määramine
4.2 Saagi sorteerimine
4.3 Saagi kvaliteedi säilitamine
4.4 Saagile lisandväärtuse andmine (väärindamine)
4.5 Saagi müügiks ettevalmistamine
4.6 Saagi ladustamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Juhtimine ja majandamine
5.1 Kaastöötajate juhendamine ja nõustamine
5.2 Töö korraldamine
5.3 Äriplaani koostamine ja tasuvuse arvestamine
5.4 Klientide ja koostööpartneritega lepingute sõlmimine
5.5 Müügi- ja turundustöö korraldamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Rannakaluri töö eeldab meresõidu ja üksiolemise taluvust, valmisolekut töötada põhiliselt välitingimustes niiskes ja märjas keskkonnas, kus võib ette tulla järske temperatuuride vahetusi. Töö on hooajaline ja võib toimuda puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja vajadusel öisel ajal. Vaja võib minna käi...tumisoskust ekstreemsetes olukordades ning esmaseid pääste- ja esmaabioskusi veekogudel.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Rannakaluri põhilisteks töövahenditeks on kalapüügivahendid, masinad ja seadmed ning muud vajalikud abivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Rannakaluri töö eeldab suurt füüsilist ja vaimset koormustaluvust, keskkonnataluvust, koostöö- ja otsustusvõimet ning iseseisvust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Rannakaluritena töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on kutseharidus või kutseoskused on omandatud töö käigus kutselise rannakaluri juhendamisel.
4. taseme rannakaluril on tavapäraselt vähemalt kolmeaastane kalapüügialane töökogemus ja vähemalt põhiharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kalur, rannakalur
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on nõutav rannakalur, tase 4 kutsetunnistus vastavalt kalapüügiseadusele.
Täpsustus: rannakalur, tase 4 ja rannakalur II kutsetunnistused on võrdsustatud.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Rannakalur, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.4 ja B.2.6 (läbiv kompetents) tõendamine. Täiendavalt on võimalik tõendada kompetents B.2.5.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Püüniste korrastamine püügieelselt ja -järgselt 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab püünised kalapüügiks ette, arvestades püügikohta ja püütava kala liiki;
2) korrastab püünised (sh parandab neid) vastavalt püünise liigile, eesmärgiga säilitada nende kasutuskõlblikkus.

Teadmised:
1) kalapüüniste liigid ja ehitus;
2) kalapüüniste püügivõime ja selektiivsus.

Hindamismeetod(id): praktiline töö ja intervjuu
B.2.2 Kalapüük ja selle vormistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib kalapüügikoha ja -aja, kasutades asjakohast kalapüügiviisi, elektroonilisi abivahendeid ning püütava kalaliigi eripära, suurust ja turuväärtust;
2) valib kalapüügiviisid ja püügivahendid, järgides õigusaktide nõudeid ning kasutab püüniseid nõuetekohaselt, arvestades püütud kala nõudlust ja kasutamise eesmärki;
3) esmakäitleb kalad veekogul, arvestades püütud kalaliiki, selle kasutamise eesmärki ja toidu käitlemisele kehtestatud nõudeid;
4) esitab kalapüügiandmed nõuetekohaselt.

Teadmised:
1) tähtsamate püügiobjektide jaotumine, levik ja käitumine;
2) ohustatud kalaliigid;
3) püügivahendite ja -viiside liigitus;
4) toiduhügieeni ja -ohutuse nõuded;
5) kalapüüki ja toidu käitlemist reguleerivate õigusaktide (kalapüügiseadus ja selle alamaktid) nõuded.

Hindamismeetod(id): praktiline töö või simulatsioonülesanne
B.2.3 Kalapüügi tehniliste vahendite kasutamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab ja hooldab igapäevaselt võrgumasinat, lähtudes ohutustehnika nõuetest;
2) kasutab ja hooldab igapäevaselt vintse püüniste pingutamiseks, kala laeva tõstmiseks, paadi kaldale tõmbamiseks jne, järgides ohutusnõudeid;
3) kasutab ja hooldab igapäevaselt kalapumpasid (laevas või kail), järgides kala kvaliteedi säilimist ja pumba kasutusjuhendit;
4) kasutab ja hooldab igapäevaselt (nt kaardipõhjade uuendamine) elektroonilisi seadmeid (GPS, raadioside, kaardid jm), järgides kasutusnõudeid ja -juhiseid;
5) kasutab ja hooldab igapäevaselt kalalaevu vastavalt vajadusele, järgides kala kvaliteedi säilimist ja õigusaktide nõudeid.

Teadmised:
1) kalapüügiks kasutatavate seadmete kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
2) kalalaeva igapäevase hooldamise põhimõtted;
3) ohutustehnika põhimõtted (sh meresõiduohutus) seadmete kasutamisel.

Hindamismeetod(id): kirjalik ülesanne, praktiline töö või simulatsioonülesanne
B.2.4 Kalasaagi esmakäitlemine, müügiks ettevalmistamine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
järgides toiduhügieeni nõudeid
1) määrab visuaalselt saagi koguse ja kvaliteedi, arvestades kala liiki;
2) sorteerib saagi liikide ja mõõtude järgi;
3) säilitab saagi kvaliteedi (jahutab, roogib jne);
4) annab saagile lisandväärtuse (väärindab saagi, eemaldades soomused, fileerides, suitsutades, soolates jms);
5) valmistab saagi müügiks ette, arvestades kliendi soove;
6) ladustab saagi, järgides õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

Teadmised:
1) kalaliigid;
2) kala esmakäitlemise, säilitamise ja väärindamise viisid;
3) toiduhügieeni ja -ohutuse põhimõtted.

Hindamismeetod(id): praktiline töö või simulatsioonülesanne
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada kompetents B.2.5.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Juhtimine ja majandamine 4

Tegevusnäitajad:
1) juhendab ja nõustab kaastöötajaid oma pädevuse piires;
2) korraldab vajadusel ettevõtte tööd (värbab töötajaid, korraldab personalitööd jne), lähtudes ettevõtte eripärast;
3) koostab äriplaani ja arvestab tasuvuse, järgides turu nõudlust ja õigusaktide nõudeid;
4) sõlmib klientide ja koostööpartneritega lepingud, järgides õigusaktide nõudeid ja arvestades ettevõtte eesmärke;
5) korraldab müügi- ja turundustööd, arvestades turu nõudlust ja ettevõtte eesmärke.

Teadmised:
1) ettevõtluse alused;
2) klienditeeninduse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö ja intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Rannakalur, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) hoolitseb kalapüügil kala kui toidu kvaliteedi säilimise eest;
2) täidab ja järgib toiduhügieeni nõudeid (käte, riietuse, inventari jm puhastamine ja desinfektsioon);
3) tegutseb, kontrollides kulusid ja mõeldes kasumi, kahjumi ning lisandväärtuse mõistetes, teeb koostööd teiste kaluritega, jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ning kasutab ressursse (keskkond, ühisvara, materjalid, aeg, energia jm) heaperemehelikult ning säästlikult; vastutab oma töö tulemuse eest;
4) hindab kalapüügiga seotud ohufaktoreid ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks (mereohutus), järgides keskkonnaohutuse, sh jäätmekäitlusnõudeid, töökeskkonna ja ohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
5) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist vastutavale isikule;
6) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvate (sh Euroopa otsekohalduvate) õigusaktide nõuded;
2) toiduhügieeni ja -ohutuse nõuded;
3) pääste- ja esmaabi põhimõtted veekogudel;
4) töökeskkonna ja tööohutusnõuded;
5) ergonoomika põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-16052013-3.6/6k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.05.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Kalandus
Kutse grupp: Kalur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
622 Kalanduse ja jahinduse oskustöölised
6222 Sisevete- ja rannapüügikalurid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
083 Kalandus
0831 Kalandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
03 Kalapüük ja vesiviljelus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Jagor Eesti Mereakadeemia
Eve Külmallik Põllumajandusministeerium
Lauri Laurent Rannakalur
Helgi Lunina Eesti Kalurite Liit
Liivika Näks Keskkonnaministeerium
Toivo Orgusaar Eesti Kalurite Liit
Katrin Pärn TÜ EMI Kalanduse Teabekeskus
Jaak-Velori Sadul Maamajanduse Infokeskus
Mati Sarevet Eesti Kaugpüüdjate Liit
Indrek Ulla Keskkonnainspektsioon

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist