Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rannakalur, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Rannakalur, tase 4
EN: Coastal fisherman, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.11.2022
Kehtib kuni: 12.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Rannakalur, tase 4 kutsestandardis muudeti töö kirjelduse sõnastust, lisati tulevikuoskused, ühendati kompetentsid „Kalapüügi ettevalmistamine“ ja „Kalapüük“, muudeti kompetentsi „Kala esmakäitlemine“ nimetus „Kala käitlemiseks“ ning täpsustati tegevusnäitajate sisu.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Rannakalur tegeleb kalapüügi ja kala käitlemisega. Rannakalur kasutab oma töös lubatud kalapüügiviise ja -vahendeid.
Rannakalur töötab üksi ja meeskonnas, järgides oma tegevuses õigusaktide nõudeid. Töö on füüsiliselt raske ja eeldab valmisolekut töötada põhiliselt välitingimustes erinevates ilmast...
ikuoludes. Töö võib olla hooajaline. Vaja on esmaseid pääste- ja esmaabioskusi veekogul. Kasuks tuleb väikelaevajuhi tunnistuse omamine.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kalapüük
A.2.2 Kala käitlemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Rannakaluritena töötavad tavapäraselt inimesed, kes on omandanud kutseoskused töö käigus kogenud rannakaluri juhendamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Kalur, rannakalur.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on nõutav rannakalur, tase 4 kutsetunnistus vastavalt kalapüügiseadusele. Täpsustus: rannakalur, tase 4 ja rannakalur II kutsetunnistused on võrdsustatud.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on digitehnoloogiate kasutamisel (andmete esitamine, turundamine jm).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid.
B.2 Rannakalur, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. kasutab ressursse heaperemehelikult ning säästlikult;
2. järgib kutsealaga seonduvate õigusaktide nõudeid;
3. järgib toiduhügieeni ja -ohutuse nõudeid;
4. hindab oma tegevusega seotud ohufaktoreid ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks;
5. annab õnnetusjuhtumi kor...
ral abi või kutsub professionaalse abi;
6. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala (Lisa 1) algtasemel kasutaja tasemele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kalapüük 4

Tegevusnäitajad:
1. valib kalapüügikoha ja -aja, kalapüügiviisid ja püügivahendid, kasutades elektroonilisi abivahendeid ning arvestades püütava kalaliigi eripära ja suurust;
2. valmistab püünised, nende kinnitusvahendid ja tähised kalapüügiks ette, arvestades püügikohta ja püütava kala liiki;
3. asetab püügivahendid püügile, arvestades püügile asetamise nõudeid, tähtsamate püügiobjektide jaotumist, levikut ja käitumist;
4. võtab püügivahendid välja või tühjendab need, arvestades kaaspüügi ja tagasiheitmise tingimusi ning püügivahendi kontrollimise sageduse nõudeid;
5. esitab kalapüügiandmed, järgides kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korda.
B.3.2 Kala käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. sorteerib saagi liikide ja suuruste järgi;
2. määrab kala liikide kaupa saagi koguse ja kvaliteedi;
3. valmistab saagi müügiks ette, kvaliteedi säilitamiseks jahutab ja säilitab kala nõuete kohaselt.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-11042022-2.2.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Kalandus
Kutse grupp: Kalur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
622 Kalanduse ja jahinduse oskustöölised
6222 Sisevete- ja rannapüügikalurid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
083 Kalandus
0831 Kalandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
03 Kalapüük ja vesiviljelus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Argo Mengel rannakalur
Jaak-Velori Sadul TÜ EMI kalanduse teabekeskus, rannakalur
Ott Aid Keskkonnaameti Harjumaa büroo
Tarmo Luks rannakalur
Tarmo Rajang Hiiumaa Ametikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist