Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rannakalur, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Rannakalur, tase 4
EN: Coastal fisherman, level 4
Kutsestandardi tähis: 11-13112017-1.3/7k
Kutsestandardi versiooni number: 7
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Kalandus
Kutse grupp: Kalur
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.11.2017
Kehtib alates: 13.11.2017
Kehtib kuni: 12.11.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
622 Kalanduse ja jahinduse oskustöölised
6222 Sisevete- ja rannapüügikalurid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
083 Kalandus
0831 Kalandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
03 Kalapüük ja vesiviljelus
Muudatused:
Võrreldes eelmise versiooniga on välja jäetud valitavad kompetentsid ning kompetents „Juhtimine ning majandamine“.
Kutse andjad:
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Ulla Keskkonnainspektsioon
Tarmo Rajang Hiiumaa Ametikool
Jaak-Velori Sadul TÜ EMI kalanduse teabekeskus
Toivo Orgussaar Eesti Kalurite Liit
Tiina Matsulevitš SA Innove
Endel Kaevats kalur
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Rannakalur tegeleb kalapüügi ja kala esmakäitlemisega. Rannakalur kasutab oma töös lubatud kalapüügiviise ja -vahendeid. Rannakalur, tase 4 töötab iseseisvalt ja vastutab oma tegevuse eest vastavalt õigusaktide nõuetele. 4. taseme rannakaluri kutsetunnistus annab õiguse olla kantud kalurina kalapüüg...iloale vastavalt kalapüügiseaduses sätestatule.
Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Kalapüügi ettevalmistamine
1. Kalapüügikoha, -aja, püügivahendite ja -viiside valimine.
2. Püüniste ettevalmistamine püügiks.

A.2.2 Kalapüük
1. Püügivahendite püügile asetamine.
2. Püügivahendite nõudmine.
3. Kalapüügiandmete esitamine.

A.2.3 Kala esmakäitlemine
1. Saagi koguse ...
ja kvaliteedi määramine.
2. Saagi sorteerimine.
3. Saagi kvaliteedi säilitamine.
4. Saagile lisandväärtuse andmine (väärindamine).
5. Saagi müügiks ettevalmistamine
6. Saagi ladustamine

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära: Rannakaluri töö eeldab meresõidu ja üksiolemise taluvust, valmisolekut töötada põhiliselt välitingimustes erinevates ilmastikuoludes. Töö võib olla hooajaline. Vaja on esmaseid pääste- ja esmaabioskusi veekogul. Kasuks tuleb väikelaevajuhi tunnistuse omamine.
Töövahendid: Rannakaluri töövahenditeks on kalapüügivahendid, masinad, seadmed, ujuvvahendid ja abivahendid.
Tööks vajalikud isikuomadused: Rannakaluri töö eeldab suurt füüsilist ja vaimset koormustaluvust, keskkonnataluvust, koostöö- ja otsustusvõimet ning iseseisvust.
Kutsealane ettevalmistus: Rannakaluritena töötavad tavapäraselt inimesed, kes on omandanud kutseoskused töö käigus kutselise rannakaluri juhendamisel.
Enamlevinud ametinimetused: Kalur, rannakalur
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Kutsealal töötamiseks on nõutav rannakalur, tase 4 kutsetunnistus vastavalt kalapüügiseadusele.
Täpsustus: rannakalur, tase 4 ja rannakalur II kutsetunnistused on võrdsustatud.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 tõendamine.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kalapüügi ettevalmistamine 4
Kalapüük 4
Kala esmakäitlemine 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Rannakalur, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist