Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rannakalur, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Rannakalur, tase 4
EN: Coastal fisherman, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.11.2017
Kehtib kuni: 12.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Võrreldes eelmise versiooniga on välja jäetud valitavad kompetentsid ning kompetents „Juhtimine ning majandamine“.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Rannakalur tegeleb kalapüügi ja kala esmakäitlemisega. Rannakalur kasutab oma töös lubatud kalapüügiviise ja -vahendeid. Rannakalur, tase 4 töötab iseseisvalt ja vastutab oma tegevuse eest vastavalt õigusaktide nõuetele. 4. taseme rannakaluri kutsetunnistus annab õiguse olla kantud kalurina kalapüüg...iloale vastavalt kalapüügiseaduses sätestatule.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kalapüügi ettevalmistamine
1. Kalapüügikoha, -aja, püügivahendite ja -viiside valimine.
2. Püüniste ettevalmistamine püügiks.

A.2.2 Kalapüük
1. Püügivahendite püügile asetamine.
2. Püügivahendite nõudmine.
3. Kalapüügiandmete esitamine.

A.2.3 Kala esmakäitlemine
1. Saagi koguse ...
ja kvaliteedi määramine.
2. Saagi sorteerimine.
3. Saagi kvaliteedi säilitamine.
4. Saagile lisandväärtuse andmine (väärindamine).
5. Saagi müügiks ettevalmistamine
6. Saagi ladustamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Rannakaluri töö eeldab meresõidu ja üksiolemise taluvust, valmisolekut töötada põhiliselt välitingimustes erinevates ilmastikuoludes. Töö võib olla hooajaline. Vaja on esmaseid pääste- ja esmaabioskusi veekogul. Kasuks tuleb väikelaevajuhi tunnistuse omamine.
A.4 Töövahendid
Rannakaluri töövahenditeks on kalapüügivahendid, masinad, seadmed, ujuvvahendid ja abivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Rannakaluri töö eeldab suurt füüsilist ja vaimset koormustaluvust, keskkonnataluvust, koostöö- ja otsustusvõimet ning iseseisvust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Rannakaluritena töötavad tavapäraselt inimesed, kes on omandanud kutseoskused töö käigus kutselise rannakaluri juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kalur, rannakalur
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on nõutav rannakalur, tase 4 kutsetunnistus vastavalt kalapüügiseadusele.
Täpsustus: rannakalur, tase 4 ja rannakalur II kutsetunnistused on võrdsustatud.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kalapüügi ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. valib kalapüügikoha ja -aja, kalapüügiviisid ja püügivahendid, kasutades elektroonilisi abivahendeid ning arvestades püütava kalaliigi eripära ja suurust;
2. valmistab püünised, nende kinnitusvahendid ja tähised kalapüügiks ette, arvestades püügikohta ja püütava kala liiki.
B.2.2 Kalapüük 4

Tegevusnäitajad:
1. asetab püügivahendid püügile, arvestades püügile asetamise nõudeid, tähtsamate püügiobjektide jaotumist, levikut ja käitumist;
2. võtab püügivahendid välja või tühjendab need, arvestades kaaspüügi ja tagasiheitmise tingimusi ning püügivahendi kontrollimise sageduse nõudeid;
3. esitab kalapüügiandmed, järgides kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korda.
B.2.3 Kala esmakäitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. määrab visuaalselt saagi koguse ja kvaliteedi, arvestades kala liiki;
2. sorteerib saagi liikide ja mõõtude järgi;
3. säilitab saagi kvaliteedi (jahutab, roogib jne);
4. annab saagile lisandväärtuse (väärindab saagi, eemaldades soomused, fileerides, suitsutades, soolates jms);
5. valmistab saagi müügiks ette, arvestades kliendi soove;
6. ladustab saagi, järgides õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Rannakalur, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. kasutab ressursse heaperemehelikult ning säästlikult;
2. hindab kalapüügiga seotud ohufaktoreid ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks;
3. annab õnnetusjuhtumi korral abi või kutsub professionaalse abi;
4. järgib kutsealaga seonduvate (sh Euroopa otsekohalduvate) õigusaktide nõudeid;
5. järgib toiduhügieeni ja -ohutuse nõudeid;
6. järgib pääste ja esmaabi põhimõtteid veekogudel;
7. järgib töökeskkonna- ja tööohutusnõudeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-13112017-1.3/7k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.11.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Kalandus
Kutse grupp: Kalur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
622 Kalanduse ja jahinduse oskustöölised
6222 Sisevete- ja rannapüügikalurid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
083 Kalandus
0831 Kalandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
03 Kalapüük ja vesiviljelus
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Ulla Keskkonnainspektsioon
Tarmo Rajang Hiiumaa Ametikool
Jaak-Velori Sadul TÜ EMI kalanduse teabekeskus
Toivo Orgussaar Eesti Kalurite Liit
Tiina Matsulevitš SA Innove
Endel Kaevats kalur

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist