Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hambatehnik, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Hambatehnik, tase 6 kutsestandard on rakenduskõrghariduse taseme õppekava ja esmase kutse andmise ning täiendkoolituse ja isikute kompetentsu...
se hindamise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Hambatehnik, tase 6
EN: Dental technician, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.05.2013
Kehtib kuni: 22.05.2018
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hambatehnik, tase 6 on suutervishoiu spetsialist, kelle tööks on valmistada koostöös hambaarstiga tehniliselt suuõõnde paigaldatavaid dentaalrestauratsioone ehk meditsiinitehnilisi seadmeid ja ortodontilisi raviaparaate. Hambatehniku töö nõuab manuaalset peenmotoorikat ja erialaspetsiifilise aparat...uuri käsitsemist. Hambatehnik lähtub oma igapäevatöös nii objektiivsetest kui subjektiivsetest kriteeriumidest patsientide individuaalsete, esteetiliste ja funktsionaalsete vajaduste rahuldamisel hambarestauratsioonide valmistamisel. Tähtsal kohal on hambaarsti koostatud raviplaani tõlgendamisoskus, töö planeerimine, töövahendite ja materjalide otstarbekas ning keskkonnaohutu kasutamine. Oluline on valmisolek meeskonnatööks hambaarsti ja patsiendiga, samuti teiste erialade esindajatega. Hambatehnik on saanud ettevalmistuse oma kutsealal ja on valmis end pidevalt täiendama.

Hambatehniku kutsealal on kaks kutset:
Hambatehnik, tase 6 valmistab koostöös hambaarstiga tehniliselt suuõõnde paigaldatavaid hambarestauratsioone ehk meditsiinitehnilisi seadmeid ja ortodontilisi raviaparaate. Oma töös lähtub ta raviplaanist ja erinevatest juhenditest.
Meisterhambatehnik, tase 7 on suutervishoiu spetsialist, kelle tööks on valmistada koostöös hambaarstiga tehniliselt suuõõnde paigaldatavaid hambarestauratsioone ehk meditsiinitehnilisi seadmeid ja ortodontilisi raviaparaate. Meisterhambatehniku töös on olulisel kohal juhtimise ja juhendamise osa.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Suhtlemine
1. Erialaterminoloogia kasutamine.
2. Sobivate suhtlemismeetodite valimine ja kasutamine.
3. Viisakas suhtlemine.
4. Erinevate sidekanalite kasutamine.
A.2.2 Meeskonnatöö
1. Teiste spetsialistidega konsulteerimine.
2. Meeskonnatöös osalemine.
3. Valdkonnaspetsiifiliste tea...
dmiste jagamine.
A.2.3 Analüüsimine ja planeerimine
1. Raviplaani järgimine ja analüüsimine.
A.2.4 Hambaproteesi valmistamine (tellimisel valmistatud meditsiiniseade)
1. Raviplaani järgimine ja analüüsimine.
2. Hambaarstilt saadud jäljendi analüüsimine.
3. Töömudeli ja/või kontrollmudeli valmistamine.
4. Hambarestauratsiooni(de) või ortodontilise raviaparaadi valmistamine hambaarstile.
5. Hambarestauratsiooni(de) saatmine hambaarstile.
6. Proovist tagasitulnud hambarestauratsiooni vaheetapi korrigeerimine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Suust mitte-eemaldatavate hambaproteeside valmistamine
1. Raviplaani järgimine ja analüüsimine.
2. Hammaste ülesvahatuse valmistamine.
3. Ülesvahatuse teostamine.
4. Proteesi valmistamiseks mudeli ettevalmistamine.
5. Artikulaatorisse töömudelite kipseerimine/fikseerimine.
6. Töömudelit...
e kohandamine.
7. Hambarestauratsiooni valmistamine mudelile.
8. Hambaköndile vahast kappe modelleerimine.
9. Sisestamine, põletamine, valamine või pressimine.
10. Karkassi puhastamine sisestusmaterjalist.
11. Keraamilise materjali kandmine karkassile.
12. Lõplik viimistlemine.
13. Kontrollmudeli lõpliku kontrolli teostamine.
14. Lukusüsteemi valmistamine.
A.2.6 Suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine
a) Metallkarkassiga partsiaalproteesi (e. büügelprotees) valmistamine
1. Individuaallusika valmistamine.
2. Kipsist/akrüülist töömudeli valmistamine.
3. Hambumuse valmistamine.
4. Tulekindla mudeli valmistamine.
5. Tulekindlale mudelile vahast karkassi modelleerimine.
6. Valuvahakanalite paigaldamine vahast konstruktsioonile.
7. Metalli sulamist karkassi valamine.
8. Eelkuumutusahju programmeerimine.
9. Metallivalamise aparaadi seadistamine.
10. Metallkarkassi puhastamine sisestusmassist.
11. Metallkarkassi töötlemine.
12. Töömudeli fikseerimine artikulaatorisse.
13. Metallkarkassile baasise valmistamine.
14. Akrüülhammaste ladumine baasisele.
15. Baasiste valmistamine tehismaterjalist (näit vaha, akrüül, valguspolümeriseeruvad jm materjalid).
16. Töö lõplik viimistlemine.
17. Protsessi kontrollimine.
b) Akrüülproteeside (totaalsed ja partsiaalsed) valmistamine
1. Anatoomilise mudeli valmistamine.
2. Individuaallusika valmistamine anatoomilisele mudelile.
3. Töömudeli valmistamine.
4. Baasise valmistamine.
5. Hambumuse ehk oklusioonivalli valmistamine baasisele.
6. Fikseerimine artikulaatorisse.
7. Akrüülhammaste valimine.
8. Akrüülhammaste ladumine baasisele.
9. Klambrite painutamine ja sobitamine baasisesse.
10. Kunstigemete modelleerimine ja viimistlemine hammastega prooviks.
11. Ettevalmistus proteesi polümerisatsiooniks (vahabaasise servade kinnisulatamine).
12. Küveteerimine.
13. Vaha väljasulatamine küvetist.
14. Proteeside polümeerimine (kuum- või külmpolümeerimine).
15. Proteeside vabastamine küvetist ja puhastamine kipsist.
16. Proteeside töötlus.
17. Töö lõplik viimistlemine.
A.2.7 Ortodontiliste raviaparaatide valmistamine
1. Ortodontiliste raviaparaatide valmistamine.
2. Eelfabritseeritud detailide (näit nuppklamber, kaarelaienduskruvi, retraktsioonikaar jt) kohandamine, painutamine ja paigaldamine.
3. Baasise valmistamine erinevatel meetoditel (näit pressplaat, "sool-pipar", tainasegamismeetod jt).
4. Diagnostilise mudeli väljavalamine kipsist ja trimmimine.
5. Võrudega jäljendi väljavalamine kipsist.
6. Traadist detailide ja võrude ühendamine.
7. Jootmise teel ühendatud detailide töötlus ja poleerimine.
8. Keeletõkke painutamine ja sobitamine baasisesse või jootmise teel võrudega ühendamine.
9. Erinevate kallakpindade valmistamine.
10. Erinevate vedrude (käesarnane, protraktsiooni, diasteemisulgemise jne) ja klambrite painutamine (Adamsi, kolmnurklamber, noolpeaklamber, T-klamber jne).
11. Kohahoidja painutamine ja ühendamine võruga ja/ või baasisega.
12. Retaineri painutamine.
13. Erinevate aktivaatorite (Van Beek, Herbst, Twin block, jne ) valmistamine ja painutamine.
14. Lip Bumperi valmistamine.
15. Suulae kiire laiendaja painutamine ja kohandamine.
16. Operatsioonisplintide valmistamine.
17. Quad ja Bi Helixi painutamine ja võrudega ühendamine, jootmise teel painutamine.
18. Lindvaalkaare ja palataalkaare painutamine.
19. Raviaparaadi töötlus ja lõplik viimistlus.
20. Kapede ehk splintide valmistamine (näit retineerivad kaped, desorientatsioonikape, valgendus-, norskamis-, bruksismikape, diagnostiline kape jm).

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Hambatehnik töötab hambatehnoloogia laboratooriumis. Hambatehnikul on risk oma töös kokku puutuda allergeenidega.
A.4 Töövahendid
Enamlevinud töövahendid on puurid, freesid, mikromootor, modelleerimise instrumendid, pintslid jt spetsiifilised töövahendid ja seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hambatehniku kutse eeldab püsivust, vastutusvõimet, täpsust, suhtlemisoskust ja tulemusele orienteeritust. Olulised on füüsiline koordinatsioon, vastupidavus ning käelised oskused.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on hambatehnikul erialane kõrgharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hambatehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on vajalik tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.4 ja läbiv kompetents B.2.8
Lisaks tuleb tõendada üks järgmistest valikutest:
Suust mitte- eemaldatavate hambaproteeside valmistamine– kompetents B.2.5
Suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine– kompetentsi...
d B.2.6
Ortodontia/ortodontiliste raviaparaatide valmistamine - kompetents B.2.7

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab korrektselt erialaterminoloogiat;
2) valib ja kasutab sobiva(d) suhtlemismeetodi(d) ja stiili, arvestades situatsiooni ja protsessis osalejate individuaalseid erinevusi, kultuurilisi uskumusi, kombeid ning nende mõju suutervisele; vajaduse korral kohandab suhtlemisstiili; tuleb toime konfliktsituatsioonides;
3) suhtleb viisakalt;
4) kasutab suhtlemisel erinevaid sidekanaleid (näit elektrooniline jm).
B.2.2 Meeskonnatöö 6

Tegevusnäitajad:
1) kuulab teisi spetsialiste, konsulteerib nendega ning arvestab vajadusel nende ettepanekutega;
2) osaleb meeskonnatöös teiste spetsialistide võrdse partnerina ja kohandub meeskonnaga;
3) jagab oma valdkonna spetsiifilisi teadmisi kolleegide ja teiste hambatehnikutega.
B.2.3 Analüüsimine ja planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib ja analüüsib raviplaani, vajadusel teeb ettepanekuid selle muutmiseks.
B.2.4 Hambaproteesi valmistamine (tellimisel valmistatud meditsiiniseade) 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib ja analüüsib raviplaani, vajadusel teeb ettepanekuid selle muutmiseks;
2) analüüsib hambaarstilt saadud jäljendit (tellimust) ja hindab selle sobivust ja langetab otsuse uue jäljendi võtmise kohta;
3) valmistab töömudelid ja/või kontrollmudelid, kasutades sobiva kvaliteediga materjale ja arvestades nende omadusi, lähtudes tööjuhendist, hambarestauratsiooni liigist (näit CAD/CAM, kombineeritud jm);
4) valmistab töömudelile funktsionaalselt toimiva, täpse ja esteetilise hambarestauratsiooni(d) või ortodontilise raviaparaadi, järgides raviplaani;
5) saadab hambaarstile hambarestauratsiooni(d) vaheetapi (näit individuaallusikas, hambumusvall, hammastega partsiaal- või totaalproteesi proov, karkassi proov, krooni proov jt) sobivuse proovimiseks;
6) korrigeerib proovist tagasi tulnud hambarestauratsiooni vaheetappi; valmistab lõplikult hambaproteesi, kasutades sobivat meetodit ja tehnoloogiat.
Valitavad kompetentsid
Lisaks tuleb tõendada üks järgmistest valikutest: Suust mitte- eemaldatavate hambaproteeside valmistamine– kompetents B.2.5 Suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine– kompetentsid B.2.6 Ortodontia/ortodontiliste raviaparaatide valmistamine - kompetents B.2.7
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Suust mitte-eemaldatavate hambaproteeside valmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib ja analüüsib raviplaani, vajadusel teeb ettepanekuid selle muutmiseks;
2) vajadusel valmistab hammaste ülesvahatuse, mille järgi hambaarst kannab üle patsiendi suhu hammaste jäljendi, kasutades ülekandeindeksit;
3) vajadusel teostab ülesvahatuse või ajutistele kroonidele funktsionaalse ja esteetilise korrektuuri, lähtudes analüüsitulemusest;
4) valmistab mudeli ette proteesi valmistamiseks, segmenteerib ja vabastab preparatsioonipiiri, vajadusel lakib hambaköndi, et tagada vajalik tsemendiruum (cement);
5) kipseerib/fikseerib töömudelid artikulaatorisse, tagades õige hambumuse registratsiooni, võimalusel lähtudes näokaare registratsioonist (või kõrreregistratsioonist);
6) kohandab töömudelid, arvestades kipsi paisumist ja ühtlustades patsiendi füsioloogilisi iseärasusi ning artikulaatori erisust, (model management);
7) valmistab hambarestauratsiooni mudelile, kasutades erinevaid tehnoloogiaid;
8) modelleerib vahast kape hambaköndile, arvestades preparatsioonipiiri ja nõudeid kattematerjalile ning funktsionaalseid ja esteetilisi aspekte;
9) sisestab, põletab, valab või pressib, asendades vaha kape sobiva materjaliga;
10) puhastab karkassi sisestusmaterjalist ja sobitab selle hambaköndile;
11) lähtudes hambamorfoloogiast ja oklusioonist kannab karkassile keraamilise materjali ja põletab selle vastavas ahjus, lähtudes materjali kasutusjuhendist;
12) kasutades kontrollmudelit, tagamaks nõuetekohaseid oklusaalseid ja proksimaalseid kontakte, viimistleb lõplikult ja glasuurib hambarestauratsiooni;
13) Kontrollib kontrollmudelil lõplikult;
14) valmistab lukusüsteemi esimese osana kroonile, sillale, juureankrule ja implantaadile vastavalt suust mitte-eemaldatava lukusüsteemi (attachment) ja proteeside valmistamise eeskirjadele, lähtudes raviplaanist ja juhendist (kombineeritud hambaproteeside valmistamine); kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele.
B.2.6 Suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine 6

Tegevusnäitajad:
a) Metallkarkassiga partsiaalproteesi (e. büügelprotees) valmistamine
1) vajadusel valmistab individuaallusika, lähtudes individuaallusika valmistamise reeglitest;
2) valmistab kipsist/akrüülist töömudeli, lähtudes materjali tööjuhendist;
3) valmistab hambumuse ehk oklusioonivalli, lähtudes hambumusvalmistamise nõuetest, disainib ja konstrueerib karkassi, lähtudes defekti ulatusest ja fikseerib hambumuse indeksi artikulaatorisse;
4) valmistab tulekindla mudeli, lähtudes materjali tööjuhendist;
5) modelleerib tulekindlale mudelile vahast karkassi, lähtudes karkassi konstrueerimise põhimõtetest, tagades karkassi isepuhastusvõime (näit jäikus ja jõuülekanne), mälumisjõudude ülekande olemaolevatele hammastele, ja arvestades defekti suurust;
6) paigaldab valuvahakanalid vahast konstrueeringule ja kinnitab dubleeritud mudeli koos konstruktsiooniga valusilindrisse ning täidab valusilindri sisestusmassiga, järgides sisestusmassi kasutamisjuhendit;
7) valab metalli sulamist karkassi, järgides juhendeid;
8) programmeerib eelkuumutusahju, järgides juhendit;
9) seadistab metalli valamise aparaadi ja valab metallisulami;
10) puhastab metallkarkassi sisestusmassist;
11) metallkarkassi töötlemine ja sobitamine töömudelile ning viimistlemine (poleerimine);
12) fikseerib töömudeli artikulaatorisse, arvestades hambumuse kõrgust ja järgides artikuleerimisjuhendit;
13) valmistab metallkarkassile vahast baasised, arvestades defekti suurust;
14) akrüülhammaste ladumine baasisele, lähtudes hammaste suurusest, kujust, värvist ja hammaste ladumise reeglitest;
15) valmistab tehismaterjalist (näit akrüül, valguspolümeriseeruvad jm) baasised, lähtudes tootja kasutusjuhendist;
16) töö lõplik viimistlus, lähtudes materjali kasutusjuhendist;
17) valmistab kombineeritud töö teise osana suust eemaldatava hambaproteesi lukkudega (attachment) kroonile, sillale, juureankrule ja implantaadile (ühendades konstruktsioonid omavahel), vastavalt suust eemaldatavate proteeside eeskirjadele, lähtudes raviplaanist ja juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele.

b) Totaal- ja partsiaalproteeside valmistamine
1) valmistab anatoomilise mudeli, lähtudes juhendist;
2) valmistab individuaallusika anatoomilisele mudelile, lähtudes juhendist;
3) valmistab töömudeli, lähtudes juhendist;
4) valmistab baasised, lähtudes juhendist;
5) valmistab baasisele hambumuse ehk oklusioonivalli, lähtudes juhendist;
6) fikseerib artikulaatorisse, lähtudes juhendist;
7) valib akrüülhammaste materjali, lähtudes oma hammaste ja/või alveolaarharja suurusest, kujust ning hambaarsti poolt valitud värvist;
8) laob akrüülhambad baasisele, lähtudes juhendist;
9) painutab klambrid ja sobitab baasisesse, lähtudes juhendist;
10) modelleerib ja viimistleb kunstigemed ja proovib neid hammastega, lähtudes juhendist;
11) teeb ettevalmistusproteesi polümerisatsiooniks (vahabaasise servade kinnisulatamine), lähtudes juhendist;
12) küveteerib, lähtudes juhendist;
13) sulatab vaha küvetist välja, lähtudes juhendist;
14) polümeriseerib proteesid (kuum- või külmpolümerisatsioon), lähtudes juhendist;
15) vabastab proteesid küvetist ja puhastab kipsist, lähtudes juhendist;
16) töötleb proteese, lähtudes juhendist;
17) töö lõplik viimistlemine.
B.2.7 Ortodontiliste raviaparaatide valmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ortodontilised raviaparaadid, lähtudes juhendist;
2) kohandab, painutab ja paigaldab eelfabritseeritud detailid (näit nuppklamber, kaarelaienduskruvi, retraktsioonikaar jt), lähtudes kombineeritud proteesi raviplaanist;
3) valmistab baasise erinevatel meetoditel (näit pressplaat, "sool-pipar", tainasegamismeetod jt), lähtudes juhendist;
4) valab välja ja trimmib diagnostilise mudeli kipsist, arvestades mudelite trimmimisele esitatavaid nõudeid;
5) valab välja võrudega jäljendi kipsist, enne väljavalamist täidab võrud vahaga (hamba peasulkusest palataalsele pinnale võrust 5 - 7 mm), lähtudes juhendist;
6) ühendab traadist detailid ja võrud jootmise teel, kasutades joodist (ehk jootemetalli) ja räbustit;
7) töötleb ja poleerib jootmise teel ühendatud detailid, järgides materjalide kasutusjuhendit;
8) painutab ja sobitab keeletõkke baasisesse või ühendab jootmise teel võrudega, lähtudes raviplaanist;
9) valmistab erinevad kallakpinnad, lähtudes raviplaanist;
10) painutab erinevad vedrud (käesarnane, protraktsiooni, diasteemisulgemise jne) ja klambrid (Adamsi, kolmnurklamber, noolpeaklamber, T-klamber jne), lähtudes raviplaanist;
11) painutab ja ühendab kohahoidja võruga ja/ või baasisega, lähtudes raviplaanist;
12) painutab retaineri, lähtudes raviplaanist;
13) valmistab ja painutab erinevaid aktivaatoreid (Van Beek, Herbst, Twin block, jne ), lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast;
14) valmistab Lip Bumperi, lähtudes raviplaanist;
15) painutab ja kohandab suulae kiire laiendaja, lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast;
16) valmistab operatsioonisplindid, lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast;
17) painutab Quad ja Bi Helixi ja ühendab jootmise teel võrudega, lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast;
18) painutab lindvaalkaare ja palataal, lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast;
19) töötleb ja viimistleb lõplikult raviaparaati, järgides materjalide kasutusjuhendit;
20) valmistab kaped ehk splindid (näit retineerivad kaped, operatsiooni-, desorientatsiooni-, valgendus-, norskamis-, bruksismi-, diagnostilise kape jm), lähtudes raviplaanist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Hambatehnik, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) dokumenteerib oma töö, järgides asutusesiseid reegleid;
2) järgib oma töös andmekaitse reegleid;
3) järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte;
4) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2;
5) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-7 ja 12;
6) toimetulek pinge, tagasilöökide ja ebamääraste olukordadega, teavitab asjaomaseid isikuid probleemidest ja pakub välja võimaliku lahenduskäigu; pingelises olukorras säilitab konstruktiivsuse; säilitab positiivse meeleolu.
7) hoiab töö ja eraelu tasakaalus;
8) suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida;
9) avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid arutluse punkte;
10) arvestab protsesside ja tegevuste finantsilist poolt, kasutab materjale ning vahendeid säästlikult ja efektiivselt; jälgib protsessi kulgu ja tähtaegadest kinnipidamist;
11) täiendab pidevalt kutsealaseid teadmisi;
12) saab aru erinevate koostööpartnerite rollist ja tegevusest ning funktsioonidest;
13) toetab oma tegevustes igati õppiva organisatsiooni kontseptsiooni (õpib õnnestumistest ja ebaõnnestumistest , analüüsib tööde ebaõnnestumiste tehnoloogilisi põhjusi ja küsib nii töötajatelt kui kliendilt tagasisidet);
14) jälgib oma töö kvaliteeti;
15) jälgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid, kasutab töös isikukaitsevahendeid, spetsiaalseid aparaate ja seadmeid, vältimaks enese, kolleegi ja keskkonna kahjustamist.
16) arvestab oma töös esteetika, funktsiooni, oklusiooni ja hügieeni põhimõtetega.

Teadmised:
1) näo-lõualuu ja hammaste anatoomia ning füsioloogia;
2) hambaproteeside klassifikatsioon;
3) proteetilise hambaravi näidustused ja vastunäidustused;
4) hambaproteesi valmimise etapid;
5) hambumus ja hambumusanomaaliad;
6) materjalid, nende keemilised ja füüsikalised omadused, omavaheline sobivus ja klassifikatsioonid;
7) immunoloogia, infektsiooni, a- ja antiseptika alused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-23052013-3.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.05.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Hambaravi
Kutse grupp: Hambatehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
321 Meditsiinitehnikud ja farmaatsia keskastme spetsialistid
3214 Meditsiiniliste ja hambaproteeside tehnikud
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0911 Hambaravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jekaterina Kruusimäe JK Tehnik OÜ, Vabariiklik Kutseliste Hambatehnikute Selts
Heli Kuuse Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Marit Paljak Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Kaido Rinaldo Dental Design OÜ
Marika Väli Pärnu Hambapolikliinik
Eksperdid:
Kristina Saarepera K3 Hambaravi OÜ
Ester Vill Ester Vill Hambaravi OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist