Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hambatehnik, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Hambatehnik, tase 6
EN: Dental technician, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2023
Kehtib kuni: 15.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Hambatehnik 80166 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/6 21.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hambatehnik, tase 6 on suutervishoiu spetsialist, kelle tööks on valmistada koostöös hambaarstiga tehniliselt suuõõnde paigaldatavaid dentaalrestauratsioone ehk meditsiinitehnilisi seadmeid ja ortodontilisi raviaparaate.
Hambatehniku töö nõuab manuaalset peenmotoorikat ja erialaspetsiifilise aparat...
uuri käsitsemist. Hambatehnik lähtub oma igapäevatöös nii objektiivsetest kui subjektiivsetest kriteeriumidest klientide individuaalsete, esteetiliste ja funktsionaalsete vajaduste rahuldamisel hambarestauratsioonide valmistamisel. Tähtsal kohal on hambaarsti koostatud raviplaani tõlgendamisoskus, töö planeerimine, töövahendite ja materjalide otstarbekas ning keskkonnaohutu kasutamine. Oluline on valmisolek meeskonnatööks hambaarsti ja kliendiga, samuti teiste erialade esindajatega.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hambaproteesi valmistamine (tellimisel valmistatud meditsiiniseade)
1. Raviplaani järgimine ja analüüsimine.
2. Hambaarstilt saadud jäljendi ja/või fotomaterjali analüüsimine.
3. Töömudeli ja/või kontrollmudeli valmistamine.
4. Hambarestauratsiooni(de) või ortodontilise raviaparaadi valmi...
stamine.
Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.2 Suust mitte-eemaldatavate hambaproteeside valmistamine
1. Mudeli ettevalmistamine ja kohandamine.
2. Artikulaatorisse töömudelite kipseerimine/fikseerimine.
3. Hambarestauratsiooni valmistamine mudelile.
4. Hambaköndile kape modelleerimine.
5. Sisestamine, põletamine, valamine, pressimin...
e ja freesimine.
6. Keraamilise materjali kandmine karkassile.
7. Viimistlemine ja lõplik kontroll.

A.2.3 Suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine
a. Metallkarkassiga partsiaalproteesi (e. büügelprotees) valmistamine
1. Mudeli ettevalmistamine ja kohandamine.
2. Hambumuse valmistamine.
3. Sisestusmassist mudeli valmistamine.
4. Sisestusmassist mudelile vahast karkassi modelleerimine.
5. Valukanalite paigaldamine.
6. Sisestamine, eelkuumutamine, valamine, pressimine ja freesimine.
7. Metallkarkassi töötlemine.
8. Metallkarkassile baasise valmistamine ja kunsthammaste ladumine baasisele.
9. Baasiste valmistamine tehismaterjalist.
10. Viimistlemine ja lõplik kontroll.
b) Akrüülproteeside (totaalsed ja partsiaalsed) valmistamine
1. Anatoomilise mudeli ja individuaallusika valmistamine.
2. Töömudeli, baasise ja hambumusvalli valmistamine.
3. Artikuleerimine.
4. Akrüülhammaste valimine ja hammaste ladumine.
5. Klambrite valmistamine ja sobitamine baasisesse.
6. Kunstigemete modelleerimine ja viimistlemine hammastega prooviks.
7. Küveteerimine, vaha välja sulatamine ja polümerisatsioon.
8. Viimistlemine ja lõplik kontroll.

A.2.4 Ortodontiliste raviaparaatide valmistamine
1. Diagnostilise mudeli väljavalamine kipsist ja trimmimine.
2. Töömudelite valmistamine.
3. Eelfabritseeritud elementide kohandamine, painutamine ja paigaldamine.
4. Baasise valmistamine.
5. Traadist elementide ja võrude ühendamine.
6. Aktivaatorite valmistamine.
7. Splintide valmistamine.
8. Quad Helixi, Bi Helixi, lingvaalkaare ja palatinaalkaare valmistamine.
9. Raviaparaadi töötlus ja viimistlus.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Hambatehnik töötab hambatehnoloogia laboratooriumis. Hambatehnikul on risk oma töös kokku puutuda allergeenidega, füüsikaliste ja keemiliste ohuteguritega.
A.4 Töövahendid
Enamlevinud töövahendid on meditsiinilised väikeinstrumendid, nt puurid, freesid,
modelleerimise instrumendid ja erialaspetsiifilised seadmed, nt keraamikaahi, liivaprits, auruprits, metallivaluaparaat, freesmasin, mikromootor.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hambatehniku kutse eeldab püsivust, vastutusvõimet, täpsust, suhtlemisoskust, pingetaluvust ja tulemusele orienteeritust. Olulised on füüsiline koordinatsioon, vastupidavus ning käelised oskused.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on hambatehnikul erialane kõrgharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hambatehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Hambatehniku kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslik kompetents B.2.1 ja läbiv kompetents B.2.5.
Lisaks tuleb tõendada üks järgmistest valikutest:
kompetents B.2.2 Suust mitte- eemaldatavate hambaproteeside valmistamine;
kompetents B.2.3 Suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine;
k...
ompetents B.2.4 Ortodontiliste raviaparaatide valmistamine.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hambaproteesi valmistamine (tellimisel valmistatud meditsiiniseade) 6

Tegevusnäitajad:
1. järgib ja analüüsib raviplaani, vajadusel teeb ettepanekuid selle muutmiseks;
2. analüüsib hambaarstilt saadud jäljendit ja/või fotomaterjale (tellimust), hindab nende sobivust ja langetab otsuse tööks vajaliku täiendava info vajaduse kohta;
3. valmistab töömudelid ja/või kontrollmudelid, kasutades tööks ettenähtud materjale ja arvestades nende omadusi, lähtudes tööjuhendist, hambarestauratsiooni liigist;
4. valmistab töömudelile funktsionaalselt toimiva, täpse ja esteetilise hambarestauratsiooni(d) või ortodontilise raviaparaadi, järgides raviplaani.
Valitavad kompetentsid
Lisaks tuleb tõendada üks järgmistest valikutest: kompetents B.2.2 Suust mitte- eemaldatavate hambaproteeside valmistamine; kompetents B.2.3 Suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine; kompetents B.2.4 Ortodontiliste raviaparaatide valmistamine.
    Nimetus EKR tase
B.2.2 Suust mitte-eemaldatavate hambaproteeside valmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1. valmistab mudeli ette proteesi valmistamiseks, kohandab töömudelid, arvestades kipsi paisumist ja artikulaatori erisusi;
2. kipseerib/fikseerib töömudelid artikulaatorisse, tagades hambumuse registratsiooni, lähtudes saadud informatsioonist;
3. valmistab hambarestauratsiooni mudelile, kasutades erinevaid tehnoloogiaid; teostab ülesvahatuse või ajutistele kroonidele funktsionaalse ja esteetilise korrektuuri, lähtudes analüüsitulemusest;
4. modelleerib virtuaalselt või manuaalselt hambaköndile kape, arvestades preparatsioonipiiri ja nõudeid kattematerjalile ning funktsionaalseid ja esteetilisi aspekte;
5. sisestab, põletab, valab, pressib ja freesib, arvestades tehnoloogilisi erisusi;
6. kannab karkassile keraamilise materjali, lähtudes hambamorfoloogiast ja oklusioonist;
7. viimistleb ja glasuurib hambarestauratsiooni, kasutades kontrollmudelit, tagades nõuetekohased oklusaalsed ja proksimaalsed kontaktid.
B.2.3 Suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine 6

Tegevusnäitajad:
a) Metallkarkassiga partsiaalproteesi (e. büügelprotees) valmistamine
1. valmistab mudeli ette proteesi valmistamiseks, kohandab töömudelid, arvestades kipsi paisumist ja artikulaatori erisusi;
2. valmistab hambumuse ehk oklusioonivalli, lähtudes hambumusvalmistamise nõuetest, disainib ja konstrueerib karkassi, lähtudes raviplaanist;
3. valmistab sisestusmassist mudeli, lähtudes materjali tööjuhendist;
4. modelleerib sisestusmassist mudelile vahast karkassi, lähtudes karkassi konstrueerimise põhimõtetest ja /või raviplaanist;
5. paigaldab valukanalid vahast konstrueeringule ja kinnitab dubleeritud mudeli koos konstruktsiooniga valusilindrisse ning täidab valusilindri sisestusmassiga;
6. sisestab, eelkuumutab, valab, pressib ja freesib, arvestades tehnoloogilisi erisusi;
7. metallkarkassi töötlemine ja sobitamine töömudelile ning viimistlemine (poleerimine);
8. valmistab metallkarkassile vahast baasised, arvestades defekti suurust; laob kunsthambad baasisele, lähtudes hammaste suurusest, kujust, värvist ja hammaste ladumise reeglitest;
9. valmistab tehismaterjalist (nt akrüül, valguspolümeriseeruvad materjalid) baasised;
10. poleerib ja viimistleb proteesi, tagades nõuetekohased oklusaalsed ja proksimaalsed kontaktid.
b) Akrüülproteeside (totaalsed ja partsiaalsed) valmistamine
1. valmistab anatoomilise mudeli ja individuaallusika;
2. valmistab töömudeli, baasise ja hambumusvalli, lähtudes suu anatoomilistest erisustest;
3. fikseerib töömudeli artikulaatorisse, lähtudes hambaarstilt saadud informatsioonist;
4. valib akrüülhambad, lähtudes hambaarstilt saadud informatsioonist, oma hammaste ja/või alveolaarharja suurusest ja kujust; laob akrüülhambad baasisele, lähtudes hammaste ladumise reeglitest ja antagonistist;
5. valmistab klambrid ja sobitab baasisesse, lähtudes klambrite valmistamise reeglitest;
6. modelleerib ja viimistleb kunstigemed hammastega prooviks;
7. küveteerib proteesi, sulatab vaha ja asendab selle akrüüliga, polümeriseerib;
8. poleerib ja viimistleb proteesi, tagades nõuetekohased oklusaalsed ja proksimaalsed kontaktid.
B.2.4 Ortodontiliste raviaparaatide valmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1. valab välja ja trimmib diagnostilise kipsist mudeli, arvestades mudelite trimmimisele esitatavaid nõudeid;
2. valmistab töömudelid, kasutades erinevaid tehnoloogiaid ja meetodeid;
3. kohandab, painutab ja paigaldab eelfabritseeritud elemendid (nt nuppklamber, kaarelaienduskruvi, retraktsioonikaar, keeletõke), lähtudes raviplaanist;
4. valmistab baasise, kasutades erinevaid meetodeid;
5. ühendab traadist elemendid ja võrud, kasutades erinevaid meetodeid;
6. valmistab erinevaid aktivaatoreid, lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast;
7. valmistab erinevaid splinte, lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast;
8. valmistab Quad Helixi, Bi Helixi, lingvaalkaare ja palatinaalkaare, lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast;
9. töötleb ja viimistleb raviaparaadi, tagades aparaadi funktsionaalsuse.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Hambatehnik, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. dokumenteerib oma töö, järgides organisatsiooni reegleid;
2. kasutab korrektset erialaterminoloogiat;
3. kasutab tööks vajalikul tasemel kontoritarkvara ja ühistöövahendeid; kasutab erialaseid andmebaase; leiab internetist tööks ja enesearenguks vajalikku informatsiooni ja oskab selle usaldusväärsust kriitiliselt hinnata;
4. kasutab erialast tarkvara virtuaalsete dentaalrestauratsioonide valmistamiseks;
5. valib ja kasutab sobiva(d) suhtlemismeetodi(d) ja stiili, arvestades situatsiooni ja protsessis osalejate individuaalseid erinevusi, kultuurilisi uskumusi ja kombeid; vajadusel kohandab suhtlemisstiili;
6. osaleb meeskonnatöös, konsulteerib kolleegidega ning arvestab vajadusel nende ettepanekutega; jagab oma valdkonna spetsiifilisi teadmisi kolleegide ja teiste hambatehnikutega;
7. tuleb toime konfliktide, pinge, tagasilöökide ja ebamääraste olukordadega, teavitab asjaomaseid isikuid probleemidest ja pakub välja võimaliku lahenduskäigu;
8. kasutab materjale ning vahendeid säästlikult ja efektiivselt; jälgib protsessi kulgu ja tähtaegadest kinnipidamist;
9. täiendab pidevalt kutsealaseid teadmisi;
10. toetab oma tegevustes õppiva organisatsiooni kontseptsiooni (sh analüüsib tööde ebaõnnestumiste tehnoloogilisi põhjusi);
11. jälgib kvaliteedinõudeid, tööeeskirju ja ohutusnõudeid, kasutab töös isikukaitsevahendeid, spetsiaalseid aparaate ja seadmeid, vältimaks enese, kolleegi ja keskkonna kahjustamist;
12. järgib materjalide ja seadmete tootjate poolt kehtestatud kasutusjuhendeid;
13. arvestab oma töös esteetika, funktsiooni, oklusiooni ja hügieeni põhimõtetega.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-16112023-3.15/9k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Hambaravi
Kutse grupp: Hambatehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
321 Meditsiinitehnikud ja farmaatsia keskastme spetsialistid
3214 Meditsiiniliste ja hambaproteeside tehnikud
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0911 Hambaravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heli Kuuse Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Evija Marjasoo Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Ene Mõttus Dental CityLab OÜ
Marit Paljak Kaarli Hambapolikliinik
Eva Vakra Eesti Hambaarstide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist