Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning kompetents...
use hindamise alus. Kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku reaalses tööelus tõendatud kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3
EN: Textiles craftspeople, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Käsitöö valmistaja heegeldamise alal
  • Käsitöö valmistaja kanga dekoreerimise alal
  • Käsitöö valmistaja kangakudumise alal
  • Käsitöö valmistaja põimimise alal
  • Käsitöö valmistaja silmuskudumise alal
  • Käsitöö valmistaja tikkimise alal
  • Käsitöö valmistaja õmblemise alal
Vaata veelPeida
Kehtib alates: 28.05.2013
Kehtib kuni: 03.11.2015
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Räpina Aianduskool Tekstiilkäsitöö valmistaja (õmblemise alal) 135117 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 19.03.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tekstiilkäsitöö valmistaja teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi tekstiilist käsitööesemeid või nende osi. Ta on omandanud oskused vähemalt ühes järgnevas tekstiilitehnikas: õmblemises, kangakudumises, silmuskudumises, heegeldamises, tikkimises, põimimises või kangakujund...amises.
Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada juhendamist. Tekstiilkäsitöö valmistaja vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest.
Ta järgib käsitöömeistri eetikanõudeid (vt lisa 1 „Käsitöömeistri kutse-eetika“) ning töö turvalisuse ja töötervishoiu reegleid.

Teised tekstiiliala kutsetasemed:
Tekstiilkäsitöö sell, tase 4
Tekstiilikäsitööline, tase 5
Tekstiilimeister, tase 6
Tekstiilimeister, tase 7 (Käsitöömeister, tase 7 spetsialiseerumine)

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
2.1.1 Töö planeerimine, sh kavandamine.
2.1.2 Materjalide ja töövahendite ettevalmistamine
2.1.3. Töökoha korraldamine.
A.2.2 Tekstiilesemete valmistamine
2.2.1 Eseme või selle osa valmistamine.
2.2.2 Eseme viimistlemine.

Tekstiilkäsitöö valmistaja t...
ervikkutse sisaldab osakutset „Käsitööesemete valmistaja“.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev, kokku võib puutuda tolmu ja keemiliste ainetega, mis võib esile kutsuda allergiat vms. Oluline on järgida ergonoomilisi töövõtteid, kasutada kaitsevahendeid ning järgida ohutusnõudeid.
A.4 Töövahendid
Tekstiilimaali tarvikud, õmblusmasinad, kangasteljed jm seadmed, nõelad, käärid, heegelnõelad vardad jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline käeline osavus, püsivus, õpivalmidus, sihipärasus ja vastutustunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tekstiilkäsitöö valmistajaks saab õppida iseseisvalt, õppeasutuses või juhendaja käe all.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kangamaalija, kangakuduja, õmbleja, tikkija jt.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Tekstiilkäsitöö valmistaja tervikkutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 ja B2.2 tõendamine.
Tekstiilesemete valmistaja osakutse taotlemiseks õmblemise, kangakudumise, silmuskudumise, heegeldamise, tikkimise või põimimise alal tuleb oma oskustele vastavalt tõendada kompetents B.2.2.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) loeb etteantud kavandeid;
2) planeerib eseme või kavandi põhjal töö käigu, kasutades vajadusel juhendaja abi;
3) valib vajalikud materjalid ja tarvikud, arvestades materjalide kulu, vajadusel kasutab juhendaja abi;
4) valmistab tööülesandest lähtuvalt ette vajalikud materjalid ja tarvikud;
5) valib sobivad töövahendid ja seadmed, kasutades vajadusel juhendaja abi;
6) hoiab töökoha ja töövahendid puhtad ja korras;
7) järgib säästliku materjalikasutuse ja keskkonna hoiu põhimõtteid.

Teadmised:
1) tekstiilmaterjalide omadused, kasutusalad;
2) põhiliste tekstiilitehnikate terminoloogia ja tingmärgid.

Hindamismeetod(id):
1) mapp tehtud töödest;
2) intervjuu.
B.2.2 Tekstiilesemete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab juhendite järgi eseme või selle osa õmblemise, kangakudumise , silmuskudumise, heegeldamise, tikkimise, põimimise või kangadekoreerimise teel (maalimine, värvimine, trükkimine, vormimine), kasutab seejuures sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale;
2) käsitseb turvaliselt ja ergonoomiliselt kasutusotstarbele vastavaid seadmeid, tööriistu ja -vahendeid;
3) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
4) teeb viimistlemistoiminguid, järgides tekstiilide viimistlus- ja hooldusnõudeid, vajadusel kasutab juhendaja abi.

Teadmised:
Kasutatavale tehnikale vastavad teadmised:
1) lihtõmblused, erinevate materjalide ühendused, lihtsad lõiked;
2) algsiduses kangad;
3) lihtsad koe- ja heegelkirjad, lihtsad lõiked;
4) mustrijoonise tikkimisel kasutatavad põhipisted;
5) kangakujundamise viisid (kangamaal, trükk, viltimine, vanutus, värvimine, kuumtöötlemine)
6) paelte valmistamise viisid

Hindamismeetodid:
1) valmis eseme esitlus, vajadusel töövõtete demonstratsioon (video);
2) intervjuu.
Osakutsega seotud kompetentsid
Käsitöö valmistaja õmblemise alal EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Tekstiilesemete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab juhendite järgi eseme või selle osa õmblemise, kangakudumise , silmuskudumise, heegeldamise, tikkimise, põimimise või kangadekoreerimise teel (maalimine, värvimine, trükkimine, vormimine), kasutab seejuures sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale;
2) käsitseb turvaliselt ja ergonoomiliselt kasutusotstarbele vastavaid seadmeid, tööriistu ja -vahendeid;
3) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
4) teeb viimistlemistoiminguid, järgides tekstiilide viimistlus- ja hooldusnõudeid, vajadusel kasutab juhendaja abi.

Teadmised:
Kasutatavale tehnikale vastavad teadmised:
1) lihtõmblused, erinevate materjalide ühendused, lihtsad lõiked;
2) algsiduses kangad;
3) lihtsad koe- ja heegelkirjad, lihtsad lõiked;
4) mustrijoonise tikkimisel kasutatavad põhipisted;
5) kangakujundamise viisid (kangamaal, trükk, viltimine, vanutus, värvimine, kuumtöötlemine)
6) paelte valmistamise viisid

Hindamismeetodid:
1) valmis eseme esitlus, vajadusel töövõtete demonstratsioon (video);
2) intervjuu.
 
Käsitöö valmistaja kangakudumise alal EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Tekstiilesemete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab juhendite järgi eseme või selle osa õmblemise, kangakudumise , silmuskudumise, heegeldamise, tikkimise, põimimise või kangadekoreerimise teel (maalimine, värvimine, trükkimine, vormimine), kasutab seejuures sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale;
2) käsitseb turvaliselt ja ergonoomiliselt kasutusotstarbele vastavaid seadmeid, tööriistu ja -vahendeid;
3) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
4) teeb viimistlemistoiminguid, järgides tekstiilide viimistlus- ja hooldusnõudeid, vajadusel kasutab juhendaja abi.

Teadmised:
Kasutatavale tehnikale vastavad teadmised:
1) lihtõmblused, erinevate materjalide ühendused, lihtsad lõiked;
2) algsiduses kangad;
3) lihtsad koe- ja heegelkirjad, lihtsad lõiked;
4) mustrijoonise tikkimisel kasutatavad põhipisted;
5) kangakujundamise viisid (kangamaal, trükk, viltimine, vanutus, värvimine, kuumtöötlemine)
6) paelte valmistamise viisid

Hindamismeetodid:
1) valmis eseme esitlus, vajadusel töövõtete demonstratsioon (video);
2) intervjuu.
 
Käsitöö valmistaja silmuskudumise alal EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Tekstiilesemete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab juhendite järgi eseme või selle osa õmblemise, kangakudumise , silmuskudumise, heegeldamise, tikkimise, põimimise või kangadekoreerimise teel (maalimine, värvimine, trükkimine, vormimine), kasutab seejuures sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale;
2) käsitseb turvaliselt ja ergonoomiliselt kasutusotstarbele vastavaid seadmeid, tööriistu ja -vahendeid;
3) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
4) teeb viimistlemistoiminguid, järgides tekstiilide viimistlus- ja hooldusnõudeid, vajadusel kasutab juhendaja abi.

Teadmised:
Kasutatavale tehnikale vastavad teadmised:
1) lihtõmblused, erinevate materjalide ühendused, lihtsad lõiked;
2) algsiduses kangad;
3) lihtsad koe- ja heegelkirjad, lihtsad lõiked;
4) mustrijoonise tikkimisel kasutatavad põhipisted;
5) kangakujundamise viisid (kangamaal, trükk, viltimine, vanutus, värvimine, kuumtöötlemine)
6) paelte valmistamise viisid

Hindamismeetodid:
1) valmis eseme esitlus, vajadusel töövõtete demonstratsioon (video);
2) intervjuu.
 
Käsitöö valmistaja heegeldamise alal EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Tekstiilesemete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab juhendite järgi eseme või selle osa õmblemise, kangakudumise , silmuskudumise, heegeldamise, tikkimise, põimimise või kangadekoreerimise teel (maalimine, värvimine, trükkimine, vormimine), kasutab seejuures sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale;
2) käsitseb turvaliselt ja ergonoomiliselt kasutusotstarbele vastavaid seadmeid, tööriistu ja -vahendeid;
3) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
4) teeb viimistlemistoiminguid, järgides tekstiilide viimistlus- ja hooldusnõudeid, vajadusel kasutab juhendaja abi.

Teadmised:
Kasutatavale tehnikale vastavad teadmised:
1) lihtõmblused, erinevate materjalide ühendused, lihtsad lõiked;
2) algsiduses kangad;
3) lihtsad koe- ja heegelkirjad, lihtsad lõiked;
4) mustrijoonise tikkimisel kasutatavad põhipisted;
5) kangakujundamise viisid (kangamaal, trükk, viltimine, vanutus, värvimine, kuumtöötlemine)
6) paelte valmistamise viisid

Hindamismeetodid:
1) valmis eseme esitlus, vajadusel töövõtete demonstratsioon (video);
2) intervjuu.
 
Käsitöö valmistaja tikkimise alal EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Tekstiilesemete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab juhendite järgi eseme või selle osa õmblemise, kangakudumise , silmuskudumise, heegeldamise, tikkimise, põimimise või kangadekoreerimise teel (maalimine, värvimine, trükkimine, vormimine), kasutab seejuures sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale;
2) käsitseb turvaliselt ja ergonoomiliselt kasutusotstarbele vastavaid seadmeid, tööriistu ja -vahendeid;
3) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
4) teeb viimistlemistoiminguid, järgides tekstiilide viimistlus- ja hooldusnõudeid, vajadusel kasutab juhendaja abi.

Teadmised:
Kasutatavale tehnikale vastavad teadmised:
1) lihtõmblused, erinevate materjalide ühendused, lihtsad lõiked;
2) algsiduses kangad;
3) lihtsad koe- ja heegelkirjad, lihtsad lõiked;
4) mustrijoonise tikkimisel kasutatavad põhipisted;
5) kangakujundamise viisid (kangamaal, trükk, viltimine, vanutus, värvimine, kuumtöötlemine)
6) paelte valmistamise viisid

Hindamismeetodid:
1) valmis eseme esitlus, vajadusel töövõtete demonstratsioon (video);
2) intervjuu.
 
Käsitöö valmistaja põimimise alal EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Tekstiilesemete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab juhendite järgi eseme või selle osa õmblemise, kangakudumise , silmuskudumise, heegeldamise, tikkimise, põimimise või kangadekoreerimise teel (maalimine, värvimine, trükkimine, vormimine), kasutab seejuures sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale;
2) käsitseb turvaliselt ja ergonoomiliselt kasutusotstarbele vastavaid seadmeid, tööriistu ja -vahendeid;
3) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
4) teeb viimistlemistoiminguid, järgides tekstiilide viimistlus- ja hooldusnõudeid, vajadusel kasutab juhendaja abi.

Teadmised:
Kasutatavale tehnikale vastavad teadmised:
1) lihtõmblused, erinevate materjalide ühendused, lihtsad lõiked;
2) algsiduses kangad;
3) lihtsad koe- ja heegelkirjad, lihtsad lõiked;
4) mustrijoonise tikkimisel kasutatavad põhipisted;
5) kangakujundamise viisid (kangamaal, trükk, viltimine, vanutus, värvimine, kuumtöötlemine)
6) paelte valmistamise viisid

Hindamismeetodid:
1) valmis eseme esitlus, vajadusel töövõtete demonstratsioon (video);
2) intervjuu.
 
Käsitöö valmistaja kanga dekoreerimise alal EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Tekstiilesemete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab juhendite järgi eseme või selle osa õmblemise, kangakudumise , silmuskudumise, heegeldamise, tikkimise, põimimise või kangadekoreerimise teel (maalimine, värvimine, trükkimine, vormimine), kasutab seejuures sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale;
2) käsitseb turvaliselt ja ergonoomiliselt kasutusotstarbele vastavaid seadmeid, tööriistu ja -vahendeid;
3) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
4) teeb viimistlemistoiminguid, järgides tekstiilide viimistlus- ja hooldusnõudeid, vajadusel kasutab juhendaja abi.

Teadmised:
Kasutatavale tehnikale vastavad teadmised:
1) lihtõmblused, erinevate materjalide ühendused, lihtsad lõiked;
2) algsiduses kangad;
3) lihtsad koe- ja heegelkirjad, lihtsad lõiked;
4) mustrijoonise tikkimisel kasutatavad põhipisted;
5) kangakujundamise viisid (kangamaal, trükk, viltimine, vanutus, värvimine, kuumtöötlemine)
6) paelte valmistamise viisid

Hindamismeetodid:
1) valmis eseme esitlus, vajadusel töövõtete demonstratsioon (video);
2) intervjuu.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-28052013-2.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.05.2013
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7318 Tekstiil-, nahk- jms tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöömeistri kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Inna Soonurm SA Innove
Kadi Pajupuu Tekstiilikunstnike Liit
Pille Kivihall Eesti Nahakunstnike Liit
Ave Matsin Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Liisa Tomasberg Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Anu Randmaa Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist