Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. oktoobrini 2019 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr 14/2018 16.04.2018


----------------
Kutsestandard on dokument, milles ...
kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja kutseõppe õppekavade koostamise ning kompetentsuse hindamise alus.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3
EN: Textiles craftspeople, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Heegeldaja, tase 3
  • Kangakuduja, tase 3
  • Masinkuduja, tase 3
  • Silmuskuduja, tase 3
  • Tekstiilmaterjalide värvija, tase 3
  • Tikkija, tase 3
Vaata veelPeida
Kehtib alates: 04.11.2015
Kehtib kuni: 24.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Lisatud on masinkuduja osakutse ja ühtlasi korrigeeritud osakutsete nimistut. Jäeti ära õmblemise ja põimimise osakutsed ning seoti need teiste osakutsetega.
Osakutsetega seotud kompetentsid on põhjalikumalt lahti kirjutatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Silmuskuduja (osakutse) 194092 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 23.01.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Haapsalu Kutsehariduskeskus Tekstiilkäsitöö valmistaja (osakutse käsitöö valmistaja kangakudumise alal) 134905 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 20.04.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tekstiilkäsitöö valmistaja teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi tekstiilist käsitööesemeid või nende osi kangakudumise, masinkudumise, silmuskudumise, heegeldamise, tikkimise ja tekstiilmaterjalide värvimise teel. Ta kasutab sobivaid materjale ja töövahendeid ning käsitö...ö seadmeid ja masinaid.
Tavaliselt töötab ta iseseisvalt ja vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest.
Ta järgib käsitöömeistri eetikanõudeid (vt lisa 1 „Käsitöömeistri kutse-eetika“) ning töö turvalisuse ja töötervishoiu reegleid.

Teised tekstiiliala kutsetasemed:
Tekstiilkäsitöö sell, tase 4
Tekstiilikäsitööline, tase 5
Tekstiilimeister, tase 6
Tekstiilimeister, tase 7 (Käsitöömeister, tase 7 spetsialiseerumine)

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
2.1.1 Töö planeerimine
2.1.2 Materjalide ja töövahendite ettevalmistamine
2.1.3. Töökoha korraldamine.

A.2.2 Kangakudumine
2.2.1 Kangastelgede ettevalmistamine
2.2.2 Kangastelgedel kudumine.
2.2.3 Eseme viimistlemine.

A.2.3 Masinkudumine
2.3.1 K...
udumismasina ettevalmistamine.
2.3.2 Masinal kudumine
2.3.3 Eseme viimistlemine.

A.2.4 Silmuskudumine
2.4.1 Käsitsi kudumine.
2.4.2 Kudumi viimistlemine

A.2.5 Heegeldamine
2.5.1 Heegeldamine
2.5.2 Heegeltöö viimistlemine

A.2.6 Tikkimine
2.6.1 Kanga ja tikkimisvahendite ettevalmistamine.
2.6.2 Tikkimine
2.6.3 Tikandi viimistlemine

A.2.7 Tekstiilmaterjalide värvimine
2.7.1 Värvimise ettevalmistamine
2.7.2 Värvimine
2.7.3 Värvitud eseme viimistlemine

Osakutsed moodustuvad järgmistest tööosadest:
kangakudumine A.2.1, A.2.2,
masinkudumine A 2.1, A.2.3
silmuskudumine A 2.1, A.2.4
heegeldamine A 2.1, A.2.5
tikkimine A 2.1, A.2.6
Tekstiilmaterjalide värvimine A 2.1, A.2.7

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev, kokku võib puutuda tolmu ja keemiliste ainetega, mis võib esile kutsuda allergiat vms. Oluline on järgida ergonoomilisi töövõtteid, kasutada kaitsevahendeid ning järgida ohutusnõudeid. Tagatud peab olema väga hea valgustus (vajadusel kohtvalgus...tus), ventilatsioon ja tuleohutus.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Õmblus- ja kudumismasinad, kangasteljed, aurutriikraud, poolimisseade jm seadmed, nõelad, käärid, käärpuud, kerilauad, abiplaat, vardad, kangavärvimise tarvikud jm töövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline käeline osavus, püsivus, õpivalmidus, sihipärasus ja vastutustunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tekstiilkäsitöö valmistajaks saab õppida iseseisvalt, õppeasutuses või juhendaja käe all.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kangakuduja, õmbleja, masinkuduja, heegeldaja, tikkija, tekstiilesemete värvija jt.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 tervikkutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1- B.2.8 tõendamine.
Kangakuduja osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2 ja B.2.8 tõendamine;
Masinkuduja osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.3 ja B.2.8 tõendamine;
Silmusk...
uduja osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.4 ja B.2.8 tõendamine;
Heegeldaja osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.5 ja B.2.8 tõendamine;
Tikkija osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.6 ja B.2.8 tõendamine;
Tekstiilmaterjalide värvija osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.7 ja B.2.8 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib töö käigu etteantud tööjoonisest või kavandist lähtuvalt, määrab vajalike tööde järjekorra;
2) arvutab välja materjalikogused tulenevalt etteantud tööjoonisest või kavandist;
3) komplekteerib ja valmistab ette tööjuhendile või kavandile vastavad materjalid, tarvikud ja töövahendid;
4) korraldab ohutu ja käepärase töökoha,
B.2.2 Kangakudumine 3

Tegevusnäitajad:
1) seab kangasteljed juhendile vastavalt töökorda;
2) rakendab algsiduses kanga vastavalt valmistatava eseme otstarbele ja tööjoonisele;
3) koob kangastelgedel algsiduses kangast, jälgib pidevalt koe ühtlast tihedust;
4) ühendab telgedel kootud detailid käsitsi või õmblusmasinal;
5) kaunistab telgedel kootud esemed erinevates õmbluskäsitöö ja põimise tehnikates (narmad, kandid, paelad, ja poogad);
6) Tunneb ära töö käigus tekkinud põhilised vead ja probleemid ning kõrvaldab need;
7) viimistleb ja hooldab kootud esemeid arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet;
8) kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
9) hoiab kangasteljed ja töövahendid korras kogu töö vältel ning hooldab neid nõuetekohaselt.

Teadmised:
1) kangastelgede tööpõhimõtted ja hooldusnõuded;
2) kangastelgede lisatarvikud (nt käärpuud);
3) algsiduses kangaste liigid;
4) kangastelgedel kootud kangaste kasutusala ja hooldusvõtted;
5) kangakudumises kasutatavad materjalid ja nende omadused;
6) kangakudumise terminoloogia ja tingmärgid.
B.2.3 Masinkudumine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab kudumismasina juhendi alusel ette põhi- ja abiplaadiga kudumiseks;
2) seadistab juhendi alusel kudumismasina programmi vastavalt kootavale mustrile ja valmistatava eseme tehnoloogiale;
3) koob põhi- ja abiplaadiga põhitehnikates silmkoelisi esemeid, jälgib koepinna tiheduse ühtlust ja detailide lõikele vastavust, kasutab kahandamise ja kasvatamise võtteid;
4) ühendab masinal kootud detaile käsitsi või õmblusmasinal;
5) tunneb ära töö käigus tekkinud põhilised vead ja probleemid ning kõrvaldab need;
6) kaunistab vajadusel kootud esemeid tikkimise, heegeldamise vm tehnikas;
7) viimistleb ja hooldab kootud esemeid arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet;
8) kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
9) hoiab seadmed ja töövahendid korras kogu töö vältel ning hooldab neid nõuetekohaselt.

Teadmised:
1) kudumismasina tööpõhimõtted ja hooldusnõuded;
2) abiplaadi kasutamise tööpõhimõtted
3) kudumismasina lisatarvikud;
4) masinkudumise koekirjad;
5) masinkudumises kasutatavad materjalid ja nende omadused;
6) masinkudumise terminoloogia ja tingmärgid.
B.2.4 Silmuskudumine 3

Tegevusnäitajad:
1) kasutab vastavalt tööjuhendile erinevaid loomisvõtteid;
2) koob silmkoelisi esemeid nii ringselt kui edasi-tagasi ridadena vastavalt soovitud suurusele või lõikele
- koob põhisilmuseid ja nendest tuletatud koekirju koeskeemi järgi, kasutab kahandamise ja kasvatamise võtteid,
- koob kahevärvilist kirjatud kudet ja oskab mustri sobitamisel arvestada kirjakorraga,
- koob ühtlaselt ja reguleerib koetihedust vastavalt eseme otstarbele, valides selleks sobivad vardad ja kudumismaterjali;
3) ühendab kootud detaile käsitsi või õmblusmasinal;
4) kaunistab vajadusel kootud esemeid tikkimise, heegeldamise vm tehnikas;
5) tunneb ära töö käigus tekkinud põhilised vead ja probleemid ning kõrvaldab need;
6) viimistleb ja hooldab kootud esemeid arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet;
7) hoiab töövahendid korras kogu töö vältel;
8) kasutab ohutuid töövõtteid.

Teadmised:
1) koeskeemi lugemise põhimõtted;
2) silmuskudumise materjalid, töövahendid ja tarvikud;
3) silmuskudumise terminoloogia ja tingmärgid.
B.2.5 Heegeldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) heegeldab esemeid kasutades kinnis- ja ahelsilmuseid, sambaid ning kahandamise ja kasvatamise võtteid;
2) ühendab heegeldatud detailid käsitsi;
3) kaunistab vajadusel heegeldatud eseme tikkimise vm tehnikates;
4) tunneb ära töö käigus tekkinud põhilised vead ja probleemid ning kõrvaldab need;
5) viimistleb ja hooldab heegeldatud esemeid arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet;
6) hoiab töövahendid korras kogu töö vältel;
7) kasutab ohutuid töövõtteid.

Teadmised:
1) tööskeemi lugemise põhimõtted;
2) heegeldamise materjalid, töövahendid ja tarvikud;
3) heegeldamise terminoloogia ja tingmärgid.
B.2.6 Tikkimine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab materjali ette (peseb, aurutab, triigib kanga);
2) kannab (kopeerib) paberil oleva mustri korrektselt kangale;
3) valmistab erinevaid tikandeid kasutades sobivaid pisteid, töövahendeid ja materjale;
4) pingutab kanga raami, tikib mustri käsitsi, viimistleb raamisoleva tikandi;
5) seadistab õmblusmasina programmi vastavalt valmistatava tikandi mustrile;
6) tikib mustri kangale käsitsi või õmblusmasinaga põhipisteid kasutades sobivaid tikandeid, jälgib mustri suunda ja pistete ühtlast tihedust;
7) ühendab tikitud detailid käsitsi või õmblusmasinal;
8) tunneb ära töö käigus tekkinud põhilised vead ja probleemid ning kõrvaldab need;
9) viimistleb ja hooldab tikitud esemeid arvestades põhikanga ja tikandi iseloomu ning eseme otstarvet;
10) kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
11) hoiab töövahendid korras kogu töö vältel ning hooldab neid nõuetekohaselt.

Teadmised:
1) tikandite ja tikkimispistete töövõtted;
2) tikandid, nende kasutusala ja hooldusvõtted;
3) tikkimisel kasutatavad tingmärgid, materjalid, töövahendid ja lisatarvikud.
B.2.7 Tekstiilmaterjalide värvimine 3

Tegevusnäitajad:
1) segab värvid vastavalt tööülesandele, retseptile, kavandile ja juhisele;
2) värvib lõngu, kangaid ja tooteid sünteetiliste värvidega vastavalt värvide kasutusjuhenditele;
3) värvib lõngu looduslike värvidega kasutades erinevaid tehnoloogiaid ja peitse;
4) märkab ja võimalusel parandab töö käigus ettetulevaid vigu;
5) viimistleb ja hooldab värvitud esemeid, arvestades nii värvi kui materjali iseloomu ja eseme otstarvet;
6) kasutab keskkonnahoidu tagavaid, ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
7) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
8) hoiab töövahendid korras kogu töö vältel ning hooldab neid nõuetekohaselt.

Teadmised:
1) lõngade ja kangaste värvimisetehnikad;
2) kanga värvimise tarvikud;
3) värvi kinnitus- ja viimistlusvõtted;
4) tööohutuse ja keskkonnanõuded kangaste värvimisel.
Osakutsega seotud kompetentsid
Kangakuduja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib töö käigu etteantud tööjoonisest või kavandist lähtuvalt, määrab vajalike tööde järjekorra;
2) arvutab välja materjalikogused tulenevalt etteantud tööjoonisest või kavandist;
3) komplekteerib ja valmistab ette tööjuhendile või kavandile vastavad materjalid, tarvikud ja töövahendid;
4) korraldab ohutu ja käepärase töökoha,
B.2.2 Kangakudumine 3

Tegevusnäitajad:
1) seab kangasteljed juhendile vastavalt töökorda;
2) rakendab algsiduses kanga vastavalt valmistatava eseme otstarbele ja tööjoonisele;
3) koob kangastelgedel algsiduses kangast, jälgib pidevalt koe ühtlast tihedust;
4) ühendab telgedel kootud detailid käsitsi või õmblusmasinal;
5) kaunistab telgedel kootud esemed erinevates õmbluskäsitöö ja põimise tehnikates (narmad, kandid, paelad, ja poogad);
6) Tunneb ära töö käigus tekkinud põhilised vead ja probleemid ning kõrvaldab need;
7) viimistleb ja hooldab kootud esemeid arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet;
8) kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
9) hoiab kangasteljed ja töövahendid korras kogu töö vältel ning hooldab neid nõuetekohaselt.

Teadmised:
1) kangastelgede tööpõhimõtted ja hooldusnõuded;
2) kangastelgede lisatarvikud (nt käärpuud);
3) algsiduses kangaste liigid;
4) kangastelgedel kootud kangaste kasutusala ja hooldusvõtted;
5) kangakudumises kasutatavad materjalid ja nende omadused;
6) kangakudumise terminoloogia ja tingmärgid.
 
Masinkuduja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib töö käigu etteantud tööjoonisest või kavandist lähtuvalt, määrab vajalike tööde järjekorra;
2) arvutab välja materjalikogused tulenevalt etteantud tööjoonisest või kavandist;
3) komplekteerib ja valmistab ette tööjuhendile või kavandile vastavad materjalid, tarvikud ja töövahendid;
4) korraldab ohutu ja käepärase töökoha,
B.2.3 Masinkudumine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab kudumismasina juhendi alusel ette põhi- ja abiplaadiga kudumiseks;
2) seadistab juhendi alusel kudumismasina programmi vastavalt kootavale mustrile ja valmistatava eseme tehnoloogiale;
3) koob põhi- ja abiplaadiga põhitehnikates silmkoelisi esemeid, jälgib koepinna tiheduse ühtlust ja detailide lõikele vastavust, kasutab kahandamise ja kasvatamise võtteid;
4) ühendab masinal kootud detaile käsitsi või õmblusmasinal;
5) tunneb ära töö käigus tekkinud põhilised vead ja probleemid ning kõrvaldab need;
6) kaunistab vajadusel kootud esemeid tikkimise, heegeldamise vm tehnikas;
7) viimistleb ja hooldab kootud esemeid arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet;
8) kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
9) hoiab seadmed ja töövahendid korras kogu töö vältel ning hooldab neid nõuetekohaselt.

Teadmised:
1) kudumismasina tööpõhimõtted ja hooldusnõuded;
2) abiplaadi kasutamise tööpõhimõtted
3) kudumismasina lisatarvikud;
4) masinkudumise koekirjad;
5) masinkudumises kasutatavad materjalid ja nende omadused;
6) masinkudumise terminoloogia ja tingmärgid.
 
Silmuskuduja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib töö käigu etteantud tööjoonisest või kavandist lähtuvalt, määrab vajalike tööde järjekorra;
2) arvutab välja materjalikogused tulenevalt etteantud tööjoonisest või kavandist;
3) komplekteerib ja valmistab ette tööjuhendile või kavandile vastavad materjalid, tarvikud ja töövahendid;
4) korraldab ohutu ja käepärase töökoha,
B.2.4 Silmuskudumine 3

Tegevusnäitajad:
1) kasutab vastavalt tööjuhendile erinevaid loomisvõtteid;
2) koob silmkoelisi esemeid nii ringselt kui edasi-tagasi ridadena vastavalt soovitud suurusele või lõikele
- koob põhisilmuseid ja nendest tuletatud koekirju koeskeemi järgi, kasutab kahandamise ja kasvatamise võtteid,
- koob kahevärvilist kirjatud kudet ja oskab mustri sobitamisel arvestada kirjakorraga,
- koob ühtlaselt ja reguleerib koetihedust vastavalt eseme otstarbele, valides selleks sobivad vardad ja kudumismaterjali;
3) ühendab kootud detaile käsitsi või õmblusmasinal;
4) kaunistab vajadusel kootud esemeid tikkimise, heegeldamise vm tehnikas;
5) tunneb ära töö käigus tekkinud põhilised vead ja probleemid ning kõrvaldab need;
6) viimistleb ja hooldab kootud esemeid arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet;
7) hoiab töövahendid korras kogu töö vältel;
8) kasutab ohutuid töövõtteid.

Teadmised:
1) koeskeemi lugemise põhimõtted;
2) silmuskudumise materjalid, töövahendid ja tarvikud;
3) silmuskudumise terminoloogia ja tingmärgid.
 
Heegeldaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib töö käigu etteantud tööjoonisest või kavandist lähtuvalt, määrab vajalike tööde järjekorra;
2) arvutab välja materjalikogused tulenevalt etteantud tööjoonisest või kavandist;
3) komplekteerib ja valmistab ette tööjuhendile või kavandile vastavad materjalid, tarvikud ja töövahendid;
4) korraldab ohutu ja käepärase töökoha,
B.2.5 Heegeldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) heegeldab esemeid kasutades kinnis- ja ahelsilmuseid, sambaid ning kahandamise ja kasvatamise võtteid;
2) ühendab heegeldatud detailid käsitsi;
3) kaunistab vajadusel heegeldatud eseme tikkimise vm tehnikates;
4) tunneb ära töö käigus tekkinud põhilised vead ja probleemid ning kõrvaldab need;
5) viimistleb ja hooldab heegeldatud esemeid arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet;
6) hoiab töövahendid korras kogu töö vältel;
7) kasutab ohutuid töövõtteid.

Teadmised:
1) tööskeemi lugemise põhimõtted;
2) heegeldamise materjalid, töövahendid ja tarvikud;
3) heegeldamise terminoloogia ja tingmärgid.
 
Tikkija, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib töö käigu etteantud tööjoonisest või kavandist lähtuvalt, määrab vajalike tööde järjekorra;
2) arvutab välja materjalikogused tulenevalt etteantud tööjoonisest või kavandist;
3) komplekteerib ja valmistab ette tööjuhendile või kavandile vastavad materjalid, tarvikud ja töövahendid;
4) korraldab ohutu ja käepärase töökoha,
B.2.6 Tikkimine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab materjali ette (peseb, aurutab, triigib kanga);
2) kannab (kopeerib) paberil oleva mustri korrektselt kangale;
3) valmistab erinevaid tikandeid kasutades sobivaid pisteid, töövahendeid ja materjale;
4) pingutab kanga raami, tikib mustri käsitsi, viimistleb raamisoleva tikandi;
5) seadistab õmblusmasina programmi vastavalt valmistatava tikandi mustrile;
6) tikib mustri kangale käsitsi või õmblusmasinaga põhipisteid kasutades sobivaid tikandeid, jälgib mustri suunda ja pistete ühtlast tihedust;
7) ühendab tikitud detailid käsitsi või õmblusmasinal;
8) tunneb ära töö käigus tekkinud põhilised vead ja probleemid ning kõrvaldab need;
9) viimistleb ja hooldab tikitud esemeid arvestades põhikanga ja tikandi iseloomu ning eseme otstarvet;
10) kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
11) hoiab töövahendid korras kogu töö vältel ning hooldab neid nõuetekohaselt.

Teadmised:
1) tikandite ja tikkimispistete töövõtted;
2) tikandid, nende kasutusala ja hooldusvõtted;
3) tikkimisel kasutatavad tingmärgid, materjalid, töövahendid ja lisatarvikud.
 
Tekstiilmaterjalide värvija, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib töö käigu etteantud tööjoonisest või kavandist lähtuvalt, määrab vajalike tööde järjekorra;
2) arvutab välja materjalikogused tulenevalt etteantud tööjoonisest või kavandist;
3) komplekteerib ja valmistab ette tööjuhendile või kavandile vastavad materjalid, tarvikud ja töövahendid;
4) korraldab ohutu ja käepärase töökoha,
B.2.7 Tekstiilmaterjalide värvimine 3

Tegevusnäitajad:
1) segab värvid vastavalt tööülesandele, retseptile, kavandile ja juhisele;
2) värvib lõngu, kangaid ja tooteid sünteetiliste värvidega vastavalt värvide kasutusjuhenditele;
3) värvib lõngu looduslike värvidega kasutades erinevaid tehnoloogiaid ja peitse;
4) märkab ja võimalusel parandab töö käigus ettetulevaid vigu;
5) viimistleb ja hooldab värvitud esemeid, arvestades nii värvi kui materjali iseloomu ja eseme otstarvet;
6) kasutab keskkonnahoidu tagavaid, ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
7) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
8) hoiab töövahendid korras kogu töö vältel ning hooldab neid nõuetekohaselt.

Teadmised:
1) lõngade ja kangaste värvimisetehnikad;
2) kanga värvimise tarvikud;
3) värvi kinnitus- ja viimistlusvõtted;
4) tööohutuse ja keskkonnanõuded kangaste värvimisel.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib säästva materjalikasutuse ning keskkonna hoiu põhimõtteid;
2) järgib esemete valmistamisel kvaliteedinõudeid;
3) järgib oma töös asjakohaseid instruktsioone, tööeeskirju ja ohutusnõudeid;
4) planeerib oma aega, töötab süsteemselt, organiseeritult ja efektiivseid töövõtteid kasutades;
5) õpib ja omandab uusi tööülesandeid, meetodeid ja tehnikaid;
6) järgib meeskonnatöö põhimõtteid, loob head suhted kolleegidega;
7) suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-04112015-01/2k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.11.2015
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7318 Tekstiil-, nahk- jms tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöömeistri kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Inna Soonurm SA Innove
Maret Lehis AS Pileum
Anu Randmaa Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Ingrid Uus Olustvere TMK

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist