Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3
EN: Textiles craftspeople, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Kangakuduja, tase 3
  • Masinkuduja, tase 3
Kehtib alates: 19.04.2023
Kehtib kuni: 25.03.2024
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tekstiilkäsitöö valmistaja on käsitöö tegija, kes valmistab tekstiile ja tekstiilist esemeid.
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 töötab juhendamisel ja vastavalt juhenditele, kasutades etteantud materjale. Ta koob kangastelgedel ja varrastel, heegeldab ning tikib, kasutades lihtsamaid tehnikaid ja...
töövõtteid.

Kutsealal on ka
tekstiilkäsitööline, tase 4, kes töötab iseseisvalt, kombineerib erinevaid tehnikaid, juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid;
tekstiilkäsitööline, tase 5, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda;
tekstiilimeister, tase 6, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale;
tekstiilimeister, tase 6 esmane kutse, mis saadakse kõrgkooli vastava õppekava läbimisel ja mis ei sisalda spetsialiseerumist;
tekstiilkäsitöö meister, tase 7, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale, arendab valdkonda, töötab välja uusi tehnoloogiaid ja töövõtteid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööprotsessi korraldamine
1. Eseme kavandamine.
2. Tööprotsessi kavandamine.
3. Materjalide varumine ja ettevalmistamine.
4. Töövahendite ettevalmistamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Tööprotsessi dokumenteerimine.
7. Tekstiilkäsitöö tehnikate kombineerimine.
8....
Viimistlemine.
9. Vigade ja probleemide tuvastamine ning kõrvaldamine.
10. Tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärkide ja skeemide lugemine ja kasutamine.

A.2.2 Kangakudumine
1. Kangastelgede rakendamine.
2. Erinevate sidustega kangaste kudumine.

A.2.3 Masinkudumine
1. Kudumismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Esemete kudumine lõike järgi.
3. Masinal kootud detailide ühendamine.

A.2.4 Silmuskudumine
1. Esemete kudumine.
2. Kootud detailide ühendamine.

A.2.5 Heegeldamine
1. Esemete heegeldamine.
2. Heegeldatud detailide ühendamine.

A.2.6 Tikkimine
1. Esemete tikkimine.
2. Tikitud detailide ühendamine.

A.2.7 Viltimine
1. Esemete kuivviltimine.
2. Esemete märgviltimine.

Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 kutse sisaldab osakutseid
- kangakuduja, tase 3, mis moodustub tööülesannetest A.2.1 ja A.2.2;
- masinkuduja, tase 3, mis moodustub tööülesannetest A.2.1 ja A.2.3.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Käsitöö tegija tööaeg on paindlik, vajadusel hooajatöö või töö puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav ja sundasendit nõudev. Võib esineda kokkupuudet tolmu (allergiaoht) ja keemiliste ainetega, silmade tervishoiu huvides on vajalik hea valgustus.
A.4 Töövahendid
Seadmed ja vahendid vastavalt käsitöötehnikale ja spetsialiseerumisele, nt kangasteljed, kudumismasin, õmblusmasin, vardad, heegelnõel.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on olulised käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, vastutustunne ja õpivalmidus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme tekstiilkäsitöö valmistaja kompetentsid omandatakse kutseõppeasutuses või juhendaja käe all töötades.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tekstiilkäsitööline, kangakuduja, heegeldaja, tikkija, kuduja, masinkuduja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.

Kangakuduja, tase 3 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2 ja B.2.8 (läbiv kompetents) tõendamine.

Masinkuduja, tase 3 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.3 ja B.2.8 (l...
äbiv kompetents) tõendamine.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi korraldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. loeb etteantud kavandeid ja tööjooniseid;
2. teeb tööproovi; planeerib töö, arvestades ajakulu ja tähtaega;
3. valmistab ette (vt lisa 1) tööks vajaliku koguse materjali vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale, arvestades valmiva eseme otstarvet ning omadusi;
4. komplekteerib töövahendid vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale;
5. kohandab endale ergonoomiliselt sobiva ja ohutu töökeskkonna vastavalt nõuetele;
6. dokumenteerib tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks ja kogemuse talletamiseks;
7. kombineerib tekstiilkäsitöö tehnikaid vastavalt etteantud tööjoonisele;
8. viimistleb eseme vastavalt juhisele ja tööjoonisele;
9. tunneb ära eseme valmistamisel tekkinud põhilised vead ning kõrvaldab need juhendamisel;
10. loeb ja kasutab tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärke ja skeeme.
B.2.2 Kangakudumine 3

Tegevusnäitajad:
1. rakendab juhendamisel kangasteljed;
2. koob etteantud materjalidest lihtsiduses kangaid vastavalt juhendile ja kavandile.
B.2.3 Masinkudumine 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab kudumismasina ette ühe või kahe plaadiga kudumiseks; vajadusel kasutab juhendaja abi;
2. koob põhiplaadiga lihtsamaid lõikejärgseid esemeid ning kahe plaadiga ringselt ja soonikut; kasvatab ja kahandab silmuseid; muudab koe tihedust vastavalt töö eesmärgile ja lähtuvalt materjalist; kasutab erinevaid loomis- ja lõpetamismeetodeid; kasutab mustrikaarte; koob kahe plaadiga soonikut ja ringset kudet;
3. ühendab masinal kootud detaile käsitsi või masinal.
B.2.4 Silmuskudumine 3

Tegevusnäitajad:
1. koob esemeid etteantud materjalidest vastavalt juhendile ja skeemile; määrab eseme silmuste arvu, arvestades koe venivust ja materjali omadusi; reguleerib sobiva lõnga, töövahendite ja -võtetega koe tihedust;
2. ühendab kootud detailid sobivate töövõtetega.
B.2.5 Heegeldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. heegeldab esemeid etteantud materjalidest vastavalt juhendile ja skeemile; määrab eseme silmuste arvu, arvestades heegelpinna venivust ja materjali omadusi; reguleerib sobiva materjali, töövahendite ja -võtetega heegelpinna tihedust;
2. ühendab heegeldatud detailid sobivate töövõtetega.
B.2.6 Tikkimine 3

Tegevusnäitajad:
1. tikib esemeid etteantud materjalidest vastavalt juhendile ja skeemile; reguleerib sobiva materjali, töövahendite ja -võtetega tikandi suurust;
2. ühendab tikitud detailid sobivate töövõtetega.
B.2.7 Viltimine 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab juhendamisel etteantud materjalist kuivviltimise tehnikas esemeid, kasutades sobivaid viltimisnõelu, abivahendeid ja töövõtteid;
2. valmistab juhendamisel etteantud materjalist märgviltimistehnikates (rullimine, hõõrumine, vanutamine) tasapindseid ja lihtsamaid ruumilisi esemeid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Kangakuduja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi korraldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. loeb etteantud kavandeid ja tööjooniseid;
2. teeb tööproovi; planeerib töö, arvestades ajakulu ja tähtaega;
3. valmistab ette (vt lisa 1) tööks vajaliku koguse materjali vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale, arvestades valmiva eseme otstarvet ning omadusi;
4. komplekteerib töövahendid vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale;
5. kohandab endale ergonoomiliselt sobiva ja ohutu töökeskkonna vastavalt nõuetele;
6. dokumenteerib tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks ja kogemuse talletamiseks;
7. kombineerib tekstiilkäsitöö tehnikaid vastavalt etteantud tööjoonisele;
8. viimistleb eseme vastavalt juhisele ja tööjoonisele;
9. tunneb ära eseme valmistamisel tekkinud põhilised vead ning kõrvaldab need juhendamisel;
10. loeb ja kasutab tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärke ja skeeme.
B.2.2 Kangakudumine 3

Tegevusnäitajad:
1. rakendab juhendamisel kangasteljed;
2. koob etteantud materjalidest lihtsiduses kangaid vastavalt juhendile ja kavandile.
 
Masinkuduja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi korraldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. loeb etteantud kavandeid ja tööjooniseid;
2. teeb tööproovi; planeerib töö, arvestades ajakulu ja tähtaega;
3. valmistab ette (vt lisa 1) tööks vajaliku koguse materjali vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale, arvestades valmiva eseme otstarvet ning omadusi;
4. komplekteerib töövahendid vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale;
5. kohandab endale ergonoomiliselt sobiva ja ohutu töökeskkonna vastavalt nõuetele;
6. dokumenteerib tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks ja kogemuse talletamiseks;
7. kombineerib tekstiilkäsitöö tehnikaid vastavalt etteantud tööjoonisele;
8. viimistleb eseme vastavalt juhisele ja tööjoonisele;
9. tunneb ära eseme valmistamisel tekkinud põhilised vead ning kõrvaldab need juhendamisel;
10. loeb ja kasutab tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärke ja skeeme.
B.2.3 Masinkudumine 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab kudumismasina ette ühe või kahe plaadiga kudumiseks; vajadusel kasutab juhendaja abi;
2. koob põhiplaadiga lihtsamaid lõikejärgseid esemeid ning kahe plaadiga ringselt ja soonikut; kasvatab ja kahandab silmuseid; muudab koe tihedust vastavalt töö eesmärgile ja lähtuvalt materjalist; kasutab erinevaid loomis- ja lõpetamismeetodeid; kasutab mustrikaarte; koob kahe plaadiga soonikut ja ringset kudet;
3. ühendab masinal kootud detaile käsitsi või masinal.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. hindab oma tööd ja tulemusi, teeb vajadusel korrektuure, kasutab juhendaja abi;
2. hoiab end kursis erialase terminoloogiaga, kasutab seda korrektselt;
3. kasutab tekstiilmaterjale, arvestades tehnikat, materjali(de) omadusi ning eseme otstarvet;
4. järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid (vt lisa 2 Käsitöölise kutse-eetika); järgib oma tööga seotud õigusakte, sh autoriõiguse seadust;
5. loob head suhted kolleegide ja klientidega; valib sobiva suhtlemisstiili;
6. kasutab ressursse efektiivselt; jälgib tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist;
7. hoiab töö ja eraelu tasakaalus ning hoolitseb oma tervise ja töövõimekuse hoidmise eest;
8. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas; teeb koostööd;
9. kasutab eesti keelt klientide ja kolleegidega suhtlemiseks vajalikul tasemel;
10. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades ja Turvalisus (vt lisa 3 Digioskused) ning sobivaid erialaseid programme.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-19042023-2.13/4k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7318 Tekstiil-, nahk- jms tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Töövõtted tehnikad ja abivahendid
Lisa 2 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Randmaa MTÜ Rahvarõivas, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Silja Nõu OÜ Kodukäsitöö
Maret Lehis OÜ Pileum
Ave Matsin Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Inna Soonurm SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist