Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3
EN: Textiles craftspeople, level 3
Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.20/3k
Kutsestandardi versiooni number: 3
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Kangakuduja, tase 3
  • Masinkuduja, tase 3
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.04.2018
Kehtib alates: 25.04.2018
Kehtib kuni: 24.04.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7318 Tekstiil-, nahk- jms tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Muudatused:
Kutsestandard uuendatud seoses lõppeva kehtivusajaga; kompetentsusnõuded on kirjeldatud kompaktsemalt; kaotatud silmuskuduja, heegeldaja, tikkija ning tekstiilmaterjalide värvija osakutsed; kutsestandardi lisas on välja toodud kohustuslike töövõtete ja tehnikate loetelu.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Töövõtted tehnikad ja abivahendid
Lisa 2 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Randmaa MTÜ Rahvarõivas, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Silja Nõu OÜ Kodukäsitöö
Maret Lehis OÜ Pileum
Ave Matsin Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Inna Soonurm SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Tekstiilkäsitöö valmistaja on käsitöö tegija, kes valmistab tekstiile ja tekstiilist esemeid.
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 töötab juhendamisel ja vastavalt juhenditele, kasutades etteantud materjale. Ta koob kangastelgedel ja varrastel, heegeldab ning tikib, kasutades lihtsamaid tehnikaid ja...
töövõtteid.

Kutsealal on ka
tekstiilkäsitööline, tase 4, kes töötab iseseisvalt, kombineerib erinevaid tehnikaid, juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid;
tekstiilkäsitööline, tase 5, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda;
tekstiilimeister, tase 6, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale;
tekstiilimeister, tase 6 esmane kutse, mis saadakse kõrgkooli vastava õppekava läbimisel ja mis ei sisalda spetsialiseerumist;
tekstiilkäsitöö meister, tase 7, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale, arendab valdkonda, töötab välja uusi tehnoloogiaid ja töövõtteid.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Tööprotsessi korraldamine
1. Eseme kavandamine.
2. Tööprotsessi kavandamine.
3. Materjalide varumine ja ettevalmistamine.
4. Töövahendite ettevalmistamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Tööprotsessi dokumenteerimine.
7. Tekstiilkäsitöö tehnikate kombineerimine.
8....
Viimistlemine.
9. Vigade ja probleemide tuvastamine ning kõrvaldamine.
10. Tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärkide ja skeemide lugemine ja kasutamine.

A.2.2 Kangakudumine
1. Kangastelgede rakendamine.
2. Erinevate sidustega kangaste kudumine.

A.2.3 Masinkudumine
1. Kudumismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Esemete kudumine lõike järgi.
3. Masinal kootud detailide ühendamine.

A.2.4 Silmuskudumine
1. Esemete kudumine.
2. Kootud detailide ühendamine.

A.2.5 Heegeldamine
1. Esemete heegeldamine.
2. Heegeldatud detailide ühendamine.

A.2.6 Tikkimine
1. Esemete tikkimine.
2. Tikitud detailide ühendamine.

A.2.7 Viltimine
1. Esemete kuivviltimine.
2. Esemete märgviltimine.

Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 kutse sisaldab osakutseid
- kangakuduja, tase 3, mis moodustub tööülesannetest A.2.1 ja A.2.2;
- masinkuduja, tase 3, mis moodustub tööülesannetest A.2.1 ja A.2.3.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära: Käsitöö tegija tööaeg on paindlik, vajadusel hooajatöö või töö puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav ja sundasendit nõudev. Võib esineda kokkupuudet tolmu (allergiaoht) ja keemiliste ainetega, silmade tervishoiu huvides on vajalik hea valgustus.
Töövahendid: Seadmed ja vahendid vastavalt käsitöötehnikale ja spetsialiseerumisele, nt kangasteljed, kudumismasin, õmblusmasin, vardad, heegelnõel.
Tööks vajalikud isikuomadused: Töös on olulised käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, vastutustunne ja õpivalmidus.
Kutsealane ettevalmistus: 3. taseme tekstiilkäsitöö valmistaja kompetentsid omandatakse kutseõppeasutuses või juhendaja käe all töötades.
Enamlevinud ametinimetused: Tekstiilkäsitöö valmistaja, tekstiilkäsitööline, kangakuduja, heegeldaja, tikkija, kuduja, masinkuduja.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid. Kangakuduja, tase 3 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2 ja B.2.8 (läbiv kompetents) tõendamine. Masinkuduja, tase 3 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.3 ja B.2.8 (l...äbiv kompetents) tõendamine.
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Tööprotsessi korraldamine 3
Kangakudumine 3
Masinkudumine 3
Silmuskudumine 3
Heegeldamine 3
Tikkimine 3
Viltimine 3
Osakutsega seotud kompetentsid
Kangakuduja, tase 3 EKR tase: 3
Kompetents EKR tase
Tööprotsessi korraldamine 3
Kangakudumine 3
 
Masinkuduja, tase 3 EKR tase: 3
Kompetents EKR tase
Tööprotsessi korraldamine 3
Masinkudumine 3

Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist